EN

Schadevergoeding

Een schadevergoeding kan een cruciale rol spelen in het pad naar herstel en rechtvaardigheid na een ongeval of een andere schadelijke gebeurtenis. Het idee achter schadevergoedingen is eenvoudig: ze zijn ontworpen om een persoon die schade heeft geleden te compenseren en terug te brengen in de positie waarin hij of zij zou zijn geweest als de schade niet was veroorzaakt. Maar de realiteit van het claimen, berekenen en ontvangen van een schadevergoeding kan complex zijn. Dit wordt beïnvloed door tal van factoren.

Inhoudsopgave

  Krukken

  Schadevergoeding en aansprakelijkheid

  Aansprakelijkheid en het recht op een schadevergoeding vormen twee fundamentele concepten in het aansprakelijkheidsrecht. Aansprakelijkheid verwijst naar de wettelijke verplichting om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van je acties die schade aan een ander veroorzaken. Er zijn twee hoofdsoorten van aansprakelijkheid: schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Om te begrijpen hoe dit werkt, is het nodig om een aantal begrippen toe te lichten.

  Schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid

  Schuldaansprakelijkheid treedt op wanneer iemand nalatig of onzorgvuldig handelt en daardoor een ander schade toebrengt. Het gaat er hier om dat iemand zich anders had moeten gedragen. Het betreft bijvoorbeeld een bestuurder die door roekeloos rijden een ongeluk veroorzaakt. Of een arts die een medische fout maakt. De schadevergoeding is in dit geval bedoeld om het slachtoffer te compenseren voor de geleden schade.

  Risicoaansprakelijkheid daarentegen, is aansprakelijkheid zonder dat er per se sprake is van schuld. Hier is het niet van belang of iemand zich anders had moeten gedragen, want hier speelt de relatie met de veroorzaker van de schade een rol. Denk hierbij aan ouders die aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door hun minderjarige kinderen of aan de eigenaar van een dier dat schade aanricht.

  Schadevergoeding

  De schadevergoeding is bedoeld om het slachtoffer van een onrechtmatige daad of nalatigheid in dezelfde positie te brengen als waarin hij of zij zou hebben verkeerd als het schadeveroorzakende feit niet had plaatsgevonden. Dit kan niet alleen betrekking hebben op materiële schade, zoals medische kosten, verlies van inkomsten of schade aan eigendommen, maar ook op immateriële schade, zoals pijn, leed, of verlies aan levensvreugde. Een schadevergoeding is niet bedoeld om de dader te straffen. Daarvoor kennen we het strafrecht. Op basis van het strafrecht kan een rechter bijvoorbeeld boetes of zelfs een gevangenisstraf opleggen.

  Schade

  Schade is de negatieve impact of het verlies dat een persoon of organisatie lijdt als gevolg van een gebeurtenis of actie. Het kan zowel materieel (een tastbaar, financieel verlies) als immaterieel (niet-tastbaar, emotioneel of psychologisch leed) zijn. Het doel van een schadevergoeding is dus om de persoon die schade heeft geleden zo goed mogelijk terug te brengen in de positie van vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis.

  Vermogensschade

  Vermogensschade betreft financiële schade en kan zowel uit geleden verlies als gederfde winst bestaan. Een voorbeeld van geleden verlies is wanneer je fiets is gestolen en je een nieuwe moet kopen. Een voorbeeld van gederfde winst is als je door een verkeersongeluk niet kunt werken en daardoor geen zzp-inkomsten hebt.

  Overlijdensschade

  Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden wanneer iemand sterft als gevolg van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. De schade kan bestaan uit kosten voor de uitvaart, maar ook uit het verlies van levensonderhoud, bijvoorbeeld wanneer de overledene de kostwinner van het gezin was. Daarnaast krijgen nabestaanden te maken met affectieschade en kan er soms sprake zijn van shockschade.

  Letselschade

  Letselschade is de schade die iemand lijdt als gevolg van een lichamelijk of geestelijk letsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeval, medische fout of mishandeling. Deze schade kan bestaan uit medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp, verlies van arbeidsvermogen en smartengeld voor geleden pijn en gederfde levensvreugde. Letselschade bestaat dus uit zowel materiële schade als immateriële schade.

