EN

Informatie voor en over de aansprakelijkheid bij mantelzorg

De maatschappelijke waarde van de mantelzorger valt niet te onderschatten. Mantelzorgers zijn er voor hun familieleden, vrienden of kennissen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld als ze chronisch ziek zijn, een beperking hebben of invalide zijn. Mantelzorgers handelen vrijwillig en krijgen in principe geen vergoeding voor wat ze doen. Gelukkig zijn er wel allerlei steunregelingen en kunnen ze vaak zelfs een beroep doen op een gratis aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.

  Wet- en regelgeving voor mantelzorg

  In de wet zijn er heel wat regels opgenomen met betrekking tot wat mantelzorgers thuis en in een woonzorgvoorziening al dan niet mogen doen. Bij deze wetgeving staan vooral de belangen van de zorgbehoevende centraal. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat de patiënt toestemming moet verlenen om zorg te genieten. Als de patiënt bijvoorbeeld mantelzorg verkiest boven andere vormen van zorgverlening, is dat zijn recht en moeten zorgorganisaties dat respecteren

  senior zoekt de regels van mantelzorg op zijn telefoon

  Verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger

  Een mantelzorger is iemand die vrijwillig zorgt voor iemand met wie hij een band heeft. De mantelzorger beslist zelf om voor deze persoon te zorgen. Hij kan dat bij deze persoon thuis doen, maar bijvoorbeeld ook in een zorginstelling. Een mantelzorger is in principe voortdurend, 24 uur per dag en 7 dagen per week, geëngageerd om de zorgbehoevende bij te staan.

  Vrijwilligers hebben daarentegen aanvankelijk geen band met de zorgbehoevende en zijn aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie. Ze geven vooraf door op welke momenten ze mensen kunnen helpen en wanneer niet. En ze hebben reeds vooraf de wil om een zorgbehoevende te helpen.

  Soms is het onderscheid tussen een vrijwilliger en een mantelzorger echter flinterdun. Zo kan een mantelzorger in een zorgorganisatie ten opzichte van een bepaalde patiënt een mantelzorger zijn, maar daarnaast ook vrijwillig andere zorgbehoevenden helpen. Ten opzichte van verschillende personen kan men verschillende rollen opnemen.

  Het onderscheid tussen vrijwilligers en mantelzorgers is om verschillende reden belangrijk. Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld zelf aansprakelijk voor de schade die ze aanbrengen tijdens de zorguitoefening. Bij vrijwilligers is de zorgorganisatie die de vrijwilliger inzet in principe aansprakelijk als de vrijwilliger een fout maakt. Ten opzichte van mantelzorgers hebben zorgorganisaties ook niet heel veel in de melk te brokkelen, terwijl men vrijwilligers zelfs kan verbieden om nog binnen de zorginstelling werkzaam te zijn.

  Voorbehouden handelingen mantelzorgers

  Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen als ze niet door een deskundige worden uitgevoerd. Deze zijn in de Wet BIG beschreven. Het gaat onder andere om het toedienen van injecties, bijvoorbeeld een insulinespuit. Dergelijke handelingen worden vaak ook aan de cliënt aangeleerd. Wanneer de zorgbehoevende dit niet meer zelf kan doen, neemt de mantelzorger het over.

  In tegenstelling tot wat men soms denkt, is deze wet echter niet van toepassing op mantelzorgers. Dat komt omdat de Wet BIG enkel het beroepsmatig uitvoeren van dergelijke voorbehouden handelingen verbiedt. Een mantelzorger verricht zijn taken niet beroepsmatig en mag de voorbehouden handelingen dus wel uitvoeren. Ook wanneer de zorgbehoevende bij een woonzorgvoorziening intrekt, kan de mantelzorger deze voorbehouden handelingen blijven uitvoeren.

