EN

Alle informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-verzekering)

De AOV-verzekering is voor veel Nederlandse ondernemers een belangrijk sociaal vangnet dat de gevolgen van een ziekte of invaliditeit moet opvangen. Enerzijds is het geen goedkope verzekering, maar anderzijds mag het belang van deze verzekering niet worden onderschat. Wat de AOV-verzekering kost, wat het is en hoe er een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden gekozen? Dat is hieronder uitgelegd.

Inhoudsopgave

  man tekent een aov verzekering

  Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-verzekering)?

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-verzekering) is een verzekering die het risico op arbeidsongeschiktheid dekt. In het geval van arbeidsongeschiktheid door een ziekte, een ongeval of invaliditeit wordt er gedurende een bepaalde periode een periodieke uitkering toegekend. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is sterk gericht op zelfstandigen, vrije beroepsbeoefenaren en directeur-grootaandeelhouders, maar ook mensen in loondienst komen in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er dient wel steeds een medische acceptatie plaats te vinden.

  uitleg over een aov

  Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering nuttig?

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in de praktijk vooral een ondernemersding. Dat komt omdat een ondernemer een minder groot sociaal vangnet heeft. Toch kan een AOV-verzekering ook voor een werknemer nuttig zijn, bijvoorbeeld omdat het sociaal vangnet onvoldoende groot is om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Uiteindelijk loopt ook een werknemer in loondienst tegen een forse inkomensachteruitgang aan bij arbeidsongeschiktheid.

  In tegenstelling tot wat men soms al eens denkt, doet het er niet toe welk beroep iemand uitoefent. Of het nu gaat om een boekhouder, een jurist, een bloembollenkweker of een commercieel adviseur: allen kunnen ze baat hebben bij een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering. Natuurlijk zijn er wel beroepen waarbij het risico op arbeidsongeschiktheid groter is, zoals een dakwerker, maar dat is uiteraard geen probleem als er al een voldoende grote financiële buffer is.

  Tegelijkertijd is het ook fijn als niet de volledige financiële buffer hoeft te worden aangesproken en als die financiële buffer ook voor andere zaken kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om te investeren of om een fijn leven te leiden. Het is aan te raden om de persoonlijke situatie met een adviseur te bespreken en om op basis daarvan na te gaan of een arbeidsongeschiktheidsverzekering nuttig is.

  Ten slotte mag er niet alleen naar het financiële plaatje worden gekeken. Vaak bieden verzekeraars meer aan dan alleen een uitkering. Ze verlenen bijvoorbeeld ook hulp bij de re-integratie en zorgen voor coaching om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Deze vormen van hulp worden door zowel ondernemers als werknemers als nuttig ervaren.

  Over het algemeen wordt een AOV dan ook in de volgende gevallen aanbevolen:

  • Er is geen grote financiële buffer of een partner om op terug te vallen.

  • De grootste bron van inkomsten is een eigen onderneming.

  • Er zijn hoge vaste lasten, bijvoorbeeld voor een huis of een auto.

  • Als enige kostwinner heeft men een gezin te onderhouden.

  • Het is niet eenvoudig om een ander beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld door het ontbreken van diploma's of ervaring in andere sectoren.

  Van de gezondheidsverklaring tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Een verzekeraar wil altijd goed weten wie of wat hij verzekert en wil op basis daarvan de risico's inschatten. Bij een autoverzekering zal een verzekeraar de leeftijd van de bestuurder willen weten en zal hij vragen naar het aantal schadevrije jaren. Op basis hiervan kan een verzekeraar een risicoinschatting maken. Deze risicoinschatting is voor een verzekeraar enorm belangrijk. Op basis van de risicoinschatting beslist hij namelijk of hij een verzekeringsovereenkomst aanbiedt, onder welke voorwaarden hij dat doet en hoe hoog de premie zal zijn.

  Bij een AOV-verzekering maakt een verzekeraar de risicoinschatting natuurlijk op basis van andere gegevens, maar het principe blijft hetzelfde. Verzekeraars houden dan onder andere rekening met de leeftijd, de gezondheid en het risico op erfelijke aandoeningen. Om de risicoinschatting te kunnen maken, vraagt de AOV-verzekeraar steevast om een gezondheidsverklaring.

  De gezondheidsverklaring bestaat uit een vragenlijst die de aanvrager moet invullen. Dit invullen duurt ongeveer dertig minuten. Hierbij liegen of informatie verzwijgen, is geen goed idee. Dit is namelijk een schending van de mededelingsplicht. De verzekeraar kan dan weigeren om een uitkering toe te kennen en kan de verzekering stopzetten. Hij kan zelfs reeds betaalde uitkeringen terugvorderen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de erfgenamen. Wees daarom altijd open, eerlijk en volledig bij het invullen van de gezondheidsverklaring.

  De antwoorden op deze vragenlijst worden vervolgens beoordeeld door een medische dienst. Op basis hiervan schat men in hoe groot de kans op arbeidsongeschiktheid is. Deze medische dienst zal vervolgens een advies uitbrengen over de acceptatie van de verzekeringsaanvraag. De adviseur kan aanraden om de verzekering aan te bieden met normale voorwaarden, met beperkende voorwaarden of met een hogere premie. Ook kan hij aanraden om helemaal geen verzekering aan te bieden. Als de gezondheidsverklaring onvoldoende informatie biedt om de aanvraag te beoordelen, kan de medisch adviseur informatie opvragen bij een specialist of een huisarts. Dit kan enkel met de toestemming van de aanvrager. Soms zal de medische dienst om een extra medisch onderzoek vragen.

