EN

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering financieel adviseurs

Financieel adviseurs spelen een cruciale rol in de financiële planning en besluitvorming van zowel consumenten als bedrijven. Ze bieden deskundig advies over een breed scala aan onderwerpen, waaronder investeringen, belastingplanning, hypotheken, pensioenplanning en meer. Gezien de significante impact die hun adviezen kunnen hebben op de financiële gezondheid en toekomst van hun cliënten, is de kans op grote schade – hoe onbedoeld ook – inherent aanwezig in hun beroepsuitoefening. Fouten kunnen resulteren in aanzienlijke financiële verliezen voor hun cliënten, wat op zijn beurt kan leiden tot substantiële schadeclaims tegen de adviseur. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor financieel adviseurs is daarom geen overbodige luxe, maar eerder een essentiële (en verplichte) bescherming. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van claims die voortvloeien uit professionele fouten van financieel adviseurs.

Op deze pagina over de beroepsaansprakelijkheid van financieel adviseurs

  Adviseur toont documenten aan een ouder stel

  Taken van een financieel adviseur

  Een financieel adviseur is een expert die individuen en bedrijven begeleidt bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Deze professional biedt advies op maat om te voldoen aan de persoonlijke financiële doelen en behoeften, variërend van het beheren van spaargelden tot het plannen van pensioenen en van het afsluiten van verzekeringen tot het kiezen van de juiste hypotheek. Het werk van een financieel adviseur begint met het grondig begrijpen van de financiële situatie, doelen en risicotolerantie van de cliënt. Hierbij worden meerdere gesprekken gevoerd om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en de financiële positie. Vervolgens analyseert de adviseur welke financiële producten het beste passen bij de situatie van de cliënt, rekening houdend met het budget, de wensen en de fiscale implicaties. De financieel adviseur zorgt niet alleen voor het vinden van het meest geschikte financiële product, maar biedt ook gedetailleerd advies over de betaalbaarheid en de risico's. Daarnaast speelt de adviseur een cruciale rol in het informeren en waarschuwen over potentiële financiële valkuilen.

  Zorgplicht van financieel adviseurs

  De zorgplicht is een fundamenteel beginsel en geeft aan dat professionals, zoals notarissen, accountants, advocaten, architecten én financieel adviseurs, een verplichting hebben om te handelen in het beste belang van hun cliënten. Deze plicht vereist dat zij hun werkzaamheden uitvoeren met de nodige zorgvuldigheid, kennis en integriteit, rekening houdend met de specifieke behoeften van hun cliënt en de omstandigheden. Hoewel de inhoud van de zorgplicht kan variëren en afhankelijk is van onder meer het beroep, omvat het vrijwel altijd het bieden van accurate en volledige informatie, het geven van passend advies en het waarschuwen voor potentiële risico's. Voor financieel adviseurs betekent dit dat zij niet alleen geschikte financiële producten en strategieën moeten aanbevelen die aansluiten bij het risicoprofiel en de financiële doelen van hun cliënten, maar ook dat zij proactief informatie moeten verstrekken. En dat ze transparant moeten zijn over de mogelijke gevolgen en risico's van financiële beslissingen.

  Reikwijdte van de zorgplicht van financieel adviseurs

  Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een financieel adviseur speelt de zorgplicht een belangrijke rol. Een financieel adviseur heeft de verplichting tot het leveren van advies dat niet alleen deskundig, maar ook passend is bij de financiële situatie, de kennis, de ervaring en de doelstellingen van de cliënt. Deze plicht vereist dan ook het grondig onderzoeken van de financiële mogelijkheden en het risicoprofiel van de cliënt. Ook belangrijk is het afstemmen van het advies op deze factoren. De financieel adviseur dient actief te waarschuwen voor potentiële financiële risico's en onverstandige keuzes, zelfs als dit het afraden van bepaalde producten of handelingen betekent die de cliënt voor ogen heeft.

  Deze verantwoordelijkheid houdt ook in dat de adviseur de cliënt moet informeren over onvoorziene situaties die een impact kunnen hebben op de financiële toekomst, zoals een echtscheiding of het overlijden van een partner. Het nalaten hiervan kan leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt als gevolg van het niet voldoen aan deze zorgplicht. Het aantonen van de schending van deze zorgplicht vereist echter specifieke kennis en expertise.

