EN

Kosten van een inboedelverzekering

Verschillende offertes leveren verschillende tarieven op. Er is geen vaste prijs voor een inboedelverzekering en de kostprijs is dan ook afhankelijk van diverse factoren, waarbij de dekking en het risico natuurlijk een centrale rol spelen. Van willekeur is er allesbehalve sprake. Hieronder zijn de belangrijkste beïnvloedende factoren weergegeven.

Type inboedelverzekering

Er zijn twee soorten inboedelverzekeringen: de extra uitgebreide inboedelverzekering en de allrisk-inboedelverzekering. De dekking is ruimer bij een allrisk-inboedelverzekering, waardoor de premie ook hoger ligt.

De extra uitgebreide inboedelverzekering dekt eigenlijk alle schadevormen die het vaakst voorkomen, zoals brandschade, stormschade, waterschade door een defect waterbed, diefstal enzovoort. Sommige situaties zijn niet gedekt door de extra uitgebreide inboedelverzekering, maar wel door de allrisk-inboedelverzekering. Het gaat bijvoorbeeld om valschade, stootschade en andere schades die onopzettelijk, maar door de eigen schuld, ontstaan. Bij beide verzekeringen zijn er wel uitsluitingen, bijvoorbeeld voor oorlogsschade.

Polisvoorwaarden

Niet alle extra uitgebreide verzekeringen of allrisk-inboedelverzekeringen zijn identiek. Sommige allrisk-inboedelverzekeringen hebben meer uitsluitingen of leggen lagere maximumuitkeringen op. Het hoeft niet te verbazen dat een goedkopere inboedelverzekering vaak minder gunstige polisvoorwaarden heeft. Dat hoeft anderzijds ook niet altijd een probleem te zijn. Sommige gunstige polisvoorwaarden maken de premie zoveel duurder dat ze eigenlijk ook niet interessant zijn. Hier moet de kandidaat-verzekeringsnemer zelf de nodige inschattingen maken.

Eigen risico

Bij veel verzekeringen is er een beperkt eigen risico voorzien. Daarbovenop kan er wel worden gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico ligt, hoe lager de verzekeringspremie zal zijn. Bij een schadegeval moet de verzekeraar dan ook minder vergoeden. Het is wel belangrijk dat het hoger risico kan worden gedragen. Let hoe dan ook op voor een aantal polisvoorwaarden:

  • In welke situaties is er contractueel al een eigen risico voorzien?

  • Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van het vrijwillig eigen risico? Komt dit erbovenop?

  • Wat gebeurt er met het (vrijwillig) eigen risico bij meerdere schadegevallen in een jaar?

Risico

De verzekeraar zal steeds een inschatting maken van het risico op inboedelschade. Hoe hoger dat risico is, hoe hoger de verzekeringspremie zal zijn. Daarbij houdt de verzekeraar met verschillende factoren rekening:

  • Gezinssituatie: meer inwoners (zeker kinderen!) houdt ook een hoger risico in

  • Woonplaats: in sommige buurten of wijken is de kans op inbraak- of waterschade groter

  • Type woning: afhankelijk van het type huis en de gebruikte bouwmaterialen is het risico kleiner of groter

  • Het al dan niet aanwezig zijn van inbraakbeveiliging

Waarde van de inboedel en de inboedelwaardemeter

Hoe hoger de waarde van de inboedel is, hoe hoger de premie zal zijn. In de praktijk wordt de waarde nog maar zelden met pen en papier vastgesteld, maar gebruiken verzekeraars een inboedelwaardemeter. De inboedelwaardemeter maakt op basis van statistische gegevens een inschatting van de waarde van de inboedel. Aan elk antwoord zijn dan een aantal punten verbonden. De optelsom van deze punten wordt vervolgens met een vastgelegde waarde vermenigvuldigd en geeft de verzekerde waarde aan. Hoe hoger deze verzekerde waarde is, hoe hoger ook de verzekeringspremie zal zijn. Onderstaande factoren spelen een rol.