  Aansprakelijkheid mantelzorgers

  Wanneer een mantelzorger een fout maakt, is hij zelf aansprakelijk voor de schade die hij aanricht. Dat is ook het geval als de mantelzorger de fout maakt in een zorgorganisatie. Tussen de mantelzorger en de zorgaanbieder bestaat er geen formele relatie. De zorgorganisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten van de mantelzorger. Ook niet als de mantelzorger voorbehouden handelingen verricht. Wel moeten medewerkers van de zorgorganisatie passend reageren op fouten van de mantelzorger, bijvoorbeeld door de fout op te merken en te bespreken, zodat het niet opnieuw voorkomt.

  De zorgorganisatie is met andere woorden enkel aansprakelijk als het een fout heeft gemaakt in de uitvoering van zijn taken als toezichthouder. Als een zorgorganisatie meent dat de mantelzorger onvoldoende goed werk verricht, moet het de mantelzorger, de patiënt en/of de familie hierover aanspreken. In het dossier worden hierover aantekeningen gemaakt. Hierdoor is het duidelijk dat enkel de mantelzorger aansprakelijk is en niet de zorgorganisatie.

  Ook als de mantelzorger van cliënt A bijvoorbeeld spontaan cliënt B meeneemt tijdens een uitstap en het daar verkeerd gaat, is de mantelzorger in principe zelf aansprakelijk voor de schade van cliënt B. Hetzelfde geldt bij vormen van spontane hulpverlening. Een uitzondering is er wanneer de zorgaanbieder wist of behoorde te weten dat de hulp risicovol was. Dan had de zorgaanbieder moeten voorkomen dat de mantelzorger spontane hulp zou verlenen en is de zorgaanbieder wel aansprakelijk.

  Rechten en plichten van een mantelzorger

  Mantelzorg is steeds onbetaald en vrijwillig. Dit wil zeggen dat mantelzorg nooit kan worden afgedwongen. Als de mantelzorger bepaalde dingen niet wil doen, bijvoorbeeld het toedienen van een insulinespuit, is dat zijn recht. Er moet dan naar een alternatief worden gezocht.

  Er is een beperkte uitzondering wanneer iemand deel uitmaakt van het gezin. Dan is men namelijk verplicht om de gebruikelijke zorg te verlenen. Het gaat in dat geval om de klassieke huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, boodschappen doen en eten koken. Van partners wordt verwacht dat ze tot drie maanden persoonlijke zorg verlenen.

  Als de zorgbehoevende in een woonzorgvoorziening verblijft en de mantelzorger er blijvend taken uitvoert, zal de mantelzorger er mogelijk. Denk maar aan een tillift. De organisatie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van materialen, hulpmiddelen en apparaten. De mantelzorger heeft de verplichting om dergelijke afspraken na te leven.

  Mantelzorgers hebben verschillende rechten. Zo hebben ze recht op zorgverlof (kortdurend of langdurend zorgverlof). Mantelzorgers die een uitkering ontvangen van het UWV zijn bovendien niet verplicht om te solliciteren. Het UWV biedt de mantelzorger dan zes maanden de tijd om een andere oplossing te zoeken. Deze termijn kan telkens weer worden verlengd. Bespreek dit met het UWV.

  Welke regelingen zijn er voor mantelzorgers?

  Mantelzorg vergt veel van de zorgverlener, zowel fysiek als mentaal en emotioneel. Het kan enorm belastend zijn en daarom kiezen mantelzorgers er vaak voor om minder of zelfs helemaal niet meer te werken. Dat heeft ook financiële gevolgen. Gelukkig zijn er verschillende regelingen waarop mantelzorgers een beroep kunnen doen.

  • Speciaal verlof voor mantelzorgers

   Het is vaak erg moeilijk om mantelzorg te combineren met het werk, zeker als de zorgbehoefte toeneemt. Daarom hebben mantelzorgers een wettelijk recht op zorgverlof. Dit zorgverlof kan worden aangewend voor het verstrekken van de noodzakelijke zorg aan partners, eerstegraadsfamilie (kinderen en ouders), tweedegraadsfamilie (kleinkinderen, broers, zussen en grootouders) en bekenden (indien de mantelzorger de enige is die voor deze bekende kan zorgen).

