Een foutje maken is menselijk. Maar in sommige beroepen kan een kleine fout vervelende gevolgen hebben. Een klant kan jou aansprakelijk stellen voor de schade. Dat kan aardig in de papieren gaan lopen. Om deze problemen op te vangen, is er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Hoe dit precies werkt en waarom een BAV een valide optie kan zijn, lees je op deze pagina.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvullende verzekering op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Met deze verzekering ben je verzekerd tegen schade door beroepsfouten. De dekking van deze verzekering wordt afgestemd op het beroep.

Schade die wordt gedekt is bijvoorbeeld schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid, een vergissing, verzuim of onachtzaamheid tijdens de dienstverlening. Vaak zijn aanvullende kosten ook meeverzekerd, zoals kosten die moeten worden gemaakt als er een geschil is over de aansprakelijkheid, die door de rechter moet worden beslecht.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De regelgeving in Nederland wordt steeds ingewikkelder en het is steeds gemakkelijker en normaler geworden om contractpartijen aansprakelijk te stellen voor vermogensschade. Verzekeraars zien dat de ‘claimcultuur’ steeds meer voet aan de grond krijgt. Veel opdrachtgevers verlangen van hun opdrachtnemers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zeker voor zelfstandigen komt die eis vaak voor.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je risico’s af die tot financieel nadeel van de andere partij kunnen leiden (een beroepsfout). Denk aan een consultant die per ongeluk een verkeerd advies geeft en daarmee grote schade berokkent, of een ingenieur die een verkeerde berekening in een ontwerp maakt.

Zonder verzekering moet de opdrachtnemer de kosten uit zijn eigen financiële reserves vergoeden. Een probleem is dat veel (kleine) zelfstandigen en kleine bedrijven deze reserves niet hebben. Eén forse claim kan dan al einde oefening voor het bedrijf betekenen. Dat risico loop je niet met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Is deze verzekering verplicht?

Voor sommige beroepen is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Het wordt door de wetgever verplicht gesteld, of door de overkoepelende beroepsorganisaties. Het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers een dergelijke aansprakelijk als vereiste stellen. Dat komt ook voor bij tussenkomst van een bemiddelingsbureau.

Bij BAV’s zijn verschillende soorten verplichtstellingen. Zo kunnen er eisen zijn aan de minimale hoogte van de verzekerde som. Die eisen zijn afkomstig van een opdrachtgever, de wetgever of de brancheorganisatie. Vaak is er wel ruimte tot onderhandeling. We noemen dit een concrete verplichtstelling.

Je kunt ook te maken krijgen met een algemene verplichtstelling. In voorwaarden wordt dit ‘verplichting tot het afsluiten van een adequate aansprakelijkheidsverzekering’ genoemd. Er is concreet niets afgesproken, maar het hebben van de verzekering wordt als enige eis genoemd. Duidelijk is wel dat beide partijen redelijke eisen van elkaar mogen stellen.

Meer opdrachten met een BAV

Nu duidelijk is dat opdrachtgevers een BAV verplicht kunnen stellen, is ook duidelijk dat een opdrachtgever een opdracht niet aan jouw bedrijf gunt als je deze verzekering niet hebt. Steeds meer opdrachtgevers willen dat hun opdrachtnemers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Zonder deze verzekering kun je dus opdrachten mislopen.

Het is ook logisch dat bedrijven deze verzekering verplichtstellen: nieuwe Europese wet- en regelgeving stelt dat ondernemingen die diensten aanbieden binnen de EU in beginsel een BAV of (een andere financiële garantie) moeten hebben. En met een grotere kans op claims kun je je als beroepsbeoefenaar maar beter indekken.

Aangeboden door verschillende verzekeraars

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt door talloze verzekeraars aangeboden. Vaak focussen zij daarbij op een aantal beroepsgroepen waarin ze zijn gespecialiseerd. Zo zijn er verzekeraars die focussen op ingenieurs, terwijl andere dan weer focussen op het incassokantoor of op organisatieadviseurs. Zo'n ratjetoe van aanbieders maakt het er natuurlijk niet overzichtelijker op. Daarom hebben wij een overzicht samengesteld met de voornaamste en grootste aanbieders van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Overzicht met beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland →

Aandachtspunten

Laat je bij het kiezen van een verzekering goed voorlichten over de dekking. Wat is verzekerd en wat niet? Geldt er een eigen risico? En hoe hoog is het percentage dat je zelf moet vergoeden? Wat wordt gezien als een beroepsfout? Hoe hoog is de vergoeding? En wat ga je betalen aan premie? Al deze zaken zijn goed om te bespreken voordat de verzekering wordt afgesloten.

