EN

Schadevergoeding bij een ziekenhuisopname

Bij een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, kun je te maken krijgen met een reeks ontmoedigende gevolgen, zoals een ziekenhuisopname, een langdurige revalidatie en zelfs operatieve ingrepen. Dit zijn allemaal aspecten die fysieke, mentale en financiële stress kunnen veroorzaken. Het goede nieuws is dat je mogelijk recht hebt op een schadevergoeding die deze zware last enigszins kan verlichten.

Inhoudsopgave

  Vrouw in ziekenhuisbed

  Schadevergoeding bij een ziekenhuisopname, operatie en revalidatie

  In Nederland bestaat een schadevergoeding uit twee hoofdonderdelen: de materiële schadevergoeding en het smartengeld. De materiële schadevergoeding dekt de directe en concrete kosten die je hebt gemaakt of die je nog moet maken, zoals medische kosten en kosten voor hulp bij het huishouden. Aan de andere kant van het spectrum staat het smartengeld of de immateriële schadevergoeding, wat een vergoeding biedt voor de pijn en het leed dat je hebt moeten ondergaan.

  Meer informatie over het recht op een schadevergoeding

  Materiële schadevergoeding bij een ziekenhuisopname

  Wie een lichamelijk letsel oploopt en daarbij wordt opgenomen in het ziekenhuis of wie een operatieve ingreep moet ondergaan, krijgt te maken met medische kosten. De kosten voor de medische behandeling, de verpleging en de verzorging komen allemaal in aanmerking voor een schadevergoeding. Deze kosten worden berekend aan de hand van bewijzen van de gemaakte kosten en voorspellingen over de in de toekomst te maken kosten. Ook medische kosten voor een geestelijk letsel komen in aanmerking.

  Subrogatie bij medische kosten

  Het slachtoffer zal altijd eerst zelf de medische kosten maken. Deze medische kosten zijn gelukkig volledig of gedeeltelijk gedekt door een zorgverzekering. De kosten die zijn gedekt door de zorgverzekering kunnen geen deel uitmaken van de schadeclaim die wordt ingediend. Het eigen risico bij bijvoorbeeld langdurige fysiotherapie kan wel deel uitmaken van de schadeclaim. De zorgverzekeraar zal worden gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer. Dat wil zeggen dat de zorgverzekeraar de betaalde vergoedingen terug kan vragen aan de aansprakelijke partij.

  Aanpassingskosten

  Ten gevolge van het letsel en de daarbij horende revalidatie krijgt het slachtoffer mogelijk te maken met aanpassingskosten. Er is bijvoorbeeld een rollator nodig of het slachtoffer heeft aangepaste kleding nodig. Mogelijk moet zelfs de woning worden aangepast. De aanpassingskosten kunnen ook betrekking hebben op de vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe hobby moet worden gezocht. Deze aanpassingskosten komen in aanmerking voor een schadevergoeding.

  Reiskosten

  Wanneer iemand operatieve ingrepen moet ondergaan, worden er reiskosten gemaakt. Het gaat om de kosten om zich te verplaatsen naar het ziekenhuis, naar de huisarts en dergelijke meer. Deze reiskosten moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Vaak worden ook de reiskosten van naasten vergoed die de gewonde bezoeken in het ziekenhuis. De redenering hierachter is dat deze bezoekjes het genezingsproces bevorderen en dat ze daarom niet onder de schadebeperkingsplicht vallen.

  Bloemetjesgeld

  Wanneer je in het ziekenhuis ligt, maak je extra kosten. Bijvoorbeeld voor de huur van een televisie, voor de aankoop van magazines en voor het plaatsen van bloemetjes en een fruitmand op de kamer. Het is vervelend om dit allemaal tot in detail bij te houden. Daarom wordt vaak met de verzekeraar een vast bedrag afgesproken, het zogenoemde bloemetjesgeld. Meestal is dit begroot op een vast bedrag per dag. Als je hogere kosten kunt aantonen, kun je dit uiteraard claimen bij de aansprakelijke partij of de verzekeraar.