  Actieve waarschuwings- en informatieplicht van de financieel adviseur

  Op de financieel adviseur rust een actieve waarschuwings- en informatieplicht. Financieel adviseurs hebben een uitgebreide verantwoordelijkheid die voortvloeit uit hun zorgplicht naar cliënten. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat zij een actieve waarschuwings- en informatieplicht hebben. Dit betekent dat zij niet alleen moeten reageren op specifieke vragen van de cliënt zelf, maar ook proactief moeten handelen door relevante adviezen en waarschuwingen te geven. Dit is zelfs het geval indien deze adviezen niet zijn gevraagd en niet op prijs worden gesteld. Het adequaat uitvoeren van deze taak vereist een grondige analyse van de financiële situatie van de cliënt en de daarmee verbonden risico's.

  Einde zorgplicht financieel adviseur

  De zorgplicht van een financieel adviseur reikt verder dan het moment van advisering. Deze eindigt niet automatisch na het verstrekken van het advies. Het is een doorlopende verplichting die van de adviseur vereist dat hij contact onderhoudt met de cliënt om te verifiëren of er aanpassingen nodig zijn aan de bestaande financiële producten. Dit kan te maken hebben met wijzigingen in de levenssituatie van de cliënt, maar ook met veranderingen in de voorwaarden of dekking van de financiële producten zelf. Het is daarom essentieel dat de adviseur een actieve rol speelt in het monitoren van deze producten en, indien nodig, de cliënt adviseert over aanpassingen of alternatieven. Het een en ander is uiteraard afhankelijk van de afspraken die tussen de adviseur en de cliënt zijn gemaakt.

  Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en eigen schuld

  De adviseur baseert zijn of haar adviezen op de informatie die door de cliënt wordt verstrekt. Dit betekent dat de juistheid en volledigheid van deze informatie essentieel zijn voor de kwaliteit en geschiktheid van het advies. Als een cliënt ervoor kiest om informatie te verdraaien, achter te houden of op een andere manier onjuist te presenteren, dan valt dit onder de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Foutieve of incomplete informatie kan leiden tot adviezen die niet aansluiten bij de werkelijke situatie of bij de behoeften van de cliënt, waarvoor de adviseur niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Het kan ook gebeuren dat zowel de financieel adviseur als de cliënt fouten hebben gemaakt. Er is dan sprake van een percentage eigen schuld, wat gevolgen kan hebben voor de omvang van een schadevergoeding.

  Voorbeelden van aansprakelijkheid financieel adviseur

  De term aansprakelijkheid verwijst naar de juridische verantwoordelijkheid die iemand draagt wanneer zijn of haar handelingen schade veroorzaken aan een ander. En de verplichting om deze schade te vergoeden. Voor financieel adviseurs betekent dit dat ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor verliezen of schade, voortvloeiend uit hun advies of handelingen. Deze aansprakelijkheid ontstaat wanneer wordt bewezen dat de adviseur niet heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die redelijkerwijs van een professional in zijn vakgebied mag worden verwacht. Voorbeelden hiervan kunnen verhelderend werken.

  Aansprakelijkheid financieel adviseur voor beleggingsverliezen

  De aansprakelijkheid van een financieel adviseur kan significant zijn, vooral wanneer de adviezen resulteren in substantiële beleggingsverliezen voor de cliënt. Dit werd duidelijk in een geval waarbij een cliënt op advies van zijn financieel tussenpersoon een beleggingshypotheek aanging, met de verwachting de overwaarde van zijn woning te investeren in aandelen voor financieel gewin. Uiteindelijk leidden dalende aandelenkoersen tot aanzienlijke verliezen voor de cliënt. De essentie van het geschil lag in het falen van de tussenpersoon om de cliënt schriftelijk te informeren over de significante financiële risico's, inclusief de gevolgen van de hefboomwerking bij dalende beurskoersen. De rechtszaak resulteerde in het oordeel dat de financieel adviseur tekortgeschoten was in zijn zorgplicht en daarom verantwoordelijk is voor de vergoeding van de geleden schade.

  Aansprakelijkheid bij aanraden foutieve verzekering

  De aansprakelijkheid van een financieel adviseur of tussenpersoon strekt zich ook uit tot situaties waarbij onvoldoende of onjuist advies is gegeven over de benodigde verzekeringsdekking. In het geval van bedrijven die bijvoorbeeld gebruikmaken van gemotoriseerd werkmaterieel, is het cruciaal dat de adviseur de noodzaak van een specifieke werkmaterieelverzekering naast de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) onderkent. Dit vereist dat de adviseur actief nagaat of er aanvullende verzekeringsbehoeften zijn én de cliënt informeert over eventuele bijzondere voorwaarden van de verzekeraar, zoals het vereist zijn van bepaalde veiligheidsmaatregelen. Het nalaten hiervan kan leiden tot aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen en de schade die voortvloeit uit het niet hebben van een adequate verzekeringsdekking.