  De medische dienst zal enkel relevante informatie met de verzekeraar delen, zodat de privacy van de aanvrager gewaarborgd blijft. Op basis van deze informatie neemt de verzekeraar een beslissing. Hierbij zijn er vier beslissingen mogelijk:

  • De verzekeraar aanvaardt de aanvraag en de bedenktijd van 14 dagen begint te lopen

  • De verzekeraar biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering met extra voorwaarden aan, bijvoorbeeld zonder een dekking voor de geconstateerde rugklachten

  • De verzekeraar biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een hogere premie aan, maar zonder extra voorwaarden of uitsluitingen

  • De verzekeraar weigert de aanvraag en legt uit waarom het niet mogelijk is om bij hem een AOV-verzekering af te sluiten

  Wie geweigerd wordt, kan bij een andere verzekeraar een nieuwe aanvraag indienen en het hierboven weergegeven proces opnieuw doorlopen.

  Hoogte van de uitkering

  Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde bedrag. Dit bedrag wordt op jaarbasis weergegeven. Hierbij is het niet mogelijk om meer dan 80% van het jaarinkomen te verzekeren. Bij een jaarinkomen van 60.000 euro is het dus niet mogelijk om een verzekerd bedrag van meer dan 48.000 euro te kiezen. Dit wil zeggen dat men hoogstens 4.000 euro per maand kan krijgen. Wel is het mogelijk om een lager verzekerd bedrag te kiezen. Sommige verzekeraars zullen jaarlijks toetsen of het inkomen nog voldoende hoog is voor het gekozen verzekerde bedrag.

  Verder houdt men rekening met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het bedrag van 4.000 euro krijgt men wanneer men 100% arbeidsongeschikt is. Als de verzekerde bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt is, zal hij een minder hoog bedrag krijgen. Dit zal niet altijd 50% van het maximumbedrag zijn, omdat er vaak wordt gewerkt met tabellen. Het kan bijvoorbeeld dat men voor een arbeidsongeschiktheid tussen 50% en 60% een uitkering krijgt van 55%.

  Deze tabellen zullen meestal twee rubrieken bevatten, namelijk rubriek A en rubriek B. Rubriek A bevat de uitkering die gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid wordt toegekend. Rubriek B bevat de uitkering die gedurende de resterende duur van de arbeidsongeschiktheid wordt toegekend. De bedragen in deze rubrieken kunnen aan elkaar gelijk zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. Vaak is het zo dat het bedrag in rubriek A hoger is dan het bedrag in rubriek B. Op korte termijn zijn er dan ook meer kosten te maken en zaken te regelen.

  Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) vergelijken

  Er zijn verschillende AOV-verzekeraars waarbij men terechtkan. Daarbovenop bieden ze vaak ook nog eens diverse oplossingen aan, waardoor het kiezen van een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering een behoorlijke uitdaging kan zijn. Hoe dan ook is goed vergelijken aan te raden en wenselijk. Per slot van rekening is een AOV-verzekering geen goedkope verzekering en mag het belang van een goede dekking niet worden onderschat.

  Uitkeringsduur

  De uitkeringsduur kan sterk verschillen. Er zijn AOV-verzekeringen die gedurende een beperkte tijd een uitkering toekennen, bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar. Er zijn ook verzekeringen die een uitkering toekennen tot op de pensioentijd. Uiteraard is dit dan wat duurder. Sommige verzekeringen kennen zelfs tot na de pensioenleeftijd een uitkering toe. Bij een broodfonds richten ondernemers samen een vereniging op en leggen ze maandelijks een bedrag in. Het broodfonds zal dan een inkomen schenken wanneer een van de deelnemers arbeidsongeschikt wordt. Het werkt net als een AOV-verzekering, maar de ondernemers organiseren het volledig zelf.

  Arbeidsongeschiktheidscriterium

  Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering moet de verzekerde arbeidsongeschikt zijn. Op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de uitkering vastgelegd. Er zijn verschillende manieren om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Over het algemeen maakt men een onderscheid tussen een verzekering op basis van passende arbeid en een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid.

  Bij een verzekering op basis van passende arbeid houdt men rekening met de krachten, de bekwaamheden, de werkervaring en de opleiding van de verzekerde. Men gaat dan na welk werk de verzekerde nog zou kunnen doen, eventueel bij een ander bedrijf, en stelt op basis hiervan de mate van arbeidsongeschiktheid vast.

  Bij een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid houdt de verzekeraar enkel rekening met de mogelijkheid om ander werk uit te oefenen binnen het bedrijf waarin de verzekerde werkt, eventueel met een aangepaste werksituatie. Men houdt dus geen rekening met de mogelijkheid om bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Deze verzekering zal duurder zijn.

  Vroeger gebeurde het weleens dat men het een en ander beoordeelde op basis van de gangbare arbeid. Daarbij werd rekening gehouden met de algemeen geaccepteerde arbeid, maar niet met bijvoorbeeld het opleidingsniveau of de werkervaring. Het is een nog vrijere interpretatie dan bij de verzekering op basis van passende arbeid. Een tandarts die bijvoorbeeld nog het beroep van vuilnisman kan uitoefenen, is dan niet helemaal arbeidsongeschikt. Door maatschappelijke wijzigingen komt de verzekering op basis van de gangbare arbeid niet meer zo vaak voor, maar er zijn nog steeds verzekeraars die het aanbieden. De verzekeringspremie is dan nog lager dan bij de verzekering op basis van passende arbeid.

