EN

Aansprakelijkheid bij nieuwbouw

Er worden nog altijd veel woningen opgeleverd met gebreken. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Eigen Huis. Dat er de afgelopen jaren veel extra is gebouwd, wat zowel voor tijdsgebrek als voor een gebrek aan goede, beschikbare werkkrachten zorgt, speelt onder andere een rol. Ook is er vaak sprake van buitenlandse bouwvakkers waarmee het moeilijk communiceren is. Dit alles zorgt ervoor dat het wat moeilijker werken is, wat vroeg of laat in gebreken resulteert. Wie laat bouwen, kan daarom maar beter goed op de hoogte zijn van de aansprakelijkheidsregels bij een nieuwbouw.

Inhoudsopgave

  Werken aan een huis

  Veelvoorkomende gebreken bij een nieuwbouw

  Volgens bouwkundig adviseurs zijn er een aantal gebreken die veelvuldig voorkomen. In veel gevallen gaat het gelukkig om kleine gebreken, maar sommige gebreken zijn hardnekkiger en kunnen niet zo eenvoudig worden verholpen.

  • Slecht uitgevoerd schilderwerk

  • Ramen met krassen

  • Hang- en sluitwerk dat verkeerd is afgesteld

  • Gebreken in de keuken, bijvoorbeeld verkeerde maten

  • Gebreken in de badkamer, bijvoorbeeld verkeerde kranen

  • Verkeerde en loszittende tegels

  • Slecht uitgevoerd kitwerk

  • Fouten in installaties, bijvoorbeeld de elektrische installatie

  • Beschadigde of onvoldoende vlakke muren en plafonds

  • Stopcontacten die op de verkeerde plek zitten

  Veel van deze gebreken zijn te voorkomen door het werk regelmatig te controleren. Ook het plannen van een vooroplevering voorafgaand aan de definitieve oplevering is belangrijk. De gebreken kunnen dan nog in kaart worden gebracht en worden verholpen voor de definitieve oplevering. Gebreken die daarbij over het hoofd worden gezien, kunnen bij de definitieve oplevering nog altijd worden gemeld en genoteerd.

  Aansprakelijkheid voor gebreken bij een nieuwbouw

  De aannemer heeft een belangrijke verplichting: tijdig en deugdelijk werk leveren. Als het werk niet aan de eisen voldoet, kan de aannemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt voor een groot deel geregeld in de wet. Daarnaast kunnen ook de bepalingen van het aannemingscontract en de algemene voorwaarden een rol spelen.

  Aansprakelijkheid voor gebreken bij de oplevering

  Indien er bij de oplevering gebreken worden vastgesteld, is het belangrijk om dit schriftelijk te melden bij de aannemer. Daarom wordt er bij de oplevering altijd een proces-verbaal opgesteld waarin het een en ander wordt opgenomen. Als opdrachtgever heb je een onderzoeksplicht. Als je onvoldoende onderzoek verricht naar de zichtbare gebreken, ben je hier in principe zelf voor verantwoordelijk. Dit wil echter niet zeggen dat je niet later ook nog gebreken kan melden. Meer daarover lees je verder.

  De aannemer dient de vastgestelde gebreken (behoudens een aantal uitzonderingen) te verhelpen. Zorg voor een goede inspectie en laat je eventueel bijstaan door een specialist, want gemiddeld genomen vertoont een nieuwbouwwoning nog ongeveer twintig gebreken bij de oplevering. De aannemer mag de vastgestelde gebreken zelf herstellen. De opdrachtgever mag dus niet iemand anders inschakelen en de factuur naar de aannemer sturen. De aannemer dient de gebreken wel binnen een redelijke termijn te herstellen. Soms kan het dat de reparatiekosten niet in verhouding staan met het belang van de opdrachtgever. Dan kan de betaling van een schadevergoeding volstaan.

  Indien de gebreken te wijten zijn aan de ongeschiktheid van zaken of gebreken aan zaken die afkomstig zijn van de opdrachtgever, is de aannemer niet aansprakelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de opdrachtgever zelf dakpannen inkoopt. De aannemer kan wel aansprakelijk zijn indien hij merkt dat de opdrachtgever een verkeerde keuze heeft gemaakt qua bouwmaterialen en de aannemer de opdrachtgever hier niet voor heeft gewaarschuwd.

