EN

Aansprakelijkheid bij hulpverlening en EHBO

hartmassage

Op ieder van ons rust de morele verplichting om een ander te helpen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we, indien nodig, de eerste hulp (EHBO) toedienen. Naast een morele plicht is dit soms een wettelijke plicht. Bij het toedienen van EHBO kan de hulpverlener, net als het slachtoffer, schade oplopen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels met betrekking tot de aansprakelijkheid bij EHBO.

  Hulpplicht van de burger (strafrechtelijke aansprakelijkheid)

  Als burger heb je niet alleen rechten, maar ook plichten. Een van deze plichten is de plicht tot burgerhulpverlening. Van burgers wordt verwacht dat ze anderen die in nood zijn, helpen. Dat is echter niet altijd het geval. Zo kan niet van een burger worden verwacht dat hij of zij iedere dakloze in huis haalt. In veel gevallen gaat de hulpplicht niet verder dan een soort van morele verantwoordelijkheid. Maar in sommige gevallen is de burger wel verplicht om te helpen, want anders is men strafrechtelijk aansprakelijk.

  Hulpplicht bij een verkeersongeval

  Volgens artikel 7 Wegenverkeerswet is iemand die is betrokken is bij een verkeersongeval verplicht om ter plaatse te blijven als een ander letselschade heeft opgelopen of is overleden. Het is dus niet toegestaan om het slachtoffer zomaar achter te laten, ook niet als de hulpdiensten op de hoogte zijn gebracht. Opdat deze regel van toepassing zou zijn, moet er aan verschillende voorwaarden zijn voldaan:

  • Het moet gaan om een verkeersongeval. Er moet dus een voertuig betrokken zijn.

  • Men moet betrokken zijn bij het verkeersongeval. Ook wie geen actieve verkeersdeelnemer is of geen bestuurder is, kan betrokken zijn bij het verkeersongeval. Dat is bijvoorbeeld het geval als een passagier een bestuurder van een motorrijtuig rijaanwijzingen geeft.

  • De betrokkene moet weten of moet redelijkerwijs horen te weten dat hij een ander letselschade heeft aangebracht of dat iemand door zijn toedoen is overleden.

  Deze regel dient verschillende doelen. Zo moet het het slachtoffer de mogelijkheid bieden om de identiteit van de aansprakelijke partij te achterhalen, zodat het slachtoffer om een schadevergoeding kan vragen. Daarnaast moet het de lichamelijke gezondheid en de integriteit van de andere verkeersdeelnemers beschermen. In de praktijk primeert vooral de aansprakelijkheidskwestie en minder de daadwerkelijk hulpplicht. Zo kan iemand bijvoorbeeld nog steeds de strafrechtelijke aansprakelijkheid ontlopen als hij zich tijdig en vrijwillig meldt na het ongeval.

  ehbo-kit

  Hulpplicht van schippers

  Ook schippers hebben volgens de wet een hulpplicht. In artikel 414 Wetboek van Strafrecht is opgenomen dat ze verplicht zijn om hulp te verlenen aan personen en schepen in gevaar.

  De schipper en de kapitein zijn op basis hiervan verplicht om personen die in gevaar verkeren hulp te verlenen, op voorwaarde dat ze daarmee het eigen schip en de eigen opvarenden niet aan een ernstig gevaar blootstellen. Ook hier speelt zowel een hulpplicht als een aansprakelijkheidsdingetje. Zo omvat de wet ook de verplichting om, als het schip bij een aanvaring is betrokken, praktische informatie te bieden zodat men aansprakelijk kan worden gesteld.

  onder-water-zwemmen

  Algemene hulpplicht ten aanzien van mensen in nood

  Naast de bovenstaande bijzondere hulpplichtvormen is er een meer algemene hulpplicht opgenomen in artikel 450 Wetboek van Strafrecht. Dit artikel is enkel van toepassing indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • De hulpbehoevende persoon moet in onmiddellijk levensgevaar verkeren.

  • De burger moet zelf waarnemen dat er iets verkeerd dreigt te gaan (hier louter over worden geïnformeerd, volstaat niet).

  • Er mag geen risico aan verbonden zijn voor de hulpverlener of voor anderen.

