EN

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering is een verzekering die de schade aan de inboedel, ten gevolge van een aantal onverwachte gebeurtenissen, dekt. Tot de inboedel behoort in principe alles wat niet nagelvast zit en zich in de woning bevindt. Een aantal zaken worden door de inboedelverzekering meestal niet tot de inboedel gerekend, zoals motorrijtuigen die zich in de garage bevinden, geld of de zakelijke inboedel. Spullen die zich in de tuin bevinden, zoals het tuinmeubilair, worden meestal ook tot de inboedel gerekend. In sommige gevallen is er eveneens een dekking voorzien voor de inboedel die zich elders (in Nederland) bevindt, bijvoorbeeld voor de laptop die de schoolkinderen meenemen. Vaak is zo'n dekking eerder optioneel.

Inhoud

  Soorten inboedelverzekeringen

  Er zijn twee soorten inboedelverzekeringen: de extra uitgebreide inboedelverzekering en de allrisk-inboedelverzekering. Bij een extra uitgebreide inboedelverzekering is alles gedekt wat expliciet wordt benoemd. Bij een allrisk-inboedelverzekering is alles wat expliciet wordt uitgesloten, niet gedekt. De extra uitgebreide inboedelverzekering is de minst uitgebreide inboedelverzekering.

  Extra uitgebreide inboedelverzekering

  Worden vaak gedekt:

  • Brand

  • Blikseminslag

  • Diefstal

  • Vandalisme

  • Waterschade door een defect aquarium of waterbed

  • Roetschade

  • Stormschade

  • Ontploffingen

  • Omgevallen kranen

  • Vandalisme

  • Schade door vliegtuigen

  Daarnaast bevat deze verzekering ook de klassieke uitsluitingen (eigen gebrek, catastroferisico’s et cetera)

  Allrisk-inboedelverzekering

  Worden vaak uitgesloten:

  • Catastroferisico's (bv. aardbeving of oorlog)

  • Eigen gebreken

  • Geleidelijk werkende invloeden (bv. verrotting, corrosie, schimmelgroei, insecten …)

  Als er geen uitsluiting is voorzien, zal de allrisk-inboedelverzekering het schadegeval dekken.

  Extra dekkingen

  Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om naast de inboedelverzekering extra dekkingen af te sluiten. Het gaat dan om situaties die standaard niet door de inboedelverzekering gedekt worden, maar die mits bijbetaling toch verzekerd worden. De extra dekkingen die meestal worden aangeboden zijn:

  • Buitenshuisdekking: dekking voor de inboedel die buitenshuis wordt gebruikt (bv. smartphone wordt gestolen tijdens het joggen)

  • Dekking voor kostbaarheden (bv. waardevolle antiek of kunst)

  • Tijdelijke verhuur (bv. dekking als de woning via Airbnb wordt verhuurd)

  • Huurdersbelang (bepaalde opstalverbeteringen die door de huurder werden uitgevoerd, bv. de plaatsing van parket of een nieuwe keuken)

  • Eigenaarsbelang (dekking van opstalverzekering door de eigenaar van een appartement waarbij de VvE al een opstalverzekering heeft afgesloten)

  Glasverzekering

  Glasschade wordt normaal gesproken niet gedekt door de inboedelverzekering, maar door de opstalverzekering. De huurder zal de opstallen echter niet verzekeren, terwijl hij bij glasschade wel door de verhuurder zal worden aangesproken. Dat is geen ideale situatie. Daarom zijn er inboedelverzekeraars die ook glasschade dekken als een huurder een inboedelverzekering afsluit. Bij sommige inboedelverzekeraars is dit niet standaard het geval, maar kan het wel optioneel aan de verzekeringsovereenkomst worden toegevoegd. Uiteraard wordt de inboedelverzekering dan duurder. Houd ook rekening met de voorwaarden en uitsluitingen, want dat kunnen er soms erg veel zijn.

  Alles over de glasverzekering

  Inboedelverzekeringen vergelijken

  Bij het vergelijken van inboedelverzekeringen is het belangrijk om steeds te letten op wat al dan niet gedekt is. Ook de maximale gedekte bedragen en het eigen risico kunnen vaak sterk verschillen, net zoals de prijs van de inboedelverzekering. Het is aangeraden om bij ingrijpende wijzigingen, bijvoorbeeld bij het verkopen van het antiek of bij een gewijzigde gezinssituatie, de inboedelverzekering te vergelijken. Eigenlijk is minstens elke drie jaar een nieuwe vergelijking maken aangewezen.

  man vergelijkt inboedelverzekering achter laptop

  Dekkingen vergelijken

  Bij het vergelijken van inboedelverzekeringen volstaat het niet om alleen aandacht te hebben voor de prijs van de inboedelverzekering. Zowel bij een extra uitgebreide inboedelverzekering als bij een allrisk-inboedelverzekering kunnen de dekkingen verschillen. Er kunnen meer of minder uitsluitingen zijn opgenomen en ook de verzekerde waarden zijn in veel gevallen beperkt. Vaak is het zo dat een uitgebreidere dekking in een hogere premie resulteert, maar niet altijd is zo'n uitgebreidere dekking nuttig. De dekkingen zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden. Bijzondere aandacht is vereist voor:

  • Draagbare apparatuur: hier gelden vaak uitsluitingen (bv. valschade vanaf een raam)

  • Schade aan huisdieren

  • Opslag van spullen buiten de woning (bv. self-storage)

  • Kort verhuren van de woning met inboedel

  • Geleende of gehuurde spullen van de werkgever

  • Water- en overstromingsschade

  • Diefstal zonder braakschade (bv. diefstal via een babbeltruc)