  Schadebeperkingsplicht

  De schadebeperkingsplicht betekent dat het slachtoffer van een schadeveroorzakende gebeurtenis de plicht heeft om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het is niet zo dat hij achterover kan leunen en de schade maar op kan laten lopen. Als hij dat wel doet, kan het zijn dat hij een deel van de schade zelf moet dragen. Stel bijvoorbeeld dat iemand als gevolg van een ongeval zijn been breekt en besluit om niet naar de dokter te gaan, waardoor de breuk erger wordt en er uiteindelijk een duurdere behandeling vereist is. In dit geval kan de schadebeperkingsplicht betekenen dat de aansprakelijke partij niet de volledige kosten van de behandeling hoeft te vergoeden.

  Billijkheidscorrectie

  De billijkheidscorrectie is een correctie op de berekening van de schadevergoeding op basis van redelijkheid en billijkheid. Dit betekent dat de rechter de hoogte van de schadevergoeding kan aanpassen als deze, gelet op alle omstandigheden van het geval, geen recht doet aan wat redelijk en billijk is. De billijkheidscorrectie kan bijvoorbeeld worden toegepast als de aansprakelijke partij zich bijzonder laakbaar heeft gedragen.

  Iemand aansprakelijk stellen

  Als je schade lijdt als gevolg van de acties of de nalatigheid van een ander, kun je die persoon aansprakelijk stellen. Dit betekent dat je formeel aangeeft dat je van mening bent dat die persoon verantwoordelijk is voor jouw schade en dat je verwacht dat hij of zij deze schade vergoedt. Het aansprakelijk stellen gebeurt meestal via een aansprakelijkheidsbrief, waarin je de situatie beschrijft, aangeeft waarom je iemand aansprakelijk stelt en een overzicht geeft van de reeds geleden schade. Het is aan te raden om hierbij juridische hulp in te schakelen, om ervoor te zorgen dat de brief juridisch correct is. Je kunt ook onze voorbeeldbrief gebruiken.

  Alles over iemand aansprakelijk stellen

  Aansprakelijk gesteld worden

  Als je aansprakelijk wordt gesteld, betekent dit dat iemand jou verantwoordelijk acht voor de schade die hij of zij heeft geleden. Het is belangrijk om de aansprakelijkheidsstelling serieus te nemen. Je kunt zelf beoordelen of je denkt aansprakelijk te zijn en zo ja, of je de schade wilt vergoeden. Als je het niet eens bent met de aansprakelijkheidsstelling, of als de schade aanzienlijk is, is het een goed idee om juridisch advies in te winnen. Neem ook contact op met je aansprakelijkheidsverzekeraar. Erken de aansprakelijkheid niet voordat je de situatie hebt besproken met de AVP-verzekeraar.

  Alles over aansprakelijk gesteld worden

  Begroting van de schadevergoeding

  De begroting van schade is een cruciaal aspect van het aansprakelijkheidsrecht. De eisende partij moet de omvang van de schade aantonen, vaak met behulp van documentatie. Denk aan rekeningen, bonnen en medische verslagen. De rechter heeft enige vrijheid bij het beoordelen van de omvang van de schade. Het begroten van immateriële schade, zoals pijn en leed, kan complex zijn en wordt vaak gebaseerd op de rechtspraak. Toekomstige schade wordt geschat op basis van redelijke verwachtingen en prognoses. Er kan een wettelijke rente worden geheven over de schadevergoeding vanaf het moment dat de schade is ontstaan tot het moment van de volledige betaling.

  Algemene voorwaarden en de schadevergoeding

  Algemene voorwaarden kunnen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de schadevergoeding. Ze vormen een contractueel framework dat vaak limieten of uitsluitingen stelt aan de aansprakelijkheid en daarmee ook aan de omvang van de schadevergoeding. Ze kunnen bijvoorbeeld bepalingen bevatten over de maximale omvang van de schadevergoeding of specifieke aansprakelijkheidsuitsluitingen. Het is belangrijk dat deze voorwaarden redelijk en duidelijk zijn, want anders kunnen ze als onredelijk bezwarend worden beschouwd en door de rechter buiten toepassing worden gelaten. Niet alle voorwaarden zijn met andere woorden geldig. Kies voor juridisch advies bij twijfel over de geldigheid van de algemene voorwaarden.

  Schadevergoeding en de bijstandsuitkering

  Een ontvangen schadevergoeding kan invloed hebben op de bijstandsuitkering. In veel gevallen wordt een ontvangen schadevergoeding als vermogen beschouwd en kan deze de hoogte van de bijstandsuitkering verminderen of zelfs leiden tot het stopzetten van de uitkering. Gemeenten hebben redelijk veel vrijheid met betrekking tot hoe ze omgaan met dergelijke schadevergoedingen. In ieder geval is het belangrijk om een ontvangen schadevergoeding altijd te melden bij de uitkeringsinstantie.

