EN

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering is een verzekering die de schade aan de inboedel dekt, ten gevolge van een aantal onverwachte gebeurtenissen. Tot de inboedel behoort in principe alles wat niet-nagelvast is en zich in de woning bevindt. Een aantal zaken worden door de inboedelverzekering meestal niet tot de inboedel gerekend, zoals motorrijtuigen die zich in de garage bevinden, geld of de zakelijke inboedel. Spullen die zich in de tuin bevinden, zoals het tuinmeubilair, worden meestal ook tot de inboedel gerekend. In sommige gevallen is er eveneens een dekking voorzien voor de inboedel die zich elders (in Nederland) bevindt, bijvoorbeeld voor de laptop die de schoolkinderen meenemen. Vaak is zo'n dekking eerder optioneel.

Soorten inboedelverzekeringen

Er zijn twee soorten inboedelverzekeringen: de extra uitgebreide inboedelverzekering en de allrisk-inboedelverzekering. Bij een extra uitgebreide inboedelverzekering is alles gedekt wat expliciet wordt benoemd. Bij een allrisk-inboedelverzekering is alles wat expliciet wordt uitgesloten, niet gedekt. De extra uitgebreide inboedelverzekering is de minst uitgebreide inboedelverzekering.

Extra uitgebreide inboedelverzekering

Worden vaak gedekt:

 • Brand

 • Blikseminslag

 • Diefstal

 • Vandalisme

 • Waterschade door een defect aquarium of waterbed

 • Roetschade

 • Stormschade

 • Ontploffingen

 • Omgevallen kranen

 • Vandalisme

 • Schade door vliegtuigen

Daarnaast bevat deze verzekering ook de klassieke uitsluitingen (eigen gebrek, catastroferisico’s et cetera)

Allrisk-inboedelverzekering

Worden vaak uitgesloten:

 • Catastroferisico's (bv. aardbeving of oorlog)

 • Eigen gebreken

 • Geleidelijk werkende invloeden (bv. verrotting, corrosie, schimmelgroei, insecten …)

Als er geen uitsluiting is voorzien, zal de allrisk-inboedelverzekering het schadegeval dekken.

Extra dekkingen

Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om naast de inboedelverzekering extra dekkingen af te sluiten. Het gaat dan om situaties die standaard niet door de inboedelverzekering gedekt worden, maar die mits bijbetaling toch verzekerd worden. De extra dekkingen die meestal worden aangeboden zijn:

 • Buitenshuisdekking: dekking voor de inboedel die buitenshuis wordt gebruikt (bv. smartphone wordt gestolen tijdens het joggen)

 • Dekking voor kostbaarheden (bv. waardevolle antiek of kunst)

 • Tijdelijke verhuur (bv. dekking als de woning via Airbnb wordt verhuurd)

 • Huurdersbelang (bepaalde opstalverbeteringen die door de huurder werden uitgevoerd, bv. de plaatsing van parket of een nieuwe keuken)

 • Eigenaarsbelang (dekking van opstalverzekering door de eigenaar van een appartement waarbij de VvE al een opstalverzekering heeft afgesloten)

Inboedelverzekeringen vergelijken

Bij het vergelijken van inboedelverzekeringen is het belangrijk om steeds te letten op wat al dan niet gedekt is. Ook de maximale gedekte bedragen en het eigen risico kunnen vaak sterk verschillen, net zoals de prijs van de inboedelverzekering. Het is aangeraden om bij ingrijpende wijzigingen, bijvoorbeeld bij het verkopen van het antiek of bij een gewijzigde gezinssituatie, de inboedelverzekering te vergelijken. Eigenlijk is minstens elke drie jaar een nieuwe vergelijking maken aangewezen.

man vergelijkt inboedelverzekering achter laptop

Kosten van de inboedelverzekering

De kostprijs van de inboedelverzekering is afhankelijk van verschillende factoren waarop verzekerden soms wel, maar soms ook niet, invloed kunnen uitoefenen. De algemene regel is dat de kosten stijgen als het risico op schade toeneemt. Anderzijds neemt de kostprijs van de inboedelverzekering af wanneer het uit te keren bedrag lager ligt.

Kostprijs inboedelverzekering stijgt Kostprijs inboedelverzekering daalt
Risico Risico neemt toe: – Meer gedekte situaties – Kinderen in huis – Inbraakgevoelige buurt – EnzovoortRisico neemt af: – Politie Keurmerk Veilig Wonen – Strodak wordt vervangen door dakpannen – Kinderen gaan het huis uit – Enzovoort
Schade-uitkering Hogere schade-uitkering: – Laag eigen risico – Weinig beperkingen – Hoge inboedelwaarde – EnzovoortMeer uitbetalingsbeperkingen: – Hoog eigen risico – Maximale gedekte bedragen – Lage inboedelwaarde – Enzovoort

Ten slotte spelen er altijd nog een aantal commerciële factoren bij het bepalen van de kosten van de inboedelverzekering. Zo kennen sommige verzekeraars een korting toe bij een gecombineerde woonverzekering (inboedelverzekering en opstalverzekering).