  Eigen risico

  Bij een eigen risico wordt een deel van de schade niet vergoed. Bij 1.000 euro schade en een eigen risico van 100 euro, zal de verzekeraar slechts 900 euro vergoeden. Bij sommige verzekeraars is een beperkt eigen risico verplicht, maar vaak kan er ook optioneel voor een eigen risico worden gekozen. Een eigen risico zorgt ervoor dat de verzekeringspremie goedkoper is, terwijl zo'n beperkt eigen risico vaak niet moeilijk te dragen is. Houd er wel rekening mee dat er zelfs bij een eigen risico van 0 euro toch sprake kan zijn van een eigen risico. Dat is omdat de polisvoorwaarden in sommige gevallen uitzonderingen voorzien. Ook bij een vrijwillig eigen risico is dat het geval en kan het vrijwillig eigen risico daar zelfs bovenop komen. Let vooral op bepalingen omtrent:

  • Audioapparatuur, visuele apparatuur en computerapparatuur

  • Huurders- of appartementseigenarenbelang

  • Kostbaarheden en lijfsieraden

  • Diefstal buiten de woning

  • Tuinmeubilair

  • Val- of stootschade

  • Stormschade

  • Omvallende bomen, voorwerpen of gebouwen

  • Uitstromend water

  • Meerdere schadegevallen in één jaar

  Dubbele verzekering voorkomen

  Bij het vergelijken van de inboedelverzekering moet er ook aandacht gaan naar andere verzekeringen. De wirwar aan verzekeringen zorgt er soms voor dat men dubbel verzekerd is en dus eigenlijk twee keer premie betaalt voor hetzelfde risico. Inboedelverzekeringen kunnen met verschillende verzekeringen conflicteren. Voorbeelden zijn:

  SchadesituatieConflicterende verzekering Extra uitgebreide inboedelverzekering
  Schade aan een smartphone (valschade, diefstal etc.) Telefoonverzekering: Val- en stootschade, waterschade, kortsluiting en technische gebreken aan de smartphone Schade aan de smartphone die zich in de woning bevindt bij externe schade-invloeden, zoals brand of inbraak
  Schade aan een laptop tijdens de vakantie Reisverzekering: Dekking voor schade aan bagage N.v.t.
  Schade aan extern opgeslagen goederen Self-storageverzekering: Inboedelverzekering voor de opslagruimte, vaak aangeboden door de verhuurder Vaak een beperkte dekking gedurende een beperkte periode
  Schade aan een zakelijke laptop Zakelijke laptopverzekering: Val- en brandschade, waar ook ter wereld Soms is brandschade voor zakelijke laptops al gedekt

  Ook de opstalverzekering vergelijken

  Het is belangrijk dat de inboedelverzekering en de opstalverzekering netjes aansluiten en dat er geen onverzekerde aspecten zijn. Daarom is het aangeraden om de polisvoorwaarden van de opstalverzekering er even bij te nemen of om de inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Dikwijls kent de verzekeraar daar ook een korting voor toe.

  Kosten van de inboedelverzekering

  De kostprijs van de inboedelverzekering is afhankelijk van verschillende factoren waarop verzekerden soms wel, maar soms ook niet, invloed kunnen uitoefenen. De algemene regel is dat de kosten stijgen als het risico op schade toeneemt. Anderzijds neemt de kostprijs van de inboedelverzekering af wanneer het uit te keren bedrag lager ligt.

  Kostprijs inboedelverzekering stijgt Kostprijs inboedelverzekering daalt
  Risico Risico neemt toe: (i) Meer gedekte situaties, (ii) Kinderen in huis, (iii) Inbraakgevoelige buurt ...Risico neemt af: (i) Politie Keurmerk Veilig Wonen (ii) Alarmsysteem, verbonden met een alarmcentrale (iii) Kinderen gaan het huis uit ...
  Schade-uitkering Hogere schade-uitkering: (i) Laag eigen risico (ii) Weinig beperkingen (iii) Hoge inboedelwaarde ...Lagere schade-uitkering: (i) Hoog eigen risico (ii) Maximale gedekte bedragen liggen laag (iii) Lage inboedelwaarde ...

  Type inboedelverzekering

  Er zijn twee soorten inboedelverzekeringen: de extra uitgebreide inboedelverzekering en de allrisk-inboedelverzekering. De dekking is ruimer bij een allrisk-inboedelverzekering, waardoor de premie ook hoger ligt.

  De extra uitgebreide inboedelverzekering dekt eigenlijk alle schadevormen die het vaakst voorkomen, zoals brandschade, stormschade, waterschade door een defect waterbed, diefstal enzovoort. Sommige situaties zijn niet gedekt door de extra uitgebreide inboedelverzekering, maar wel door de allrisk-inboedelverzekering. Het gaat bijvoorbeeld om valschade, stootschade en andere schades die onopzettelijk, maar door de eigen schuld, ontstaan. Bij beide verzekeringen zijn er wel uitsluitingen, bijvoorbeeld voor oorlogsschade.

  Polisvoorwaarden

  Niet alle extra uitgebreide verzekeringen of allrisk-inboedelverzekeringen zijn identiek. Sommige allrisk-inboedelverzekeringen hebben meer uitsluitingen of leggen lagere maximumuitkeringen op. Het hoeft niet te verbazen dat een goedkopere inboedelverzekering vaak minder gunstige polisvoorwaarden heeft. Dat hoeft anderzijds ook niet altijd een probleem te zijn. Sommige gunstige polisvoorwaarden maken de premie zoveel duurder dat ze eigenlijk ook niet interessant zijn. Hier moet de kandidaat-verzekeringsnemer zelf de nodige inschattingen maken.

