EN

Ongevallenverzekeringen vergelijken

Geen enkele ongevallenverzekering dekt echt alle ongevallen die kunnen plaatsvinden. De ongevallenverzekering is vaak heel thematisch en vaak gericht op een specifieke doelgroep. Voorbeelden daarvan zijn de scholierenongevallenverzekering, de ongevallenmodule bij een reisverzekering of de ongevallenverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen. Voor de meest uitgebreide formule is een persoonlijke ongevallenverzekering of gezinsongevallenverzekering aangewezen. Een goede vergelijking tussen deze formules is belangrijk. Per type ongevallenverzekering zijn er bij het vergelijken nog een aantal andere aandachtspunten. Hieronder zijn ze weergegeven.

Scholierenongevallenverzekering vergelijken

De scholierenongevallenverzekering is een verzekering die dekking biedt aan kinderen die naar de basisschool of naar de middelbare school gaan. Zij kunnen er het slachtoffer worden van een ongeval en voor een klein bedrag kunnen de ouders of de school dat risico verzekeren. Het wordt vaak afgesloten door scholen en komt via de schoolfactuur op het bord van de ouders terecht. Hierbij kan er sprake zijn van een dubbele dekking omdat ouders soms al een eigen gezinsongevallenverzekering hebben.

Definitie van ongevallen

De ongevallenverzekering biedt per definitie enkel dekking wanneer er sprake is van een ongeval en niet wanneer er sprake is van een ziekte. Verzekeraars hanteren daarbij een andere definitie van een ongeval dan wat er in het woordenboek staat. Daarom is het aangeraden om in de polisvoorwaarden na te gaan wat de verzekeraar exact onder een ongeval verstaat. Bij sommige verzekeraars is de definitie veel ruimer en omvat het bijvoorbeeld ook bollenschurft, mond-en-klauwzeer en een bloedvergiftiging.

Verzekerd bedrag

De dekking bestaat telkens uit een dekking overlijden en een dekking blijvende invaliditeit. Hierbij wordt er telkens een maximale vergoeding voorzien na het overlijden (voor de nabestaanden) en bij blijvende invaliditeit, medische kosten, tandheelkundige kosten en ziekenhuisopnames. Hier zijn er vaak wel verschillen tussen verzekeraars. De verzekerde bedragen zijn over het algemeen vrij laag, maar vergelijken kan wel lonen.

Aan het verzekerde bedrag zijn er vervolgens allerlei beperkingen verbonden die verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Wanneer er een dekking is voor HIV-besmettingen is er vaak slechts een eenmalige beperkte uitkering van niet meer dan 5.000 euro voorzien. Meer dan een doekje voor het bloeden is het dus niet.

Uitsluitingen

In de polisvoorwaarden zijn ook allerlei uitsluitingen opgenomen die toch wel relevant kunnen zijn en opnieuw sterk kunnen verschillen. Belangrijk om te weten is dat gevaarlijke activiteiten waarbij het kind bewust roekeloos was, wat bij kinderen die gevaar moeilijker kunnen inschatten wel vaker het geval is, niet worden gedekt. Daarnaast zijn er ook talloze andere uitsluitingen mogelijk die kunnen variëren van verzekeraar tot verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het niet dragen van een helm bij een ongeval op een motorrijtuig

 • Sporten zoals ijshockey of skiën

 • Het onder invloed zijn van alcohol

 • Werken met houtbewerkingsmachines

 • Deelnemen of trainen voor snelheidswedstrijden

Persoonlijke ongevallenverzekering vergelijken

Met de persoonlijke ongevallenverzekering wordt de financiële impact van een ongeval beperkt. Bij blijvende invaliditeit of bij het overlijden wordt er een vast bedrag uitgekeerd. Dit is de meest gekozen ongevallenverzekering.

Definitie van een ongeval

Iedere verzekeraar hanteert een eigen definitie van wat een ongeval is. Sommige verzekeraars gaan heel ver en breiden de definitie ook uit naar andere letseloorzaken die andere verzekeraars expliciet uitsluiten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Ontberingen ten gevolge van een onvrijwillige afzondering van de buitenwereld

 • Complicaties bij eerstehulpverlening

 • Miltvuur

 • Ziekte van Bang

 • Hernia

 • Coup de fouet

 • Enzovoort

Verzekerd bedrag

Meestal is het mogelijk om zelf te kiezen voor welke rubrieken men zich wil laten verzekeren, waarbij rubriek A en B toch wel de belangrijkste zijn. Voor elke rubriek geldt er een maximaal verzekerd bedrag.