Bij het vergelijken van deze verzekering is het noodzakelijk om vooral op de polisvoorwaarden te vergelijken. Hier kunnen onderling verschillen in zitten. Vergelijken op alleen de premie is (bijna) nooit voldoende.

Wat is verzekerd?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen zuivere vermogensschade aan derden. Daaronder bedoelen we financieel nadeel tot aan zekere limieten in geval van beroepsaansprakelijkheid. Welke werkzaamheden onder de dekking vallen, staat beschreven in de polisvoorwaarden. Bespreek met de verzekeraar wat er wel en wat er niet onder de dekking valt. Het is cruciaal dat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Wat is niet verzekerd?

Bepaalde zaken zijn uitgesloten van de verzekering. Het is bij de verzekering goed om in gedachten te houden dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering er vooral is om schade aan derden door een beroepsfout af te dekken. Daarom zijn deze zaken niet verzekerd:

  • Eigen schade (zoals het mislopen van een honorarium, salarissen, onkosten van jezelf of opnieuw moeten presteren);
  • Zaak- en personenschade (bedrijfsaansprakelijkheid, dit is een aparte verzekering);
  • Boetes, garanties en aansprakelijkheidsverhogende bedingen;
  • Bekende omstandigheden;
  • Fraude;
  • Opzet;
  • Vermogensdelicten;
  • Intellectuele eigendomsrechten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Hierboven zijn de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering weergegeven. De exacte voorwaarden kunnen echter van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Bovendien zijn er soms ook dekkingsgrenzen of gelden er bijzondere voorwaarden. Daarom raden we aan om altijd grondig de verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken.

Meer informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken →

Kosten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn soms flinke prijsverschillen en natuurlijk is een lage prijs aantrekkelijk, maar op het einde van de rit zegt de prijs natuurlijk niet alles. De prijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van veel zaken afhankelijk, zoals het risico dat de beroepsbeoefenaar loopt en het eigen risico dat van toepassing is. Het is natuurlijk wel belangrijk dat men aandacht heeft voor de prijs van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar inzicht in de prijsberekening is eveneens op zijn plaats.

Meer informatie over de kostprijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering →

Besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Onder meer op basis van wat al dan niet verzekerd is, berekent de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de toepasselijke premie. Ook andere factoren spelen een rol bij de berekening van de premie. Denk maar aan het eigen risico. Door de juiste keuzes te maken, is het mogelijk om procentueel flink te besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. We hebben al onze tips op een enkele pagina gebundeld.

Handige manieren om te besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering →

Overstappen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn verschillende redenen waarom overstappen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering een goede keuze kan zijn. Zo is het wellicht mogelijk om te besparen, maar misschien is de dekking ook gewoon beter. Eerder hebben we een aantal handvatten meegegeven, maar uiteindelijk is elke polis uniek. Hoe dan ook zijn er bij het overstappen naar een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wel een aantal zaken waarop men moet letten.

Meer informatie over overstappen naar een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar →

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er voor als je een beroepsfout maakt. Dat zijn fouten die ontstaan door ondernemersrisico. Het gaat niet altijd om materiële schade.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is er voor als je schade aan personen en zaken maakt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vaak is het handig om deze verzekeringen bij dezelfde partij onder te brengen.

Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen met een vrij beroep. De werkzaamheden die bij dit beroep horen, moeten een intellectuele prestatie als grondslag hebben.

Voorbeelden van beroepen die zich vaak verzekeren zijn interim- en projectmanagers, consultants op het gebied van finance en control, human resource management, marketeers en ICT’ers. Kortom: beroepen waarbij een beroepsfout direct tot (grote) schade leidt.

Moet ik van de verzekeraar algemene voorwaarden hanteren?

Nee, het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren. De verzekeraar gaat er wel vanuit dat je afspraken maakt met je opdrachtgevers. In deze afspraken moeten een paar aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen opgenomen worden.

Het valt niet aan te raden de algemene voorwaarden van andere beroepsbeoefenaars over te nemen: je doet er goed aan om algemene voorwaarden op maat te laten maken en deze door een jurist op te laten stellen. Dat kan onduidelijkheid bij een claim voorkomen.

Wat betekent ‘inlooprisico’?

Onder ‘inlooprisico’ verstaan we aansprakelijkheidsstelling voor activiteiten uit het verleden. Dit kan tegen een geringe eenmalige meerpremie meeverzekerd worden. De meeste verzekeraars dekken dit risico niet standaard.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kost meestal tussen de 30 en de 100 euro per maand. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van je beroep, hoeveel omzet je draait, welk bedrag je wilt verzekeren en hoeveel eigen risico je neemt.