  Eigen risico

  Bij veel verzekeringen is er een beperkt eigen risico voorzien. Daarbovenop kan er wel worden gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico ligt, hoe lager de verzekeringspremie zal zijn. Bij een schadegeval moet de verzekeraar dan ook minder vergoeden. Het is wel belangrijk dat het hoger risico kan worden gedragen. Let hoe dan ook op voor een aantal polisvoorwaarden:

  • In welke situaties is er contractueel al een eigen risico voorzien?

  • Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van het vrijwillig eigen risico? Komt dit erbovenop?

  • Wat gebeurt er met het (vrijwillig) eigen risico bij meerdere schadegevallen in een jaar?

  Risico

  De verzekeraar zal steeds een inschatting maken van het risico op inboedelschade. Hoe hoger dat risico is, hoe hoger de verzekeringspremie zal zijn. Daarbij houdt de verzekeraar met verschillende factoren rekening:

  • Gezinssituatie: meer inwoners (zeker kinderen!) houdt ook een hoger risico in

  • Woonplaats: in sommige buurten of wijken is de kans op inbraak- of waterschade groter

  • Type woning: afhankelijk van het type huis en de gebruikte bouwmaterialen is het risico kleiner of groter

  • Het al dan niet aanwezig zijn van inbraakbeveiliging

  Waarde van de inboedel en de inboedelwaardemeter

  Hoe hoger de waarde van de inboedel is, hoe hoger de premie zal zijn. In de praktijk wordt de waarde nog maar zelden met pen en papier vastgesteld, maar gebruiken verzekeraars een inboedelwaardemeter. De inboedelwaardemeter maakt op basis van statistische gegevens een inschatting van de waarde van de inboedel. Aan elk antwoord zijn dan een aantal punten verbonden. De optelsom van deze punten wordt vervolgens met een vastgelegde waarde vermenigvuldigd en geeft de verzekerde waarde aan. Hoe hoger deze verzekerde waarde is, hoe hoger ook de verzekeringspremie zal zijn. De factoren in de hieronder weergegeven tabel spelen een rol.

  De berekende inboedelwaarde is steeds inclusief een vast bedrag voor lijfsieraden, kostbaarheden, audiovisuele apparatuur en computerapparatuur. In ruil voor een hogere premie is het mogelijk om dit bedrag te verhogen.

  Factor uit de inboedelwaardemeterHogere premieLagere premie
  Leeftijd hoofdkostwinner Premie stijgt tot de leeftijd van 70 jaar mee Vanaf 71 jaar ligt de premie iets lager (maar nog steeds hoger dan bij 50-jarigen)
  Netto-maandinkomen van de hoofdkostwinner Premie stijgt als het netto-maandinkomen stijgt. Bij netto-maandinkomens van meer dan € 10.000 is wellicht een detailberekening door een deskundige nodig Premie daalt bij een lager netto-maandinkomen. Bij de allerlaagste inkomens (< € 1.000) worden zelfs 0 punten gehanteerd
  Samenstelling huishouden Echtpaar of samenwonende, al dan niet met kinderen Alleenstaande, al dan niet met inwonende kinderen (0 punten)
  Oppervlakte woning Hoe groter de woning is, des te meer punten. Vanaf 450 m² is wellicht een detailberekening nodig Hoe kleiner de woning is, des te minder punten. Bij woningen met minder dan 90 m² wordt zelfs 0 punten gehanteerd

  Extra dekkingen

  Vervolgens kan de verzekeringnemer vrijwillig extra dekkingen aan de inboedelverzekering toevoegen. Het gaat bijvoorbeeld om een buitenshuisdekking, een eigenaarsbelang, een huurdersbelang enzovoort. Dergelijke extra dekkingen zorgen natuurlijk voor oplopende kosten.

  Hoe beïnvloedt het maandinkomen de inboedelwaarde?

  Hier hanteert het Verbond van Verzekeraars inkomensklassen van telkens 1.000 euro en stijgen de punten van 0 tot en met 50. Als daarbij opnieuw de nodige berekeningen worden gemaakt, is volgende tabel het resultaat:

  InkomensklasseAantal puntenPunten x € 1.063
  T.e.m. € 1.000 0€ 0
  € 1.001,- t.e.m. € 2.000 10€ 10.630
  € 2.001,- t.e.m. € 3.000 17€ 18.071
  € 3.001,- t.e.m. € 4.000 28€ 29.764
  € 4.001,- t.e.m. € 5.000 28€ 29.764
  € 5.001,- t.e.m. € 6.000 32€ 34.016
  € 6.001,- t.e.m. € 7.000 37€ 39.331
  € 7.001,- t.e.m. € 8.000 41€ 43.583
  € 8.001,- t.e.m. € 9.000 46€ 48.898
  € 9.001,- t.e.m. € 10.000 50€ 53.150
  HogerN.v.t. (deskundigenberekening) N.v.t. (deskundigenberekening)

  Commerciële formule van de verzekeraar

  Op basis van al deze factoren bepaalt een verzekeraar de hoogte van de premie. Dat doet de verzekeraar op basis van eigen formules en tarieven waarbij de verzekeraar een evenwicht tracht te vinden tussen winst en competitiviteit. Op die manier zijn er soms kortingen of acties mogelijk. Dit maakt alles natuurlijk minder transparant en daarom blijft inboedelverzekeringen vergelijken aangewezen.

  Overstappen naar een andere inboedelverzekering

  Door over te stappen naar een andere inboedelverzekering is het vaak mogelijk om extra te besparen op de premie. Alvorens er kan worden overgestapt, moet de vorige inboedelverzekering eerst worden opgezegd. Het opzeggen van de inboedelverzekering kan, mits inachtneming van een contractuele opzegtermijn, op de vervaldag. Bij een stilzwijgende verlenging is opzegging steeds mogelijk met een opzegtermijn van één maand.

  man en vrouw stappen over van inboedelverzekering

  Vragen die je jezelf kunt stellen over een overstap van inboedelverzekering

  Er zijn vragen die je jezelf kunt stellen over het overstappen van inboedelverzekering. We behandelen er hieronder een paar uitgebreid. Neem zeker ook een kijkje in de FAQ, waar een aantal andere veelgestelde vragen over het overstappen van inboedelverzekering worden behandeld.