  Contractuele aansprakelijkheid van een financieel adviseur

  De contractuele aansprakelijkheid van een financieel adviseur komt in het gedrang wanneer deze professional niet voldoet aan de afspraken zoals ze zijn vastgelegd in de overeenkomst met de cliënt. Dit verschilt van de aansprakelijkheid op basis van een schending van de zorgplicht, die voortvloeit uit het niet naleven van de algemeen geldende zorgvuldigheidsnormen die onafhankelijk van specifieke contractafspraken gelden. Een voorbeeld van contractuele aansprakelijkheid kan zijn wanneer een financieel adviseur nalaat om binnen de overeengekomen termijn een financieel plan op te leveren, terwijl in de overeenkomst expliciet een deadline is gesteld. De contractvoorwaarden en eventuele algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van de contractuele aansprakelijkheid, aangezien zij de basis vormen voor wat precies van de adviseur wordt verwacht. Het is daarom belangrijk dat cliënten deze voorwaarden zorgvuldig doorlezen voordat zij een overeenkomst aangaan.

  Aansprakelijkheid voor schending zorgplicht bij financieringsvoorbehoud

  Bij het adviseren over en bemiddelen in financiële producten draagt een financieel adviseur een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Vooral bij complexe transacties, zoals de aankoop van vastgoed waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van financieringsvoorbehoud, is zorgvuldigheid geboden. De financieel adviseur dient niet alleen te adviseren over de mogelijkheden van financiering en de daarbij horende voorwaarden. Hij of zij moet namelijk ook de specifieke deadlines, zoals de vervaldatum van een financieringsvoorbehoud, in acht nemen en de cliënt expliciet waarschuwen voor het naderen van deze deadline. Het nalaten hiervan kan leiden tot financiële schade voor de cliënt, bijvoorbeeld wanneer de koop niet doorgaat en een boete moet worden betaald wegens het niet nakomen van contractuele afspraken. In het geval van een schending van deze zorgplicht door nalatigheid of onzorgvuldigheid, kan de financieel adviseur aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

  Aansprakelijk stellen van een financieel adviseur

  Het aansprakelijk stellen van een financieel adviseur is het juridische traject waarbij een cliënt vergoeding zoekt voor de geleden schade als gevolg van vermeende fouten die zouden zijn gemaakt door de financieel adviseur. Dit kan voortkomen uit een wanprestatie, waarbij de adviseur niet voldoet aan de contractuele verplichtingen. Daarnaast kan dit het gevolg zijn van een onrechtmatige daad, waarbij de handelingen van de adviseur niet overeenkomen met de algemeen geldende zorgvuldigheidsnormen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar mogen worden verwacht. Bij geconstateerde beroepsfouten, zoals het geven van onjuist financieel advies, kan de benadeelde een schadeclaim voor vermogensschade indienen. Deze claim kan bestaan uit direct financieel verlies, gemiste winst en bijkomende kosten, zoals juridische bijstand.

  Fout financieel adviseur en tuchtrecht

  Het tuchtrecht biedt een laagdrempelige manier om klachten tegen financieel adviseurs in te dienen. Dit is vooral gericht op het handhaven van de professionele standaarden binnen het beroep. Binnen het tuchtrecht beoordeelt men of de adviseur de beroepsregels heeft overtreden. Vervolgens kunnen maatregelen worden opgelegd, zoals een officiële waarschuwing of een beroepsverbod. Dit traject dient zowel het belang van de individuele klager als het publieke belang, door te streven naar een hoge kwaliteitsstandaard binnen de sector van de financiële advisering.

  Schadevergoeding en beoordeling goede en kwade kansen

  Soms is de schade eenvoudig vast te stellen, bijvoorbeeld wanneer de cliënt een contractuele schadevergoeding moet betalen. Aanvullend zal de schadevergoeding ook rekening houden met andere kosten, bijvoorbeeld voor juridische ondersteuning. In de meeste gevallen is de schade moeilijker te berekenen. Bij het vaststellen van de toekomstige schade hebben rechters de ruimte om te beoordelen hoe deze schade het best kan worden begroot. Dit proces kan ofwel worden uitgesteld tot een later moment, wanneer er meer zekerheid is over de daadwerkelijke schade, ofwel direct worden vastgesteld door een inschatting te maken.

