EN

Huurrecht in Nederland

Het huurrecht bestaat voor een groot deel uit regels die de huurder moeten beschermen. Dat is mooi en valt alleen maar aan te moedigen, maar het maakt het huurrecht tegelijkertijd ook heel complex. Bovendien moet er niet alleen rekening worden gehouden met de bescherming van de huurder, want de huurder heeft ook een aantal plichten en moet rekening houden met de rechten van de verhuurder. Dit alles zorgt wel vaker voor betwistingen en juridische procedures waarbij de bijstand van een advocaat zeker op zijn plaats is. Hieronder is een uitgebreid overzicht terug te vinden van het huurrecht in Nederland. Hierbij zijn telkens verschillende situaties besproken.

  3 soorten huurovereenkomsten en -regels

  voorbeeld van een huurovereenkomst

  Binnen het huurrecht wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie soorten huurovereenkomsten. Voor elke huurovereenkomst zijn er een aantal specifieke regels gemaakt. Deze regels kunnen dan weer van regelend of van dwingend recht zijn. Wanneer de regels van regelend recht zijn, kunnen de huurder en verhuurder er in de overeenkomst van afwijken. Wanneer de regels van dwingend recht zijn, is dat dan weer niet toegestaan.

  Huurovereenkomsten voor woonruimten

  Onder deze categorie vallen de huurovereenkomsten voor woonhuizen en appartementen. Deze regels zijn vrij strikt en moeten vooral de huurder beschermen. Daarom kan een verhuurder niet zomaar allerlei gekke verplichtingen opleggen. Wel wordt hier nog een onderscheid gemaakt tussen geliberaliseerde huurovereenkomsten en niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten (“sociale huurwoningen”). Voor die laatste groep gelden dan vooral strikte eisen met betrekking tot de huurprijs.

  Huurovereenkomsten voor middenstandsbedrijfsruimtes

  Het gaat hier om huurovereenkomsten voor de detailhandel en de horeca, bijvoorbeeld voor het huren van een winkel of restaurant (“290-bedrijfsruimte”). Huurovereenkomsten voor het huren van een kantoor vallen niet onder deze categorie.

  Ook hier is er voorzien in de bescherming van de huurder. De redenering is dat een huurder vaak veel moet investeren in het pand en dat de huurder sterk afhankelijk is van de locatie, waardoor verhuizen naar een ander pand soms gewoon onmogelijk is. De verhuurder krijgt hierdoor een sterke machtspositie. Om de huurder daartegen te beschermen zijn er opnieuw een aantal strikte en beschermende regels in het leven geroepen.

  Algemene huurovereenkomsten

  Deze categorie huurovereenkomsten is een restcategorie. De regels die hier staan, gelden dan ook voor alle huurovereenkomsten, tenzij wanneer de regels van bovenstaande twee categorieën ze tegenspreken. Verhuringen die niet onder bovenstaande categorieën vallen, worden dan weer volledig door deze regels geregeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een huurovereenkomst voor een kantoor, een parkeerplaats enzovoort.

  Hieronder vallen echter niet de pachtovereenkomsten (die ook geen huurovereenkomsten zijn). Pachtovereenkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt om een stuk grond aan een landbouwer aan te bieden die het voor landbouwdoeleinden mag verbouwen.

  Afspraken en het huurcontract

  man en vrouw gaan huurcontract aan

  In principe kan een huurovereenkomst ook mondeling worden gesloten. Om velerlei redenen is dat echter niet aangewezen. Vooral bewijsrechtelijk kunnen er dan ook moeilijkheden opdoemen. In het huurcontract staan onder andere volgende zaken:

  • De identiteit van de huurder

  • De identiteit van de verhuurder

  • De huurprijs

  • Een omschrijving van het gehuurde goed

  • De begindatum van de huurovereenkomst

  • Eventueel ook de einddatum (of het feit dat het om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat)

  • Tijdstip en wijze van betaling

  • Afspraken over huurverhogingen

  • Afspraken over onderhoudsverplichtingen

  • De staat van het gehuurde goed

  • Enzovoort

  De huurder en de verhuurder zijn vrij om afspraken te maken. Ze mogen daarbij zelfs afwijken van de regels die van regelend recht zijn. Doen ze dat niet en nemen ze geen afwijkingen op? Dan gelden de regels die ook in het Burgerlijk Wetboek staan. Van regels van dwingend recht mag niet worden afgeweken. Doen de partijen dat wel, dan moet worden gedaan alsof die afspraak gewoonweg niet bestaat. Het gaat vaak om bepalingen die nadelig zijn voor de huurder, maar die hoeft zich hierdoor geen zorgen te maken.

  Verplichtingen van de huurder en de verhuurder

  stel en verhuurder spreken verplichtingen af

  De verplichtingen tussen de huurder en de verhuurder liggen min of meer wettelijk vast (bij algemene huurovereenkomsten blijft contractvrijheid echter de regel). Samengevat kunnen we stellen dat de huurder huur moet betalen en zich als een goed huurder moet gedragen. De verhuurder moet dan weer het huurgenot garanderen.

  Verplichtingen van de huurder

  Een van de basisverplichtingen van de huurder is natuurlijk het op tijd en op de juiste manier betalen van de huurprijs. Daarnaast moet de huurder zich als een goed huurder gedragen. Deze verplichting houdt onder andere in dat de huurder:

  • De verhuurder toegang moet verschaffen om noodzakelijke reparaties uit te voeren

  • Zelf kleine gebreken moet herstellen

  • De woning in de oude staat moet teruggeven op het einde van de huurovereenkomst (cf. de opnamestaat)

  • Afspraken moet naleven (bv. afspraken over het verwijderen van aanpassingen wanneer de huurovereenkomst afloopt)

  • Geen overlast mag veroorzaken

  Houd er rekening mee dat er, gelet op de vrijheid van de algemene huurovereenkomsten, contractueel extra verplichtingen kunnen gelden. Natuurlijk moet de huurder in dat geval netjes de contractueel gemaakte afspraken naleven.

  Verplichtingen van de verhuurder

  De belangrijkste verplichting voor de verhuurder is dat hij zijn huurders het nodige woongenot moet geven. Hij mag dus niet zomaar, zonder de toestemming van de huurder, het pand betreden of er wijzigingen aanbrengen opdat het genot afneemt. Denk maar aan het uitbreken van een keuken. Daarnaast moet de verhuurder natuurlijk altijd de privacy van zijn huurder respecteren en mag hij zijn woongenot niet verstoren.

