Over ons

WA.nl is een informatieve, onafhankelijke website rondom verschillende soorten verzekeringen. De initiatiefnemer heeft opgemerkt dat veel Nederlanders informatie rondom verzekeringen onduidelijk vinden. Daarom probeert WA.nl toegang te verschaffen tot heldere informatie in duidelijke formuleringen.

Deze website heeft geen winstoogmerk, maar wil slechts de informatievoorziening bevorderen door een compleet beeld omtrent verzekeringen te geven. Nog te vaak komen Nederlanders in de problemen door het niet afsluiten van de juiste verzekeringen. Daarom wil WA.nl haar bezoekers en lezers bewust maken van hun verantwoordelijkheden.

De informatie op de website is samengesteld met de grootst mogelijke zorg. Desondanks staan wij open voor suggesties en verbeteringen.


  Een vraag stellen

  WA.nl is beschikbaar voor vragen en suggesties omtrent de website. Ook staan we open voor interviews, gastblogs voor andere websites en meningen omtrent (pers)berichten. Het schrijven van een gastblog voor een andere website kan kosteloos plaatsvinden.

  Helaas kan WA.nl niet voorzien in persoonlijk advies. We kunnen deze verzoeken dan ook niet honoreren. WA.nl heeft namelijk geen adviserende rol, maar biedt slechts vrij toegankelijke informatie omtrent verzekeringen. WA.nl is geen adviseur, bemiddelaar of tussenpersoon.

  Content gebruiken?

  Content van onze website mag gekopieerd en verveelvoudigd worden. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de content in originele bewoordingen blijft en er te allen tijde aan bronvermelding wordt gedaan. Een link naar WA.nl is voldoende om de content over te mogen nemen. Het overnemen van onze content zonder bronvermelding is niet toegestaan en wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

  About us

  WA.nl is an informative, independent website about different types of insurance. The initiator is clear that many Dutch people find information about insurance unclear. That is why WA.nl tries to provide access to clear information in clear formulations.

  This website is not for profit, but only wants to provide the information intended by giving a complete picture of insurance. Too often, the Dutch get into trouble for not taking out the right insurance policies. That is why WA.nl wants to make its visitors and readers aware of their responsibilities.

  The information on the website has been compiled with the greatest possible care. Nevertheless, we are open to improvements and improvements.


   WA.nl is available for questions and suggestions about the website. We are also open to interviews, guest blogs for other websites and opinions regarding (press) releases. Writing a guest blog for another website can be done free of charge.

   Unfortunately, WA.nl cannot provide personal advice. We are therefore unable to honor these requests. WA.nl does not have an advisory role, but only offers freely accessible information about insurance. WA.nl is not a consultant, broker or intermediary.

   Copying content?

   Content from our website may be copied and reproduced. This is subject to the condition that the content remains in original wording and that the source is acknowledged at all times. A link to WA.nl is sufficient to take over the content. Reproducing our content without acknowledging the source is not permitted and is considered an infringement of copyright.