  • Kortdurend zorgverlof voor mantelzorgers

   Gedurende een periode van twaalf maanden kan de mantelzorger twee keer de contractuele, wekelijkse werkuren als zorgverlof opnemen. Wie bijvoorbeeld 30 uur per week werkt, heeft recht op 60 uur kortdurend zorgverlof per jaar. Tijdens dit kortdurend zorgverlof dient de werkgever in principe 70% van het salaris door te betalen, met het minimumloon als de absolute ondergrens. Ook blijft de werknemer tijdens dit kortdurend zorgverlof gewoon vakantiedagen opbouwen.

   Dit type verlof is aan te vragen bij de werkgever. In principe mag de werkgever dit niet weigeren, tenzij het bedrijf ernstig in de problemen zou komen als de werkgever het verlof toekent. Eenmaal het zorgverlof is begonnen, kan de werkgever het hoe dan ook niet stopzetten. Na afloop van het zorgverlof mag de werkgever vragen om de noodzaak van de zorg te bewijzen.

  • Langdurend zorgverlof voor mantelzorgers

   In sommige gevallen is het mogelijk om langdurend zorgverlof aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer de zorgbehoevende levensbedreigend ziek is. Dit type verlof kan gedurende zes keer het aantal wekelijkse werkuren worden opgenomen. Als de mantelzorger normaal gesproken 30 uur per week werkt, kan hij per jaar dus 180 uur langdurend zorgverlof opnemen.

   Om in aanmerking te komen voor dit langdurend zorgverlof moet de verzorging door de mantelzorger noodzakelijk zijn. Gedurende dit zorgverlof is de werkgever niet verplicht om het salaris door te betalen. Soms is er echter in een cao een andere regeling hieromtrent opgenomen. Dit type verlof is eveneens aan te vragen bij de werkgever. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en minstens twee weken voor het ingaan van het verlof. De werkgever mag de aanvraag enkel weigeren als het bedrijf anders in de problemen zou komen.

  • Calamiteitenverlof als mantelzorger

   Naast de bovenstaande vormen van zorgverlof kan ook het calamiteitenverlof een uitweg bieden. Het calamiteitenverlof is een type verlof dat kan worden opgenomen als het door een onverwachte gebeurtenis niet mogelijk is om te komen werken. Bijvoorbeeld als een kind plotseling ziek is en niet naar de kinderopvang kan. Het calamiteitenverlof is niet speciaal voor mantelzorgers ontwikkeld, maar mantelzorgers kunnen er in sommige gevallen wel een beroep op doen.

   Dat is bijvoorbeeld het geval als de zorgbehoevende ineens is gevallen of plotsklaps naar het ziekenhuis moet worden gebracht. Bij dit type verlof wordt het salaris in principe doorbetaald, hoewel een cao dit anders kan regelen. Het calamiteitenverlof is er voor uitzonderlijke omstandigheden en de duur ervan is afhankelijk van deze omstandigheden.

  • Wet Flexibel Werken (Wfw)

   De (Wfw) biedt de werknemer de mogelijkheid om meer of minder uren te presteren. De werknemer kan de werkgever ook vragen om bijvoorbeeld de werktijden of de arbeidslocatie aan te passen. Deze optie is er voor werknemers die minstens een half jaar in dienst zijn en die minstens twee maanden voor de ingangsdatum een schriftelijk verzoek indienen. Zo’n verzoek kan slechts een keer per jaar worden ingediend. De werkgever mag een verzoek niet zomaar afwijzen, daaraan zijn er namelijk allerlei voorwaarden verbonden.