  Aansprakelijkheid voor gebreken na de oplevering

  Het principe is dat het werk voor risico van de opdrachtgever komt eenmaal de nieuwbouw is opgeleverd. De aannemer wordt dan ontslagen van zijn aansprakelijkheid. Dit gaat echter alleen over de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs had kunnen ontdekken en die niet op de gebrekenlijst staan. Op dit moment neemt ook de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken een aanvang.

  Soms ontdekt een opdrachtgever snel, bijvoorbeeld binnen enkele dagen of weken na de oplevering, nog een gebrek. Dan heeft de opdrachtgever een klachtplicht. Hij dient dit binnen een redelijke termijn aan de aannemer te melden. De aannemer kan het gebrek dan opnieuw zelf herstellen. Niet altijd zal de aannemer hiermee akkoord gaan. Dan kan de opdrachtgever dit binnen twee jaar aan de rechter voorleggen. Anders is er sprake van verjaring. In ieder geval verjaren rechtsvorderingen 20 jaar (of 20,5 jaar; zie verder) na de oplevering van een nieuwbouw of 10 jaar na de oplevering van andere werken.

  Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

  Het kan gebeuren dat gebreken enige tijd na de oplevering merkbaar zijn. Het gaat dan om verborgen gebreken. De aannemer kan nog jaren aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke gebreken. Het is dan wel vereist dat deze gebreken aan de aannemer toe te rekenen zijn. Er is sprake van een verborgen gebrek als het gebrek niet zichtbaar was bij het uitvoeren van de onderzoeksplicht en het gebrek niet is gemeld door de aannemer.

  Contractuele aansprakelijkheid

  De bovenstaande regels zijn deze zoals ze in de wet zijn vastgelegd. De partijen zullen ook een overeenkomst hebben opgesteld waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarbij gebruikt men vaak een modelcontract. In dit contract kunnen afspraken zijn gemaakt over de termijn die de aannemer heeft om gebreken in het opleveringsrapport te verhelpen, de zogeheten onderhoudsperiode na de oplevering en dergelijke meer.

  Vaak staat er in het contract ook dat de aannemer na de onderhoudsperiode niet langer aansprakelijk is, met uitzondering voor ernstige gebreken en verborgen gebreken. Dergelijke afspraken zijn in principe geldig. Houd opnieuw rekening met verjaringstermijnen. Een claim op grond van een verborgen gebrek moet bijvoorbeeld binnen vijf jaar na de onderhoudsperiode bij de rechter worden ingesteld en deze termijn kan niet worden gestuit.

  Niet alle gemaakte afspraken zijn automatisch geldig. Artikel 7:762 BW verbiedt de aannemer bijvoorbeeld om in een contract of in algemene voorwaarden de aansprakelijkheid voor de hem bekende en verborgen gebreken uit te sluiten of te beperken. Ook kan dit niet contractueel aan een kortere verjaringstermijn worden onderworpen. De algemene regel is dat indien een aannemer niet te goeder trouw is, hij of zij de aansprakelijkheid niet met een contract kan beperken.

  Termijnen aansprakelijkheid bij een nieuwbouw

  Bij een nieuwbouwwoning is het altijd belangrijk om snel actie te ondernemen indien er gebreken worden vastgesteld. Zorg ook voor een goede inspectie en spreek een voorlopige oplevering af. Op basis van de wet en de modelcontracten die vaak worden gebruikt, dien je met de volgende termijnen rekening te houden.

  Houd er rekening mee dat er soms nog extra garantieperiodes van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld de contractuele garantie van SWK, Woningborg of Bouwgarant.

  PeriodeTermijnToelichting
  Voorlopige opleveringAf te spreken met aannemer, vaak enkele weken voor definitieve opleveringVastgestelde gebreken kunnen reeds worden gemeld en de aannemer kan ze voorafgaand aan de definitieve oplevering herstellen.
  Herstelperiode3 maanden vanaf opleverrapportGedurende deze periode moet de aannemer de gebreken die in het opleverrapport zijn gemeld, herstellen.
  Onderhoudsperiode6 maanden na opleveringAlle tekortkomingen die binnen deze periode opduiken, dient de aannemer ook nog te herstellen
  Verborgen gebreken5 jaar na de onderhoudsperiode (of 5,5 jaar na de oplevering) Aannemer is aansprakelijk voor gebreken die na de oplevering worden ontdekt en die ook slechts dan ontdekt konden worden.
  Ernstige gebreken20 jaar na de onderhoudsperiode (of 20,5 jaar na de oplevering)Aansprakelijkheid van de aannemer voor ernstige gebreken, bijvoorbeeld funderingsproblemen of het instorten van een dak

  Stappenplan bij het vaststellen van gebreken na de oplevering

  Het is de opdrachtgever die de woning op gebreken moet inspecteren. Hij is daar ook de meest geschikte partij voor. Na de oplevering zal hij in de woning wonen en alle ins en outs van de woning ontdekken. Het is belangrijk dat de opdrachtgever de woning goed inspecteert en zo snel mogelijk actie onderneemt nadat hij een gebrek heeft vastgesteld.