  Bovenstaande verplichting houdt meteen ook in dat de verhuurder zo nodig herstellingen moet uitvoeren om de huurder zijn huurgenot te garanderen. Het gaat dan natuurlijk om herstellingen die niet ten laste zijn van de huurder. Denk bijvoorbeeld aan (woninghuur):

  • Het uitvoeren van buitenschilderwerken

  • Het vervangen van het dak

  • Het vervangen van een garagepoort

  • Het herstellen van defecte elektrische installaties

  • Het herstellen van erfafscheidingen

  • Grote reparaties aan de schoorsteen

  • Bestrijden van houtwormen of boktorren (buiten de schuld van de huurder)

  • Het vervangen van versleten goten

  • Het vervangen van een lekkende septische tank

  Vervolgens moet de verhuurder de gemaakte afspraken naleven, bijvoorbeeld wanneer bepaalde herstelverplichtingen die eigenlijk voor de huurder zijn contractueel ten laste van de verhuurder worden gelegd (bv. het snoeien van de heggen). De verhuurder moet natuurlijk ook aan de wettelijke verplichtingen m.b.t. de opzegging van de huurovereenkomst voldoen.

  Problematiek van het onderhoud van de huurwoning

  Sommige onderhoudstaken zijn ten laste van de huurder en andere zijn dan weer voor rekening van de verhuurder. Hierover ontstaan wel vaker eens discussies. Het Besluit kleine herstellingen biedt hier duidelijkheid over. In feite vertolkt het besluit volgende algemene richtlijnen:

  • Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder en grote reparaties en het groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder

  • Kleine reparaties zijn reparaties die de huurder zelf eenvoudig kan uitvoeren zonder dat ze in hoge kosten resulteren

  • Reparatie van kapotte inbouwapparatuur is voor rekening van de verhuurder

  • De huurder is verantwoordelijk voor schade die de huurder zelf heeft veroorzaakt

  Wanneer de huurder niet het nodige doet, kan de verhuurder het een en ander verrekenen met de waarborgsom. In de omgekeerde richting is het belangrijk dat de huurder niet zomaar zelf de nodige werken uitvoert. Hij volgt dan beter onderstaand stappenplan.

  1. Een ingebrekestelling versturen

   Via een ingebrekestelling geeft de huurder concreet aan wat er mis is, wat de verhuurder moet doen en roept de huurder de verhuurder op om dat ook effectief te doen. Hierbij kan eventueel ook nog verwezen worden naar eerdere correspondentie hieromtrent.

   brievenbus-boerderij-amerikaans
  2. De gemeente aanschrijven

   Wanneer het gaat om ernstige problemen die strijdig zijn met de bepalingen van het Bouwbesluit van de gemeente, is het mogelijk om de gemeente even aan te spreken. Zij kunnen de verhuurder dan aanschrijven om zo extra druk uit te oefenen. Bij kleine gebreken kan de gemeente niks voor de huurder betekenen.

   notitieboekje-pen
  3. Naar de rechter stappen

   Wanneer het om geliberaliseerde huur gaat, is het mogelijk om naar de rechter te stappen. Binnen zes maanden na de eerste klachtenbrief kan er dan aan de rechter worden verzocht om minder of zelfs geen huur te betalen tot wanneer de problemen zijn verholpen. Wanneer het om een niet-geliberaliseerde huurovereenkomst gaat, moet er wel eerst een beroep worden gedaan op de huurcommissie.

   rechter-hamer-vrouw

  Gevolgen van huurachterstand

  Bij huurachterstand voldoet de huurder niet aan zijn verplichtingen. Na ongeveer twee maanden huurachterstand kan de verhuurder actie ondernemen. De kosten kunnen dan hoog oplopen. Daarom is het voor de huurder beter om zelf proactief te handelen. Onderstaand stappenplan is daarbij een goede hulp.

  1. Bespreek de situatie met de verhuurder

   Als het even niet lukt om de huur te betalen, kan er enig begrip van de verhuurder worden gevraagd. Neem daarom meteen contact op met de verhuurder en leg het probleem uit. Geef bijvoorbeeld ook aan wanneer de betaling wel zal volgen.

   praten-tafel-vrouwen
  2. Stel een betalingsregeling voor

   Als het betalingsprobleem niet meteen kan worden verholpen, is het een goed idee om de verhuurder een betalingsregeling voor te leggen. Het is wel belangrijk om alles goed op papier te zetten.

   handen-schudden-kostuum
  3. Betaal tijdig

   Na twee maanden huurachterstand kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Oplopende huurachterstanden zijn dan ook te vermijden. Betaal dan ook volgens de betalingsregeling om verdere problemen te voorkomen.

   geld-uitwisselen
  4. Naar de rechter

   Wanneer de betalingsachterstand toch oploopt, kan de verhuurder naar de rechter stappen. Als dat het geval is, is het belangrijk dat de huurder zijn persoonlijk standpunt en zijn situatie uitlegt. De rechter doet vervolgens uitspraak. Als hij beslist dat de huurder moet vertrekken, krijgt hij ook te horen tot wanneer hij daar nog de tijd voor krijgt. Het is natuurlijk mogelijk om nog in beroep te gaan tegen de uitspraak. Een advocaat kan toelichten of dat al dan niet aangewezen is.

   rechter-hamer-bijbel

  Rechten van de verhuurder

  Het verhuren van een woning is niet enkel een bron van inkomen, maar ook een verantwoordelijkheid met daarbij horende rechten en plichten. In de wetgeving gaat er erg veel aandacht naar de rechten van de huurder. Het is dan ook belangrijk dat een huurder goed wordt beschermd, want het recht op huisvesting is een mensenrecht dat in de Nederlandse grondwet wordt erkend. Dat wil echter niet zeggen dat de verhuurder geen rechten heeft, integendeel. Het is van belang dat ook verhuurders goed op de hoogte zijn van de rechten die ze hebben.

  Recht op tijdige betaling

  Het meest voor de hand liggende recht van de verhuurder is dat hij of zij het recht heeft om op tijd te worden betaald. Zodra een huurachterstand ontstaat, wordt de financiële stabiliteit van de verhuurder bedreigd. Het kan natuurlijk altijd eens gebeuren dat er iets fout gaat bij het uitvoeren van de betaling, maar de verhuurder hoeft langdurige huurachterstanden niet te dulden! Het is een algemene vuistregel dat de verhuurder na drie maanden huurachterstand kan overgaan tot de ontruiming van de huurwoning.