  Bovendien is de burger die niet de nodige hulp verleent enkel strafbaar als de hulpbehoevende uiteindelijk daadwerkelijk komt te overlijden ten gevolge van het niet-optreden van de burger. Er is met andere woorden niet zo snel aan de voorwaarden voldaan. In de meeste gevallen waarbij iemand hulp behoeft, verkeert men niet in onmiddellijk levensgevaar.

  ehbo-kit-groot

  Hulpplicht van verpleegkundigen en artsen

  Voor verpleegkundigen en artsen in hun vrije tijd zijn er voor wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft geen afwijkende regels. Het maakt ook niet uit of het gaat om een trauma-arts, een schouwarts, een spoedverpleegkundige of een geneeskundestudent. Ook zij zijn gebonden aan de hierboven genoemde hulpplicht. Het is wel zo dat de hoedanigheid van een burger een rol kan spelen bij het beoordelen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zo kan er van een verpleegkundige en een arts worden verwacht dat ze sneller opmerken dat iemand in levensgevaar verkeert.

  Naast de strafrechtelijke aansprakelijkheid speelt het tuchtrecht echter ook een rol. Een arts kan namelijk door een tuchtrechter worden beoordeeld op basis van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). De tuchtrechter moet dan oordelen of de arts heeft gehandeld zoals van hem mag worden verwacht. Een tuchtrechter kan bijvoorbeeld een waarschuwing uitbrengen. Eerder werd er al een tuchtprocedure opgestart tegen een arts die ooggetuige was van een ongeluk en doodleuk doorreed.

  stetoscoop

  Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij EHBO

  Bij het verlenen van de eerste hulp (EHBO) kan een ander schade oplopen. In dergelijke gevallen kan de hulpverlener aansprakelijk worden gesteld. Soms wordt een burger ingeschakeld op vraag van de overheid. Dan draagt ook de overheid een verantwoordelijkheid.

  Aansprakelijkheid burger die op eigen initiatief handelt

  Hierboven is reeds de wettelijke hulpplicht van de burger besproken. Als de burger zich niet aan deze regels houdt, kan hij strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast speelt ook de civielrechtelijke aansprakelijkheid een rol. Zo kan iemand civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als hij niet de nodige zorg toediende, terwijl hij daar op basis van artikel 450 Wetboek van Strafrecht niet toe verplicht was.

  In principe kan de barmhartige Samaritaan die nevenschade veroorzaakt niet zomaar met succes aansprakelijk worden gesteld. Iemand die een ander reanimeert en daarbij het slachtoffer zijn of haar rib breekt, zal niet zomaar aansprakelijk zijn voor deze letselschade. Dat is enkel het geval als de barmhartige Samaritaan echt roekeloos is geweest en het niet louter gaat om min of meer te verwachten nevenschade die hoort bij de ondeskundigheid van de helpende burger.

  Aansprakelijkheid van de overheid die burgers inschakelt

  Bij noodsituaties schakelt de overheid soms de hulp van burgers in, bijvoorbeeld in afwachting van de hulpdiensten of bij een zoek- of reddingsactie. Burgers kunnen een grote hulp zijn, maar het is wel belangrijk dat de overheid burgers op een verantwoorde wijze inzet. De overheid zal burgers bijvoorbeeld op de hoogte moeten brengen van eventuele gevaren waaraan ze worden blootgesteld.

  In sommige gevallen zal de overheid ook burgers die spontaan willen helpen tegen zichzelf moeten beschermen, namelijk wanneer de risico’s voor de burger gewoon te groot zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een burger een brandend en op instortend staand gebouw in wil snellen om mensen uit het gebouw te redden. Als de overheid de burger dan niet tegen zichzelf beschermt, kan de overheid aansprakelijk worden gesteld.

  Aansprakelijkheidsdekking bij een Diploma Eerste Hulp of EHBO-diploma

  Sinds 1 oktober 2004 geldt dat alle houders van een Diploma Eerste Hulp of een EHBO-diploma automatisch zijn verzekerd tegen de aansprakelijkheid als ze eerste hulp verlenen. Deze verzekering is afgesloten door het Oranje Kruis. Hierdoor kunnen hulpverleners zonder kopzorgen anderen helpen. Houd er wel rekening mee dat dit enkel geldt bij toevallige eerste hulp. Wie bijvoorbeeld op een event plaatsneemt op een hulppost is niet verzekerd. Het is belangrijk dat de eventorganisator dan over de juiste verzekeringen beschikt.

  Eerste Hulp aan kinderen bij geldig certificaat

  Sinds 1 oktober 2011 geldt het bovenstaande ook voor houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Ook deze certificaathouders kunnen een beroep doen op de gratis verzekering. En ook hier geldt er een uitzondering voor de situatie waarbij men gaat posten tijdens een event.