  Rol van verzekeringen bij schadevergoedingen

  Verzekeringen spelen een cruciale rol bij schadevergoedingen. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van schade die de verzekerde aan anderen heeft veroorzaakt. Er is niet één aansprakelijkheidsverzekering. Deze zijn namelijk onderverdeeld in verschillende typen, zoals de particuliere aansprakelijkheidsverzekering, de WA-verzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kan een rechtsbijstandverzekering ondersteuning bieden bij het claimen van een schadevergoeding, door de kosten van juridisch advies en rechtszaken te dekken.

  Schadevergoeding in verschillende situaties

  Schade kan zich in vele vormen en onder uiteenlopende omstandigheden voordoen. De aard van de schade kan een grote invloed hebben op het recht op en de berekening van een schadevergoeding. Het kan gaan om een auto-ongeluk, een medische fout, een ongeval op de werkplek of zelfs contractbreuk. In elk van deze gevallen gelden er verschillende regels en overwegingen bij het claimen van een schadevergoeding.

  Schadevergoeding van het UWV

  Het UWV doet er natuurlijk alles aan om de juiste beslissingen te nemen. Maar soms komt het voor dat een beslissing wordt vernietigd door de rechtbank. Of dat het UWV zelf de beslissing aanpast nadat je bezwaar hebt gemaakt. Dan kan het gebeuren dat je schade hebt geleden ten gevolge van deze onjuiste beslissing. Hiervoor kun je een schadevergoeding vragen. Je moet dan kunnen aantonen dat je schade hebt geleden als gevolg van deze beslissing. Om een schadevergoeding van het UWV te krijgen, moet je een brief versturen naar het Juridisch Kenniscentrum van het UWV. Als het UWV het verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst, is het mogelijk om via de bestuursrechter een schadevergoeding te krijgen.

  Schadevergoeding als asbestslachtoffer

  Asbestslachtoffers kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding, bijvoorbeeld als ze ziek zijn geworden door het werk. Voor asbestslachtoffers met de ziekte asbestose die zich bij het IAS (Instituut Asbestslachtoffers) aanmelden, zijn er twee regelingen. Het gaat om tegemoetkomingen van de overheid. De TAS-regeling (Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014) is er voor werknemers die contact hebben gehad met asbest en die ziek zijn geworden. De TNS-regeling (Regeling Tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom) is er voor andere situaties. Het IAS kan met de (ex-)werkgever of de verzekeraar bemiddelen om een passende schadevergoeding te verkrijgen.

  Meer informatie over asbest op het werk

  Schadevergoeding bij beroepsziekten

  Beroepsziekten, zoals kapperseczeem of beroepsastma, kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en financiële schade. Als de beroepsziekte is veroorzaakt door het werk en de werkgever nalatig was in het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk zijn. In zo'n geval kan je een schadevergoeding claimen voor bijvoorbeeld het verlies van de inkomsten, medische kosten, smartengeld en andere gerelateerde kosten.

  Meer informatie over aansprakelijkheid bij beroepsziekten

  Schadevergoeding bij een whiplashletsel

  Whiplash, vaak veroorzaakt door auto-ongevallen, kan leiden tot langdurige gezondheidsproblemen en een verlies van inkomen. Als een whiplash is veroorzaakt door een andere partij, bijvoorbeeld de bestuurder van een ander voertuig, kan je wellicht een schadevergoeding claimen. Deze vergoeding kan de medische kosten, verlies van inkomen, smartengeld en andere gerelateerde kosten dekken. Het aantonen van een whiplashletsel kan soms een uitdaging zijn, maar is zeker niet onmogelijk.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij een whiplash

  Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer

  Het Waarborgfonds Motorverkeer treedt op als de gemotoriseerde veroorzaker van een ongeval onverzekerd is, onbekend is of na een aanrijding is gevlucht. Als je schade hebt geleden door zo'n ongeval, kan je een schadevergoeding claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig en er moet getracht zijn om de identiteit van de dader te achterhalen. Als de dader later kan worden geïdentificeerd, zal het Waarborgfonds Motorverkeer de betaalde schadevergoeding aan de dader terugvragen.