  Er zal ook rekening moeten worden gehouden met de gemiste (investerings)kansen. Dan wordt een vergelijking gemaakt tussen de feitelijke situatie en een hypothetische situatie waarin het incident dat tot de schade heeft geleid, niet plaatsgevonden zou hebben. Het doel van deze aanpak is om ervoor te zorgen dat de schadevergoeding zo nauwkeurig mogelijk de werkelijk geleden en nog te lijden schade dekt, rekening houdend met alle mogelijke toekomstige gebeurtenissen die de situatie van de benadeelde partij kunnen beïnvloeden.

  Bewijslast bij het aansprakelijk stellen van een financieel adviseur

  Wanneer een financieel adviseur aansprakelijk wordt gesteld, rust de stelplicht en de bewijslast bij de benadeelde partij (de cliënt). Dit betekent dat de benadeelde partij moet aantonen dat er schade is geleden én ook de omvang van deze schade moet specificeren. Tegelijkertijd benadrukt de rechtspraak dat de eisen die hieraan worden gesteld ook niet overdreven streng mogen zijn. Dit is omdat de aansprakelijke partij, door zijn handelen, de benadeelde in een positie heeft gebracht waarin het niet meer mogelijk is om met absolute zekerheid te reconstrueren wat er zou zijn gebeurd in een situatie zonder het schadeveroorzakende voorval. Door deze complexiteit is het aan te raden om een advocaat in te schakelen bij het aansprakelijk stellen van een financieel adviseur.

  Rechtsbijstandverzekering en het aansprakelijk stellen van een financieel adviseur

  Bij het aansprakelijk stellen van een financieel adviseur kan een rechtsbijstandverzekering de nodige hulp en (financiële) ondersteuning bieden. Echter, of dergelijke zaken door de rechtsbijstandverzekering worden gedekt, hangt sterk af van de specifieke polisvoorwaarden van de verzekering. Het is daarom aan te raden om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen of bij de rechtsbijstandverzekeraar te informeren naar de dekking omtrent geschillen met financieel adviseurs.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel adviseurs

  De BAV-verzekering kan worden afgesloten bij een klassieke verzekeringsmaatschappij, maar is in ieder geval verplicht gesteld. Dit geldt voor bemiddelaars in (her)verzekeringen en hypothecair krediet, alsook voor wie adviseert en/of orders doorgeeft in deelnemingsrechten in beleggingsfondsen. De AFM stelt eisen aan deze verzekering. De verzekeraars passen de verzekering aan, zodat ten minste aan deze eisen is voldaan.

  AFM-eisen aan de BAV-verzekering voor financieel adviseurs

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt specifieke eisen aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor financieel adviseurs. Dit doet de AFM om ervoor te zorgen dat zij adequaat verzekerd zijn tegen de risico's van hun professionele activiteiten. Deze eisen zijn vastgelegd om de financiële veiligheid van zowel de adviseurs als hun cliënten te waarborgen en om de integriteit van de financiële markt te beschermen. De vereiste hoogte van de dekking is afhankelijk van de specifieke diensten die door de financieel adviseur worden aangeboden.

  De onderstaande bedragen worden periodiek herzien om ze actueel te houden en ervoor te zorgen dat ze in lijn blijven met de evoluerende marktcondities en risico's. Deze bedragen gelden per verzekerde. Indien er meerdere verzekerden op één polis staan, moeten deze bedragen voor elke individuele verzekerde gelden.

  Aangeboden dienstenDekking per gebeurtenisDekking per jaarWettelijke basis
  Bemiddelaar/adviseur in (her)verzekeringen€ 1.300.380€ 1.924.560Artikel 10, lid 4 Verordening (EU) 2016/97
  Bemiddelaar in hypothecair krediet€ 460.000€ 750.000Artikel 14a Uitvoeringsbesluit Wft
  Adviseren en/of doorgeven van orders in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen€ 500.000€ 750.000Artikel 11, lid 4 Vrijstellingsregeling Wft

  Prijs van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel adviseurs

  De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel adviseurs kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat dan onder meer om de omvang van de dekking (zie eerder), het klantenbestand, de grootte van het kantoor, de omzet van het kantoor en het historische claimverloop van de adviseur of het adviesbureau. Bovendien speelt de geografische locatie een rol, aangezien de juridische omgeving en marktdynamiek per regio verschillen. In feite reflecteert de prijs van de verzekering de inschatting van de verzekeraar van het risico dat zij dragen door de financieel adviseur te verzekeren. Het is aan te raden om verschillende offertes op te vragen en de prijzen en dekkingen te vergelijken.