   Deze wet is er niet alleen voor mantelzorgers, maar mantelzorgers kunnen door middel van deze wet wel een beter evenwicht vinden tussen de te verlenen zorg en het werk. Bijvoorbeeld door dichter bij de zorgbehoevende te werken en ’s middags wat langer pauze te nemen om de zorgbehoevende te helpen bij het eten. De wet is echter niet van toepassing op bedrijven die minder dan tien werknemers tellen. Uiteraard kan er dan wel nog steeds onderling het een en ander worden afgesproken. De regels van de Wfw zijn dan niet van toepassing.

  • Regelingen vanuit de zorgverzekering

   Ook vanuit de (aanvullende) zorgverzekering zijn er verschillende regelingen om de mantelzorger te ondersteunen. In sommige gevallen kan men zelfs een vergoeding krijgen. Ook een betaling vanuit een persoonsgebonden budget behoort tot de mogelijkheden, net als respijtzorg voor mantelzorgers. Verder op deze pagina lees je meer over de verschillende tegemoetkomingen vanuit de zorgverzekering.

  • Regelingen vanuit de gemeente

   Ook vanuit de gemeente zijn er verschillende regelingen om mantelzorgers te ondersteunen. Er is bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is aan te vragen bij de gemeente. De inhoud hiervan verschilt per gemeente. Soms is het een tegoedbon, soms een geldbedrag en soms een uitnodiging voor een activiteit. De mantelzorger kan het mantelzorgcompliment niet zelf aanvragen. De zorgbehoevende dient dit voor de mantelzorger te doen.

   Daarnaast kunnen mantelzorgers soms via de gemeente aanspraak maken op een reiskostenvergoeding. Andere steunmogelijkheden zijn een parkeervergunning, een gehandicaptenkaart of een OV-begeleiderskaart. In sommige gevallen kan de gemeente ook overgaan tot bijzondere bijstand, bijvoorbeeld in de vorm van een gift of een lening.

  • Mantelzorg met een uitkering

   Mantelzorgers die een WW-uitkering ontvangen en die de mantelzorg niet met een baan kunnen combineren, hebben gedurende zes maanden recht op een ontheffing van de sollicitatieplicht. Dit kan eventueel telkens met een maand worden verlengd, maar dan moet het wel om uitzonderlijke omstandigheden gaan.

   Wie een WW-uitkering ontvangt en in het verleden mantelzorg verleende voordat hij of zij werkloos werd, komt bovendien in aanmerking voor het mantelzorgforfait. Dit zorgt ervoor dat men langer recht heeft op een WW-uitkering, omdat de jaren mantelzorgverlening voor de helft worden meegeteld als arbeidsverleden. Hieraan is wel een voorwaarde gekoppeld: de verleende mantelzorg moet via een pgb (persoonsgebonden budget) uitbetaald zijn geweest.

  • Regelingen voor wie samenwoont met de zorgbehoevende

   Wie in hetzelfde huis van de zorgbehoevende woont, krijgt veelal te maken met extra financiële gevolgen. Deze financiële gevolgen kunnen zowel negatief als positief zijn. Zo zijn zorgkosten aftrekbaar voor de belastingen indien ze betrekking hebben op kinderen tot 27 jaar, op partners of op personen met een ernstige handicap die in huis wonen. Aan de aftrek voor zorgkosten zijn er wel een aantal voorwaarden verbonden:

   • Zorgkosten die onder het eigen risico vallen, komen niet in aanmerking.

   • Enkel noodzakelijke kosten komen in aanmerking.

   • Enkel de in het desbetreffende jaar betaalde kosten komen in aanmerking.

   • Enkel het deel van de kosten waarvoor er geen vergoeding kan worden verkregen, komt in aanmerking.

   • Bewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften, overzichten van de zorgverzekeraar en rekeningen) zijn te bewaren en moeten op vraag van de Belastingdienst worden voorgelegd.