  Mantelzorgers en aansprakelijkheidsverzekering

  Veel gemeenten hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers in hun gemeente. Deze aansprakelijkheidsverzekering wordt meestal gratis aangeboden en de mantelzorger hoeft er niks voor te doen. De exacte regels kunnen echter per gemeente verschillen. Informeer daarom bij de gemeente voor meer informatie hieromtrent.

  Alles over de aansprakelijkheid bij mantelzorg

  EHBO-trainers

  Een gecertificeerde EHBO-trainer kan tijdens de EHBO-training een fout maken en iemand schade berokkenen. Daarvoor kan de EHBO-trainer aansprakelijk worden gesteld. De gratis aansprakelijkheidsverzekering is in dit geval niet van toepassing. Daarom dient een EHBO-trainer zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal de schade vergoeden. Standaard zijn ook andere zaken verzekerd, zoals de kosten van verweer en de wettelijke rente.

  Meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Basisregels bij EHBO en hulpverlening

  ehbo-cursus

  Een ongeluk schuilt soms in een klein hoekje. Ook als je niet over een EHBO-diploma beschikt, dwingt de hulpplicht je toch tot het helpen van een slachtoffer. En anders zal je gegarandeerd een morele plicht hebben om dit te doen. In ieder geval gelden er een aantal basisregels bij EHBO.

  1. Let op voor gevaar

   Het toekennen van hulp aan een slachtoffer is enkel een goed idee als je daarbij zelf geen gevaar loopt of als je hierdoor anderen niet in gevaar brengt. Zo mag een kapitein zijn schip en zijn opvarenden niet in gevaar brengen om drenkelingen te redden. Ook mag je niet zomaar de autoweg oprennen om een slachtoffer te helpen als je kan worden aangereden of als je een ongeval kan veroorzaken. Het gevaar dient eerst te worden weggenomen. Maak andere weggebruikers bijvoorbeeld attent van de situatie, zodat ze kunnen afremmen.

  2. Ga na wat er is gebeurd

   Het stellen van een eerste diagnose is heel belangrijk bij het aanpakken van het probleem. Spreek met het slachtoffer, ga na wat er is gebeurd, zoek uit wat iemand mankeert en beslis welke hulp er nodig is. Stel het slachtoffer ook meteen gerust en zorg voor beschutting tegen gevaar, toeschouwers, weer en wind. Soms zal je het slachtoffer niet kunnen aanspreken, bijvoorbeeld omdat het slachtoffer bewusteloos is of niet ademt. Als het slachtoffer bewusteloos is, is het belangrijk om verstikking te voorkomen. Draai het slachtoffer op de zij als je hem alleen moet laten, bij braken of bij bloed in de keel. Als het slachtoffer echter moeilijkheden ondervindt bij het ademen, draai je het slachtoffer onmiddellijk weer op de rug. Als het slachtoffer niet meer ademt, dient er meteen te worden overgegaan tot reanimatie.

  3. Zorg voor professionele hulp

   Breng indien nodig de hulpdiensten op de hoogte of laat dit doen. In de meeste gevallen is er tijd om de hulpdiensten zelf op de hoogte te brengen. Wanneer er echter wordt overgegaan tot reanimatie is het belangrijk dat anderen de hulpdiensten bellen. Bij reanimaties is er namelijk geen tijd te verliezen.

  4. Dien het slachtoffer de eerste zorgen toe

   In afwachting van de hulpdiensten kunnen de eerste zorgen aan het slachtoffer worden toegediend. Wat er dient te gebeuren, verschilt uiteraard per situatie. Bij een bloeding dient er bijvoorbeeld druk te worden uitgeoefend op de wond. Bij een brandwond is het dan weer belangrijk om direct te koelen met water. Wanneer de hulpdiensten op de hoogte zijn gebracht, worden vaak al meteen instructies meegegeven met betrekking tot de toe te dienen zorgen in afwachting van de aankomst van deze hulpdiensten.

  EHBO: wat te doen per situatie?

  Hoe er in de praktijk moet worden gehandeld, verschilt per situatie. Bij een whiplash of een tandletsel moet je anders handelen dan bij een brandwond. Het snel stellen van de correcte diagnose is heel belangrijk bij het hulpverlenen. Verschillende veelvoorkomende situaties zijn hieronder besproken.