  Verplichting tot rustig woongenot

  De verhuurder heeft het recht om te verwachten dat zijn of haar woning niet de bron wordt van overlast in de buurt. Dit geldt niet alleen als de verhuurder zelf in de buurt woont, maar ook in andere gevallen. Buurtbewoners zouden namelijk bij de verhuurder kunnen klagen, wat niet fijn is. Indien een huurder overlast veroorzaakt, heeft de verhuurder het recht om hiertegen op te treden en in sommige gevallen zelfs het huurcontract te beëindigen en de huurder uit huis te zetten.

  Recht op onderhoud door de huurder

  De huurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van klein onderhoud aan de woning. Dit betreft zaken als het repareren van hang- en sluitwerk, het bijvullen van de cv-ketel en andere eenvoudige onderhoudstaken. De verhuurder heeft dus het recht om te verwachten dat de huurder deze taken op zich neemt en de woning in goede staat houdt. Mocht de huurder in gebreke blijven, kan de verhuurder de huurder hierop aanspreken.

  Recht op indexering van de huurprijs

  In veel huurcontracten is vastgesteld dat de huurprijs jaarlijks kan worden geïndexeerd. De Hoge Raad heeft eerder al geoordeeld dat een indexeringsclausule rechtsgeldig is. Bij een huurovereenkomst voor een woonruimte moet wel rekening worden gehouden met het percentage dat door de minister wordt vastgesteld.

  Recht op boetes en rente

  Als een huurder niet op tijd betaalt, kan dit nare gevolgen hebben voor de verhuurder. Mogelijk moet de verhuurder zelfs bij de rechter de betaling van de huurgelden vorderen, wat een dure procedure is. Daarom is het niet onlogisch dat de verhuurder recht heeft op wettelijke rente en/of contractuele boetes. Dit is afhankelijk van wat in de huurovereenkomst wordt bepaald. In ieder geval heeft de rechter het laatste woord over dergelijke boetebepalingen.

  Recht op teruggave van een goed onderhouden woning

  Wanneer een huurovereenkomst eindigt, heeft de verhuurder het recht om een goed onderhouden woning terug te krijgen. Dit betekent dat eventuele schades hersteld moeten zijn en dat de woning in dezelfde staat verkeert als bij de aanvang van het huurcontract (met uitzondering van de normale slijtage). Bovendien heeft de verhuurder, indien een borg is betaald, het recht om de kosten voor reparaties van deze borg af te trekken.

  Verhoging en verlaging van de huurprijs

  vrouw en man bellen over de huurprijs

  Onder andere over de verhoging en verlaging van de huurprijs zijn er wel wat regels in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Hierbij moet er een onderscheid worden gemaakt op basis van de driedeling die ook in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.

  Huurprijs aanpassen bij middenstandsbedrijfsruimtes

  Bij middenstandsbedrijfsruimtes is er een mogelijkheid voorzien om de huurprijs door de rechter aan te laten passen. Dit kan echter niet op alle momenten en varieert per type huurovereenkomst:

  • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd: nadat de eerste huurperiode is verstreken

  • Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd: minstens 5 jaar na het moment waarop de huidige huurprijs van toepassing werd

  Bovendien kunnen huurder en verhuurder niet zomaar naar de rechter stappen. Ze moeten eerst gezamenlijk een deskundige aanstellen die een rapport over de huurwaarde opstelt. Bij het bepalen van de nieuwe huurprijs zal de rechter hier natuurlijk ook rekening mee houden. Echter, een vraag tot verhoging van de huurprijs die gebaseerd is op de door de huurder aangebrachte verbeteringen wordt afgewezen. Andere factoren, zoals de opwaardering van de buurt waar de winkel is gelegen, tellen dan weer wel mee.

  Van deze regels kan enkel worden afgeweken in het voordeel van de huurder.

  Huurprijs aanpassen bij geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Hier zijn er twee mogelijkheden om de huurprijs te verhogen. In eerste instantie kan er een indexeringsclausule in de huurovereenkomst zijn opgenomen. In dat geval kan eens in twaalf of meer maanden een indexering van de huurprijs worden doorgevoerd. De verhuurder hoeft de huurder hier enkel over te informeren.

  Als er geen indexeringsclausule is opgenomen, wil dat nog niet zeggen dat het onmogelijk is om de huurprijs aan te passen. De verhuurder kan dan altijd een redelijke huurovereenkomst met een nieuwe huurprijs (en een indexeringsclausule) voorstellen. Als de huurder daar niet mee akkoord gaat, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Bij een betwisting moet de rechter controleren of de voorgestelde huurovereenkomst wel redelijk is. Als dat niet het geval is, wordt de oude huurovereenkomst niet beëindigd.

  In de omgekeerde richting is het voor de huurder mogelijk om een verzoek tot huurverlaging bij de verhuurder in te dienen. Eigenlijk is het vrij eenvoudig: als de verhuurder niet akkoord gaat, gaat de huurverlaging ook niet door. De Huurcommissie komt hier niet tussen, maar kan eventueel wel advies geven. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij onvoorziene omstandigheden, kan er wel een verzoek worden ingediend om de huur te verlagen.

  Huurprijs aanpassen bij niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Bij niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten is het allemaal net iets ingewikkelder.

  Hier kan de verhuurder de huurprijs eveneens verhogen op grond van een indexeringsclausule. Daarnaast is het mogelijk om de huurprijs op basis van de wet te verhogen. In ieder geval is de huurprijsverhoging op verschillende manieren begrensd.

  • Maximaal verhogingspercentage: Wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld o.b.v. het inkomen van de huurder, het al dan niet bereikt hebben van de AOW-leeftijd en het aantal gezinsleden

  • Maximale huurprijs: De kale huurprijs mag na de verhoging niet hoger zijn dan een absoluut maximum dat wordt bepaald in functie van het puntenaantal van de woning

  Daarnaast kan een huurprijsverhoging maar een keer per twaalf maanden plaatsvinden. Hierop bestaan wel een handvol uitzonderingen:

  • In het eerste jaar van de huurovereenkomst mag er binnen de twaalf maanden al een eerste huurverhoging worden voorgesteld. De volgende huurverhoging moet dan wel minstens twaalf maanden later gebeuren

  • Wanneer de voorgaande huurverhoging later dan twaalf maanden gebeurde dan de huurverhoging daarvoor, mag voor de volgende huurverhoging opnieuw de gebruikelijke datum worden gehanteerd (bv. huurverhoging op 01/01/2014, 01/01/2015, 01/01/2016, 01/01/2017, 08/03/2018, 01/01/2019 enz.)