  Waarom overstappen naar een andere inboedelverzekering?

  Overstappen van inboedelverzekering is vooral om financiële redenen belangrijk. Recent onderzoek toonde aan dat consumenten enkele tientjes kunnen besparen als ze regelmatig inboedelverzekeringen vergelijken en overstappen. Daarnaast kan overstappen aangewezen zijn wanneer de verzekeraar eenzijdig belangrijke polisvoorwaarden wijzigt. Ten slotte is overstappen van inboedelverzekering interessant bij ingrijpende wijzigingen m.b.t. de gezinssamenstelling, de woning en de inboedel. Dan moet er eigenlijk altijd een nieuwe vergelijking worden gemaakt. Denk onder andere aan:

  • Een sterke toename van de inboedelwaarde

  • Een gewijzigde gezinssamenstelling

  • Wijzigingen en verbouwingen aan de woning

  • Een verhuizing

  • Wijzigingen aan de financiële situatie

  Wanneer is het mogelijk om over te stappen van inboedelverzekering?

  Overstappen van inboedelverzekering kan op de vervaldag van de verzekeringsovereenkomst, in principe een jaar na het afsluiten ervan. De verzekeringsovereenkomst moet dan wel tijdig worden opgezegd. Nadien is het in principe altijd mogelijk om over te stappen, maar moet er wel een opzegtermijn van één maand worden gerespecteerd. Sommige verzekeraars wijken hiervan af en staan gunstigere regelingen toe. Dan is het bijvoorbeeld ook in het eerste jaar al mogelijk om over te stappen. Informeer bij de verzekeraar voor meer informatie over de exacte opzegmodaliteiten.

  In tegenstelling tot bij de opstalverzekering is het niet altijd mogelijk om over te stappen bij een verhuizing. Dat komt omdat de inboedel in principe mee zal verhuizen. De verzekeraar kan natuurlijk wel een nieuwe berekening maken als de situatie is gewijzigd.

  Ten slotte is het ook mogelijk om over te stappen wanneer de verzekeraar eenzijdig voorwaarden of tarieven wijzigt in het nadeel van de verzekerde. De verzekeraar moet dit tijdig laten weten en de verzekerde moet dan weer een opzegtermijn van één maand respecteren.

  Hoe werkt overstappen van inboedelverzekering?

  Overstappen van inboedelverzekering is niet moeilijk, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten. Zo is het aangeraden om tegelijkertijd ook van opstalverzekering over te stappen zodat de woonverzekeringen allemaal bij dezelfde verzekeraar zijn ondergebracht. Wat de inboedelverzekering betreft, volstaat het om onderstaande stappen te volgen.

  1. Inboedelverzekeringen vergelijken

   Ga eerst na of overstappen al dan niet wenselijk is. Via online vergelijkingstools is het vrij eenvoudig om inboedelverzekeringen te vergelijken. Let in ieder geval niet alleen op de prijs, maar ook op de dekking en de polisvoorwaarden. Ga ook de verhouding met andere verzekeringen na en voorkom dubbele dekking.

  2. Inboedelverzekering opzeggen

   Alvorens er een nieuwe inboedelverzekering wordt aangegaan, moet de oude inboedelverzekering eerst worden opgezegd. Bepaal de datum waarop dit kan en zeg de inboedelverzekering op. Idealiter gebeurt dit met een aangetekende brief.

  3. Nieuwe inboedelverzekering afsluiten

   Een inboedelverzekering afsluiten kan rechtstreeks bij de verzekeraar, via een verzekeringsmakelaar of via een online tool. Overal is de premie identiek: tussenpersonen worden door de verzekeraar betaald en hebben geen invloed op de te betalen premie.

  Besparen op de inboedelverzekering

  Besparen op de inboedelverzekering kan op verschillende manieren. Het is zeker niet nodig om daarvoor van inboedelverzekering te veranderen, hoewel het natuurlijk wel een heel effectieve besparingsmethode blijft. Hieronder de eenvoudigste manieren om te besparen op de inboedelverzekering.

  twee mannen berekenen hoeveel ze kunnen besparen op woonverzekering

  Eigen risico verhogen

  Door aan het eigen risico te sleutelen is het vaak mogelijk om een mooie korting te krijgen op de verzekeringspremie. Het eigen risico al te hoog opschroeven is dan weer geen goed idee. Met een eigen risico van 500 euro is de besparing soms 20 tot 25% ten opzichte van een inboedelverzekering zonder eigen risico. Desondanks is zo'n hoog eigen risico niet altijd even interessant. De meeste schadegevallen zijn niet bijster groot en bij een heel hoog eigen risico hoeft de verzekeraar (bijna) niets te vergoeden. Een eigen risico van 100 tot 200 euro zal voor de meeste verzekeringsnemers interessanter zijn.

  In beveiliging investeren

  De meeste verzekeraars kennen een korting toe wanneer een woning inbraakveilig is. Het risico op inbraakschade neemt dan af en tegenover dat afgenomen risico staat dan weer een lagere premie. Doe-het-zelfmaatregelen volstaan echter niet zomaar. Meestal is het vereist dat de woning het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft, een door een PKVW-erkend bedrijf toegekend keurmerk dat aangeeft dat een woning ook echt inbraakveilig is.