  Uitsluitingen en beperkingen

  Sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verlenen bij alle oorzaken dekking, maar meestal zijn er ook allerlei uitsluitingen. Er zijn zelfs arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die enkel bij een ongeval of bij een ernstige aandoening, zoals kanker of een hartinfarct, een uitkering toekennen. Bij een kleine aandoening ontvangt de verzekerde dan geen uitkering. Hoe meer uitsluitingen er zijn, des te lager de premie zal zijn.

  Contractduur

  Bij sommige verzekeraars is de verzekeringsovereenkomst dagelijks opzegbaar, maar vaak is er eerst een vaste termijn te doorlopen en kan het contract pas nadien worden opgezegd. Deze vaste termijn bedraagt bij de meeste verzekeraars een jaar, drie jaar of vijf jaar. Houd ook altijd rekening met de opzegmodaliteiten en -termijnen, want ook dit kan soms sterk verschillen.

  Eindleeftijd

  De eindleeftijd geeft aan tot wanneer men verzekerd is en tot wanneer men ook een uitkering kan ontvangen. Vaak is de eindleeftijd gelijk aan de AOW-leeftijd, maar bij sommige verzekeraars is het mogelijk om een hogere eindleeftijd te kiezen. Deze mogelijkheid is vaak heel beperkt, omdat het risico op een ziekte of een ongeval natuurlijk snel groter wordt naarmate men ouder wordt. Een lagere eindleeftijd is vaak heel flexibel te bepalen. Bij zware beroepen zal de verzekeraar soms zelf de eindleeftijd maximeren op bijvoorbeeld 55 jaar of 60 jaar.

  Uitkeringspercentage en uitkeringsdrempel

  Om een uitkering te krijgen, hoeft er geen sprake te zijn van 100% arbeidsongeschiktheid. Ook bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan men een uitkering krijgen. Men krijgt dan vaak een percentage van het verzekerde bedrag.

  Het percentage van arbeidsongeschiktheid en het percentage van het verzekerd bedrag hoeft daarbij niet identiek te zijn. Het kan bijvoorbeeld dat iemand voor 35% arbeidsongeschikt is en 30% van het verzekerde bedrag krijgt of dat iemand voor 55% arbeidsongeschikt is en 60% van het verzekerde bedrag krijgt. Meestal is er ook een ondergrens. Onder een bepaald percentage van arbeidsongeschiktheid krijgt men dan geen uitkering. Meestal bedraagt dit 25%, maar sommige verzekeraars hanteren ook een hogere ondergrens of bieden de mogelijkheid om de ondergrens op te trekken. Soms is het zelfs mogelijk om de ondergrens tot 80% op te trekken, uiteraard in ruil voor een wel heel lage premie. Hieronder is een gefingeerd voorbeeld van een uitkeringstabel weergegeven.

  ArbeidsongeschiktheidspercentagePercentage van het verzekerde bedrag (Rubriek A)Percentage van het verzekerde bedrag (Rubriek B)
  80% tot 100%100% 100%
  65% tot 80% 80% 75%
  55% tot 65% 60%55%
  45% tot 55% 50% 45%
  35% tot 45% 40% 35%
  25% tot 35% 30% 25%
  < 25% 0% 0%

  Eigenrisicoperiode

  Gedurende een bepaalde periode kan men arbeidsongeschikt zijn, maar toch geen uitkering ontvangen. Dit wordt de eigenrisicoperiode of de wachtdagen genoemd. Hoe langer deze periode is, hoe langer men moet wachten op een uitkering. De premie zal dan ook lager liggen.

  Vaak wordt er gekozen voor een eigenrisicoperiode van 30 dagen en is het niet mogelijk om hieronder te zitten, maar langere eigenrisicoperiodes van zelfs een jaar of meer zijn wel mogelijk. Het kan interessant zijn om een AOV-verzekering met een lange eigenrisicoperiode met een broodfonds te combineren. Gedurende de eigenrisicoperiode kent het broodfonds dan uitkeringen toe.

  Indexering

  Niet bij alle verzekeraars wordt het verzekerde bedrag of de uitkering geïndexeerd. Indexering is niettemin belangrijk, zeker voor wie nu jong is. Het leven wordt namelijk steeds duurder en het is niet omdat 2000 euro vandaag volstaat om een maand lang alle uitgaven te bekostigen, dat dat ook binnen twintig jaar het geval zal zijn. Sommige verzekeraars indexeren automatisch, maar het komt ook voor dat het als optie wordt toegekend. Er bestaan zelfs verschillende opties, bijvoorbeeld om het een en ander jaarlijks aan te passen op basis van de CBS-index of om het aan te passen op basis van een afgesproken percentage dat hoger of lager kan liggen dan de werkelijke inflatie.

  Zwangerschapsregeling

  Niet alle verzekeraars kennen een uitkering toe bij een zwangerschap. Als ze dat wel doen, zijn hier vaak strenge voorwaarden aan verbonden. Zo moet de geschatte bevallingsdatum meestal minstens een jaar na de ingangsdatum van de verzekering liggen en is de uitkering vaak beperkt in de tijd. Bij de meeste verzekeraars begint de uitkering zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en duurt het tot tien weken na deze datum.

  Daarbij moet er ook rekening worden gehouden met de eigenrisicotermijn. Als er bijvoorbeeld een uitkering van zestien weken wordt toegekend, maar er een eigenrisicotermijn van vier weken is, zal de uitkeringsperiode slechts twaalf weken bedragen. De daguitkering wordt daarbij bepaald door het verzekerd bedrag in rubriek A te delen door 365. Wanneer de verzekerde na deze periode van zestien weken arbeidsongeschikt wordt, bijvoorbeeld door problemen tijdens de bevalling, zal de uitkering verder worden uitbetaald. De eigenrisicoperiode is dan reeds toegepast.