  • Bij tussentijdse woonverbeteringen kan er naast de jaarlijkse huurverhoging ook een extra huurverhoging plaatsvinden

  Verder gelden er strikte eisen en is het bijvoorbeeld verplicht om de huurder minimaal twee maanden voordien een huurverhogingsvoorstel te doen. Hierbij gelden er een aantal verplichtingen waardoor het aangewezen is om een modelbrief te gebruiken. De huurder kan hier bovendien bezwaar tegen maken en dan moet de huurcommissie de verhoging beoordelen.

  Andersom is het ook voor huurders mogelijk om een huurverlaging aan te vragen. Volg daarvoor onderstaand stappenplan.

  1. Bereken de maximale huurprijs

   Via de website van de Huurcommissie kan er een schatting worden gemaakt van de maximale huurprijs van de woning. Dit is slechts een schatting, maar geeft op basis van de puntentelling toch wel een vrij betrouwbaar resultaat.

  2. Huurverlaging voorstellen

   Stel op basis van de gemaakte berekening een huurverlaging voor aan de verhuurder. Wanneer de verhuurder hiermee akkoord gaat, gaat de huurverlaging twee maanden later in.

  3. Een akkoord proberen vinden

   Het kan natuurlijk ook dat de verhuurder niet akkoord gaat met de huurverlaging. Zo vindt de verhuurder de gemaakte berekening misschien niet helemaal correct. In dat geval kan er eventueel naar overeenstemming worden gezocht.

  4. Naar de huurcommissie trekken

   Wanneer huurder en verhuurder het niet op een akkoordje gooien, kan de huurcommissie worden aangezocht. Dit moet binnen een termijn van zes weken na de voorgestelde ingangsdatum gebeuren. De huurcommissie neemt de zaak dan in behandeling en in de tussentijd moet de oude huurprijs nog steeds betaald worden.

  Huurprijs aanpassen bij algemene huurovereenkomsten

  Hier is contractsvrijheid het uitgangspunt. De partijen kunnen dus perfect zelf afspraken maken over de indexering, de verhoging en de verlaging van de huurprijzen. Natuurlijk moeten ze nadien wel die gemaakte afspraken respecteren.

  Servicekosten doorberekenen aan de huurder

  De verhuurder van een huurwoning mag servicekosten aan de huurder doorberekenen. Ook bij niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten is dat het geval. Wel zijn er een aantal regels en beperkingen van toepassing.

  Type servicekosten OmvangBeperking
  Energie en water De kosten voor het verbruik van water, elektriciteit, gas of andere energie (incl. stookkosten) Werkelijke kosten, verdeeld via een redelijke verdeelsleutel
  Huismeester Kosten van de huismeester (bv. salaris en huisvesting) Enkel de kosten die de huismeester ten voordele van de huurder uitvoert, via een redelijke verdeelsleutel (bv. schoonmaakkosten of kleine reparaties)
  AdministratiekostenAdministratiekosten m.b.t. de geleverde diensten die overeen zijn gekomen Max. 5% van de totale servicekosten
  Meubels en stoffering Kosten voor het gebruik van de meubels en stoffering Max. 20% van de verkoopwaarde per jaar
  Overige servicekosten Kosten voor gezamenlijke ruimtes, schoonmaakkosten, herstelwerkzaamheden enzovoort De werkelijke kosten via een redelijke verdeelsleutel

  Rekening houden met de Wet Betaalbare huur

  Het kabinet wil de huurprijzen voor mensen met een middeninkomen betaalbaar houden. Met de Wet Betaalbare huur reguleert het de middenhuur en krijgen meer huurwoningen een maximale huur. Daarbij zal ook verduurzaming worden gestimuleerd, omdat duurzame woningen extra punten krijgen en meer huur kunnen opleveren. Met de uitbreiding van het puntensysteem gaat de huurbescherming die nu al geldt voor voornamelijk sociale huurwoningen in de toekomst voor meer middenhuurwoningen gelden. Gemeenten zullen verantwoordelijk zijn voor de handhaving en het toezicht. Als verhuurders een te hoge huurprijs vragen, zullen ze een bestuurlijke boete moeten betalen. Het voornemen is dat de Wet Betaalbare huur op 1 januari 2024 ingaat.

  Huurbescherming en einde van de huurovereenkomst

  man boos door eindigen huurovereenkomstKort en bondig wil huurbescherming zeggen dat verhuurders niet helemaal vrij zijn om de huurovereenkomst op te zeggen. Huurbescherming is zowel van toepassing op de huurder met geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde huurcontracten als op de huurder van zelfstandige en onzelfstandige woningen. De huurbescherming strekt zich ook uit tot medehuurders, onderhuurders en medebewoners. Wel gelden er soms speciale regels.

  Algemene huurbeschermingsregels

  De algemene regel is dat een verhuurder de huurovereenkomst enkel mag opzeggen als:

  • Hij op de plaats van de woning een gebouw wil neerzetten dat past binnen het bestemmingsplan (de verhuurder moet dan wel een verhuiskostenvergoeding bepalen)

  • De huurder niet akkoord gaat met een redelijk voorstel om het huurcontract te wijzigen (dit voorstel gaat niet over de aanpassing van de servicekosten of de huurprijs)

  • De verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft en zijn belangen zwaarder wegen dan deze van de huurder

  • Er sprake is van wanprestatie (bv. overlast of oplopende betalingsachterstanden)

  De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt minstens drie maanden. Per twee jaar die de huurder in de woning woont, komt daar twee maanden bij. De opzegtermijn is echter begrensd tot maximaal zes maanden (na vier jaar in de woning).

  Huurbescherming bij tijdelijke huur

  Bij tijdelijke huur speelt de vraag of de huurovereenkomst al dan niet na 1 juli 2016 is afgesloten. Op die dag is de wetgeving dan ook veranderd, maar dan enkel voor nieuwe huurovereenkomsten.

  1.       De tijdelijke huurovereenkomst werd voor 1 juli 2016 afgesloten

  Deze huurovereenkomst eindigt niet automatisch en wordt na de huurperiode gewoon verdergezet. Zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldoet, kan de verhuurder de huurovereenkomst niet opzeggen. Wel kan er een ontruimingsbeding of een diplomatenclausule in de huurovereenkomst staan. Zo'n clausule moet dan wel worden gerespecteerd.

  2.       De tijdelijke huurovereenkomst werd vanaf 1 juli 2016 afgesloten

  Deze huurovereenkomst eindigt wel automatisch, maar de verhuurder kan niet tussentijds opzeggen. Bovendien moet de verhuurder minimaal drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst laten weten dat hij de huurovereenkomst niet wil verlengen.