  Meer informatie over het Waarborgfonds Motorverkeer

  Schadevergoeding bij een litteken

  Littekens kunnen fysieke en emotionele schade veroorzaken. Als een litteken het gevolg is van een ongeval of een medische fout waarvoor een andere partij aansprakelijk is, kan je een schadevergoeding claimen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van diverse factoren, zoals de ernst van het litteken, de zichtbaarheid van het litteken, de plaats van het litteken, de leeftijd van het slachtoffer en dergelijke meer.

  Meer informatie over schadevergoedingen bij een litteken

  Schadevergoeding bij schade aan huisdieren

  Als jouw huisdier gewond raakt of sterft als gevolg van een aanrijding of een andere (nalatige) daad van iemand anders, kan je mogelijk een schadevergoeding krijgen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een schadevergoeding om de dierenartskosten te vergoeden of zelfs om je reis te onderbreken. Ook bijvoorbeeld een hondentrimmer of een dierenarts die een fout heeft gemaakt, kan aansprakelijk zijn voor schade aan het huisdier.

  Meer informatie over aansprakelijkheid bij schade aan huisdieren

  Schadevergoeding als voetganger

  Als voetganger heb je in het verkeer een kwetsbare positie. Bij een aanrijding door een voertuig kan je als voetganger recht hebben op een schadevergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade. Er zijn strenge regels die de voetganger beschermen. Ook als de bestuurder niet echt een fout heeft gemaakt, kan het hierdoor mogelijk zijn om een schadevergoeding te krijgen. Het moet dan wel gaan om een gemotoriseerd rijtuig. Een elektrische fiets valt hier niet onder, een speed pedelec wel.

  Meer informatie over de schadevergoeding als voetganger

  Schadevergoeding bij uitglijden

  Een ongeval door uitglijden kan leiden tot ernstig letsel en mogelijk zelfs een blijvende handicap. Als het ongeval plaatsvond door nalatigheid, zoals een niet opgeruimd obstakel of een niet goed onderhouden vloer, kan je mogelijk recht hebben op een schadevergoeding. Ook bij het uitglijden op de openbare weg kan dit het geval zijn. Soms kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld als je uitglijdt op de openbare weg. Dit is echter niet zo eenvoudig.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij het uitglijden

  Schadevergoeding bij tandletsels

  Tandletsels kunnen ernstige gevolgen hebben, zowel fysiek als emotioneel. Als het letsel is veroorzaakt door een ongeval of door de nalatigheid van een andere partij, kan je recht hebben op een schadevergoeding. Dit kan de kosten van tandheelkundige behandelingen, verlies van inkomen en smartengeld omvatten. Als een tandarts een fout heeft gemaakt en een tandletsel heeft veroorzaakt, kan de tandarts aansprakelijk worden gesteld.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij tandletsels

  Schadevergoeding bij posttraumatische dystrofie

  Posttraumatische dystrofie is een ernstige aandoening die kan ontstaan na een ongeval of een medische ingreep. Hierbij functioneert het lichaamsweefsel niet langer normaal, bijvoorbeeld na een operatie of een ongeval. Als deze aandoening is veroorzaakt door de fout van een ander, kan je mogelijk een schadevergoeding claimen. Als het letsel is ontstaan door een fout tijdens een operatie kan het ziekenhuis wellicht aansprakelijk worden gesteld.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij posttraumatische dystrofie

  Schadevergoeding als gedetineerde

  Gedetineerden hebben, ondanks hun opsluiting, rechten. Indien je als gedetineerde fysiek of psychisch letsel oploopt door nalatigheid of geweld binnen de gevangenismuren, kan je mogelijk een schadevergoeding eisen. Daarbij maakt het uit wie het letsel heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld een andere gevangene of een bezoeker. Het kan dat er onvoldoende is gedaan om de gedetineerden te beschermen tegen elkaar of tegen bezoekers. Ook dan kan je recht hebben op een schadevergoeding.

  Meer informatie over schade door of aan gedetineerden

  Schadevergoeding bij wrongful birth

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een schadevergoeding te krijgen voor een ongewenste zwangerschap. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een medische fout aan de basis ligt, waardoor je ongewenst zwanger bent van een kind met een beperking. In dit geval kan je niet worden gedwongen tot een zwangerschapsafbreking. Het niet kiezen voor een zwangerschapsafbreking tast ook het recht op een schadevergoeding niet aan. Deze schadevergoeding omvat onder andere de extra opvoedings- en verzorgingskosten, de inkomensderving en de immateriële schade.