 • Rubriek A: overlijden

 • Rubriek B: blijvende invaliditeit

 • Rubriek C: tijdelijke arbeidsongeschiktheid

 • Rubriek D: kosten van een geneeskundige behandeling

Het verzekerd bedrag kan bij verzekeraars soms sterk verschillen. Bij Allianz is er in rubriek A bijvoorbeeld een vergoeding van 20.000 euro voorzien voor de nabestaanden, terwijl er bij Reaal de keuze is tussen een formule van 5.000 euro en 10.000 euro. Daarnaast zijn er vaak nog allerlei afwijkingen waarbij in een lagere vergoeding wordt voorzien. Onder andere voor tandheelkundige behandelingen willen verzekeraars soms niet meer dan 125 euro per behandeling betalen.

Uitsluitingen

In elke polis zijn er situaties te vinden waarbij de verzekeraar geen vergoeding uitkeert. Bij sommige verzekeraars is de lijst met uitzonderingen beperkt en gaat het bijvoorbeeld om schade door opzet zoals een poging tot zelfmoord, schade tijdens het motorrijden of schade tijdens gevaarlijke sporten. Bij andere verzekeraars is de lijst veel langer en worden ook sporten als ijshockey tot gevaarlijke sporten gerekend, net zoals het als passagier plaatsnemen in een zweefvliegtuigje.

Leeftijd speelt een rol

Naarmate we ouder worden, wordt ook het risico op een ongeval groter omdat we slechter ter been zijn. Daarom vinden verzekeraars het vaak niet wenselijk om ouderen te verzekeren. De drempel voor het aangaan van de persoonlijke ongevallenverzekering ligt vaak vrij laag en soms zelfs al op 60 jaar, maar er zijn zeker verschillen tussen verzekeraars.

Houd ook altijd rekening met het moment waarop de verzekering afloopt. Zelfs wanneer de persoonlijke ongevallenverzekering voor de leeftijd van 60 jaar is afgesloten, is er meestal voorzien dat de verzekering op een bepaalde leeftijd wordt beëindigd. Hierbij wordt vaak de 70ste verjaardag gehanteerd, maar opnieuw zijn er verschillen tussen ongevallenverzekeraars.

Begunstigden

Waar het bij de scholierenongevallenverzekering logisch is dat de ouders of voogd van het kind de begunstigde is bij het overlijden van een kind, is het bij een persoonlijke ongevallenverzekering niet altijd even duidelijk wie de overlijdensvergoeding moet krijgen. In de polisvoorwaarden is er vaak een standaardclausule opgenomen die aangeeft wie de begunstigde is. Meestal gaat het in de eerste plaats om de echtgenoot of echtgenoten. Wanneer er geen echtgenoot of echtgenote is, gaat de vergoeding naar de kinderen. En vervolgens gaat het naar de erfgenamen.

Niet iedereen vindt het wenselijk dat de vergoeding in de eerste plaats naar de echtgenoot gaat. Bij sommige verzekeraars is het daarom mogelijk om de clausule aan te passen. Bij ongevallenverzekeringen die online worden afgesloten, is dit zelden het geval.

Gezinsongevallenverzekering vergelijken

Een gezinsongevallenverzekering biedt meteen dekking voor het volledig gezin. In tegenstelling tot bij een scholierenongevallenverzekering is de dekking ook ruimer en omvat het niet alleen de schooltijd, maar ook ongevallen die op andere momenten kunnen plaatsvinden. Daarom krijgt een gezinsongevallenverzekering dan ook de voorkeur. Bij een gezinsongevallenverzekering gelden dezelfde aandachtspunten als bij het vergelijken van de persoonlijke ongevallenverzekering. Daarbovenop zijn er wel nog een aantal extra aandachtspunten.

Verzekerd bedrag

Bij veel gezinsongevallenverzekeringen wordt er een onderscheid gemaakt tussen het overlijden van een volwassene en het overlijden van een kind. Bij het overlijden van een volwassene wordt er dan een hogere vergoeding toegekend dan bij het overlijden van een kind. Bij Allianz gaat het bij het Premium-pakket bijvoorbeeld om 25.000 euro bij het overlijden van een volwassene en om 5.000 euro bij het overlijden van een kind. Bij sommige verzekeraars wordt zo'n onderscheid niet gemaakt. Hoe dan ook zijn er vaak grote verschillen. Bij gezinsongevallenverzekeraar Klaverblad bedraagt de vergoeding bij overlijden in het ruimste pakket bijvoorbeeld standaard slechts 5.000 euro.