  De kostendelernorm zorgt er normaal gesproken voor dat de bijstandsuitkering afneemt als er meer personen in een huis wonen. Dit heeft nadelige effecten wanneer de mantelzorger met de hulpbehoevende gaat samenwonen, bijvoorbeeld om voortdurend bijstand te kunnen verlenen. De gemeente kan dan beslissen om de kostendelernorm niet toe te passen.

  Bij mantelzorg voor een eigen kind dat intensieve zorg behoeft, kan er dan weer een dubbele kinderbijslag worden aangevraagd bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Dit kan vanaf wanneer het kind drie jaar is, tot wanneer het kind achttien jaar is.

  Aansprakelijkheidsverzekeringen voor mantelzorgers

  Vrouw krijgt uitleg over de aansprakelijkheidsverzekeringen voor mantelzorgers

  Mantelzorgers hoeven niet te worden verzekerd door zorgaanbieders, bijvoorbeeld als ze de mantelzorg in een zorginstelling uitvoeren. Mantelzorgers zijn ook niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren af te sluiten, maar het is wel aan te raden dat ze dat doen.

  Weet dat er nog andere verzekeringen interessant kunnen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld verzekeraars die een annuleringsverzekering voor mantelzorgers aanbieden. Als de mantelzorger dan op het laatste moment de reis moet afzeggen, bijvoorbeeld omdat er toch geen plek is in een verzorgingstehuis, zal de verzekeraar (een deel van) de reiskosten terugbetalen.

  Gratis aansprakelijkheidsverzekering vanuit de gemeente

  Bijna iedere gemeente biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan voor de mantelzorgers in hun gemeente. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de mantelzorger als er iets fout loopt. Meestal ben je automatisch verzekerd en hoef je hier niks voor te doen, behalve dan als er schade optreedt. Informeer echter bij de gemeente hieromtrent, want het een en ander kan per gemeente verschillen.

  Niet alle gemeenten informeren de mantelzorgers voldoende duidelijk over de gratis verzekering voor mantelzorgers. Ook ambtenaren zijn niet altijd goed op de hoogte van de verzekering en van de inhoud van de polis.

  AVP en mantelzorg

  Als de verzekering van de gemeente onvoldoende dekking biedt of als de gemeente geen gratis aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers heeft, biedt de AVP-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering) een oplossing. Doorgaans biedt deze verzekering namelijk een uitstekende dekking voor wat de aansprakelijkheid van mantelzorgers betreft.

  Informatie over de AVP-verzekering →

  Zorgverzekeringswet en de vergoedingen bij mantelzorg

  Wanneer het gaat om verzorging en verpleging aan huis speelt de Zorgverzekeringswet een belangrijke rol. Ook als mantelzorger kom je hiermee in aanraking. De uitvoering van de Zorgverzekeringswet ligt bij de zorgverzekeraars. Naast de verplichte basisverzekering kunnen zorgverzekeraars een aanvullende verzekering aanbieden. Vooral deze aanvullende verzekeringen kunnen interessant zijn voor de mantelzorger. Deze aanvullende verzekering is niet verplicht.

  De meeste zorgverzekeraars die vergoedingen voor mantelzorg toekennen, focussen op vervangende mantelzorg of respijtzorg. Dit is een oplossing voor een mantelzorger die bijvoorbeeld eens op reis wil om op krachten te komen. Daarnaast zijn er ook zorgverzekeraars die de kosten van een mantelzorgmakelaar vergoeden of die andere kosten vergoeden. Bij de vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering is het eigen risico niet van toepassing.

