EN

Iemand aansprakelijk stellen

Schade is vervelend, maar niet onoverkomelijk. Particulieren en bedrijven kunnen elkaar aansprakelijk stellen. Daarmee houdt de aansprakelijkstellende partij de tegenpartij verantwoordelijk voor de geleden schade. De tegenpartij zal de kosten dan moeten vergoeden. Hoe gaat een aansprakelijkstelling in zijn werk?

Stappenplan →
een beschadigde auto en de bestuurder wordt aansprakelijk gehouden

Stappenplan aansprakelijk stellen

Schade opgelopen? Dan kan dit stappenplan gevolgd worden om de tegenpartij aansprakelijk te stellen.

 1. Stel vast dat de ander aansprakelijk is

  Het is belangrijk aan te tonen dat de wederpartij schuld heeft. Alleen bij voldoende bewijs voor aansprakelijkheid van de tegenpartij kan er een schadevergoeding worden toegewezen. In het geval van eigen schuld, kan er eventueel ook een schadevergoeding worden toegewezen (door de eigen verzekeraar).

  man stelt aansprakelijkheid vast
 2. Stel een lijst op van de schade

  Vermeld op een lijst alle gemaakte kosten tot nu toe. Houd ook eventuele bijkomende kosten bij. Op deze lijst wordt alle materiële schade bijgehouden, zoals beschadiging aan eigendommen (direct in geld uit te drukken). Denk daarbij aan schade aan de auto, fiets of kleding. Daarnaast kunnen ook kosten voor medische ingrepen, reiskosten, gederfde inkomsten en huishoudelijke hulp geclaimd worden. Letselschade opgelopen? Dan is het zaak een jurist in te schakelen.

  vrouw maakt een lijst met beschadigingen/schades
 3. Verstuur de aansprakelijkstelling

  Lees de alinea ‘de aansprakelijkstelling voorbereiden’ en volg de verdere stappen. Gebruik ook de voorbeeldbrief ‘Materiële schade’ om materiële schade te claimen. Letselschade kan het best door een jurist geclaimd worden.

  Voorbeeldbrief downloaden
  aansprakelijkheidstelling versturen per post
 4. Geen vergoeding ontvangen?

  Indien er geen vergoeding wordt toegekend, is het zaak rechtsbijstand te zoeken. Een jurist kan helpen om een vergoeding af te dwingen.

  Rechtsbijstandverzekering →
  stappen ondernemen na het uitblijven van een vergoeding

De aansprakelijkstelling voorbereiden

De aansprakelijkstelling moet worden voorbereid door bewijsmateriaal te verzamelen. Dit zijn de stappen die gezet moeten worden:

 • Verzamel indien mogelijk foto’s van de situatie. Foto’s gemaakt met een mobiele telefoon voldoen al;

 • Noteer de namen en telefoonnummers van getuigen die de schade hebben zien ontstaan;

 • Doe eventueel aangifte bij de politie en verstuur het opgemaakte rapport van de politie aan de verzekeraar;

 • Maak een goede omschrijving van de oorzaak en de situatie op. Probeer dit zo snel mogelijk te doen, omdat er anders details verloren kunnen gaan;

 • Bezoek bij verwondingen een arts, zodat lichamelijke en psychische gevolgen zijn gedocumenteerd. Een gedeelte van het medisch dossier kan eventueel worden meegezonden naar de verzekeraar.

De aangetekende brief

De aangetekende brief is de eerste stap in het geval van een aansprakelijkstelling. Vermeld in deze brief in ieder geval:

 • Wat er is gebeurd;

 • Welke schadeposten er zijn;

 • Dat er in de toekomst nog meer schadeposten kunnen zijn;

 • Dat de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld;

 • Dat alle geleden schade vergoed moet worden.