  Zorgschade bij ziekenhuisopname of operatieve ingreep

  Als je door het ongeval opgenomen wordt in het ziekenhuis of een operatieve ingreep dient te ondergaan, is er misschien wel sprake van een blijvend of ernstig letsel. Hierdoor heb je enige tijd extra zorg nodig. Mogelijk zal een bekende of een familielid deze verzorging (deels) op zich nemen. Het is mogelijk dat de verzorgende zelf een eigen vordering indient ter vergoeding van de gemaakte kosten, bijvoorbeeld de kosten om zich elke dag naar de zorgbehoevende te verplaatsen.

  Als de zorgbehoevende zelf zorgkosten maakt, bijvoorbeeld door professionele hulp in te schakelen, heeft de zorgbehoevende uiteraard zelf recht op een schadevergoeding. Het is wel belangrijk dat het inschakelen van professionele hulp redelijk is. In veel gevallen is dit niet gebruikelijk en redelijk.

  Verlies verdienvermogen

  In het geval van een ziekenhuisopname of een operatieve ingreep zal iemand blijvend of tijdelijk niet meer kunnen werken. Hij of zij verliest dan inkomsten. Dit is het verlies aan verdienvermogen, waarvoor het slachtoffer een schadevergoeding kan vragen. Zeker bij zzp’ers loopt deze schade hoog op. Bij mensen in dienstverband is dit minder het geval. Gedurende de eerste twee jaar moet de werkgever namelijk het loon doorbetalen. Het gaat om 70% van het loon tot 100% van het loon, afhankelijk van wat in de cao staat. De werkgever kan hiervoor wel een schadevergoeding indienen bij de aansprakelijke partij. Dit wordt het verhaalsrecht genoemd.

  Smartengeld bij ziekenhuisopname, operatieve ingreep en revalidatie

  Smartengeld is een vorm van compensatie voor immateriële schade, zoals pijn, leed en verlies van levensvreugde, die niet in geld uit te drukken is. In het geval van een ziekenhuisopname, een operatieve ingreep en revalidatie, kan het slachtoffer vaak aanspraak maken op smartengeld. De exacte hoogte hiervan hangt af van meerdere factoren, zoals de duur en de ernst van het lijden, de impact op de levenskwaliteit en de blijvende pijn. De berekening hiervan is complex en hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Vaak kijkt men naar eerdere soortgelijke uitspraken en indexeert men de toen toegekende smartengeldvergoedingen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van smartengeldvergoedingen bij ziekenhuisopnames, operatieve ingrepen en revalidatieprocessen.

  Verschillende ziekenhuisopnames door glasscherf in het oog

  Tijdens een ruzie in de kroeg krijgt een slachtoffer een bierglas naar het hoofd gegooid. Een deel van het glas komt in zijn oog terecht. In het ziekenhuis verwijdert men met spoed de glassplinters. Later diende het slachtoffer nog eens zes en tien dagen in het ziekenhuis te verblijven door een oogontsteking die hiervan het gevolg was. Uiteindelijk houdt hij een klein litteken in het oog over. De visus van zijn oog is blijvend met veertig procent afgenomen. Het slachtoffer kreeg in 2001 een smartengeldvergoeding van 1.815 euro (2.962 euro in 2023).

  Wekenlange opname op de afdeling neurologie

  Een man krijgt een vuistslag op het hoofd en wordt in sub-comateuze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar dient de man veertien dagen te verblijven op de afdeling neurologie. Het Hof Amsterdam kent de man in 2003 een smartengeldvergoeding van 3.403 euro toe (5.473 euro in 2023).

  Langdurige ziekenhuisopname met diverse complicaties en blijvend letsel

  Bij een aanrijding door een auto moet een fietser direct worden geopereerd, want er is sprake van een bloeding in de hersenen. De man was in levensgevaar en lag 3,5 weken in coma. Uiteindelijk diende de man 4,5 maanden in het ziekenhuis te verblijven. Daarbij traden er allerlei complicaties op, zoals een hersenvliesontsteking en vocht in de hersenen. Uiteindelijk kan de man naar een verpleeghuis, maar al snel moet hij wegens ernstige ademhalingsproblemen opnieuw naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij krijgt zeven keer te maken met een longontsteking. Ook blaasontstekingen, epileptische aanvallen en een besmetting met een ziekenhuisbacterie treden op.