  Andere nuttige verzekeringen voor financieel adviseurs

  Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn er verschillende andere verzekeringen die financieel adviseurs kunnen overwegen om zichzelf en hun praktijk adequaat te beschermen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is daar een voorbeeld van. Deze verzekering dekt schade aan derden die ontstaat door algemene bedrijfsactiviteiten. Cyberverzekeringen zijn ook essentieel geworden. Deze verzekeringen beschermen tegen de gevolgen van datalekken en cyberaanvallen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dan weer financiële zekerheid bij langdurige ziekte of invaliditeit, terwijl een rechtsbijstandverzekering ondersteuning biedt bij juridische geschillen.

  Veelgestelde vragen over (de aansprakelijkheid van) financieel adviseurs

  Financieel adviseurs spelen een cruciale rol in het plannen en beheren van de financiën van particulieren en bedrijven. Deze professionals bieden deskundig advies om je te helpen jouw persoonlijke financiële doelen te bereiken. Enige kennis over hun beroep en taken is belangrijk bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een financieel adviseur.

  Wat is een financieel adviseur?

  Een financieel adviseur is een professional die individuen en bedrijven adviseert over hoe ze hun financiën het beste kunnen beheren. Dit omvat beleggingsadvies, belastingplanning, pensioenplanning en meer.

  Wat verdient een financieel adviseur?

  Het salaris van een financieel adviseur varieert sterk en is afhankelijk van de ervaring, de locatie, de specialisatie en of ze werken voor een bedrijf of zelfstandig zijn. Volgens sommige schattingen kan het jaarinkomen uiteenlopen van ongeveer € 30.000 voor starters tot € 100.000 of meer voor ervaren financieel adviseurs.

  Hoe word je financieel adviseur?

  Om financieel adviseur te worden, moet je een relevante opleiding volgen op het gebied van financiën, economie, bedrijfskunde of een gerelateerd veld. Daarnaast is praktijkervaring essentieel en dient men over een Wft-diploma te beschikken.

  Wat kost een financieel adviseur per uur?

  De kosten voor een financieel adviseur per uur kunnen variëren van ongeveer € 75 tot € 250 of meer, afhankelijk van hun ervaring en de complexiteit van de diensten die ze leveren.

  Wanneer heb ik een financieel adviseur nodig?

  Je zou kunnen overwegen om een financieel adviseur in te schakelen wanneer je te maken krijgt met belangrijke financiële beslissingen of grote financiële veranderingen in je leven, zoals het plannen voor pensionering, het kopen van een huis en het investeren van een groot bedrag. Een financieel adviseur is vooral nuttig bij grote en belangrijke beslissingen in materie waarin je zelf niet over de nodige expertise beschikt.

  Waarom moet een financieel adviseur een BAV-verzekering hebben?

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt financieel adviseurs tegen claims van cliënten die financiële schade hebben geleden als gevolg van het advies of de diensten die ze hebben verleend. Het zorgt voor een financiële buffer en het schept vertrouwen tussen de adviseur en de cliënt.

  Wat doet een financieel adviseur voor je?

  Een financieel adviseur helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen over de financiën, inclusief beleggingsstrategieën, belastingplanning, risicomanagement, pensioenplanning en het investeren voor specifieke doelen.

  Wanneer is een financieel adviseur aansprakelijk?

  Een financieel adviseur kan aansprakelijk worden gesteld wanneer aangetoond kan worden dat er schade is geleden als gevolg van hun advies of nalatigheid, vooral als dit in strijd is met hun professionele zorgplicht. Ook kan een financieel adviseur aansprakelijk zijn als hij of zij de contractueel gemaakte afspraken niet nakomt.

  Hoe kan ik een financieel adviseur aansprakelijk stellen?

  Om een financieel adviseur aansprakelijk te stellen, moet je bewijs verzamelen dat de adviseur een fout heeft gemaakt en dat dit direct heeft geleid tot financieel verlies. Vervolgens stuur je een aangetekende brief naar de adviseur of het bedrijf waarvoor de adviseur werkt. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kun je naar de rechter stappen.