  De AOV-uitkering heeft geen invloed op de ZEZ-uitkering. Wel is het zo dat sommige verzekeraars de AOV-uitkering aanpassen als er al een ZEZ-uitkering is. Andere verzekeraars doen hier niet moeilijk over en kennen de AOV-uitkering gewoon bovenop de ZEZ-uitkering toe. Dat is mooi meegenomen. Hoe dan ook blijft een AOV-uitkering wenselijk. Een ZEZ-uitkering (Zelfstandige en Zwanger) kent namelijk slechts een minimuminkomen toe tijdens het zwangerschapsverlof. Dit zal niet altijd volstaan. Daarnaast houdt de ZEZ-uitkering geen rekening met ziektes, ook niet als ze het gevolg zijn van de bevalling of de zwangerschap. Een AOV-verzekering doet dat wel.

  Sommige verzekeraars kennen met andere woorden een uitkering toe bij een zwangerschap, andere niet. Als ze dat wel doen, zijn er vaak voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen aan verbonden. Een aantal verzekeraars verlagen de AOV-uitkering als er al een ZEZ-uitkering is, andere verzekeraars doen dit niet. Als er een kinderwens is, is het met andere woorden raadzaam om hier rekening mee te houden bij het vergelijken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

  Verzekerde bedrag verhogen

  Na verloop van tijd kan het mogelijk zijn dat het aanvankelijk afgesproken verzekerde bedrag niet langer volstaat. Het is dan handig dat dit bedrag kan worden verhoogd, uiteraard in ruil voor een hogere premie. Niet bij alle verzekeraars kan dit en vaak zijn er grenzen aan verbonden. Het is meestal zo dat er slechts eens per jaar of eens per drie jaar kan worden verhoogd, met een maximum van bijvoorbeeld 10 of 20%. Bij sommige verzekeraars kan het ook meer of vaker, maar zijn er wel eerst een aantal medische vragen te beantwoorden. Hoe dan ook zal de verzekeraar rekening houden met de 80%-grens: het is niet mogelijk om een verzekerd bedrag te kiezen dat hoger is dan 80% van het jaarinkomen.

  Zzp en AOV-verzekeringen vergelijken

  Of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een zzp'er nuttig is of niet is een individuele zaak en kan per persoon verschillen. Voor veel zzp'ers blijkt dat echter wel het geval te zijn, omdat ze vaak heel afhankelijk zijn van hun zakelijke inkomsten en geen grote spaarbuffers hebben. Het is een van de redenen waarom er steeds meer wordt nagedacht over een verplichte verzekering voor zzp'ers. Met een verplichte verzekering voor zzp'ers wil de overheid hen beter beschermen. Het kadert in een bredere set met maatregelen om zzp'ers te beschermen, zoals ook het minimumloon voor zzp'ers. Op dit moment is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers nog niet verplicht, maar daar kan de komende jaren verandering in komen.

  Voor zzp'ers is het dan ook ongelofelijk belangrijk dat ze AOV-verzekeringen vergelijken. De eerder aangehaalde criteria zijn daarbij allemaal belangrijk, maar let zeker op het arbeidsongeschiktheidscriterium. Voor zzp'ers is het over het algemeen nog belangrijker om te kiezen voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid.

  Als beginnende zzp'er is het daarnaast aan te raden om te kiezen voor een AOV-verzekering waarbij het mogelijk is om het verzekerd bedrag te verhogen. Als de inkomsten later stijgen, kan dit nog eenvoudig worden aangepast. Kies ten slotte niet voor een te lange eigenrisicoperiode of een te hoge uitkeringsdrempel. Voor een zzp'er zijn er nu eenmaal betere manieren om te besparen op de AOV-verzekering.

  Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen goedkope verzekering. Het risico dat iemand gedurende zijn leven arbeidsongeschikt wordt, is dan ook niet gering. Tegelijkertijd moet de verzekeraar gedurende een lange periode hoge bedragen uitkeren. Dan is het maar logisch dat de kostprijs van een arbeidsongeschiktheidsverzekering oploopt. Wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost, is afhankelijk van verschillende factoren.

  Prijsbepalende factor Toelichting
  LooptijdHoe langer de looptijd is, hoe hoger de premie zal zijn
  Beroep Bij een beroep met een hoger risico op een ongeval of een ziekte is de premie hoger
  Verzekerd bedrag Hoe hoger het verzekerde bedrag is, hoe hoger de te betalen premie zal zijn
  Eigenrisicoperiode Hoe langer de eigenrisicoperiode is, hoe lager de premie zal zijn
  ArbeidsongeschiktheidscriteriumEen verzekering op basis van de beroepsarbeidsongeschiktheid is duurder dan een verzekering op basis van passende arbeid
  UitkeringsdrempelHoe hoger de uitkeringsdrempel is, hoe lager de premie zal zijn
  Aanvangskorting Bij een verzekeraar met een aanvangskorting betaalt men de eerste jaren een minder hoge premie

  Houd er verder rekening mee dat elke verzekeraar op een eigen manier het risico en de premie berekent. Hierdoor kunnen er soms grote verschillen ontstaan. Daarom is het altijd raadzaam om verschillende offertes op te vragen en met elkaar te vergelijken.