Overstappen naar een andere inboedelverzekering

Door over te stappen naar een andere inboedelverzekering is het vaak mogelijk om extra te besparen op de premie. Alvorens er kan worden overgestapt, moet de vorige inboedelverzekering eerst worden opgezegd. Het opzeggen van de inboedelverzekering kan, mits inachtneming van een contractuele opzegtermijn, op de vervaldag. Bij een stilzwijgende verlenging is opzegging steeds mogelijk met een opzegtermijn van één maand.

man en vrouw stappen over van inboedelverzekering

Besparen op de inboedelverzekering

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de inboedelverzekering. Enerzijds kan dat door het risico en de eventuele schade-uitkering te doen afnemen. Daarnaast spelen ook de commerciële formules een rol. Doorloop onderstaande stappen om te besparen op de inboedelverzekering.

 1. Inboedelverzekeringen vergelijken

  In exact dezelfde situatie zijn er toch prijsverschillen. Dat komt omdat verzekeraars andere commerciële formules hanteren of andere werkingskosten hebben. Het is belangrijk om voldoende vaak inboedelverzekeringen te vergelijken.

 2. Schade-uitkeringsbeperkingen

  Als de verzekeraar bij een schadegeval minder moet vergoeden, neemt ook de premie af. Door het eigen risico te verhogen of door te kiezen voor een verzekering met lagere maximumuitkeringen neemt de verzekeringspremie af.

 3. Het risico beperken

  Investeer in inbraakbeveiliging, bijvoorbeeld door passend sluitwerk of een gecertificeerd alarmsysteem. Bij veel verzekeraars resulteert dit in een mooie korting op de inboedelverzekering.

 4. Maak gebruik van commerciële acties

  Sommige verzekeraars kennen een korting toe als verschillende verzekeringen worden gecombineerd of bij het kiezen voor een jaarpremie. Ga telkens de mogelijkheden na.

  Meer informatie over besparen bij een inboedelverzekering →

Inboedelverzekeraars

De inboedelverzekering wordt door vrijwel alle verzekeraars aangeboden. Ongeveer 5,8 miljoen Nederlanders hebben de verzekering en het behoort dan ook tot de populairste verzekeringen in Nederland, vergelijkbaar met de populariteit van de aansprakelijkheidsverzekering. Het vinden van een goede inboedelverzekeraar is dan ook niet zo moeilijk.

Glasverzekering

Glasschade wordt normaal gesproken niet gedekt door de inboedelverzekering, maar door de opstalverzekering. De huurder zal de opstallen echter niet verzekeren, terwijl hij bij glasschade wel door de verhuurder zal worden aangesproken. Dat is geen ideale situatie. Daarom zijn er inboedelverzekeraars die ook glasschade dekken als een huurder een inboedelverzekering afsluit. Bij sommige inboedelverzekeraars is dit niet standaard het geval, maar kan het wel optioneel aan de verzekeringsovereenkomst worden toegevoegd. Uiteraard wordt de inboedelverzekering dan duurder. Houd ook rekening met de voorwaarden en uitsluitingen, want dat kunnen er soms erg veel zijn.

Alles over de glasverzekering

Veelgestelde vragen over de inboedelverzekering

Wat is de gemiddelde inboedelschade bij een schadegeval?

De schade aan een inboedel kan sterk oplopen. De gemiddelde omvang van de schade bedraagt 875 euro voornamelijk door de vele kleine schadegevallen die het gemiddelde cijfer omlaag trekt.

Speelt leeftijd een rol bij het bepalen van de verzekeringspremie?

Min of meer. Cijfers tonen aan dat jonge mensen minder spullen hebben en gedurende hun leven steeds meer spullen verzamelen. Vanaf het zeventigste levensjaar neemt de waarde van de inboedel af. Oudere mensen zien het nut niet meer in het investeren in een dure inboedel. Daarom is de premie voor 70+'ers vaak lager.

Wat vergoedt de inboedelverzekering niet?

Dat verschilt van polis tot polis. In vrijwel iedere polis zijn uitsluitingen opgenomen voor aardbevingen, atoomkernreacties, dijkdoorbraak, vulkaanuitbarstingen, opstanden en oorlog. Ook schade die buitenshuis optreedt, is in principe niet gedekt. Het is wel mogelijk om hiervoor een extra dekking af te sluiten.

Is de inboedelverzekering verplicht?

Neen. Toch is een inboedelverzekering aangeraden. De waarde van de inboedel staat meestal in verhouding met het netto-inkomen en bij een schadegeval is er vrijwel altijd een grote financiële impact.

Wat is de inboedelwaardemeter?

De inboedelwaardemeter is een tool om eenvoudig de waarde van een inboedel te schatten. Op basis van statistische gegevens blijkt dat de waarde van een inboedel op basis van een aantal vragen vrij eenvoudig te schatten is. Dan moet er niet met pen en papier doorheen de woning worden gegaan. In uitzonderlijke gevallen zal een inboedelwaardemeter geen goede indicatie vormen. Het gaat dan vooral om heel grote huizen of bij heel hoge inkomens. Dan moet de waarde van de inboedel toch gewoon handmatig worden bepaald.