  EHBO bij een bloeding

  Bij een actieve bloeding is het belangrijk om het getroffen lichaamsdeel omhoog te brengen. Hierdoor gaat veel van de druk verloren en pompt het bloed minder eenvoudig uit het lichaam. Stelp meteen de wond en oefen gedurende tien minuten rechtstreeks op de wond druk uit. Doe dit met een hulpmiddel, bijvoorbeeld verbandmateriaal of handschoenen.

  EHBO bij een hartstilstand

  Bij een hartstilstand is er geen tijd te verliezen. Laat meteen de hulpdiensten bellen en de AED halen en begin met de reanimatie. Start met dertig borstcompressies, vervolg met twee beademingen en wissel dit af. Indien het enige tijd duurt voordat de hulpdiensten kunnen overnemen, neemt bij voorkeur iemand anders tussentijds over. Reanimeren is namelijk heel intens en anders ben je snel door je krachten heen.

  EHBO bij een kneuzing of verstuiking

  Koel de plaats van de kneuzing en/of verstuiking gedurende tien tot vijftien minuten af met koud water. Maak eventueel gebruik van een coldpack. Houd het lichaamsdeel zo stil mogelijk. Bij een forse zwelling is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts.

  EHBO bij bewusteloosheid

  Wanneer een slachtoffer bewusteloos is, is het op korte termijn vooral belangrijk om verstikkingsgevaar te voorkomen. Daarom draai je het slachtoffer op zijn zij. Indien dit ervoor zou zorgen dat het slachtoffer het moeilijk heeft om te ademen, draai je het slachtoffer weer op zijn rug.

  EHBO bij een verslikking

  Bij een verslikking ga je schuin achter het slachtoffer staan. Steun met de ene hand op de borstkas van het slachtoffer en laat het slachtoffer licht vooroverbuigen. Sla nu met de hiel van de hand tussen de schouderbladen. Herhaal dit een aantal keer, maar niet meer dan vijf keer. Als dit niet helpt, is de heimlichgreep te gebruiken. Wissel deze greep af met de vijf slagen en bel de hulpdiensten als niets helpt.

  EHBO bij een vergiftiging

  Bij een vergiftiging is het altijd belangrijk om meteen de hulpdiensten te alarmeren. De te ondernemen handelingen zijn afhankelijk van het type vergiftiging. Over het algemeen is het af te raden om het slachtoffer te doen braken. Geef steeds de verpakking mee aan de hulpdiensten.

  EHBO bij een brandwond

  Indien er sprake is van een brandwond, moet dit meteen worden gekoeld met water. Gebruik geen ijskoud water, maar wel lauw, stromend water. Smeer niets op de wond en houd het zo proper mogelijk. Bij ernstige brandwonden, bij brandwonden op geslachtsorganen of op het gezicht en bij brandwonden door chemische stoffen of elektriciteit is het nodig om een arts te raadplegen.

  Schadeafwikkeling bij EHBO

  eerste-hulp-ongeval

  De aansprakelijkheid van de eerstehulpverlener is afhankelijk van de vraag of de burger zelf spontaan helpt of wordt ingeschakeld op verzoek van de hulpverlenende instantie. We leggen voor verschillende situaties uit wie de schade moet vergoeden.

  Burger helpt spontaan en veroorzaakt schade

  Wanneer de burger spontaan helpt en het slachtoffer hierdoor nevenschade ondervindt, zal de schade door de verzekering van het slachtoffer worden gedekt en zal de burger niet aansprakelijk zijn.

  Dat is enkel anders als de burger ernstig roekeloos handelt. Er moet dan sprake zijn van een onrechtmatige daad. Als de burger met succes aansprakelijk kan worden gesteld, zal de AVP-verzekering van de helpende burger doorgaans de schade vergoeden. Als de burger een geldig EHBO-diploma heeft, is de burger bij het Oranje Kruis verzekerd. Deze verzekering zal dan de EHBO-schade vergoeden.

  Burger helpt spontaan en ondervindt schade

  Als een burger tijdens het spontaan helpen zelf schade ondervindt, heeft de burger recht op een vergoeding voor de geleden schade en/of de gemaakte kosten. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het reinigen van bebloede kleding of van een bebloede autostoel. Zowel de materiële schade als de immateriële schade en de gevolgschade komen voor vergoeding in aanmerking. De reddende burger die zo’n vergoeding van het slachtoffer wil verkrijgen, moet daarbij wel met een aantal regels rekening houden:

  • De reddende burger moet het slachtoffer zo snel mogelijk laten weten dat hij het slachtoffer heeft geholpen.