  3.       Huur op basis van de Leegstandswet

  Hier is het mogelijk om een beroep te doen op huurbescherming, maar er zijn dan wel een aantal eisen ten opzichte van het huurcontract. Hierin moet duidelijk staan dat het gaat om een tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet, dat de verhuurder hier een vergunning voor heeft en hoelang deze vergunning geldig is.

  4.       Huur van een kamer bij een hospita

  Hier begint de huurbescherming pas na negen maanden te lopen wanneer de verhuurder in hetzelfde pand woont. Dat geeft iedereen een beetje de tijd om elkaar figuurlijk af te tasten. De hospita kan tijdens deze proefperiode, zonder daarvoor een reden te moeten geven, beslissen om de huurovereenkomst op te zeggen. De hospita moet dan wel een opzegtermijn van drie maanden respecteren.

  Ontruiming van de woning

  Wanneer de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet, mag de verhuurder de verhuurde woning laten ontruimen. Dat mag echter niet zomaar en hiervoor bestaan heel wat regels die de huurder moet beschermen. Zo is er bijvoorbeeld eerst een ontruimingsvonnis nodig waarbij de kantonrechter toestemming geeft om de woning te laten ontruimen op een bepaalde datum.

  Alvorens de rechter tot die toestemming overgaat, moet eerst de huurovereenkomst worden opgezegd. Dat kan ook bij huurbescherming aangezien oplopende betalingsachterstanden een vorm zijn van wanprestaties.

  Ook bij andere wanprestaties is het mogelijk om de woning te laten ontruimen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een huurder zo nalatig is dat er al eens een brandje ontstond, bij geluidshinder, bij geurhinder enzovoort. Een ontruimingsvonnis is natuurlijk niet nodig wanneer de huurder netjes akkoord gaat met de opzegging en zelf de woning verlaat.

  Medehuur

  Het medehuurderschap is een vorm van bescherming. Wanneer de huurder vertrekt, wordt de medehuurder automatisch huurder. Geregistreerde partners en echtgenoten worden automatisch medehuurder en dit zelfs wanneer het geregistreerd partnerschap of het huwelijk na het ingaan van de huurovereenkomst werd gesloten.

  Voor andere huisgenoten geldt dat ze niet automatisch medehuurder worden. Ze kunnen bij de verhuurder wel een verzoek indienen om alsnog medehuurder te worden. Ze moeten dan wel kunnen aantonen dat ze een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met de huurder. Het gaat dan bijvoorbeeld om volwassen kinderen die bij hun ouders wonen om ze te verzorgen.

  Als de verhuurder niet akkoord gaat, kan de kandidaat-medehuurder naar de rechter stappen. De rechter zal het verzoek steeds inwilligen wanneer aan drie voorwaarden is voldaan:

  • Er wordt geen misbruik gemaakt van de regeling (een verzoek indienen om iemand snel huurder te maken zonder dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding)

  • De huisgenoten wonen minstens twee jaar samen

  • De financiële situatie van de kandidaat-medehuurder is toereikend om alleen de huur te dragen wanneer de huurder vertrekt

  Niet akkoord met de beëindiging van de huurovereenkomst

  Het kan natuurlijk dat de verhuurder de woning opzegt, maar dat de huurder dat helemaal niet terecht vindt. De huurder kan dan op verschillende manieren optreden. De huurder volgt dan onderstaand stappenplan.

  1. Protesteer de opzegging door de verhuurder

   Wanneer de huurder het niet eens is met de opzegging moet hij deze opzegging protesteren. Dat doet hij schriftelijk en aangetekend. Hierbij geeft de huurder aan waarom hij niet akkoord is met de opzegging, bijvoorbeeld omdat de huurder zich beroept op de huurbescherming.

  2. Bespreek de situatie met de verhuurder

   Neem na het verzenden van de protestbrief contact op met de verhuurder. Ook verhuurders hebben vaak geen zin in juridische procedures en willen het best wel op een akkoordje gooien. Lagen betalingsachterstanden aan de basis? Stel dan een betalingsregeling voor.

  3. Naar de rechter

   Als de huurder en verhuurder niet tot een akkoord komen, is de rechter de logische volgende stap. De rechter zal zowel naar de standpunten van de huurder als naar die van de verhuurder luisteren en vervolgens een uitspraak doen. Het is belangrijk dat de huurder zich door een advocaat laat bijstaan om de slaagkansen zo groot mogelijk te houden. De rechtsbijstandverzekering kan voor de nodige bijstand zorgen.

  Terugbetaling waarborgsom

  Wanneer de verhuurder rechtmatig de huurovereenkomst beëindigt, is hij verplicht om de waarborgsom terug te betalen. Uiteraard kan het een en ander wel worden verrekend, bijvoorbeeld ter vergoeding van de herstellingskosten omdat de huurder er een zootje van heeft gemaakt.

  In de wet staat niet hoe snel de verhuurder de waarborgsom terug moet betalen, maar soms is dit wel in de huurovereenkomst afgesproken. Dan geldt natuurlijk de gemaakte afspraak. Komt de verhuurder zijn afspraak niet na of betaalt de verhuurder niet snel genoeg? Dan moet de ex-huurder de verhuurder daarbij aanmanen. Als de verhuurder dan nog niet tot uitbetalen overgaat, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

  Bijzondere situaties en overeenkomsten

  bijzondere situaties en overeenkomsten en het huurrecht

  Naast bovenstaande huurovereenkomsten zijn er ook een aantal bijzondere situaties. Het gaat onder andere om de kamerverhuur en het tijdelijk verhuren van een koopwoning. De toepasselijke basisregels zijn hieronder weergegeven.

  Kamerverhuur

  Bij kamerverhuur zijn de regels die gelden voor de huurovereenkomsten voor woonruimten van toepassing. Wel spreekt de wet hier van een onzelfstandige woonruimte, waarbij sommige regels toch enigszins afwijken. Hieronder zijn ze weergegeven. Let wel op want deze regels gelden enkel voor een onzelfstandige woonruimte. Wanneer het alsnog over een zelfstandige woonruimte zou gaan, gelden de eerder aangehaalde regels.

  Er geldt een maximumprijs ten aanzien van kamers die net zoals bij niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten te bepalen is aan de hand van een speciaal puntensysteem. Hierbij geldt dan dat hoe hoger de kwaliteit van een kamer is, hoe hoger de huurprijs mag zijn.

  Omdat een all-inprijs de beoordeling van de maximumprijs moeilijk maakt, wordt er bij voorkeur een opsplitsing gemaakt tussen de huursom en de servicekosten. Eventueel kan de huurder dan ook om een opsplitsing vragen. Als de huurder en de verhuurder hier niet uitkomen, kan de Huurcommissie worden aangezocht.