  Sommige verzekeraars kennen een (hogere) korting toe wanneer een woning aan de Borg-norm voldoet. Daarvoor is onder andere een Borg-gecertificeerd alarmsysteem nodig. Dergelijke alarmsystemen zijn natuurlijk niet gratis en tarieven lopen al snel op tot meer dan 800 euro. In de praktijk is de korting op de inboedelverzekering onvoldoende hoog om zo'n investering terug te verdienen. Natuurlijk maakt het de woning wel een stuk veiliger en dat is al heel wat.

  Verzekeringspakketten

  Veel verzekeraars kennen loyaliteitskortingen toe wanneer er verschillende verzekeringen bij hen worden afgesloten. Vooral de combinatie met de opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering levert vaak enkele procenten korting op. Natuurlijk is dat geen verplichting en is het soms nog steeds interessanter om bij verschillende verzekeringsmaatschappijen aan te kloppen. Bij een schadegeval geeft dat vaak wel meer gedoe.

  Verzekeringspremie in één keer betalen

  Veel verzekeringsmaatschappijen kennen een korting toe wanneer de verzekeringspremie niet in termijnen wordt betaald. Deze korting is beperkt en bedraagt vaak niet meer dan 1 tot 3% Desondanks is het een leuk extraatje voor wie het geld meteen kan missen.

  Vergelijken en veranderen

  De belangrijkste tip is en blijft toch om regelmatig verzekeringen te vergelijken. Door jaarlijks inboedelverzekeringen te vergelijken is het mogelijk om tot 15% te besparen. Sommige verzekeraars kennen ook kortingen toe aan nieuwe gebruikers. Het is bovendien mogelijk om na verloop van tijd opnieuw naar dezelfde verzekeraar terug te keren. Er zijn meer dan voldoende online vergelijkingstools waarmee eenvoudig de overstap kan worden gemaakt.

  Schade-uitkeringsbeperkingen

  Als de verzekeraar bij een schadegeval minder moet vergoeden, neemt ook de premie af. Door het eigen risico te verhogen of door te kiezen voor een verzekering met lagere maximumuitkeringen neemt de verzekeringspremie af.

  Maak gebruik van commerciële acties

  Sommige verzekeraars kennen een korting toe als verschillende verzekeringen worden gecombineerd of bij het kiezen voor een jaarpremie. Ga telkens de mogelijkheden na.

  Inboedelverzekeraars

  De inboedelverzekering wordt door vrijwel alle verzekeraars aangeboden. Ongeveer 5,8 miljoen Nederlanders hebben de verzekering en het behoort dan ook tot de populairste verzekeringen in Nederland, vergelijkbaar met de populariteit van de aansprakelijkheidsverzekering. Het vinden van een goede inboedelverzekeraar is dan ook niet zo moeilijk.

  vrouw laat zien welke woonverzekeraars er zijn

  WitGeld

  Een voordeel van de inboedelverzekering van WitGeld is alvast dat de polisvoorwaarden heel helder geschreven zijn. Geen moeilijk vakjargon waar verzekeringsnemers zich maar moeilijk doorheen kunnen worstelen, maar heerlijk transparante polisvoorwaarden. De inboedelverzekering van WitGeld komt met een garantie tegen onderverzekering, wat eigenlijk altijd een must is wanneer er met de inboedelwaardemeter wordt gewerkt. Waar WitGeld verder in uitblinkt is de optimale klantenservice en de uitstekende schadeafhandeling. En is dat niet het belangrijkste?

  Centraal Beheer

  De inboedelverzekering van Centraal Beheer viel al verschillende keren in de prijzen bij organisaties als MoneyView. Het is er mogelijk om zelf het eigen risico te kiezen (tussen 0 en 200 euro). Deze inboedelverzekering van Centraal Beheer dekt ook het gemeubeld verhuren aan toeristen. Bij diefstal van diefstalgevoelige spullen, zoals een spelconsole of een verrekijker, is de verzekerde waarde tot 35.000 euro beperkt. Voor de meeste mensen is dat ruimschoots voldoende.

  Verzekerd door Centraal Beheer:

  • Storm-, inbraak-, diefstal-, brand- en neerslagschade aan de inboedel

  • Losse inboedel tot € 200.000

  • Verbeteringen aan huurwoningen

  • Geleende spullen

  • Geld en waardepapieren tot € 1.250

  • Expertkosten

  • Schadebeperkingskosten

  • Kosten om asbest op te ruimen

  • Kosten om de inboedel te vervoeren of op te slaan

  • Kosten om door de overheid opgelegde maatregelen uit te voeren

  Uitsluitingen bij Centraal Beheer:

  • Ernstige schuld, roekeloosheid of niet-naleven van de voorwaarden

  • Illegale activiteiten of fraude

  • Schade door normaal gebruik (bv. kras in smartphonescherm)

  • Slecht onderhoud of constructiefouten

  • Schade aan elektronica door kortsluiting

  • Ernstige conflicten

  • Atoomkernreacties

  • Schade door langzame grondverzakkingen

  • Langzaam optredende schade (bv. verrotting en oxidatie)

  Univé

  Bij Univé hebben verzekeringsnemers de keuze uit drie formules. De “Inboedel Basis”-formule verzekert de inboedel tegenover schade door diefstal, storm, brand, lekkages, neerslag, rook en schroeien. Bij de “Inboedel All Risk”-formule is ook schade door vallen en stoten in de woning en schade door ongelukjes verzekerd. Bij de “Inboedel All Risk met Buitenshuis dekking”-formule zijn ook spullen buiten de woning verzekerd, maar dit enkel in Nederland en tot maximaal 2.500 euro. Bovendien is de uitbetaling in een aantal gevallen beperkt tot 500 euro. Het gaat onder andere om schade aan of diefstal van laptops, brillen, navigatieapparatuur en protheses. Schade aan fietsen of op afstand bestuurbare objecten zoals drones zijn bovendien niet verzekerd.

