EN

Besparen op de ongevallenverzekering

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de ongevallenverzekering en overstappen naar een andere ongevallenverzekeraar is daar slechts een van. In ieder geval blijft het wel belangrijk dat de ongevallenverzekering voldoende dekking biedt, zonder dat de premie nodeloos hoog hoeft op te lopen. Hieronder zijn de belangrijkste manieren om te besparen op de ongevallenverzekering weergegeven.

Beperktere dekking

Bij een ongevallenverzekering worden de gevolgen van een ongeval in vier rubrieken verzekerd. Sommige verzekeraars bieden een totaalpakket aan, maar bij andere verzekeraars is het dan weer mogelijk om slechts een of meerdere rubrieken te laten verzekeren. Door te kiezen voor minder rubrieken is het natuurlijk mogelijk om te besparen.

  • Rubriek A: overlijden

  • Rubriek B: blijvende invaliditeit

  • Rubriek C: tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  • Rubriek D: kosten van een geneeskundige behandeling

Voor de meeste verzekeringsnemers zijn vooral rubriek A en rubriek B belangrijk omdat dit toch wel de meest ingrijpende gebeurtenissen zijn die financieel een grote impact hebben op de verzekerde of de begunstigden. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid is er bijvoorbeeld ook gewoon de loondoorbetalingsplicht aan minstens 70% van het salaris of de ziekte-uitkering. Voor veel mensen volstaat dat. Wie dure leningen of andere financiële verplichtingen heeft en weinig inkomensverlies kan verteren, kan er wel baat bij hebben. Natuurlijk zijn hier ook andere oplossingen voor die al in enige mate (beperkt) redding brengen, zoals de dekking hypotheekbescherming.

Rubriek D kan dan weer vooral handig zijn als er dure prothesen, een blindengeleidehond of een invalidenwagen moeten worden aangekocht. Ook hier moet men vooral zelf uitmaken of dergelijke kosten na een ongeval eenvoudig te dragen zijn.

Lager verzekerd bedrag

In principe is het mogelijk om binnen elke rubriek te kiezen voor een welbepaald verzekerd bedrag. Door dit bedrag te verlagen, is het mogelijk om te besparen op de ongevallenverzekering. Natuurlijk is de bescherming dan ook beperkter. Vaak worden dergelijke dekkingen wel in een pakketvorm aangeboden en zal bijvoorbeeld een verlaging in rubriek A ook in een verlaging in rubriek B resulteren. Bij sommige ongevallenverzekeraars zijn ze dan weer individueel aan te passen. Meestal is dit toch interessanter.

Wijzigingen doorgeven

Bij de berekening van de ongevallenverzekering spelen veel persoonlijke factoren een rol. De gezinssamenstelling, de uitgeoefende job en eventuele gevaarlijke sporten kunnen een grote invloed hebben op de premie van de ongevallenverzekering. Daarom is het belangrijk om wijzigingen steeds aan de verzekeraar door te geven. Wordt een timmerman nu een bouwkundig calculator? Dan neemt het risico op een ongeval drastisch af en zal de premie ook kunnen zakken. Anderzijds: ook wanneer het risico toeneemt is de verzekerde altijd verplicht om wijzigingen aan de ongevallenverzekeraar door te geven.

Collectieve ongevallenverzekering

Voor onderwijsinstellingen, werkgevers of verenigingen is het eveneens mogelijk om een ongevallenverzekering af te sluiten voor een grote groep kinderen, leden of werknemers. Vaak kan dat al vanaf minstens vijf personen. Zo'n collectieve ongevallenverzekering is over het algemeen veel voordeliger. Het staat een onderwijsinstelling natuurlijk vrij om de premie via de schoolfactuur door te rekenen.

Let in zo'n gevallen wel telkens op de dekking want niet altijd zijn zo'n collectieve ongevallenverzekeringen echt interessant. Zo is de dekking van de goedkope collectieve scholierenongevallenverzekering vaak beperkt tot ongevallen onder schooltijd. Een uitgebreidere ongevallenverzekering blijft dan aangewezen.

Pakketkorting

Veel verzekeraars houden met de ongevallenverzekering rekening bij het berekenen van pakketkortingen. Wanneer er verschillende verzekeringen bij hen worden afgenomen, kan de korting bij elke verzekering tot meer dan 10% oplopen. Dat kan interessant zijn, maar dan is de verzekerde wel verplicht om ook met andere verzekeringen over te stappen. En daar knelt natuurlijk het schoentje: een andere verzekeraar kan soms flink goedkoper zijn, zelfs als we rekening houden met zo'n pakketkorting, of zijn polisvoorwaarden kunnen gunstiger zijn. Kies daarom niet zomaar voor een pakketkorting maar ga ook per verzekering na of overstappen wel de juiste keuze is.