  Voorbeelden van de kostprijs van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Om een idee te geven van wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost, zijn hieronder de richtprijzen weergegeven voor een aantal gefingeerde profielen. Dit maakt duidelijk dat elke situatie anders is en dat premies heel persoonlijk zijn. Maak daarom telkens een simulatie op basis van de eigen voorkeuren.

  Geboortejaar1992198719751971
  BeroepAdministratie-adviseur EditorLoodgieter (incl. dakdekken) Secretaresse
  GeslachtManManManVrouw
  Jaarinkomen (€) 60.000 25.000 45.000 50.000
  Gereden kilometers per jaar < 20.000 (auto) < 20.000 (auto) 50.000 (auto) < 20.000 (motor)
  Verzekerd percentage inkomen 80% 80% 60% 70%
  Uitkering tot 67 jaar 68 jaar 60 jaar 67 jaar
  Arbeidsongeschiktheidscriterium Passend werk Huidig beroep Huidig beroep Huidig beroep
  Indexering Nee Ja, CBS-index Ja, met 3% Ja, met 4%
  Eigenrisicotermijn 2 maanden 1 maand 2 maanden 12 maanden
  Uitkeringsdrempel 25% 45% 35% 25%
  Beste prijs € 67,05 per maand € 43,74 per maand € 123,11 per maand € 43,08 per maand

  Besparen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Wie weet hoe de kostprijs van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt berekend, weet ook hoe te besparen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten er dan ook veel keuzes worden gemaakt en bij veel van deze keuzes is het mogelijk om te besparen. Zorg er natuurlijk wel voor dat de verzekering nog steeds bij de persoonlijke situatie past. Daarnaast zijn er nog manieren om te besparen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

  Op de volgende manieren is het mogelijk om te besparen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering:

  • Kies een langere wachttijd

  • Begin op jonge leeftijd

  • Kies een lager verzekerd bedrag

  • Overweeg alternatieven

  • Beperk de eindleeftijd

  • Kies een hogere uitkeringsdrempel

  • Verzeker voor passende arbeid

  • Geef de premie aan bij de Belastingdienst

  • Kies een leeftijdsafhankelijk tarief

  • Vergelijk AOV-verzekeringen

  • Maak gebruik van de aanvangskorting

  Kies een langere wachttijd

  Veel ondernemers kiezen voor de kortst mogelijke wachttijd, omdat het uiteraard nooit fijn is om helemaal geen inkomsten te krijgen. Meestal bedraagt de wachttijd dan 30 dagen. Door een langere wachttijd te kiezen, is het mogelijk om flink te besparen. Zorg er natuurlijk wel voor dat er gedurende de wachttijd voldoende overblijft om van te leven, bijvoorbeeld omdat er al wat geld is gespaard of omdat een broodfonds al een uitkering toekent.

  Geboortejaar1992199219921992
  BeroepAdministratie-adviseur Administratie-adviseur Administratie-adviseur Administratie-adviseur
  GeslachtManManManMan
  Jaarinkomen (€) 60.000 60.000 60.000 60.000
  Gereden kilometers per jaar < 20.000 (auto) < 20.000 (auto) < 20.000 (auto) < 20.000 (auto)
  Verzekerd percentage inkomen 80% 80% 80% 80%
  Uitkering tot 67 jaar 67 jaar 67 jaar 67 jaar
  Arbeidsongeschiktheidscriterium Passend werk Passend werk Passend werk Passend werk
  Indexering Nee Nee Nee Nee
  Eigenrisicotermijn 1 maand 2 maanden 6 maanden 24 maanden
  Uitkeringsdrempel 25% 25% 25% 25%
  Beste prijs € 78,69 per maand € 67,05 per maand € 55,80 per maand € 41,38 per maand

  Begin op jonge leeftijd

  Jonge mensen denken vaak nog niet na over ongevallen of ziekten die hun leven voorgoed veranderen. Naarmate men ouder wordt, nemen dergelijke zorgen toe. Toch is het raadzaam om al op een zo jong mogelijke leeftijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, want het wordt snel duurder. Bovendien kan er ook op jonge leeftijd een ongeval plaatsvinden en is het nooit een goed idee om niet verzekerd te zijn.

  Kies een lager verzekerd bedrag

  De hoogte van het verzekerde bedrag bepaalt natuurlijk de te betalen premie. Over het algemeen is het mogelijk om tot 80% van het inkomen te verzekeren en dat is wat veel mensen dan ook doen. Toch heeft niet iedereen 80% van het inkomen nodig. Dan is het raadzaam om het verzekerde bedrag te verlagen, want hierop kan men flink besparen. Dat is hieronder zichtbaar.

  Geboortejaar1992199219921992
  BeroepAdministratie-adviseur Administratie-adviseur Administratie-adviseur Administratie-adviseur
  GeslachtManManManMan
  Jaarinkomen (€) 60.000 60.000 60.000 60.000
  Gereden kilometers per jaar < 20.000 (auto) < 20.000 (auto) < 20.000 (auto) < 20.000 (auto)
  Verzekerd percentage inkomen 55% 60% 70% 80%
  Uitkering tot 67 jaar 67 jaar 67 jaar 67 jaar
  Arbeidsongeschiktheidscriterium Passend werk Passend werk Passend werk Passend werk
  Indexering Nee Nee Nee Nee
  Eigenrisicotermijn 2 maanden 2 maanden 2 maanden 2 maanden
  Uitkeringsdrempel 25% 25% 25% 25%
  Beste prijs € 48,18 per maand € 51,96 per maand € 59,50 per maand € 67,05 per maand

  Overweeg alternatieven

  Een AOV-verzekering is heus niet de enige manier om het risico op arbeidsongeschiktheid te dekken. Een broodfonds kan bijvoorbeeld ook interessant zijn, net zoals crowdsurance. Dergelijke alternatieven zijn veel voordeliger, maar het is wel zo dat de uitkeringsduur beperkt is. Het kan dan slim zijn om ze met een AOV-verzekering te combineren. De eerste twee jaar zal dan bijvoorbeeld het broodfonds een uitkering toekennen en nadien neemt de AOV-verzekering het over. Dit kan voordeliger zijn dan het kiezen van een korte wachttijd.