  Verder gelden ook hier de strikte regels met betrekking tot huurverhogingen. Hiervoor verwijzen we naar de regels die ook gelden bij niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten.

  Bij onzelfstandige woonruimtes komt de huurder ten slotte niet in aanmerking voor de huurtoeslag.

  Tijdelijk verhuren van een koopwoning

  Bij het tijdelijk verhuren van een koopwoning gelden er mogelijk andere regels. Deze regels zijn in het leven geroepen om leegstand te voorkomen. Zo kan een expat die tijdelijk in het buitenland moet werken, zijn woning verhuren zonder helemaal onderhevig te zijn aan de strenge regels die gelden voor woonhuurovereenkomsten voor woonruimten. De verhuurder heeft in ieder geval verschillende mogelijkheden om zijn koopwoning tijdelijk te verhuren.

  DuurTussentijds opzeggen door verhuurder Tussentijds opzeggen door huurder Verlengen van de huurovereenkomst
  Kortdurende overeenkomst 0 – 2 jaar indien zelfstandige woonruimte; anders 0 – 5 jaar NeeJaNiet mogelijk (of de huurovereenkomst wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd!)
  Tussenhuurovereenkomst met ontruimingsbeding Later zelf vrij te beslissen (nog niet duidelijk bij aanvang) Ja, met een opzegtermijn van 3 – 6 maanden Ja, maar enkel als dit zo is afgesproken Mogelijk, maar enkel met toestemming van huurder en verhuurder
  Leegstandswet 6 maanden – 5 jaar Ja, met een opzegtermijn van 3 maanden Ja, maar enkel als het een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is Niet mogelijk met dezelfde huurder, wel met een nieuwe huurder (rekening houden met de duurtijd van de vergunning)
  Vakantieverhuur Min. 1 dag Max. aantal dagen verschilt per gemeente NeeNeeNee (nieuwe overeenkomst sluiten)
  Short stay Verschilt per gemeente (vergunning nodig) NeeJa, maar enkel als dat is afgesproken Verschilt per gemeente

  Onderhuurovereenkomst

  Er is sprake van onderhuur wanneer een huurder huurt van iemand die zelf huurder is. We onderscheiden hierbij drie situaties (zelfstandige woonruimte, onzelfstandige woonruimte en een middenstandsbedrijfsruimte). Bij de algemene huurovereenkomsten geldt uiteraard opnieuw de contractsvrijheid.

  Onderhuur bij het huren van een zelfstandige woonruimte

  Hier is onderhuur van de volledige zelfstandige woonruimte enkel toegestaan mits toestemming van een verhuurder. Wat wel toegestaan is, is om een deel van de woonruimte te verhuren (bv. een enkele kamer). Dit kan wel vooraf contractueel zijn verboden. Vaak bevatten huurovereenkomsten zo'n verbod.

  De onderhuurder geniet in ieder geval huurbescherming. Wanneer de hoofdhuurder beslist om het huurcontract op te zeggen, wordt de onderhuurovereenkomst gewoon voortgezet tussen de verhuurder en de onderhuurder die nu de hoofdhuurder wordt. Dat is zelfs het geval wanneer de hoofdhuurder helemaal geen toestemming voor de onderhuur had gekregen (de verhuurder kan natuurlijk altijd trachten een schadevergoeding te bekomen). Hoe dan ook is het wel vereist dat de onderhuurder (schriftelijk) laat weten dat hij de huurovereenkomst wil voortzetten. Bovendien kan de verhuurder nog steeds binnen zes maanden aan de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden.

  Onderhuur bij het huren van een onzelfstandige woonruimte of kamer

  Hier geldt eveneens dat onderhuur enkel toegestaan is als de verhuurder daar toestemming voor verleent. Daarnaast heeft de onderhuurder alleen huurbescherming tegenover de hoofdhuurder en niet ten opzichte van de verhuurder. Dat wil zeggen dat de onderhuurder de kamer ook moet verlaten als de hoofdhuurder het contract opzegt, maar dat hij nadien eventueel de hoofdhuurder aansprakelijk kan stellen voor zijn schade.

  Onderhuur bij middenstandsbedrijfsruimte

  Ook hier is er een vorm van huurbescherming voorzien. Hier is het de hoofdhuurder die bij de beëindigingsprocedure over de belangen van zijn onderhuurder moet waken. Zo moet hij de onderhuurder informeren. In dit geval kan de onderhuurder zijn hoofdhuurder aansprakelijk stellen, net zoals dat ook bij het onderhuren van een kamer het geval is.

  Veelgestelde vragen van huurders en verhuurders

  Het huurrecht is een complex rechtsgebied, diep verankerd in de Nederlandse wetgeving en verder uitgewerkt door de rechtspraak. Huurders en verhuurders hebben veelvuldig te maken met de praktische implicaties van deze regels, maar desondanks heerst er vaak nog onduidelijkheid over. Dit kan komen door de diversiteit aan huurovereenkomsten, de vele uitzonderingen en de specifieke huurvoorwaarden. Daarbij komt dat persoonlijke ervaringen en verhalen van derden soms tot verwarring kunnen leiden. Deze FAQ brengt duidelijkheid waar verwarring heerst.

  Wanneer kan de verhuurder een woninghuurovereenkomst beëindigen?

  De verhuurder heeft verschillende mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen. In de eerste plaats kan de verhuurder een tijdelijke huurovereenkomst beëindigen op de vervaldag. Daarnaast kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Daarvoor moet de verhuurder zich wel op een van de wettelijke gronden baseren. Deze luiden: [-] De huurder gedraagt zich niet zoals een goede huurder zich hoort te gedragen (bv. oplopende achterstallen, geluidsoverlast, schade aan het pand enz.) [-] De verhuurder heeft de ruimte dringend nodig [-] De verhuurder heeft een redelijke nieuwe huurovereenkomst voorgesteld en de huurder gaat niet akkoord [-] De verhuurder wil een geldig bestemmingsplan uitvoeren op de locatie waar de woning is gesitueerd Ten slotte kunnen eventuele zwaarwegende belangen ook een beëindiging van de huurovereenkomst rechtvaardigen. Dat kan met name het geval zijn wanneer de verhuurder er zelf zijn hoofdverblijfplaats heeft en daarnaast kamers verhuurt.

  Mijn huisbaas zegt de huurovereenkomst op en ik ben het hier niet mee eens! Wat kan ik doen?