  Er is telkens optioneel een eigen risico tot en met 250 euro mogelijk in ruil voor een mooi premievoordeel.

  InShared

  De inboedelverzekering van InShared is een vrij complete inboedelverzekering met een verplicht eigen risico van 50 euro wanneer een beroep wordt gedaan op het InShared-herstelbedrijf. Bij een reparatie door een andere hersteller geldt een eigen risico van 100 euro. Deze eigen risico's zijn met 100 euro te verhogen in ruil voor een premiekorting van 10%.

  De verzekering is verder heel compleet en dekt ook bijzondere schadegevallen, zoals inboedelschade door meteoorstenen. Bij diefstal en inbraak zijn er ook handige extra dekkingen met vergoedingen voor de vervanging van sloten of voor traumahulp. Diefstal zonder braaksporen is echter niet verzekerd.

  Allianz Direct

  Bij Allianz Direct bieden ze twee formules, Inboedel Uitgebreid en Inboedel Compleet. Het gaat in feite om een extra uitgebreide inboedelverzekering en een allrisk-inboedelverzekering. Alle standaarduitsluitingen zijn hier aanwezig en er is telkens sprake van 0 euro eigen risico. De inboedelverzekering van Allianz Direct is vooral geschikt voor wie echt goed wil verzekerd zijn. Desondanks is het goed om te weten dat er toch ook beperkingen zijn. Audio- en computerapparatuur is bijvoorbeeld maar tot 15.000 euro verzekerd.

  FBTO

  De inboedelverzekering van FBTO blinkt uit op het vlak van keuzevrijheid, maar ook wat de transparantie betreft. Zo is de afschrijvingslijst netjes op hun website weergegeven. De website maakt het meteen duidelijk hoe bepaalde opties de te betalen premie beïnvloeden. Ook kortingen voor betalingen per jaar zijn meteen zichtbaar. Hierdoor is het nog eenvoudiger om een passende inboedelverzekering af te sluiten.

  ANWB

  De inboedelverzekering van ANWB is een allrisk-inboedelverzekering, maar er zijn toch wel wat uitzonderingen voorzien. Zo dekt het bijvoorbeeld geen schade door dieren die met toestemming van de verzekerde in huis zijn. Het gaat daarbij dus niet alleen om de eigen huisdieren. De ANWB-inboedelverzekering heeft echter wel een garantie tegen onderverzekering en vergoedt tot 10 jaar de nieuwwaarde uit. Zeker voor ANWB-leden is er vaak een interessante loyaliteitskorting te claimen.

  Aegon

  De Aegon-inboedelverzekering is een ideale verzekering voor wie van plan is om op korte termijn te verhuizen. Bij een verhuizing is de inboedel per slot van rekening op de beide locaties gedekt en dat gedurende twee maanden. Daarnaast staat Aegon bekend om de snelle behandeling van aanvragen. De minimale contractduur voor een Aegon-inboedelverzekering bedraagt wel 1 jaar.

  ING

  De allrisk-inboedelverzekering van ING kreeg vijf sterren van MoneyView en verzekert de inboedel gedurende tien jaar tegen de nieuwwaarde, met een standaarddekking van maximaal 150.000 euro. De ING-inboedelverzekering is een ideale keuze voor wie op zoek is naar een heel complete verzekering. De basisdekking is wel minder uitgebreid, maar ligt in de lijn van de dekking bij andere inboedelverzekeraars.

  Interpolis

  De allrisk-inboedelverzekering van Interpolis kwam eerder al als beste uit de test bij Consumentenbond en dat wil toch wel iets zeggen. Vooral de hoge maximumdekking bij diefstal van tablets en laptops (35.000 euro) en sieraden en horloges (15.000) is een belangrijk pluspunt. Wanneer er een pakketverzekering wordt afgesloten is er een korting van 3% per extra verzekering. De totale korting kan zo oplopen tot maar liefst 12%.

  Ditzo

  De Ditzo-inboedelverzekering komt met een garantie tegen onderverzekering. Het is een vrij goedkope inboedelverzekering, maar er zijn ook een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Zo zijn sieraden er standaard maar tot 6.000 euro verzekerd. Voor wie geen waardevolle spullen heeft en toch een goede dekking wil, is de inboedelverzekering van Ditzo natuurlijk voldoende. En daarnaast is het altijd mogelijk om de dekking te verhogen.

  OHRA

  De basisdekking bij OHRA is vergelijkbaar met de dekking van de Ditzo-inboedelverzekering. Ook hier zijn sieraden bijvoorbeeld maar tot 6.000 euro gedekt. Er zijn bovendien wel wat uitsluitingen, bijvoorbeeld voor water en stoom uit aan- en afvoerleidingen. Ook schade door huisdieren is niet gedekt, maar dat is tegenwoordig bij vrijwel alle verzekeraars het geval. Een pluspunt is dat de verzekerde bij een schadegeval een keuze heeft tussen een directe betaling of een herstelling. Ten slotte is de OHRA-applicatie, waarmee meteen schade kan worden gemeld, een belangrijke meerwaarde.

  Veelgestelde vragen over de inboedelverzekering

  Als je op zoek bent naar informatie over de inboedelverzekering, dan ben je hier aan het juiste adres. Hieronder beantwoorden we veelgestelde vragen over de inboedelverzekering. Je leert bijvoorbeeld wat de gemiddelde inboedelschade is bij een schadegeval en welke zaken niet worden vergoed door de inboedelverzekering. Lees snel verder om meer te weten te komen over de inboedelverzekering.

  Wat is de gemiddelde inboedelschade bij een schadegeval?

  De schade aan een inboedel kan sterk oplopen. De gemiddelde omvang van de schade bedraagt 875 euro voornamelijk door de vele kleine schadegevallen die het gemiddelde cijfer omlaag trekt.