  Respijtzorg

  De mantelzorger staat in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar voor de zorgbehoevende. Zowel lichamelijk als mentaal kan zoiets moordend zijn. Daarom moet de mantelzorger de kans krijgen om soms eens tot rust te komen. De respijtzorg biedt hiervoor een oplossing. Er wordt dan gedurende een korte periode een beroep gedaan op vervangende, betaalde zorg. Vanuit de verzekering van de zorgbehoevende kan dit worden gecompenseerd. Het compensatiebedrag is beperkt. Sommige verzekeraars werken niet met een compensatiebedrag, maar met een aantal vergoedbare uren per jaar. Er zijn met andere woorden grote verschillen tussen de verzekeraars.

  Verzekeraars die mantelzorg vergoeden

  De maatschappelijke waarde van mantelzorgers mag niet worden onderschat. Mantelzorgers investeren veel tijd, energie en soms zelfs middelen om familieleden of vrienden te helpen, bijvoorbeeld als ze chronisch ziek of invalide zijn. Een mantelzorger doet dit in principe kosteloos. Er zijn gelukkig zorgverzekeraars die de mantelzorgers ondersteunen. Dat gebeurt via de aanvullende zorgverzekering, waardoor het verplicht eigen risico niet van toepassing is.

  Er zijn verschillende manieren waarop zorgverzekeraars de mantelzorgers ondersteunen. In de eerste plaats gebeurt dat bijvoorbeeld via de aangehaalde respijtzorg. Ook zijn er zorgverzekeraars die ondersteuning bieden in de vorm van mantelzorgcursussen of die een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar toekennen. De mantelzorgmakelaar ondersteunt de mantelzorger, bijvoorbeeld bij regeltaken op het gebied van zorg en financiën. Soms worden er door de zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden gesteld.

  Hieronder is een overzicht te vinden van de verzekeraars die mantelzorg vergoeden, wat ze vergoeden en hoe hoog de maandelijkse premie is. De weergegeven prijzen zijn steeds een indicatie. Raadpleeg de website van de zorgverzekeraar voor actuele prijsinformatie.