  Protesteer altijd de opzegging per aangetekende brief. De verhuurder is dan verplicht om de zaak eerst aan de rechter voor te leggen en kan in de tussentijd de huurovereenkomst niet ontbinden. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Is de huurder het ook niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Ook dan moet de verhuurder nog even afwachten tot hij de huurovereenkomst definitief kan ontbinden.

  Ik wil als huurder van een woning mijn huurcontract beëindigen. Hoe moet ik dat doen?

  Hiervoor moet de huurder een aangetekende brief naar de verhuurder verzenden waarin hij aangeeft dat hij de huurovereenkomst wil beëindigen. In principe kan dat ook bij een exploot van de deurwaarder, maar dat is zeker geen verplichting. Hierbij moet wel nog even een opzegtermijn worden gerespecteerd. Dit geldt wel alleen voor een huurovereenkomst van onbepaalde tijd. Bij tijdelijke huurovereenkomsten is het de regel dat de overeengekomen huurperiode wel na te leven is. Houd er ook rekening mee dat de beëindiging gevolgen heeft voor eventuele onderhuurders. Soms kunnen zij een schadevergoeding eisen wanneer de hoofdhuurder het huurcontract opzegt. Maak eventueel vooraf even afspraken met de verhuurder en de onderhuurders om problemen te voorkomen.

  Wat kan ik doen tegen een verstoring van mijn woongenot?

  In de eerste plaats kan de huurder in gesprek gaan met de verhuurder en hem vriendelijk verzoeken om de inbreuk te stoppen. Wanneer dit geen resultaat oplevert, is het aangeraden om de verhuurder schriftelijk aan te manen om de pernicieuze activiteiten stop te zetten. In extreme gevallen is het zelfs mogelijk om de politie op te roepen. Wanneer dit alles niet werkt, moet de rechter uitspraak doen. De rechter kan dan zelfs de verhuurder verplichten om een schadevergoeding te betalen.

  Heeft een verhuurder altijd het recht om een borgsom te vragen?

  Ja, er is juridisch geen bezwaar tegen het vragen van een redelijke borg. Vaak zal zo'n redelijke borgsom ongeveer een tot twee maanden huur bedragen. Het is wel aangewezen om zo'n borgsom altijd via een overboeking te regelen zodat er een bewijs van de betaling is.

  Mag een verhuurder sleutelgeld vragen?

  Neen. Sleutelgeld vragen is niet toegestaan. Zowel de vertrekkende huurders als de verhuurder mogen geen sleutelgeld vragen. Een eventuele contractuele afspraak die anders aangeeft, is niet geldig.

  Wat is een campuscontract?

  Een campuscontract is een huurovereenkomst waarvan de duurtijd is gekoppeld aan de inschrijving bij een onderwijsinstelling. Wanneer de student zich uitschrijft bij de onderwijsinstelling of zijn diploma behaalt, wordt ook de huurovereenkomst automatisch beëindigd.

  Hoe zit het met de rechtsgeldigheid van een campuscontract?

  Een campuscontract is toegestaan voor studenten en voor promovendi. Het campuscontract kan bovendien zo lang duren als de inschrijving bij de onderwijsinstelling duurt, ongeacht de leeftijd van de student. Om geldig te zijn moet een campuscontract expliciet vermelden dat het gaat om een woonruimte die bestemd is voor studenten en dat diezelfde woonruimte na de beëindiging van het campuscontract opnieuw aan een student zal worden verhuurd.

  Ik heb problemen met mijn huisbaas. Wat kan ik hieraan doen?

  Doe in de eerste plaats het nodige om de problematiek niet te verergeren. Ga zeker niet schelden en blijf altijd correct. Laat emoties buiten beschouwing. Probeer daarnaast om het probleem gewoon onderling te bespreken. Wanneer dat niet lukt, is het aangeraden om juridisch advies in te winnen. Vaak is er binnen de universiteit een adviesorgaan waar studenten terechtkunnen voor juridisch advies. Licht de huisbaas daar alvast niet over in. Wanneer het aangewezen is om actie te ondernemen, kan eventueel de stap naar de rechter worden gezet.

  Hoe kan ik weten of de gevraagde huurprijs wel redelijk is?

  Controleer binnen de zes maanden na het aangaan van de huurovereenkomst of deze wel redelijk is (dan is het nog mogelijk om met terugwerkende kracht een huurverlaging aan te vragen). Voor het nagaan van de redelijkheid van de huurprijs is het aangeraden om naar de website van de Huurcommissie te surfen. Hier zijn handige rekentools beschikbaar om meteen het een en ander te controleren.

  Mijn verhuurder wil de huur verhogen. Mag hij dat wel doen?

  Het is niet verboden om de huurprijs te verhogen, maar er gelden wel wettelijke regels. Zo moet de verhuurder de huurder daar schriftelijk van op de hoogte brengen. Dit moet minstens twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs gebeuren. In deze mededeling moeten zowel de nieuwe als de huidige huurprijs worden opgenomen, net zoals de datum waarop de nieuwe huurprijs van toepassing wordt. Daarnaast mag de verhoging nooit hoger zijn dan een wettelijk percentage dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld en terug te vinden is via de website van de Rijksoverheid. Ten slotte moet de verhuurder de huurder de kans geven om bezwaar te maken. Daarom moet de verhuurder in zijn brief steeds aangeven binnen welke termijn de huurder dat moet doen.

  Wie moet opdraaien voor het onderhoud: de huurder of de verhuurder?

  De huurder is enkel verantwoordelijk voor het klein onderhoud van het gehuurde en voor schade die de huurder zelf heeft veroorzaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lekkende kraan of het verven van de binnenmuren. Groot onderhoud of grotere reparaties die in hoge kosten resulteren, zijn allicht voor rekening van de verhuurder. Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van de sloten of het onderhouden van het dak.

  Mag ik een kamer in mijn studentenwoning onderverhuren?

  Dat mag enkel wanneer de verhuurder daar schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wanneer dat niet het geval is, kunnen zich allerlei problemen stellen. Zo kan het zelfs een reden zijn om de kamer te verliezen en tegelijkertijd een schadeclaim van de onderhuurder in de bus te krijgen.

  Wanneer mag de verhuurder borg inhouden?

  De verhuurder mag de reparatiekosten aftrekken van de waarborgsom indien dit de verantwoordelijkheid is van de huurder. Om geschillen te voorkomen, is het aan te raden om bij ingang van het huurcontract en bij het einde van de huur een opnamestaat te maken. Zo kun je duidelijk bewijzen wat de schade is.

  Wanneer kan je een huurder uit huis zetten?