  Meer informatie over wrongful birth

  Schadevergoeding bij problemen met de buren

  Problemen met de buren kunnen variëren van geluidsoverlast tot ernstige schade aan je eigendommen. Verbouwingen bij de buren of vernielingen door de kinderen van de buren kunnen bijvoorbeeld zorgen voor schade aan jouw ramen. Als je schade ondervindt door de acties van je buren, kan je mogelijk een schadevergoeding eisen. Dit zal in eerste instantie een vergoeding zijn om de schade te herstellen. Soms kun je ook een schadevergoeding krijgen omdat je hebt moeten inboeten aan woongenot.

  Meer informatie over het burenrecht

  Schadevergoeding bij een ongeval met een trein

  Treinongevallen kunnen catastrofale gevolgen hebben. Als je schade hebt geleden als gevolg van een treinongeval, kan je soms een schadevergoeding krijgen. Deze vergoeding kan medische kosten, verlies van inkomen, smartengeld en eventuele andere kosten dekken die je als gevolg van het treinongeval hebt moeten maken. Zowel passagiers als andere weggebruikers kunnen recht hebben op een schadevergoeding, maar houd er rekening mee dat een trein in principe altijd voorrang heeft en andere weggebruikers dus vaak zelf verantwoordelijk zijn voor het ongeval.

  Meer informatie over schade door een ongeval met een trein

  Schadevergoeding bij problemen met een vlucht

  Als passagier van een vlucht heb je bepaalde rechten. Als je vlucht is vertraagd, geannuleerd of overboekt, kan je recht hebben op een schadevergoeding. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals hoelang de vertraging duurt, of het gaat om een reis binnen de Europese Unie en hoelang de reis is. Er zijn standaardcompensaties, maar het is ook mogelijk om hogere schade te bewijzen en te claimen.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij vluchtproblemen

  Schadevergoeding bij een tramongeval

  Een ongeval met een tram kan leiden tot een ernstig letsel. Als je schade hebt geleden als gevolg van een tramongeval, kan je een schadevergoeding eisen. De aansprakelijke partij kan de trambestuurder, de vervoersmaatschappij of een andere partij zijn. Houd er rekening mee dat een tram in principe altijd voorrang heeft. Hierdoor is het niet zo eenvoudig om de vervoersmaatschappij aansprakelijk te stellen, maar er zijn zeker situaties waarbij dit wel mogelijk is. Bijvoorbeeld als passagier in een onveilige tram.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij een ongeval met de tram

  Schadevergoeding bij een aardbeving

  Schade die is veroorzaakt door een aardbeving kan aanzienlijk zijn. Het gaat in principe om een natuurfenomeen waarvoor niemand aansprakelijk is, maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer de aardbeving ontstaat door gaswinning in de regio. Of als de schade vooral is ontstaan omdat een gebouw niet veilig is gebouwd, waardoor een kleine aardbeving het gebouw al meteen doet instorten. Dan kan de aannemer aansprakelijk zijn.

  Meer informatie over verzekeringen en aansprakelijkheid bij aardbevingen

  Schadevergoeding bij een neerstortend ruimteobject

  De meeste ruimteobjecten hebben een natuurlijke oorsprong. Als ze neerstorten en schade veroorzaken, is niemand daarvoor aansprakelijk. Maar er zijn ook ruimteobjecten die door de mens in omloop zijn gebracht. Deze objecten kunnen aanzienlijke schade aanrichten wanneer ze op aarde neerstorten. Als je schade hebt geleden als gevolg van een neerstortend ruimteobject, kan je een schadevergoeding eisen. Dit is echter heel complex.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid voor ruimteobjecten

  Schadevergoeding bij een sterfgeval

  Het verlies van een geliefde kan niet alleen emotioneel, maar ook financieel verwoestend zijn. Er valt ineens een inkomen weg en je moet iemand missen. Als een dierbare overlijdt door nalatigheid of een onrechtmatige daad, kan je als nabestaande soms een schadevergoeding eisen. Dit kan onder meer de begrafeniskosten, het verlies van inkomen en het smartengeld omvatten.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij een overlijden

  Schadevergoeding van de gemeente

  Als je schade lijdt door nalatigheid van de gemeente, zoals het onvoldoende bestrijden van de eikenprocessierups of het niet kappen van een gevaarlijke boom, kan je mogelijk een schadevergoeding krijgen. Niet altijd zal je zomaar een schadevergoeding kunnen krijgen van de gemeente. Ook burgers dragen namelijk verantwoordelijkheid.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid van de gemeente

