EN

Schadevergoeding bij functieverlies

Indien er een blijvende functiestoornis is, is er sprake van functieverlies. Functiestoornissen kunnen niet alleen het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of van een ziekte, maar ook van een ongeval. Als het functieverlies het gevolg is van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding bij functieverlies is onder andere afhankelijk van de ernst van het functieverlies. Dit wordt uitgedrukt in de vorm van een percentage. Dit percentage geeft weer in welke mate er functieverlies optreedt in het gehele lichaam of in een deel van het lichaam.

Inhoudsopgave

  Vrouw in rolstoel

  Optreden van functieverlies na een ongeval

  Functieverlies na een ongeval is een situatie waarin een persoon door een fysiek trauma een gedeeltelijke of volledige beperking ervaart in een of meerdere lichaamsfuncties. Dit kan optreden als gevolg van verwondingen aan het hoofd, de wervelkolom, organen, botten of zenuwen. Afhankelijk van de ernst en de locatie van het letsel kan het functieverlies variëren van lichte beperkingen tot de volledige invaliditeit.

  Functieverlies in lichaamsdelen

  Het verlies van de functie van een lichaamsdeel kan ontstaan door amputatie, zenuwbeschadiging of ernstig botletsel. Dit kan het vrij bewegen en de mogelijkheid om dagelijkse taken uit te voeren sterk beïnvloeden. Het vereist vaak fysiotherapie, protheses of andere hulpmiddelen om het functieverlies te compenseren.

  Visueel functieverlies

  Ongevallen die leiden tot schade aan de ogen of aan de visuele verwerking in de hersenen kunnen resulteren in gedeeltelijk of volledig zichtverlies. Dit heeft een enorme impact op de kwaliteit van het leven en de zelfstandigheid van het individu. Het kan gespecialiseerde begeleiding en hulpmiddelen vereisen.

  Auditief functieverlies

  Blootstelling aan luid geluid bij een ongeval of een letsel aan het oor kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies. Afhankelijk van de ernst kan dit de communicatie en interactie met de omgeving aanzienlijk beïnvloeden. Dit wordt vaak aangeduid als functieverlies van het auditief systeem.

  Cognitief functieverlies

  Een hersenletsel kan cognitieve beperkingen veroorzaken, zoals problemen met geheugen, aandacht, probleemoplossing en taal. Dit kan invloed hebben op het vermogen om te werken, te studeren en dagelijkse activiteiten uit te voeren. Begeleiding, revalidatie en ondersteunende diensten kunnen een grote impact hebben op het verdere leven van een slachtoffer.

  Functieverlies voor de hele mens

  Vaak geeft men het functieverlies ook weer als een percentage totaal lichaamsfunctieverlies. Men spreekt ook wel eens over functieverlies voor de hele mens. In de meest ernstige gevallen kan een ongeval leiden tot een bijna volledig verlies van de lichaamsfunctie, zoals bij tetraplegie (verlamming van alle vier de ledematen en de romp) of een coma.

  Berekenen van het functieverlies

  Het bepalen van het functieverlies van een lichaam of van een deel van een lichaam is in principe geen exacte wetenschap, maar er zijn wel manieren om het zo objectief mogelijk te houden. Een onafhankelijke arts zal deze inschatting maken, bijvoorbeeld een neuroloog. Meestal verricht deze onafhankelijke arts het onderzoek op verzoek van een verzekeraar of een letselschadeadvocaat. De arts zal verschillende stappen doorlopen bij het berekenen van het functieverlies.

  • Anamnese en onderzoek

  • Informatievergaring

  • Bestuderen van reeds verricht beeldvormend onderzoek

  • Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek

  • Het vaststellen van de functiestoornissen

  Op basis van deze onderzoeken zal de arts het percentage functieverlies berekenen. Hiervoor bestaan specifieke richtlijnen. Een neuroloog zal bijvoorbeeld de Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van functieverlies bij neurologische aandoeningen gebruiken om het functieverlies bij partiële uitval te bepalen. Het gaat om heel complexe richtlijnen met concrete berekeningswijzen.

  Expertiserapport van de onderzoekende arts

  De arts stelt een expertiserapport op met daarin het percentage functieverlies. Hierin kan ook nog andere informatie worden opgenomen, veelal op verzoek van de verzekeraar of een andere partij. Het expertiserapport kan ook informatie bevatten over de behandelmogelijkheden, de medische eindtoestand, mogelijkheden om opnieuw aan het werk te gaan enzovoort.

  Rol van het functieverlies bij de berekening van een schadevergoeding

  Bij het bepalen van een schadevergoeding na een ongeval, speelt het functieverlies een cruciale rol. Wat de materiële schade betreft, kan functieverlies leiden tot directe kosten. Denk maar aan kosten voor medische behandelingen, revalidatiekosten, aan te kopen hulpmiddelen of uit te voeren aanpassingen aan de woning. Ook indirecte kosten, zoals inkomensverlies als gevolg van een verminderde arbeidscapaciteit, maken deel uit van de materiële schadevergoeding bij functieverlies.