  Na in totaal 3,5 jaar kan de man terug naar huis. Er zijn ook blijvende beperkingen, zoals problemen met de gewrichten, ernstige smaakstoornissen, ernstige reukstoornissen, ernstige beperkingen van de motoriek, stoornissen van het centrale zenuwstelsel en ernstige posttraumatische cognitieve stoornissen. De man is rolstoelafhankelijk en kan zich niet zelf aan- en uitkleden. Hij heeft ook beperkingen in het gebruik van zijn linkerarm. In 2003 kreeg de man een smartengeldvergoeding van 90.000 euro toegewezen (140.799 euro in 2023).

  Kort bezoek aan het ziekenhuis

  Een vrouw wordt van achteren aangereden in een stilstaande auto. Hierdoor loopt ze diverse verwondingen op en moet ze naar het ziekenhuis worden gebracht. Er vindt geen ziekenhuisopname plaats, maar er wordt wel een nekletsel vastgesteld. Ze diende verder te worden behandeld en na 35 dagen wordt ze compleet genezen verklaard. De rechtbank Rotterdam kent haar in 1999 een smartengeldvergoeding van 454 euro toe (799 euro in 2023).

  Smartengeld bij functieverlies of amputatie lichaamsdeel

  Functieverlies of de amputatie van een lichaamsdeel kan ingrijpende gevolgen hebben voor iemands leven, wat kan leiden tot aanzienlijke immateriële schade. Smartengeld wordt in dergelijke gevallen toegekend als compensatie voor het leed en de verminderde levenskwaliteit die het gevolg zijn van het functieverlies of de amputatie. De exacte hoogte van het smartengeld hangt af van verschillende factoren, zoals de mate van functieverlies, de impact op de levenskwaliteit, de leeftijd en de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer.

  Alles over de schadevergoeding bij amputatie van een lichaamsdeel

  Smartengeld bij een dwarslaesie

  Een dwarslaesie is een ernstig letsel dat aanzienlijke fysieke, emotionele en psychologische gevolgen kan hebben. Smartengeld kan worden toegekend om het slachtoffer te compenseren voor dit immense leed en het verlies aan levensvreugde. Bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld wordt rekening gehouden met diverse factoren, zoals de impact op de levenskwaliteit en de leeftijd van het slachtoffer.

  Alles over de schadevergoeding bij een dwarslaesie

  Smartengeld bij een fractuur

  Een fractuur kan aanzienlijke pijn veroorzaken en een tijdelijke of permanente impact hebben op de levenskwaliteit van het slachtoffer. In dergelijke gevallen kan smartengeld worden toegekend als compensatie voor het geleden leed. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van factoren als de ernst van de fractuur, het herstelproces, eventuele blijvende beperkingen en de invloed op de levenskwaliteit van het slachtoffer.

  Alles over de schadevergoeding bij een fractuur

  Smartengeld bij bewusteloosheid en coma

  Bij bewusteloosheid en coma is het vaak complex om de hoogte van het smartengeld vast te stellen. Hoewel het slachtoffer mogelijk geen pijn of leed ervaart tijdens de coma, kan het ontwaken en de daaropvolgende revalidatie buitengewoon traumatisch zijn. Bovendien kan een lange periode van coma leiden tot aanzienlijke veranderingen in iemands leven, zoals het verlies van werk of relaties, wat ook in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld.

  Alles over de schadevergoeding bij bewusteloosheid en coma

  Smartengeld bij beenverkorting door ongeval

  Beenverkorting als gevolg van een ongeval kan aanzienlijke impact hebben op iemands dagelijkse leven en levensstijl. Het kan leiden tot fysieke pijn, ongemak en emotioneel lijden. Smartengeld wordt toegekend om deze immateriële schade te compenseren. De hoogte ervan hangt af van de mate van beenverkorting, de gevolgen voor het functioneren en de psychologische impact op het slachtoffer.