  Beperk de eindleeftijd

  Veel mensen kiezen ervoor om de AOV-verzekering tot aan de pensioenleeftijd door te laten lopen, maar dat hoeft helemaal niet. Als de hypotheek bijvoorbeeld al eerder is afgelost en als er nog een tweede inkomen is, kan men misschien wel al eerder zonder een uitkering. Dit is een afweging die de verzekerde zelf moet maken, maar in ieder geval kan het een flinke besparing opleveren. Door aan de eindleeftijd te sleutelen, kan men vaak enorm veel besparen en dat komt omdat het risico op een ongeval veel groter wordt naarmate men ouder wordt.

  Geboortejaar1992199219921992
  BeroepAdministratie-adviseur Administratie-adviseur Administratie-adviseur Administratie-adviseur
  GeslachtManManManMan
  Jaarinkomen (€) 60.000 60.000 60.000 60.000
  Gereden kilometers per jaar < 20.000 (auto) < 20.000 (auto) < 20.000 (auto) < 20.000 (auto)
  Verzekerd percentage inkomen 55% 60% 70% 80%
  Uitkering tot 55 jaar 62 jaar 67 jaar 68 jaar
  Arbeidsongeschiktheidscriterium Passend werk Passend werk Passend werk Passend werk
  Indexering Nee Nee Nee Nee
  Eigenrisicotermijn 2 maanden 2 maanden 2 maanden 2 maanden
  Uitkeringsdrempel 25% 25% 25% 25%
  Beste prijs € 58,29 per maand € 63,85 per maand € 67,05 per maand € 67,62 per maand

  Kies een hogere uitkeringsdrempel

  De verzekeraar zal pas uitbetalen wanneer iemand een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid bereikt. Meestal moet men voor minstens 25% arbeidsongeschikt zijn. Het is mogelijk om dit percentage te verhogen, soms zelfs tot 80%. Dan krijgt men minder snel een uitkering, maar moet men ook een minder hoge premie betalen.

  Geboortejaar199219921992
  BeroepAdministratie-adviseur Administratie-adviseur Administratie-adviseur
  GeslachtManManMan
  Jaarinkomen (€) 60.000 60.000 60.000
  Gereden kilometers per jaar < 20.000 (auto) < 20.000 (auto) < 20.000 (auto)
  Verzekerd percentage inkomen 80% 80% 80%
  Uitkering tot 67 jaar 67 jaar 67 jaar
  Arbeidsongeschiktheidscriterium Passend werk Passend werk Passend werk
  Indexering Nee Nee Nee
  Eigenrisicotermijn 2 maanden 2 maanden 2 maanden
  Uitkeringsdrempel 25% 35% 45%
  Beste prijs € 67,05 per maand € 64,37 per maand € 61,68 per maand

  Verzekeren voor passende arbeid

  Een verzekering voor passende arbeid is goedkoper, terwijl er niet meteen een extra risico is. De verzekeraar houdt er namelijk gewoon rekening mee dat het nog mogelijk is om elders aan de slag te gaan en dat kan de verzekerde dan ook doen. De besparing kan hierbij oplopen tot 10%.

  Geboortejaar19921992
  BeroepAdministratie-adviseur Administratie-adviseur
  GeslachtManMan
  Jaarinkomen (€) 60.000 60.000
  Gereden kilometers per jaar < 20.000 (auto) < 20.000 (auto)
  Verzekerd percentage inkomen 80% 80%
  Uitkering tot 67 jaar 67 jaar
  Arbeidsongeschiktheidscriterium Passend werk Passend werk
  Indexering Nee Nee
  Eigenrisicotermijn 2 maanden 2 maanden
  Uitkeringsdrempel 25% 25%
  Beste prijs € 67,05 per maand € 72,28 per maand

  Geef de premie aan bij de Belastingdienst

  Ondernemers kunnen rekenen op allerlei aftrekposten, waartoe ook de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering behoort. Dit kan een besparing van honderden euro's per jaar opleveren, omdat er minder belastingen te betalen zijn. Geef zeker het bestaan van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de boekhouder door en maak gebruik van deze aftrekpost.

  Kies een leeftijdsafhankelijk tarief

  Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bieden vaak twee tariefvormen aan. Zo is het mogelijk om gedurende de volledige looptijd een vast standaardtarief te betalen. Dan betaalt men in de eerste jaren eigenlijk te veel ten opzichte van het risico dat men genereert. Op latere leeftijd betaalt men dan weer te weinig ten opzichte van het risico dat men genereert.

  Het is ook mogelijk om een leeftijdsafhankelijk tarief te kiezen. Dan betaalt de verzekerde steeds op basis van het gegenereerde risico. Op jonge leeftijd ligt het premiebedrag dan lager dan op oudere leeftijd. Dit is handig, want dan blijft er op jonge leeftijd meer geld over om te investeren en het bedrijf te doen groeien. En dat geld kan men dan gebruiken om activa bijeen te sparen.