  Met betrekking tot de immateriële schade, het zogenaamde smartengeld, kan functieverlies eveneens zorgen voor aanzienlijke gevolgen. Het gaat hierbij om de compensatie voor de pijn, het leed en het verlies aan levensvreugde dat het gevolg is van het ongeval. De mate van functieverlies wordt vaak gebruikt als maatstaf bij het bepalen van de hoogte van deze smartengeldvergoeding. Een aantal voorbeelden tonen aan welke smartengeldvergoeding men toekent bij uiteenlopende gradaties van functieverlies.

  Smartengeld bij 30% functieverlies in de rechterarm

  Een vrouw is als passagier in een auto gewond geraakt bij een aanrijding met een auto van de wegenwacht. Ze liep diverse kneuzingen op. Bij de pols was er sprake van een functieverlies van 12% en bij de elleboog van 20%. Voor de volledige rechterarm gaat het om een functieverlies van 30%. De vrouw van 40 jaar kreeg een smartengeldvergoeding van 8.000 euro (€ 12.234 in 2023).

  Smartengeld bij 15% functieverlies linkerbeen

  Een vrouw werd op de fiets door een personenauto aangereden. Hierdoor lag ze twee weken in het ziekenhuis. Het functieverlies van het linkerbeen werd vastgesteld op 15%. Voor de hele mens ging het om een functieverlies van 6%. De vrouw van 44 jaar kreeg een smartengeldvergoeding van 3.403 euro toegewezen (€ 6.408 in 2023).

  Smartengeld bij totaal functieverlies linkervoet

  Een man van 32 jaar onderging een operatie aan de linkerknie. Er traden vervolgens complicaties op die niet correct zijn geïnterpreteerd. Naast een grof ontsierend litteken van 25 centimeter en een linkerbeen dat dunner is dan het rechterbeen, was er ook sprake van een totaal functieverlies van de linkervoet en een functieverlies van 15% van het been. De man kan niet meer sporten, moet autorijden met een automaat en heeft rugklachten. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 9.076 euro (€ 19.503 in 2023).

  Smartengeld bij 44% functieverlies van het visuele systeem

  Een installatiemonteur raakte tijdens installatiewerkzaamheden gewond toen een pvc-leiding ontplofte. Er kwamen rondvliegende stukken pvc in zijn rechteroog terecht. Hij werd volledig blind aan het rechteroog. Het functieverlies van het visuele systeem werd op 44% vastgesteld. Doordat het trommelvlies van zijn rechteroor ook nog eens werd geperforeerd, heeft hij aan het linkeroor 30 dB gehoorverlies opgelopen en 120 dB aan het rechteroor. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 27.227 euro toegewezen (€ 41.310 in 2023).

  Veelgestelde vragen over de schadevergoeding bij functieverlies

  Na een ongeval kan er sprake zijn van blijvende schade aan het lichaam. We spreken dan van functieverlies, bijvoorbeeld functieverlies van de voet of van het visuele systeem. Het berekenen van het percentage functieverlies is complex. Door middel van duidelijke richtlijnen houdt men dit objectief. Toch is het vaak voer voor discussie en roept dit soms vragen op. Deze FAQ tracht een antwoord te bieden op enkele veelgestelde vragen omtrent het functieverlies en de schadevergoeding bij functieverlies.

  Wat is functieverlies?

  Functieverlies is een situatie waarin een persoon een gedeeltelijke of volledige beperking ervaart in een of meerdere lichaamsfuncties. Dit kan variëren van lichte beperkingen tot volledige invaliditeit.

  Hoe kan functieverlies optreden?

  Functieverlies kan optreden als gevolg van verwondingen aan het hoofd, de wervelkolom, interne organen, botten of zenuwen. Het kan ontstaan door amputatie, zenuwbeschadiging of ernstig botletsel. Daarnaast kan functieverlies een gevolg zijn van een (aangeboren) ziekte.

  Wie bepaalt het percentage functieverlies?

  Een onafhankelijke arts zal een inschatting maken van het percentage functieverlies. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende onderzoeken en richtlijnen.

  Hoe wordt functieverlies berekend?

  Functieverlies wordt berekend op basis van duidelijke richtlijnen en een uitgebreid onderzoek. Dit omvat een medische anamnese, informatievergaring, beeldvormend onderzoek, aanvullende onderzoeken en het vaststellen van de functiestoornissen.

  Waarom speelt het functieverlies een rol bij de berekening van een schadevergoeding?

  Bij het bepalen van een schadevergoeding na een ongeval waarbij een handicap of functieverlies is opgetreden, speelt het functieverlies een cruciale rol. Het is namelijk zo dat dit kan leiden tot directe kosten, bijvoorbeeld voor medische behandelingen, de revalidatie, hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning. Daarnaast heeft functieverlies invloed op de immateriële schade die men ervaart en dus ook op de smartengeldvergoeding.