  Alles over de schadevergoeding bij beenverkorting

  Smartengeld bij brandwonden

  Brandwonden kunnen zeer pijnlijk zijn en ernstige esthetische en functionele gevolgen hebben, wat kan leiden tot een psychologisch trauma. Het toekennen van smartengeld bij brandwonden is bedoeld om deze immateriële schade te compenseren. De hoogte van het smartengeld hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst en de locatie van de brandwonden, de mate van permanente littekenvorming en de leeftijd van het slachtoffer.

  Alles over de schadevergoeding bij brandwonden

  Smartengeld bij blindheid

  Blindheid heeft een immense impact op iemands leven en kan leiden tot aanzienlijke immateriële schade. Smartengeld in geval van blindheid is bedoeld om dit onmeetbare leed enigszins te compenseren. De berekening ervan houdt rekening met de ernst van het zichtverlies, de leeftijd van het slachtoffer, de impact op het dagelijkse leven en de psychologische effecten van het blind zijn.

  Alles over de schadevergoeding bij blindheid

  Smartengeld bij gehoorschade of doofheid

  Gehoorschade of doofheid kan een significant effect hebben op de levenskwaliteit van een persoon, met inbegrip van de capaciteit om te communiceren en sociale interacties aan te gaan. Smartengeld bij gehoorschade of doofheid dient ter compensatie van dit leed en de ontbeerde levensvreugde die eraan verbonden is. De hoogte van deze immateriële schadevergoeding hangt af van de mate van gehoorverlies, de leeftijd en de levensverwachting van het slachtoffer, de impact op het dagelijkse leven en de psychologische gevolgen.

  Alles over de schadevergoeding bij gehoorschade en doofheid

  Veelgestelde vragen over de schadevergoeding bij een ziekenhuisopname

  Na een ongeval met een ziekenhuisopname en een operatieve ingreep ligt je focus wellicht bij het revalideren en genezen. Toch krijg je ook te maken met andere zorgen, bijvoorbeeld wat het verlies aan inkomsten en de financiële kosten betreft. Het is goed om te weten dat je wellicht recht hebt op een schadevergoeding. Dit is het geval als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval. Blijf niet met vragen zitten, maar neem de onderstaande FAQ door.

  Wie is aansprakelijk als ik na een ongeval in het ziekenhuis word opgenomen?

  De aansprakelijkheid ligt bij de persoon of de organisatie die het ongeval heeft veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld een andere verkeersdeelnemer zijn. Het kan ook dat de werkgever of zelfs de wegbeheerder aansprakelijk is. Dit is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het ongeval.

  Wat wordt er bedoeld met materiële schade bij een ziekenhuisopname?

  Materiële schade verwijst naar de tastbare, concrete kosten die je hebt gemaakt of die je nog moet maken als gevolg van het ongeval. Denk hierbij aan medische kosten, kosten voor hulp in het huishouden, reiskosten en andere uitgaven die je zonder het ongeval niet zou hebben gehad.

  Wat is smartengeld bij een ziekenhuisopname?

  Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die je hebt geleden door het ongeval. Het gaat hierbij om het compenseren van pijn, leed, ontbeerde levensvreugde en andere vormen van niet-financiële schade.

  Kan ik een schadevergoeding krijgen als het ongeval gedeeltelijk mijn schuld was?

  Ja, in Nederland kan je aanspraak maken op (een gedeelte van) de schadevergoeding, zelfs als het ongeval deels jouw schuld was. De vergoeding wordt aangepast op basis van jouw aandeel in de schuld. Ook de redelijkheid en de billijkheid speelt een rol.

  Hoelang duurt het voordat ik mijn schadevergoeding voor een ziekenhuisopname ontvang?

  Dit kan variëren en hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak, of de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, of de zaak voor de rechter moet verschijnen en dergelijke meer. Het kan weken, maanden of soms zelfs jaren duren voordat je de volledige schadevergoeding ontvangt. Vaak krijg je in de tussentijd wel al voorschotten.

  Moet ik mijn schadevergoeding voor een ziekenhuisopname opgeven aan de Belastingdienst?

  Over het algemeen zijn schadevergoedingen, waaronder smartengeld, vrijgesteld. Dit komt doordat het geen winst is, maar een terugbetaling van de kosten of het leed dat je hebt moeten ondergaan.