  Sommige verzekeraars bieden ook een combitarief aan. Daarbij geldt in de eerste jaren een leeftijdsafhankelijk en lager tarief en stapt men na een aantal jaar over naar een standaardtarief. Deze formule in combinatie met een aanvangskorting maakt de AOV-verzekering toegankelijker.

  Vergelijk AOV-verzekeringen

  Het is altijd wenselijk om het aanbod van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken en bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat niet anders. Houd daarbij niet alleen rekening met de premies, maar ook met de dekking en de voorwaarden. Via een vergelijkingssite is arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergelijken wel heel eenvoudig. De praktijk leert dat de ene verzekering soms honderden euro's per jaar duurder is dan de goedkoopste verzekering met dezelfde dekking.

  Maak gebruik van de aanvangskorting

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een heel competitief verzekeringsproduct. Daarom kennen verzekeraars vaak aanvangskortingen toe. Gedurende de eerste jaren krijgt de verzekerde dan een korting op de verzekeringspremie. Onder andere Allianz, De Goudse en Klaverblad kennen zo'n korting toe. Hierdoor kan het interessant zijn om regelmatig over te stappen en om zo telkens opnieuw een korting te claimen. Hieraan zijn wel risico's verbonden. Vooral met het in- en uitlooprisico kan er maar beter rekening worden gehouden.

  Overstappen van arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Overstappen naar een andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kan interessant zijn, maar er zijn wel een aantal risico's aan verbonden. Het is belangrijk om na te gaan of overstappen naar een nieuwe AOV-verzekeraar al dan niet interessant is. Daarbij zijn er verschillende afwegingen te maken.

  In- en uitlooprisico's bij het overstappen naar een andere AOV-verzekering

  Bij het overstappen naar een nieuwe AOV-verzekeraar is het altijd belangrijk om het inloop- en uitlooprisico onder de loep te nemen.

  Het probleem is dat de lopende overeenkomst tijdig moet worden opgezegd en dat de nieuwe overeenkomst pas nadien begint te lopen. De nieuwe verzekeraar houdt vaak enkel rekening met schadegevallen die optreden na het ingaan van de polis. Als de huidige polis bijvoorbeeld tot 31 december loopt en men op 1 augustus al is geaccepteerd door een nieuwe verzekeraar, zal de nieuwe verzekeraar de verslechtering van de gezondheid tussen 1 augustus en 31 december niet automatisch dekken. Als de gezondheid voor het ingaan van de nieuwe polis verslechtert, kan dat dus grote gevolgen hebben. Dit wordt ook wel het inlooprisico genoemd. Er zijn wel verzekeraars die de gezondheidssituatie al eerder keuren en accepteren.

  Als de nieuwe verzekeraar het inlooprisico niet dekt, hoeft dat nog geen ramp te zijn. De voorwaarde is dan dat de huidige verzekeraar het uitlooprisico dekt. Dit wil zeggen dat de huidige verzekeraar gedurende een bepaalde periode na afloop van de verzekeringsovereenkomst nog steeds zal betalen als de arbeidsongeschiktheid tijdens de verzekerde periode is ontstaan.

  Wijzigende voorwaarden na het verstrijken van de contractperiode

  Na het verstrijken van de contractperiode is het mogelijk om over te stappen naar een nieuwe AOV-verzekeraar, veelal na het doorlopen van een opzeggingstermijn. Soms is er in een verzekeringsovereenkomst een en-blocclausule opgenomen. Deze clausule staat de verzekeraar toe om na afloop van deze contractperiode de premie eenzijdig aan te passen of te verhogen. In dergelijke gevallen kan het uiteraard raadzaam zijn om over te stappen naar een andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

  Korting bij de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

  Verzekeraars willen nieuwe klanten aantrekken en kennen daarom vaak allerlei kortingen toe. Deze aanvangskorting kan gedurende het eerste jaar oplopen tot 30% en geldt enkel voor nieuwe klanten. Er zijn zelfs verzekeraars die gedurende de eerste drie jaar aanvangskortingen toekennen. Het kan dus best wel interessant zijn om elke paar jaar na te gaan of het gras groener is aan de overkant, want enkel zo kan de verzekerde telkens opnieuw een aanvangskorting claimen.

  Overstappen is niet voor iedereen even interessant

  Bij een overstap worden er vaak advies- en afsluitkosten in rekening gebracht, waardoor overstappen heus niet altijd financieel voordeliger is. Bovendien is overstappen vaak enkel een goed idee als de huidige gezondheidssituatie goed is en er in het verleden niet te veel is geclaimd. Anders kan men voor wat de medische acceptatie betreft tegen problemen aanlopen. Voor wie al een medische geschiedenis heeft, zit er vaak weinig anders op dan bij de huidige AOV-verzekeraar te blijven. Zelfs als deze AOV-verzekeraar via een en-blocclausule een hogere premie voorschotelt.

  Verzekeraars die de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden

  Op de vrije verzekeringsmarkt zijn er heel wat verzekeraars actief en vrijwel alle verzekeraars die ook op ondernemers focussen, bieden de populaire AOV-verzekering aan. Ze hanteren daarbij eigen tarieven en voorwaarden. Het is aan te raden om bij zoveel mogelijk verzekeraars offertes op te vragen en om op basis daarvan de beste arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen. Onder andere de onderstaande verzekeraars bieden een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan.

  • Aegon

  • Avéro Achmea

  • Allianz

  • A.s.r.