  Schadevergoeding bij gevaarlijke stoffen

  De blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Als je een letsel oploopt door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, kan je misschien wel een schadevergoeding krijgen. Bijvoorbeeld als je door de blootstelling ernstige brandwonden of gezondheidsklachten hebt. De aansprakelijkheid kan liggen bij diverse partijen. Voorbeelden hiervan zijn de producent van de stoffen, de werkgever of iemand die de gevaarlijke stoffen in de natuur heeft gedumpt.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke stoffen

  Schadevergoeding bij parkeerschade

  Een auto achterlaten op een parkeerplaats houdt altijd een risico in. Iemand kan bij het achteruitrijden tegen de auto aanrijden of een portier kan te hard open worden gegooid. Er kan ook in de auto worden ingebroken. Als het gaat om een bewaakte parkeerplaats kan de beheerder van het parkeerterrein mogelijk aansprakelijk worden gesteld, hoewel dit niet altijd even eenvoudig is.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij parkeerschade

  Schadevergoeding als inzittende van een voertuig

  Als passagier in een voertuig ben je volledig afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Als je een letsel oploopt als passagier bij een verkeersongeval, kan je mogelijk een schadevergoeding eisen. De aansprakelijke partij kan de bestuurder van jouw voertuig of een andere weggebruiker zijn. Of misschien wel de wegbeheerder. Houd er in ieder geval rekening mee dat je ook zelf verantwoordelijkheid draagt. Zo mag worden verwacht dat je niet instapt bij een zichtbaar dronken bestuurder en dat je een autogordel draagt.

  Meer informatie over aansprakelijkheid en verzekeringen voor voertuiginzittenden

  Schadevergoeding bij brandschade

  Brandschade kan ernstige fysieke en emotionele gevolgen hebben. Als je brandschade hebt geleden, zoals brandwonden of schade aan je woning, kun je mogelijk een schadevergoeding krijgen. De aansprakelijke partij kan de eigenaar van het gebouw zijn of de persoon die de brand heeft veroorzaakt. Het kan ook dat een onveilig product de brand heeft veroorzaakt. Dan kan de producent misschien wel aansprakelijk worden gesteld.

  Meer informatie over brandschade

  Schadevergoeding bij onveilige producten

  Als je een letsel oploopt als gevolg van een onveilig product, kan je wellicht een schadevergoeding krijgen. Je hebt namelijk schade geleden, zoals medische kosten die je hebt moeten maken en pijn dat je hebt moeten ondervinden. De aansprakelijke partij is meestal de producent van het product. Het is wel belangrijk dat het product op de juiste manier is gebruikt. Daarom blijft het belangrijk om altijd de informatie van de producent en de bijsluiter te raadplegen.

  Meer informatie over productaansprakelijkheid

  Schadevergoeding bij een ongeval tijdens een event

  Bij een ongeval tijdens een evenement kan je mogelijk een schadevergoeding krijgen. De aansprakelijkheid kan liggen bij de organisator van het evenement of bij een andere betrokken partij. De aansprakelijkheid van de organisator van een event is vrij complex geregeld. Voor eventorganisatoren is het hoe dan ook belangrijk om een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid van eventorganisatoren

  Schadevergoeding bij een letsel tijdens sport en spel

  Sport en spel brengt altijd enige risico's met zich mee. Het risico op een letsel tijdens sport en spel is meestal voor eigen rekening, bijvoorbeeld als je tijdens een bokswedstrijd een letsel oploopt en bewusteloos raakt. Zelfs als de tegenstander de regels overtreedt, kan het dat je geen schadevergoeding krijgt. In sommige situaties kan je wel een schadevergoeding krijgen. Dit moet geval per geval worden beoordeeld. De schade kan onder andere bestaan uit medische kosten, gemiste inkomsten en een vergoeding voor pijn en lijden.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij sport en spel

  Schadevergoeding bij schade door vuurwerk

  Vuurwerk kan ernstige letsels veroorzaken, waaronder brandwonden en gehoorschade. Als je een letsel oploopt als gevolg van vuurwerk, kan je misschien wel een schadevergoeding eisen. Hetzelfde geldt bij schade aan eigendommen, bijvoorbeeld brandschade door vuurwerk. De aansprakelijke partij kan de persoon zijn die het vuurwerk heeft afgestoken of de producent van het vuurwerk. Ook de organisator van een event waar vuurwerk wordt afgeschoten, kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid voor vuurwerkschade