  Speelt leeftijd een rol bij het bepalen van de verzekeringspremie?

  Min of meer. Cijfers tonen aan dat jonge mensen minder spullen hebben en gedurende hun leven steeds meer spullen verzamelen. Vanaf het zeventigste levensjaar neemt de waarde van de inboedel af. Oudere mensen zien het nut niet meer in het investeren in een dure inboedel. Daarom is de premie voor 70+'ers vaak lager.

  Wat vergoedt de inboedelverzekering niet?

  Dat verschilt van polis tot polis. In vrijwel iedere polis zijn uitsluitingen opgenomen voor aardbevingen, atoomkernreacties, dijkdoorbraak, vulkaanuitbarstingen, opstanden en oorlog. Ook schade die buitenshuis optreedt, is in principe niet gedekt. Het is wel mogelijk om hiervoor een extra dekking af te sluiten.

  Is de inboedelverzekering verplicht?

  Neen. Toch is een inboedelverzekering aan te raden. De waarde van de inboedel staat meestal in verhouding met het netto-inkomen en bij een schadegeval is er vrijwel altijd een grote financiële impact.

  Wat is de inboedelwaardemeter?

  De inboedelwaardemeter is een tool om eenvoudig de waarde van een inboedel te schatten. Op basis van statistische gegevens blijkt dat de waarde van een inboedel op basis van een aantal vragen vrij eenvoudig te schatten is. Dan moet er niet met pen en papier doorheen de woning worden gegaan. In uitzonderlijke gevallen zal een inboedelwaardemeter geen goede indicatie vormen. Het gaat dan vooral om heel grote huizen of bij heel hoge inkomens. Dan moet de waarde van de inboedel toch gewoon handmatig worden bepaald.

  Hoeveel bedraagt de korting bij een PKVW-keurmerk?

  Dat verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige verzekeraars bedraagt de korting slechts enkele procenten, maar er zijn ook verzekeraars die kortingen tot 20% toekennen. Op jaarbasis scheelt dat al snel enkele tientjes.

  Hoeveel bedraagt de korting bij een Borg-certificaat?

  Niet alle verzekeraars kennen hiervoor een korting toe. Bij de verzekeraars die een korting toekennen, ligt die korting in de lijn van de PKVW-korting.

  Hoeveel kan ik besparen op een inboedelverzekering?

  Het is mogelijk om tot 50% te besparen op de inboedelverzekering, maar dan moet er ook in inbraakbeveiliging worden geïnvesteerd en moet het eigen risico fors omhoog. Bovendien gaan we dan uit van een ruime aanvangsdekking. Een totale besparing van 20-25% is voor veel Nederlanders realistischer, maar de exacte besparing zal toch nog steeds van geval tot geval verschillen.

  Zijn er nog manieren om te besparen op de inboedelverzekering?

  Jazeker. Het volstaat niet om alleen te kijken naar de inboedelverzekering. Bij veel verzekeringsnemers is er sprake van dubbele dekking. Dan is hetzelfde risico bij verschillende verzekeraars verzekerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een smartphoneverzekering die eigenlijk dezelfde schade dekt die reeds door de inboedelverzekering wordt verzekerd. Om dan nog maar te zwijgen over de brillenverzekering die de opticien aanbiedt … Door hierin te snoeien is het mogelijk om nog meer te besparen.

  Kan ik zelf mijn woning aanpassen voor de PKVW-erkenning?

  Er is veel dat de verzekeringsnemer zelf kan doen, zoals het plaatsen van rookmelders en het voorzien van buitenverlichting. Als er nog hang- en sluitwerk moet worden geplaatst, is het wel belangrijk dat er gecertificeerd materiaal wordt gebruikt. Verder blijft het nodig om de controle uit te laten voeren door een PKVW-erkend bedrijf.

  Stappen veel Nederlanders over naar een andere inboedelverzekering?

  Nog veel te weinig Nederlanders vergelijken en stappen over. Elk jaar maakt ongeveer 14% van de verzekerden een vergelijking en 60% verzekerden is nog nooit overgestapt. Jongeren zijn wel kritischer dan ouderen. Zij vergelijken meer dan twee keer zo vaak.

  Waarom stappen Nederlanders over naar een andere inboedelverzekering?

  Ongeveer 37% van de Nederlanders geeft aan dat ze elders een betere prijs-kwaliteitsverhouding vinden. Ze hebben het niet automatisch over een besparing, maar wel over het feit dat een andere inboedelverzekering gunstigere voorwaarden heeft. Voor 21% van de Nederlanders is de prijs wel een doorslaggevende factor, terwijl slechts 6% de overstap maakt omdat ze ontevreden waren over de service. In de andere gevallen spelen vooral praktische factoren een rol, zoals een verhuizing of de aankoop van een woning.

  Moet de nieuwe inboedelverzekeraar mij accepteren?

  Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht en zijn niet verplicht om kandidaat-verzekeringsnemers te accepteren. In de praktijk doen ze dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld omdat er bij eerdere aanvragen gelogen werd.

  Hoeveel kan ik besparen door over te stappen naar een andere inboedelverzekering?

  Dat verschilt van geval tot geval. Wie weet is overstappen zelfs niet nodig. Volgens Allianz Direct kunnen verzekeringsnemers tot 15% besparen door over te stappen van inboedelverzekering.

  Hoe zit het met de nieuwwaarde en de dagwaarde?

  Nieuwe spullen worden gedurende een bepaalde tijd aan hun nieuwwaarde vergoed. Na verloop van tijd worden ze echter afgeschreven en neemt de waarde, althans voor de verzekeraar, steeds verder af. Hierdoor daalt ook de vergoeding bij een schadegeval. Vanaf wanneer de inboedel wordt afgeschreven en met welk tempo dat gebeurt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij het vergelijken van inboedelverzekeringen moet hier ook rekening mee worden gehouden.