  • Centraal Beheer

  • De Zeeuwse Verzekeringen

  • De Goudse

  • Interpolis

  • Klaverblad

  • Nationale Nederlanden

  • Movir

  • Lancyr

  • Loyalis

  • Reaal

  • UWV

  • Univé

  • VKG

  • TAF

  Bij een aantal van deze verzekeraars is het mogelijk om de arbeidsongeschiktheidsverzekering online af te sluiten, maar er zijn ook verzekeraars die dit enkel doen via een adviseur. Sowieso is het raadzaam om bij een adviseur langs te laten gaan. Vaak zijn de aanpassingsmogelijkheden dan ruimer. Bovendien zal een adviseur ervoor zorgen dat de verzekering helemaal is afgestemd op de individuele behoeften. Indien dat niet het geval zou zijn, kan dit later problemen opleveren.

  Veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering is zeker voor ondernemers een populaire verzekering, maar is tegelijkertijd ook behoorlijk complex. Het verbaast dan ook niet dat hier regelmatig vragen over opdoemen. De veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn hieronder weergegeven. Ook het antwoord op deze vragen is hieronder terug te vinden.

  Mag een verzekeraar zomaar informatie vragen over mijn gezondheidstoestand?

  Voor een AOV-verzekeraar is kennis over de gezondheidstoestand nodig om de aanvraag te beoordelen. Daarbij moet de verzekeraar wel rekening houden met de bepalingen van de Wmk (Wet op de medische keuringen) en met het Protocol Verzekeringskeuringen. Op basis hiervan is er door het Verbond van Verzekeraars een model-gezondheidsverklaring opgesteld. De vragen die in deze modelverklaringen zijn opgenomen, mogen in ieder geval worden gesteld door de AOV-verzekeraar. Wat de verzekeraar al dan niet mag vragen, is soms afhankelijk van het verzekerde bedrag. Er is namelijk een vragengrens. Bij een verzekerd bedrag onder de vragengrens mag een verzekeraar bepaalde vragen niet stellen, bijvoorbeeld over erfelijke ziekten in de familie. Bij een verzekerd bedrag boven de vragengrens is dit wel toegestaan. De verzekeraar mag dan ook vragen naar de resultaten van eventuele preventieve operaties. Het bedrag van de vragengrens wordt om de drie jaar aangepast. De vragengrens bedraagt per 1 januari 2019 40.309 euro voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (rubriek A) en 26.985 euro voor de volgende jaren (rubriek B).

  Ik wil een AOV-verzekering afsluiten. Moet ik mij medisch laten keuren?

  Een medische keuring is niet langer een standaardvereiste. Enkel als de gezondheidsverklaring en/of de opgevraagde informatie onvoldoende duidelijkheid biedt, kan het nodig zijn om een gerichte keuring te laten uitvoeren. Ook wanneer men ziek wordt en een beroep doet op de AOV-verzekering zal men vaak om een medische keuring vragen. Dit is onder andere nodig om het arbeidsongeschiktheidspercentage te bepalen en om na te gaan of er is gelogen bij het invullen van de gezondheidsverklaring.

  Is mijn AOV-premie fiscaal aftrekbaar?

  Ja, een AOV-premie is fiscaal aftrekbaar. De premie is aftrekbaar van de inkomsten in Box 1. Het is echter geen kostenpost voor de onderneming. Zowel zzp'ers als zelfstandigen met personeel, dga's, eigenaars van eenmanszaken en firmanten in cv's, maatschappen en vof's kunnen de premie fiscaal aftrekken.

  Iemand anders is aansprakelijk voor het ongeval? Kan ik ook een AOV-uitkering krijgen?

  Ja, het is niet nodig om te wachten op eventuele schadevergoedingen van de aansprakelijke partij. De AOV-uitkering zal, als er aan de voorwaarden is voldaan, gewoon uitkeren. Bij het berekenen van een schadeclaim zal hier wel rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld bij het berekenen van het inkomensverlies. Anderzijds wil dit niet zeggen dat de aansprakelijke partij het een en ander niet hoeft te betalen, want de AOV-verzekeraar kan op zijn beurt een schadeclaim indienen bij de aansprakelijke partij om er de uitkeringen terug te vorderen.

  Wat als ik geen AOV-verzekering kan krijgen?

  Als het om medische redenen niet mogelijk is om een reguliere AOV-verzekering af te sluiten, kan de vangnetverzekering een oplossing bieden. Een vangnetverzekering moet binnen een termijn van vijftien maanden na de start van het bedrijf worden aangevraagd. Hierbij geldt er een eigenrisicotermijn van een jaar en een verminderde verdiencapaciteit van minstens 35%. De uitkering bedraagt maximaal 70% van het minimumloon en wordt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd toegekend. Het is met andere woorden een heel beperkt sociaal vangnet, maar een klein vangnet is beter dan geen vangnet.

  Mag de AOV-verzekeraar de AOV-verzekering opzeggen?

  Ja, maar enkel in een beperkt aantal gevallen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van wanbetaling. Ook als de verzekerde van beroep wijzigt en het nieuwe risico voor de verzekeraar niet acceptabel is, kan hij de AOV-verzekeringsovereenkomst opzeggen. Hetzelfde geldt als de verzekerde zich definitief in het buitenland vestigt of als het bedrijf van de verzekerde failliet gaat. Ten slotte kan de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst opzeggen als de verzekerde niet heeft voldaan aan de mededelingsplicht. Daarom is het heel belangrijk om altijd eerlijk te zijn bij het invullen van de gezondheidsverklaring.