  Schadevergoeding bij de ziekte van Lyme

  De ziekte van Lyme kan worden opgelopen door een beet van een besmette teek. Als je de ziekte oploopt bij het werken in de tuin, is dit een spijtige gebeurtenis en kan je in principe niemand aansprakelijk stellen. Als je de ziekte van Lyme dan weer hebt opgelopen op je werkplek, zoals in de bosbouw of de landbouw, en je werkgever heeft onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen, kan je wellicht wél een schadevergoeding krijgen.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij de ziekte van Lyme

  Schadevergoeding bij slecht uitgevoerde EHBO

  EHBO kan levens redden, maar slecht uitgevoerde EHBO kan ook letsels veroorzaken. Bijvoorbeeld een gebroken rib. Als je een letsel oploopt door slecht uitgevoerde EHBO, kun je mogelijk een schadevergoeding krijgen. De aansprakelijkheid zal dan wellicht liggen bij de persoon die de eerste hulp heeft verleend. Het omgekeerde kan ook: iemand die zijn hulpplicht niet heeft nageleefd en die geen eerste hulp verleend, kan ook aansprakelijk worden gesteld.

  Meer informatie over aansprakelijkheid bij hulpverlening en EHBO

  Schadevergoeding bij onterecht ontslag

  Werknemers mogen niet zomaar worden ontslagen. Er zijn duidelijke ontslagregels waarmee rekening moet worden gehouden. Als een werknemer onterecht wordt ontslagen, heeft hij of zij naast de transitievergoeding ook recht op een billijke vergoeding. Dit is een soort schadevergoeding voor het onterechte ontslag. Een arbeidsrechtadvocaat kan je hierover adviseren.

  Schadevergoeding bij een medische fout

  Als je een letsel hebt opgelopen door een medische fout, kan je mogelijk een schadevergoeding krijgen. Bij een operatie of een ingreep kan er altijd iets verkeerd gaan, maar soms is er sprake van verwijtbaarheid. Dan kan het ziekenhuis of de zorgverlener wellicht aansprakelijk worden gesteld. Er is sprake van een medische fout als de medische behandeling fout of onzorgvuldig is uitgevoerd. Ziekenhuizen zijn hiervoor verzekerd.

  Schadevergoeding van de Belastingdienst

  Het kan gebeuren dat er bij de Belastingdienst onjuist of onrechtmatig is gehandeld, waardoor je schade hebt geleden. Dan is het mogelijk om een schadevergoeding te vragen. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in bij het Belastingkantoor, de Dienst Toeslagen of de Douane, afhankelijk van waar de fout is gemaakt. De Belastingdienst zal het verzoek beoordelen en tracht altijd om binnen de acht weken te reageren. Soms zal men om extra informatie vragen.

  Schadevergoeding na vrijspraak

  Verdachten kunnen in afwachting van hun proces van hun vrijheid worden beroofd, waarna ze bij het proces worden vrijgesproken. Of er kan een fout zijn gemaakt waardoor iemand onterecht is veroordeeld en onterecht vast heeft gezeten. In dergelijke gevallen is het mogelijk om een schadevergoeding te vragen. Het verzoek tot schadevergoeding na een vrijspraak kan door de vrijgesprokene zelf worden ingediend, zonder de hulp van een advocaat. Echter, het inschakelen van een advocaat is sterk aan te raden.

  Schadevergoeding bij een ziekenhuisopname

  Wanneer je na een ongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijg je niet alleen te maken met extra kosten. Je kan namelijk ook niet werken, krijgt te maken met pijn en moet misschien hulp vragen aan een klusjesman of een poetsvrouw om een aantal huishoudelijke taken over te nemen. Dit alles komt in aanmerking voor een schadevergoeding, op voorwaarde dat een andere partij aansprakelijk is voor de ziekenhuisopname.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij een ziekenhuisopname

  Schadevergoeding bij de amputatie van een lichaamsdeel

  Bij de amputatie van een lichaamsdeel als gevolg van een ongeval of medische fout, kan je aanspraak maken op een schadevergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de geleden materiële en immateriële schade te dekken, zoals medische kosten, aanpassingen aan de woning en pijn. De verantwoordelijkheid ligt meestal bij de partij die het ongeval heeft veroorzaakt of bij de medische professional die een fout heeft gemaakt.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij een amputatie

  Schadevergoeding bij verkrachting, ontucht en incest

  Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting, ontucht en incest, kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade. Dit kan bijvoorbeeld medische kosten, psychologische hulp en pijn en lijden omvatten. De dader is aansprakelijk voor de schadevergoeding, maar als deze niet kan betalen, kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een vergoeding toekennen.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij verkrachting, ontucht en incest