  VerzekeraarNaam verzekeringVergoeding vervangende mantelzorgVergoeding mantelzorgmakelaarVergoeding mantelzorgcursussenMaandpremie
  A.s.r.Aanvulling Extra€900€350-€21,50
  A.s.r.Aanvulling Uitgebreid€1.800€500-€32,50
  CZBasis14 dagen-€150€8,10
  CZ50+14 dagen-€150€16,60
  CZJongeren14 dagen-€150€20,15
  CZPlus14 dagen-€150€22,75
  CZTop14 dagen-€150€43,25
  CZGezinnen14 dagen-€150€59
  De Friesland ZorgverzekeraarAV Extra-€500-€24,95
  De Friesland ZorgverzekeraarAV Optimaal21 dagen€750-€53,50
  DitzoZorgBeter4 dagen €200-€10,95
  DSWAV Top50% per dag tot €11,50 per uur en tot 80 uur per jaar --€40,75
  FBTOZorg & Herstel€140 per dag uit €750 budget -Online EHBO-cursus€1,25
  InterpolisMeerZeker96 uur2 uur€150€13,25
  InterpolisZonderZorgen120 uur 3 uur€150€26,50
  InTwenteAV Top50% per dag tot €11,50 per uur en tot 80 uur per jaar--€40,75
  IZAIZA Extra Zorg 15 dagen€250-€16,50
  IZAIZA Extra Zorg 210 dagen€500-€37,25
  IZAIZA Extra Zorg 320 dagen€750-€47,65
  IZAClassic Comfort20 dagen€750-€57,40
  IZZ door VGZZorg voor de Zorg10 dagen€500-€23,45
  IZZ door VGZZorg voor de Zorg + Extra 110 dagen€500-€40,30
  IZZ door VGZZorg voor de Zorg + Extra 210 dagen€500-€61
  IZZ door VGZZorg voor de Zorg + Extra 310 dagen€500-€80,40
  MenzisExtraVerzorgd 2€2325€350 per 2 jaar-€22,50
  MenzisExtraVerzorgd 3€2325€350 per 2 jaar-€43,50
  Nationale-NederlandenStart14 dagen-€150 (eenmalig)€12,88
  Nationale-NederlandenExtra14 dagen-€150 (eenmalig)€25,25
  Nationale-NederlandenJij & Gemak14 dagen-€150 (eenmalig)€27,85
  Nationale-NederlandenJij & Vitaal14 dagen-€150 (eenmalig)€34,95
  Nationale-NederlandenJij & Jonge Kinderen14 dagen-€150 (eenmalig)€40,95
  Nationale-NederlandenJij & Pubers14 dagen-€150 (eenmalig)€43,95
  Nationale-NederlandenCompleet14 dagen-€150 (eenmalig)€44,65
  OHRAAanvullend14 dagen-€150 (eenmalig)€12,75
  OHRAExtra Aanvullend14 dagen-€150 (eenmalig)€23,89
  OHRAUitgebreid14 dagen-€150 (eenmalig)€46,50
  ONVZOntzorgPlus2 weken--€4,18
  ONVZBenfit€800--€20,60
  ONVZOptifit€1200€350-€43,01
  ONVZTopfit€2000€500-€64,87
  PMA ZorgverzekeringExtraVerzorgd 2€2325 per jaar€350 per 2 jaar-€20,92
  PMA Zorgverzekering ExtraVerzorgd 3€2325 per jaar€350 per 2 jaar-€40,45
  PNOzorgOntzorgPlus2 weken--€4,18
  PNOzorgPlus€800--€20,60
  PNOzorgOptimaal€1200€350-€43,01
  PNOzorgTop€2000€500-€64,87
  Pro LifeMediumpolis96 uur2 uur€150€19,95
  Pro LifeLargepolis120 uur3 uur€150€40,75
  Pro LifeExtra Largepolis144 uur4 uur€150€72,50
  SallandPlus-80% kosten tot €250-€20,50
  SallandTop-80% kosten tot €350-€38,50
  Stad HollandUitgebreide AV50% per dag tot €11,50 per uur en tot 80 uur per jaar--€42,50
  Stad HollandExtra Uitgebreide AV50% per dag tot €11,50 per uur en tot 80 uur per jaar--€58,75
  UMCUMC Extra Zorg 115 dagen€500-€10,65
  UMCUMC Extra Zorg 215 dagen€500-€28,60
  UMCUMC Extra Zorg 315 dagen€500-€45,60
  United ConsumersZorgZeker 15 dagen€250-€6,98
  United ConsumersZorgZeker 25 dagen€250-€22,60
  United ConsumersZorgZeker 310 dagen€250-€37,01
  UnivéAanvullend Goed5 dagen€250-€10
  UnivéAanvullend Beter10 dagen€500-€26,75
  UnivéAanvullend Best15 dagen€750-€38,75
  VGZAanvullend Goed5 dagen€250-€11,60
  VGZAanvullend Beter10 dagen€500-€23,65
  VGZAanvullend Best15 dagen€750-€40,50
  VvAAOntzorgPlus2 weken--€3,96
  VvAAPlus-€800-€19,49
  VvAAOptimaal€1200€350-€40,70
  VvAATop€2000€500-€61,38
  VvAAExcellent€2500--€127,42
  ZEKURExtra ZEKUR-€250-€35,95
  Zilveren KruisAanvullend 2 Sterren96 uur2 uur€150€19,50
  Zilveren KruisAanvullend 3 Sterren120 uur3 uur€150€34,75
  Zilveren KruisAanvullend 4 Sterren144 uur4 uur€150€58,50
  Zorg en ZekerheidAV Top3 weken€250-€42,99
  Zorg en ZekerheidAV Plus3 weken€250-€47,45
  Zorg en ZekerheidAV GeZZin3 weken€250-€53,67
  ZorgDirectOnline Gemak - Plus-80% tot €250-€19,68
  ZorgDirectOnline Gemak - Top-80% tot €350-€36,96