Voorbeeld brief downloaden

In het geval van letselschade

In het geval van letselschade is er vaak een tweede partij die de schade heeft veroorzaakt. Denk aan een automobilist die geen voorrang verleent in het verkeer. Deze partij kan bijna altijd aansprakelijk worden gesteld. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend door de verzekeraar van de tegenpartij, kan de schade verhaald worden. Ook de kosten van een letselschadeadvocaat kan in deze schadevergoeding worden opgenomen.

Bij letselschade is het aangeraden de verzekering en eventueel een advocaat de schade af te laten handelen. Zelf iemand aansprakelijk stellen is dan niet aangeraden, omdat het vaak een ingewikkeld proces is.

Schuld en risico

Het burgerlijk recht kent een verschil tussen schuldaansprakelijkheid en risico-aansprakelijkheid. Allereerst is het goed zich te beseffen dat schuld en aansprakelijkheid twee verschillende zaken zijn. Aan het verschil ligt een juridische regel ten grondslag. Bij aansprakelijkheid is de tegenpartij verplicht de schade te vergoeden. Dit is wettelijk vastgelegd.

Schuldaansprakelijkheid

Bij schuldaansprakelijkheid is er sprake van verwijtbaarheid van degene die het incident heeft veroorzaakt. In sommige gevallen is er sprake van overmacht. Bijvoorbeeld als een automobilist een aanrijding met een overstekende voetganger veroorzaakt. Redelijkerwijs had de automobilist de aanrijding niet kunnen voorkomen. Overmacht is moeilijk te bewijzen; er worden zeer hoge eisen aangesteld. Het kan kan zijn dat er toch wordt gekozen voor ‘schuld’.

Risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid maakt het niet uit wie er ‘schuldig’ is. Doet een bepaald risico zich voor, dan is de aansprakelijkheid daarmee gegeven. Denk aan de aansprakelijkheid voor opstal: ontstaat er schade door gebrek aan een opstal (een gebouw of een weg, brug, of iets dergelijks), dan is de bezitter aansprakelijk. Zelfs als hij niet wist van het gebrek.

Een ander voorbeeld is het risico voor dierenbezitters: de hond bijt een kind. De bezitter van de hond wordt aansprakelijk gesteld, maar heeft daar uiteraard zelf geen schuld aan. In dit geval heeft de bezitter van de hond alleen iets in bezit waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. De bezitter van de hond is verplicht de schade te vergoeden.

Belangrijk bij aansprakelijkstelling

Wie schade heeft geleden, kan de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dat gebeurt middels een aangetekende brief. Vanaf dat moment spreken we van een aansprakelijkstelling. Niet in alle gevallen hoeft degene die schade heeft geleden de brief zelf te formuleren en te versturen. In veel gevallen kan de verzekering dit ook regelen. Er is een aantal zaken waarop men moet letten bij het aansprakelijk stellen. Er moet zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzameld worden. Dit omdat de tegenpartij niet in alle gevallen zal toegeven dat de schade door hem of haar is veroorzaakt.

Uitzonderingen

De wetgever heeft een paar groepen uitgezonderd van aansprakelijkheid. Een ander is dan aansprakelijk voor het gedrag van een bepaald persoon. Zo zijn kinderen onder de 14 jaar (soms 16 jaar) oud niet zelf aansprakelijk. Werknemers zijn vaak ook niet zelf aansprakelijk. Geestelijk gehandicapten kunnen vaak ook niet zelf aansprakelijk worden gehouden. Iemand die in opdracht werkt is ook niet privé aansprakelijk. In deze gevallen komt de aansprakelijk neer bij de ouders, de chef of de toezichthouder.

De kosten van aansprakelijkstelling

In principe kost het niets om iemand aansprakelijk te stellen. Hooguit de postzegel en het tarief voor de aangetekende brief. In het geval van letselschade zal de letselschadespecialist ook om een vergoeding vragen, maar gedurende de juridische procedure, kan dit in het geval van een gelijkstelling worden gecompenseerd.