  • De reddende burger moet achteraf het slachtoffer informeren over de schade en hoe de schade is ontstaan.

  • De reddende burger mag niks doen waartegen het slachtoffer zich zou hebben verzet.

  Burger helpt op vraag van de overheid

  Bij een ramp of incident doet de overheid of doen hulpverleners al eens een beroep op burgers die assistentie verlenen. Burgers kunnen bijvoorbeeld worden ingeschakeld om voedsel uit te delen, om slachtoffers te verzorgen, om het verkeer tegen te houden en dergelijke meer.

  De burger zal in principe niet aansprakelijk zijn voor de schade die hij daarbij aan het materieel van de hulpverleners veroorzaakt, tenzij hij roekeloos is geweest. De verzekering van de hulpdienst zal de schade vergoeden. Als de burger roekeloos is geweest, wordt de schade door de burger zijn AVP-verzekering gedekt.

  Ten opzichte van slachtoffers geldt hetzelfde: de burger is in beginsel niet aansprakelijk voor schade aan het slachtoffer, tenzij hij roekeloos is geweest. Zelfs als de burger de richtlijnen van de hulpverleners of de overheid niet helemaal volgt, is men in beginsel niet aansprakelijk. Ook hier is er een uitzondering voor de situatie waarbij de burger roekeloos handelde.

  Vergoeden van schade bij EHBO: samenvatting

  De onderstaande tabel vat samen wie er aansprakelijk is bij schade aan of door een burger die helpt en wie deze schade moet vergoeden. Hierbij wordt aangenomen dat de burger niet roekeloos handelt. Dat wil zeggen dat de burger niet aansprakelijk is. Eventueel kan de overheid aansprakelijk zijn.

  Burger redt spontaan

  SituatieOverheid aansprakelijkVergoeding verzekeraar burgerVergoeding verzekeraar slachtoffer
  Burger veroorzaakt schade aan het slachtofferNee, tenzij de overheid de burger had moeten behoeden of tegenhoudenAVP-verzekeringJa (bv. ongevallenverzekering en ziektekostenverzekering)
  Slachtoffer sterft door de burgerNeeAVP-verzekeringJa (bv. ongevallenverzekering en ziektekostenverzekering)
  Burger brengt slachtoffer naar het ziekenhuis en de autobekleding ondervindt schadeNeeCascoverzekering (beperkt of volledig)Nee
  Burger vangt het slachtoffer op in zijn woonst en de woonst ondervindt schadeNeeOpstalverzekering, inboedelverzekering en/of inventarisverzekeringNee
  Burger loopt verwondingen op tijdens het helpen van het slachtofferNeeZiektekostenverzekering en/of ongevallenverzekeringNee
  Burger sterft tijdens het helpen van het slachtofferNeeZiektekostenverzekering, levensverzekering, uitvaartverzekering en/of ongevallenverzekeringNee
  Burger ondervindt kledingschade tijdens het helpen van het slachtofferNeeNeeNee

  Burger helpt op verzoek van hulpverlening

  SituatieOverheid aansprakelijkVergoeding verzekeraar burgerVergoeding verzekeraar slachtoffer
  Burger brengt schade toe aan materieel hulpverleningNeeAVP-verzekeringNee
  Burger veroorzaakt schade aan het slachtofferNiet bij een acute noodsituatie, wel bij een overzichtelijke situatieAVP-verzekeringMogelijk (bv. ziektekostenverzekering)
  Slachtoffer sterft door de burgerNiet bij een acute noodsituatie, wel bij een overzichtelijke situatieAVP-verzekeringMogelijk (bv. ziektekostenverzekering)
  Burger loopt verwondingen op tijdens het helpen van het slachtofferWellicht, maar verschilt per situatieZiektekostenverzekering en/of ongevallenverzekeringNee
  Burger sterft tijdens het helpen van het slachtofferWellicht, maar verschilt per situatieZiektekostenverzekering, levensverzekering, uitvaartverzekering en/of ongevallenverzekeringNee
  Burger ondervindt kledingschade tijdens het helpen van het slachtofferNeeNeeNee

  FAQ over de aansprakelijkheid en EHBO

  Dat een burger aansprakelijk kan worden gesteld als hij iemand helpt, vinden veel mensen onbegrijpelijk. Gelukkig loopt het in Nederland meestal niet zo’n vaart en zijn we nog veraf van de situaties die in de Verenigde Staten al heel gewoon zijn geworden. Desondanks kan dit alles toch vragen oproepen. Het antwoord op de veelgestelde vragen over aansprakelijkheid en EHBO zijn hieronder weergegeven.

  Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten bij het verlenen van hulp?

  Het belangrijkste uitgangspunt is dat gevaar te voorkomen is. Het is niet de bedoeling dat de hulpverlener, het slachtoffer of anderen in (extra) gevaar worden gebracht. Daarnaast gaat het erover dat men voor professionele hulp zorgt door de hulpdiensten te alarmeren of door zelf hulp te verlenen. En dat er in de tussentijd voor een veilige en beschutte plaats wordt gezorgd.

  Mag iedereen een ambulance bellen?

  In Nederland is het inderdaad zo dat iedereen een ambulance mag bellen. Het is niet nodig om eerst over het oordeel (of een verwijzing) van een professionele hulpverlener te beschikken.

  Wat kan ik doen als een slachtoffer een hoofdletsel heeft?

  Ga altijd eerst de toestand van het slachtoffer na. Gaat het om een ernstig hoofdletsel? Bel dan 1-1-2 of laat 1-1-2 bellen. Doe dat zeker indien het slachtoffer last heeft van stuipen of bewustzijnsproblemen ervaart. Check ook steeds de vitale functies en start eventueel met reanimatie. Bij een ernstig hoofdletsel is het belangrijk dat het slachtoffer niet beweegt. Enkel als het slachtoffer moet braken, is het aan te raden om het slachtoffer op zijn zij te leggen. Bij een motorrijder mag de helm niet af worden gedaan, enkel het vizier mag naar omhoog worden geklapt. Bij een minder ernstig letsel kan een pijnlijke bult met een coldpack worden gekoeld. Bij twijfel over het letsel is het aan te raden om contact op te nemen met een huisarts.

  Mag ik te allen tijde medische hulp verlenen bij een ongeluk?

  In principe wel, tenzij de hulpdiensten dit verbieden of als de situatie het niet toestaat. Het uitgangspunt is dat hulpverlening nooit ten koste mag gaan van de eigen veiligheid of de veiligheid van anderen. Daarom zal het soms verboden worden om iemand te helpen of kan je iemand soms beter niet helpen, hoe spijtig dat ook is.

  Mijn spullen zijn beschadigd bij het verlenen van eerste hulp. Wat kan ik doen?

  Als je zelf hulp hebt verleend, kan je het slachtoffer om een vergoeding van deze schade vragen. Het is belangrijk om bij het slachtoffer aan te geven dat jij het slachtoffer hebt geholpen, wat je schade daarbij is en hoe deze schade is ontstaan. In sommige gevallen kan ook de verzekeraar de schade vergoeden. Zo zal de cascoverzekering bijvoorbeeld de schade vergoeden aan het interieur van je auto als je het slachtoffer naar het ziekenhuis hebt vervoerd en het interieur onder het bloed zit.

  Kan ik aansprakelijk gesteld worden als ik eerste hulp verleen?

  Ja, het is mogelijk om aansprakelijk te worden gesteld bij eerstehulpverlening. Zo’n aansprakelijkstelling is echter niet snel succesvol. Een eenvoudige fout bij de hulpverlening volstaat namelijk nog niet. Er moet echt sprake zijn van roekeloosheid.

  Ben ik als EHBO’er verzekerd tegen aansprakelijkheid?

  Houders van een geldig Diploma Eerste Hulp of een EHBO-diploma zijn automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer ze eerste hulp verlenen. Deze verzekering is afgesloten door het Oranje Kruis. Steeds meer gemeenten verzekeren ook hun vrijwilligers. Als EHBO’er op een post tijdens een event is het aan de eventorganisator om de verzekering af te sluiten of dien je dit zelf te doen.

  Moet ik als EHBO’er zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

  In de meeste gevallen is het niet nodig om als EHBO’er zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het bemannen van een EHBO-post op een evenement valt echter niet onder de verzekering die is afgesloten door het Oranje Kruis. Ook wanneer er geen sprake is van eerstehulpverlening, bijvoorbeeld bij het geven van een EHBO-cursus, geldt de aansprakelijkheidsverzekering van het Oranje Kruis niet. Dan dient er een aparte verzekering te worden afgesloten. Meestal doet de vereniging of het bedrijf achter het event of de cursus dit en hoef je dit niet zelf te doen, maar dit verschilt per geval.