  Welke verschillen zijn er ten aanzien van huisdieren?

  Niet alle verzekeraars dekken schade die wordt aangericht door huisdieren. Als dat wel het geval is, gelden er soms bijkomstige voorwaarden. Bij schade aan huisdieren zijn er vaak ook uitsluitingen, bijvoorbeeld als de schade door de eigen energie van het huisdier is aangericht. Ten slotte worden huisdieren niet overal aan hetzelfde tempo afgeschreven.

  Wat is de garantie tegen onderverzekering?

  Vaak wordt de verzekerde waarde bepaald aan de hand van een inboedelwaardemeter. De uitkomst van deze berekening kan echter lager liggen dan de werkelijke waarde van de inboedel. Bij een garantie tegen onderverzekering garandeert de verzekeraar dat hij dan toch op basis van de werkelijke waarde zal vergoeden, op voorwaarde dat de verzekerde ook eerlijk was.

  Kan ik mijn verzekeringspremie in termijnen betalen?

  Bij vrijwel alle verzekeraars is het mogelijk om de verzekeringspremie in maandtermijnen te betalen. Veel verzekeraars kennen daarnaast kortingen toe wanneer de verzekeringspremie per jaar wordt betaald. Bij sommige verzekeraars zijn er ook kortingen bij trimester-, quadrimester- of semesterbetalingen.

  Wat is een kostbaarhedenverzekering?

  Heel kostbare bezittingen, zoals antiek of kunst, zijn vaak niet volledig gedekt door de standaard inboedelverzekering. Voor een optimale dekking tegen diverse schadegevallen, kan er aanvullend een dekking voor kostbaarheden worden afgesloten. Uiteraard heeft dat wel een flinke invloed op de premie.

  Hoe beïnvloedt de leeftijd de inboedelwaarde?

  De inboedelwaardemeter (2020) van het Verbond van Verzekeraars voorziet vier leeftijdscategorieën: 35 jaar en jonger (22 punten), 36 t.e.m. 50 jaar (29 punten), 51 t.e.m. 70 jaar (39 punten) en 71 jaar en ouder (37 punten). Deze punten worden vermenigvuldigd met 1.063 euro. Volgens deze berekeningsmethode zit er dus een verschil van 7.441 euro tussen de inboedel van een veertigjarige en die van een dertigjarige.

  Hoe beïnvloedt de samenstelling van het huishouden de inboedelwaarde?

  Bij een alleenstaande worden geen extra punten toegekend. Wie daarentegen samenwoont, al dan niet met kinderen, krijgt 10 extra punten toegekend. De inboedelwaarde stijgt dan met 10.630 euro.

  Hoe beïnvloedt de woonoppervlakte de inboedelwaarde?

  Hier werkt de inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars met zes oppervlakteklassen waaraan 0 tot en met 40 punten worden toegekend. Bij woonoppervlaktes van meer dan 450 m² is een deskundigenberekening noodzakelijk.

  Wat is het prijsverschil tussen een extra uitgebreide dekking en een allriskdekking?

  Dat verschilt van inboedelverzekeraar tot inboedelverzekeraar, maar het is ook afhankelijk van de inhoud van de twee dekkingen. Vaak is een allriskdekking wel 50% duurder.

  Heb ik een kostbaarhedenverzekering nodig?

  Kostbaarheden zijn vaak al beperkt gedekt door de inboedelverzekering. Een kostbaarhedenverzekering is nuttig wanneer de waarde van de kostbaarheden groter is dan de door de inboedelverzekering gedekte waarde. Onthoud wel dat bij een kostbaarhedenverzekeringen vaak dezelfde uitsluitingen gelden als bij een inboedelverzekering, bijvoorbeeld voor schade tijdens slijtage of door aardbevingen.

  Wat bedoelen inboedelverzekeraars met waterschade?

  De meeste inboedelverzekeraars dekken waterschade, maar bedoelen daarmee schade door neerslag, indirecte neerslag en leidingwater. Ook schade door een defect aquarium of door een lekkend waterbed wordt vaak door de inboedelverzekering gedekt. Waterschade door nalatigheid (bv. een raam vergeten sluiten op een regenachtige dag), achterstallig onderhoud (bv. versleten kitnaden) en overstroming is vrijwel nooit gedekt.

  Dekken inboedelverzekeraars schade aan de keuken?

  Een keuken is een opstal en wordt in principe niet gedekt door de inboedelverzekering. Losse buitenkeukens worden daarentegen wel gedekt, net zoals losse koelkasten en andere losse kooktoestellen.

  Dekken inboedelverzekeraars schade aan een smartphone?

  Ja, maar de exacte dekking verschilt. Bij een extra uitgebreide dekking is in principe enkel schade door brand-, inbraak-, water- en stormschade gedekt als de smartphone in de woning was. Bij een allriskdekking is bijvoorbeeld ook val- en stootschade gedekt als het binnenshuis plaatsvindt. Bij een buitenshuisdekking mag dat ook buiten de woning gebeuren, maar vaak enkel in Nederland. Raadpleeg steeds de polisvoorwaarden voor meer informatie.

  Dekken inboedelverzekeraars ook een gestolen fiets?

  De meeste inboedelverzekeraars dekken een gestolen fiets als deze in een woning of in een schuur aan de woning stond, deze op slot was en als er ook inbraaksporen zijn. Een buitenshuisdekking heeft vrijwel altijd een uitsluiting voor fietsen. Een fiets voor de woning wordt met andere woorden niet gedekt. Bij de meeste verzekeraars is het wel mogelijk om hier een fietsverzekering voor af te sluiten.