  Er zijn een aantal goede redenen om de huurovereenkomst op te zeggen en de huurder uit huis te zetten. Dit mag bijvoorbeeld als de huurder geen goede huurder is, zoals bij drie maanden huurachterstand, het veroorzaken van overlast of het niet op een behoorlijke manier bewonen van de woning. Ook bij dringend eigen gebruik, als de huurder niet akkoord gaat met een redelijk voorstel voor een nieuwe of aangepaste huurovereenkomst en bij het realiseren van een geldend bestemmingsplan kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen. Bij tussenhuur gelden er afwijkende regels die het eenvoudiger maken om de huurovereenkomst te beëindigen.

  Wanneer mag de verhuurder de woning betreden?

  De verhuurder mag de woning niet zomaar betreden, omdat de huurder recht heeft op privacy. De verhuurder mag de woning wel betreden met de uitdrukkelijke toestemming van de huurder. Ook als de verhuurder een goede reden heeft om de woning te betreden, kan dit. Bijvoorbeeld om een dringend probleem te verhelpen dat niet kan wachten. Het is in ieder geval aan te raden om altijd eerst met de huurder te overleggen.

  Is de verhuurder verplicht rookmelders te plaatsen?

  Sinds 1 juli 2022 zijn verhuurders inderdaad verplicht om rookmelders te plaatsen. Als de verhuurder dit niet doet, kan de huurder zelf rookmelders ophangen en de kosten verrekenen met de huur.

  Wie betaalt de rioolheffing: de huurder of de verhuurder?

  De rioolheffing is te betalen door de gebruiker van de woning, in dit geval de huurder.

  Wanneer moet de verhuurder de keuken vervangen?

  Daarvoor moet de huidige staat van de keuken worden vergeleken met de staat van de keuken bij aanvang van de huurovereenkomst. Als de keuken door normale slijtage sterk is versleten, kan dit een reden zijn om herstellingen te vragen of te vragen om de keuken te laten vervangen. Ook als de keuken niet aan de minimale eisen voldoet, bijvoorbeeld wanneer het geen kooktoestel heeft of niet beschikt over werkbladen, kan worden gevraagd om de keuken te vervangen.

  Is de verhuurder verplicht om dubbelglas te plaatsen?

  Nee, een verhuurder is niet verplicht om dubbelglas te plaatsen. Als de huurder bereid is om een huurverhoging te betalen, kan hij of zij de verhuurder voorstellen om toch dubbelglas te plaatsen. Eventueel kun je dit aan de rechter vragen. De rechter zal de verhuurder hier enkel toe verplichten als de huurder bereid is om deze huurverhoging te betalen.

  Wie betaalt afvalstoffenheffing: de huurder of de verhuurder?

  De huurder is verplicht om zelf de afvalstoffenheffing te betalen.

  Wie betaalt de waterschapsbelasting: de huurder of de verhuurder?

  De huurder dient elk jaar de waterschapsbelasting te betalen.

  Wanneer moet de verhuurder de badkamer vervangen?

  De huurder kan van de verhuurder verlangen om gebreken die niet de huurder zijn schuld zijn te verhelpen, zoals een wc-pot die door normale slijtage lekt. Daarbij zal rekening worden gehouden met de staat van de badkamer toen de huurder de woning ging huren.

  Hoe snel moet de verhuurder de verwarming repareren?

  Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan. Veel verhuurders laten de huurder daarom zelf bellen naar een storingsdienst en zelf een afspraak inplannen. De verhuurder zal dan de herstellingskosten vergoeden of dit kan worden verrekend met de huur.

  Wat als de verhuurder geen energielabel heeft?

  De verhuurder moet een geldig energielabel hebben en dit beschikbaar stellen aan de huurder. Bij het ontbreken van een energielabel kan de verhuurder een boete krijgen. In sommige gevallen hoeft de eigenaar geen energielabel te hebben.

  Hoe kan ik een verhuurder in gebreke stellen?

  Om een verhuurder in gebreke te stellen, dien je hem of haar een schriftelijke kennisgeving te sturen waarin je aangeeft wat de specifieke problemen zijn en waarbij je hem of haar een redelijke termijn geeft om deze te verhelpen.

  Waar mag de verhuurder de borg voor gebruiken?

  De borg mag door de verhuurder worden gebruikt voor het dekken van achterstallige huur of het herstellen van schade aan de woning, veroorzaakt door de huurder.

  Is de verhuurder verantwoordelijk voor een lekkage?

  Doorgaans is de verhuurder verantwoordelijk voor het verhelpen van lekkages, tenzij deze zijn ontstaan door nalatigheid of schuld van de huurder.

  Is de verhuurder verantwoordelijk voor muizen?

  De verhuurder is verantwoordelijk voor het bestrijden van muizen als het probleem structureel is en niet veroorzaakt wordt door de levenswijze van de huurder.

  Is de verhuurder verantwoordelijk voor schimmel?

  Als schimmel het gevolg is van structurele problemen met de woning, zoals lekkages of slechte ventilatie, wel. Als het komt door de levenswijze van de huurder, bijvoorbeeld door het onvoldoende luchten van de ruimtes, niet.

  Wat met de huurder bij de verkoop van het huis?

  Bij een verkoop blijft het huurcontract in principe doorlopen. De nieuwe eigenaar neemt de rechten en plichten van de oude verhuurder over. De huurder krijgt met andere woorden een nieuwe verhuurder, maar mag gewoon volgens de oude voorwaarden blijven huren.

  Waar is de huurder verantwoordelijk voor?

  De huurder is verantwoordelijk voor het betalen van het huurgeld, het dagelijks onderhoud, het melden van gebreken en het voorkomen van schade aan de woning.

  Waar moet een huurder aan voldoen?

  Een huurder moet zich houden aan de afspraken in het huurcontract, tijdig de huur betalen en zorg dragen voor het gehuurde.

  Is de huurder aansprakelijk voor glasschade?

  Glasschade wordt in principe veroorzaakt door een actie of door het gedrag van de huurder (of zijn kinderen, huisdieren, vrienden …). In dit geval is de huurder aansprakelijk voor glasschade die hij heeft veroorzaakt.

  Is de huurder verplicht om de tuin te onderhouden?

  Als er een tuin bij de woning hoort, is de huurder doorgaans verplicht deze te onderhouden. Het kan ook dat dit anders is afgesproken met de verhuurder.

  Wat moet de huurder zelf herstellen?

  Kleine reparaties en dagelijks onderhoud zijn meestal voor rekening van de huurder, bijvoorbeeld kleine schade aan het deurbeslag.