  Schadevergoeding bij een fractuur

  Als je een fractuur oploopt door de nalatigheid of het roekeloze gedrag van een andere partij, bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk of een bedrijfsongeval, kan je misschien aanspraak maken op een schadevergoeding. Deze vergoeding kan medische kosten, verplaatsingskosten naar de behandelende arts en pijn en lijden dekken. Om een schadevergoeding voor een fractuur te krijgen, moet je aantonen dat de andere partij aansprakelijk is voor je blessure. Je moet ook je schade aannemelijk maken.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij een fractuur

  Schadevergoeding bij een beenverkorting

  Een beenverkorting als gevolg van een ongeval of een medische fout kan leiden tot aanzienlijke materiële en immateriële schade. De materiële schade kan bestaan uit medische kosten, aanpassingen aan de woning en verlies aan inkomsten. Dit terwijl de immateriële schade betrekking heeft op zaken als pijn, lijden, verdriet en een verminderde levenskwaliteit. De partij die het ongeval heeft veroorzaakt, is doorgaans aansprakelijk. Het verzamelen van bewijs en het aantonen van de schade is essentieel om een succesvolle claim in te dienen.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij een beenverkorting

  Schadevergoeding bij een dwarslaesie

  Een dwarslaesie kan ingrijpende gevolgen hebben voor de getroffen persoon. Als een dwarslaesie het resultaat is van een ongeval of een medische fout waarvoor iemand anders aansprakelijk is, kan de getroffene aanspraak maken op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding kan onder meer medische kosten, aanpassingen aan de leefomgeving, verlies aan inkomsten en immateriële schade dekken. Er zal veel aandacht gaan naar de immateriële schade die een dwarslaesie veroorzaakt. Een schadevergoeding kan enerzijds helpen bij het dekken van de vaak hoge kosten die gepaard gaan met leven met een dwarslaesie. Anderzijds moet deze vergoeding het leed dat bij een dwarslaesie hoort enigszins helpen te verlichten.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij een dwarslaesie

  Veelgestelde vragen over schadevergoedingen

  Het proces van het claimen en ontvangen van een schadevergoeding kan complex zijn. Ook de juridische terminologie kan behoorlijk verwarrend zijn. Daarom hebben we een reeks van de meest gestelde vragen samengesteld om je te helpen een beter begrip te krijgen van schadevergoedingen en hoe deze werken.

  Wat is een schadevergoeding?

  Een schadevergoeding is een vergoeding die door een rechtbank of via een schikking wordt toegekend om een persoon te compenseren voor financieel of immaterieel verlies dat hij of zij heeft geleden door de handelingen of de nalatigheid van een andere partij.

  Wat zijn de verschillende soorten schade?

  Schade kan zowel materieel als immaterieel zijn. Materiële schade is tastbaar, zoals verlies van inkomsten of eigendom, terwijl immateriële schade verwijst naar zaken als pijn en lijden of verlies van levensvreugde.

  Wat is het verschil tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid?

  Bij schuldaansprakelijkheid moet worden aangetoond dat de schade is ontstaan door nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de veroorzaker. Bij risicoaansprakelijkheid is het voldoende om aan te tonen dat de schade is ontstaan door bijvoorbeeld een eigendom van de veroorzaker, ongeacht of er sprake is van nalatigheid of schuld.

  Wat is overlijdensschade?

  Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als gevolg van het overlijden van een dierbare door een onrechtmatige daad of nalatigheid.

  Kan ik een schadevergoeding eisen voor emotioneel leed?

  Ja, dit valt onder de categorie van immateriële schade. Deze schade kan worden gecompenseerd, hoewel het vaak moeilijker is om dit soort schade te kwantificeren. Daarbij doet men vaak een beroep op eerdere rechtspraak.

  Wie betaalt de schadevergoeding?

  Meestal wordt de schadevergoeding betaald door de partij die aansprakelijk is voor de schade, of door zijn of haar verzekeraar indien er een aansprakelijkheidsverzekering is die dekking verleent.

  Hoelang duurt het voordat ik een schadevergoeding ontvang?

  Dit hangt af van veel factoren, waaronder de complexiteit van de zaak, de bereidheid van de partijen om tot een schikking te komen en de hoeveelheid tijd die nodig is voor het verzamelen van bewijsmateriaal.