Factor uit de inboedelwaardemeter Hogere premie Lagere
Leeftijd hoofdkostwinner Premie stijgt tot de leeftijd van 70 jaar mee Vanaf 71 jaar ligt de premie iets lager (maar nog steeds hoger dan bij 50-jarigen)
Netto-maandinkomen van de hoofdkostwinner Premie stijgt als het netto-maandinkomen stijgt. Bij netto-maandinkomens van meer dan € 10.000 is wellicht een detailberekening door een deskundige nodig Premie daalt bij een lager netto-maandinkomen. Bij de allerlaagste inkomens (< € 1.000) worden zelfs 0 punten gehanteerd
Samenstelling huishouden Echtpaar of samenwonende, al dan niet met kinderen Alleenstaande, al dan niet met inwonende kinderen (0 punten)
Oppervlakte woning Hoe groter de woning is, hoe meer punten. Vanaf 450 m² is wellicht een detailberekening nodig Hoe kleiner de woning is, hoe meer punten. Bij woningen met minder dan 90 m² worden zelfs 0 punten gehanteerd

De berekende inboedelwaarde is steeds inclusief een vast bedrag voor lijfsieraden, kostbaarheden, audiovisuele apparatuur en computerapparatuur. In ruil voor een hogere premie is het mogelijk om dit bedrag te verhogen.

Extra dekkingen

Vervolgens kan de verzekeringnemer vrijwillig extra dekkingen aan de inboedelverzekering toevoegen. Het gaat bijvoorbeeld om een buitenshuisdekking, een eigenaarsbelang, een huurdersbelang enzovoort. Dergelijke extra dekkingen zorgen natuurlijk voor oplopende kosten.

Hoe beïnvloedt het maandinkomen de inboedelwaarde?

Hier hanteert het Verbond van Verzekeraars inkomensklassen van telkens 1.000 euro en stijgen de punten van 0 tot en met 50. Als daarbij opnieuw de nodige berekeningen worden gemaakt, is volgende tabel het resultaat:

InkomensklasseAantal punten Punten x € 1.063
T.e.m. € 1.000 0€ 0
€ 1.001,- t.e.m. € 2.000 10€ 10.630
€ 2.001,- t.e.m. € 3.000 17€ 18.071
€ 3.001,- t.e.m. € 4.000 28€ 29.764
€ 4.001,- t.e.m. € 5.000 28€ 29.764
€ 5.001,- t.e.m. € 6.000 32€ 34.016
€ 6.001,- t.e.m. € 7.000 37€ 39.331
€ 7.001,- t.e.m. € 8.000 41€ 43.583
€ 8.001,- t.e.m. € 9.000 46€ 48.898
€ 9.001,- t.e.m. € 10.000 50€ 53.150
HogerN.v.t. (deskundigenberekening) N.v.t. (deskundigenberekening)

Commerciële formule van de verzekeraar

Op basis van al deze factoren bepaalt een verzekeraar de hoogte van de premie. Dat doet de verzekeraar op basis van eigen formules en tarieven waarbij de verzekeraar een evenwicht tracht te vinden tussen winst en competitiviteit. Op die manier zijn er soms kortingen of acties mogelijk. Dit maakt alles natuurlijk minder transparant en daarom blijft inboedelverzekeringen vergelijken aangewezen.

Veelgestelde vragen over de inboedelverzekering

Hoe beïnvloedt de leeftijd de inboedelwaarde?

De inboedelwaardemeter (2020) van het Verbond van Verzekeraars voorziet vier leeftijdscategorieën: 35 jaar en jonger (22 punten), 36 t.e.m. 50 jaar (29 punten), 51 t.e.m. 70 jaar (39 punten) en 71 jaar en ouder (37 punten). Deze punten worden vermenigvuldigd met 1.063 euro. Volgens deze berekeningsmethode zit er dus een verschil van 7.441 euro tussen de inboedel van een veertigjarige en die van een dertigjarige.

Hoe beïnvloedt de samenstelling van het huishouden de inboedelwaarde?

Bij een alleenstaande worden geen extra punten toegekend. Wie daarentegen samenwoont, al dan niet met kinderen, krijgt 10 extra punten toegekend. De inboedelwaarde stijgt dan met 10.630 euro.

Hoe beïnvloedt de woonoppervlakte de inboedelwaarde?

Hier werkt de inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars met zes oppervlakteklassen waaraan 0 tot en met 40 punten worden toegekend. Bij woonoppervlaktes van meer dan 450 m² is een deskundigenberekening noodzakelijk.

Wat is het prijsverschil tussen een extra uitgebreide dekking en een allriskdekking?

Dat verschilt van inboedelverzekeraar tot inboedelverzekeraar, maar het is ook afhankelijk van de inhoud van de twee dekkingen. Vaak is een allriskdekking wel 50% duurder.