Ongevallenverzekeringen vergelijken

Ten slotte hanteren verzekeraars nu eenmaal verschillende tarieven. Dat valt soms te verklaren door afwijkende polisvoorwaarden, bijvoorbeeld omdat de polis een uitsluiting voor motorrijden bevat, maar soms is een verzekeraar ook gewoon goedkoper. Door gericht ongevallenverzekeringen te vergelijken, is het mogelijk om toch wel sterk te besparen. Wij raden aan om jaarlijks een nieuwe vergelijking te maken.

Alle informatie over het vergelijken van ongevallenverzekeringen

Veelgestelde vragen over de ongevallenverzekering

Ben ik 24/7 verzekerd bij een ongevallenverzekering?

Bij een persoonlijke ongevallenverzekering of een gezinsongevallenverzekering is dat de regel, maar er zijn uitzonderingen. Zo kan motorrijden, dronkenschap of een gevaarlijke sport uitgesloten zijn. Ongevallen die op deze momenten ontstaan, zijn dan niet gedekt. Sommige ongevallenverzekeringen bieden bovendien enkel op bepaalde momenten dekking. Voor de scholierenongevallenverzekering is de dekking bijvoorbeeld beperkt tot ongevallen tijdens de schooltijd en bij een ongevallenverzekering voor inzittenden gaat het natuurlijk om de tijd dat men in de auto vertoeft.

Krijg ik als student korting op de ongevallenverzekering?

In principe niet, maar er zijn wel veel manieren om te besparen. Vaak is het zo dat studenten die uitwonen omwille van hun studies tot een bepaalde leeftijd nog steeds onder de gezinsongevallenverzekering van de ouders vallen. Indien dat niet het geval is, kan het interessanter zijn dat de ouders overstappen. Daarnaast kunnen studenten zich soms laten verzekeren via een collectieve ongevallenverzekering van de studie- of studentenvereniging. Tevens zal een student door zijn jonge leeftijd en het feit dat hij geen gevaarlijk beroep uitoefent, vaak automatisch een minder hoge premie moeten betalen. Een echte studentenkorting kunnen we het echter niet noemen. Ten slotte gelden ook de kortingen waar anderen op kunnen rekenen, zoals de pakketkorting omdat ook andere verzekeringen bij de verzekeraar worden ondergebracht.

Hoe werkt de uitkering bij overlijden (rubriek A)?

De verzekeraar zal het forfaitaire bedrag dat in de polis is weergegeven, vaak een bedrag tussen 5.000 en 20.000 euro, uitkeren aan de begunstigden. Deze begunstigden staan ook in de polis weergegeven. Meestal gaat het in de eerste plaats om de echtgenoot of echtgenote van de verzekerde en, wanneer die er niet is, om de kinderen (elk voor een gelijk deel). Wanneer er ook geen kinderen zijn, wordt het bedrag onder de erfgenamen verdeeld. Wanneer de verzekeraar eerder al voor hetzelfde ongeval een bedrag uitkeerde voor blijvende invaliditeit, wordt dit meestal van de uitkering bij overlijden afgetrokken met ten hoogste het bedrag van rubriek A.

Hoe werkt de uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B)?

Het verzekerde bedrag in rubriek B uitbetaald in functie van de blijvende invaliditeit. Hiervoor vertrekt de verzekeraar van de zogenaamde Gliedertaxe die in de polisvoorwaarden terug te vinden is en de vaststellingen van een medisch deskundige. Hoe zwaarder de blijvende invaliditeit is, hoe hoger het uitgekeerde bedrag. Zo opent het verlies van een ringvinger of een pink bijvoorbeeld recht op een vergoeding van 10% van het verzekerd bedrag, terwijl dat bij een middelvinger 12% bedraagt, bij een wijsvinger 15% en bij een duim 25%.

Hoe werkt de uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (rubriek C)?

Hier wordt gedurende een beperkte periode (vaak twee jaar) een periodieke uitkering toegekend die afhankelijk is van het verzekerd bedrag (en dus niet van het loon) wanneer de verzekerde ten gevolge van een gedekt ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt wordt.

Hoe werkt de uitkering van kosten van geneeskundige behandeling (rubriek D)?

Het gaat om een ruime dekking van medische kosten die ten gevolge van het ongeval te maken zijn. Deze dekking is uitgebreider dan wat de verzekerde van de ziektekostenverzekering kan verwachten. Zo biedt het bijvoorbeeld ook dekking voor de kosten van het vervoer naar de plaats van de behandeling, de eerste aanschaffingskosten voor prothese, de aanschaf van een blindengeleidehond enzovoort. Er gelden vaak wel allerlei beperkingen. Zeker bij tandheelkundige hulp is er meestal maar een heel beperkt bedrag per behandeld element gedekt.