Verzekerden

Controleer altijd wie er allemaal onder de gezinsongevallenverzekering valt. Het is niet altijd zo dat het volledige gezin wordt gedekt want in de polisvoorwaarden staan er vaak allerlei uitzonderingen. Kinderen zijn bijvoorbeeld vaak maar tot een bepaalde leeftijd verzekerd of tot wanneer ze ook echt inwonen, maar sommige verzekeraars maken wel een uitzondering voor kinderen die wegens hun studie uitwonend zijn. Ook ouderen zijn wel vaker uitgesloten van zodra ze de leeftijd van 70 of 75 jaar bereiken. Het moment waarop de verzekering stopt, is wel afhankelijk van de exacte polisvoorwaarden. Bij sommige verzekeraars eindigt de dekking bijvoorbeeld op de 75ste verjaardag, terwijl andere verzekeraars de dekking pas laten aflopen op het einde van het kalenderjaar van de 75ste verjaardag.

Andere ongevallenverzekeringen

Ten slotte zijn er ook ongevallenverzekeringen die als extra module aan andere verzekeringen kunnen worden toegevoegd, zoals de ongevallenverzekering voor inzittenden van een auto of de ongevallenmodule binnen de reisverzekering. Zij verdienen een extra woordje uitleg.

Meer informatie over het vergelijken van de reisverzekeringMeer informatie over aanvullende autoverzekeringen

Veelgestelde vragen over de ongevallenverzekering

Hoe werkt de Gliedertaxe?

De Gliedertaxe is een vastgestelde lijst waarbij op basis van lichamelijke gebreken wordt aangegeven in welke mate iemand arbeidsongeschikt is. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met het verzekerde bedrag. Het is dus niet zo dat de ongevallenverzekeraar bij elke vorm van arbeidsongeschiktheid zomaar het verzekerde bedrag uitkeert, dat vaak niet bijster hoog is. Zo kan de in de in de polis opgenomen Gliedertaxe bijvoorbeeld bepalen dat het verlies van de grote teen recht geeft op 20% van het verzekerde bedrag terwijl het verlies van het gezichtsvermogen recht biedt op 50% van het verzekerde bedrag. Houd daarbij ook rekening op verdere verminderingen. Zo kan in de tabel staan dat wie blind wordt aan één oog 30% van het verzekerde bedrag krijgt, maar dit wordt dan weer met 10% verminderd als de verzekerde 90% blind wordt aan dit oog. Anderzijds zijn er ook verzekeraars die een formule met een verhoogde uitkering aanbieden. Dan wordt het percentage uit de tabel op een vooraf afgesproken manier verhoogd, maar vaak ook tot een maximaal bedrag of een maximaal percentage.

Wat als de Gliedertaxe-tabel geen duidelijkheid biedt?

In de polisvoorwaarden staat vaak hoe de berekening dan zal verlopen. Een belangrijk aandachtspunt is de vraag of er bij de berekening van de arbeidsongeschiktheid rekening wordt gehouden met het huidige beroep. Het berekenen van een gemiddeld invaliditeitspercentage is dan minder geschikt. Anderzijds kan zo'n gemiddeld invaliditeitspercentage voor sommige beroepen net interessanter zijn. Sommige verzekeraars bieden de verzekeringsnemer de keuze.

Hoe wordt de invaliditeit vastgesteld?

Een medisch adviseur zal onafhankelijk vaststellen hoe invalide de verzekerde is geworden. Hij doet dit pas op het moment dat de invaliditeit geconsolideerd is en niet langer zal veranderen. Hierdoor kan het soms even duren alvorens de eindtoestand wordt vastgesteld.

Wat gebeurt er met de betaalde premie als ik overlijd?

Wanneer de verzekering stopt omdat de verzekeringsnemer is overleden, hebben de erfgenamen recht op een redelijke terugbetaling van het teveel. Hierbij mag de verzekeraar dossierkosten aanrekenen. Houd er wel rekening mee dat de erfgenamen en de begunstigden niet automatisch dezelfde personen zijn.

Ben ik ook verzekerd voor werkongevallen?

Meestal wel. De verzekeraar vraagt ook expliciet naar het beroep om op basis daarvan de premie te berekenen. Sommige beroepen zijn echter expliciet uitgesloten en worden niet verzekerd. Onder andere voor bemanningsleden van vliegtuigen, professionele sporters en bij het werken met houtbewerkingsmachines zijn er wel vaker beperkingen. In zo'n geval kan het wel mogelijk zijn om de werkgever aansprakelijk te stellen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever onvoldoende aandacht had voor de veiligheid op de werkvloer. Hiervoor kan de werkgever zich dan weer verzekeren.