  1. Onderzoek op gebreken

   Het is aan de opdrachtgever om de woning op gebreken te onderzoeken. Dit kan soms al bij een voorlopige oplevering, maar dient in ieder geval te gebeuren bij de definitieve oplevering. Controleer de woning op alle zichtbare gebreken, zoals krassen in de ramen, slecht stucwerk en dergelijke meer.

   Onderzoeken op gebreken
  2. Meld het gebrek

   Meld het gebrek zo snel mogelijk nadat het is ontdekt. Documenteer het gebrek goed, bijvoorbeeld door foto’s te maken. Doe dit alles in ieder geval binnen de termijn die hiervoor van toepassing is. Controleer niet alleen de wettelijke termijn, maar ook de termijn zoals het in de koop- of vaststellingsovereenkomst is vastgesteld.

   Gebreken in de bouw melden
  3. Geef de aannemer tijd

   Ga niet over tot het zelf herstellen van het gebrek of schakel nog geen specialist in om het te herstellen. Geef de aannemer tijd om de melding te verwerken, het gebrek te inspecteren en het te verwerken. Maak met de aannemer afspraken over hoe en wanneer het gebrek wordt hersteld.

   Blije aannemer met de duim omhoog
  4. Schakel juridische hulp in

   Als de aannemer weigert het gebrek te herstellen of niet reageert op de melding, is het belangrijk om op tijd actie te ondernemen. Het recht op herstel kan namelijk na twee jaar verjaren. Leg de zaak daarom voor aan de rechtbank en doe daarbij een beroep op een juridisch expert. Informeer ook bij de rechtsbijstandverzekeraar, want mogelijk heb je recht op rechtsbijstand op kosten van de verzekeraar.

   Juridische hulp

  Andere vormen van aansprakelijkheid bij nieuwbouw

  Bij een nieuwbouw kan er veel verkeerd lopen. Niet alleen kunnen er gebreken zijn bij of na de oplevering, maar het kan bovendien ook dat de nieuwbouw te laat wordt opgeleverd. Hierdoor moet de opdrachtgever bijvoorbeeld langer huren. En het is heus niet altijd zo dat alleen de aannemer verantwoordelijkheid draagt. De architect kan ook verantwoordelijk zijn en soms is de opdrachtgever zelf gewoon verantwoordelijk.

  Te laat opleveren van een nieuwbouw

  Aannemers hebben veel werk en vinden maar moeilijk personeel. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel projecten te laat worden opgeleverd. In dit geval is het mogelijk om de aannemer in gebreke te stellen. Meestal wordt er in de aannemingsovereenkomst een kortingsregeling opgenomen. De aannemer kent dan een aanneemsom toe (ook wel eens een boete genoemd) als hij te laat is. Er moet echter rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Soms is het bijvoorbeeld zo dat de vertraging aan de opdrachtgever te wijten is. Dan kan de opdrachtgever uiteraard geen beroep doen op deze kortingsregeling.

  Het kan bovendien dat de vertraging te wijten is aan derde partijen. De aannemer blijft verantwoordelijk indien de vertraging te wijten is aan een fout van een onderaannemer die door hem wordt ingeschakeld. Als de vertraging echter te wijten is aan een nevenaannemer die door de opdrachtgever is ingeschakeld, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de vertraging. Maar als de aannemer volgens de aannemingsovereenkomst ook de rol van coördinator op zich neemt en daarbij dus ook verantwoordelijk is voor nevenaannemers, kan deze aannemer toch aansprakelijk zijn indien er sprake is van een gebrekkige coördinatie. Elke situatie is met andere woorden anders en veel hangt af van de inhoud van de contracten.

  Aansprakelijkheid voor ontwerpfouten bij een nieuwbouw

  Indien een bouwfout het gevolg is van een fout of een gebrek in een document, bijvoorbeeld een bouwtekening of een bestek die van de opdrachtgever afkomstig is, is de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. De aannemer wordt dus niet opgezadeld met problemen waarvoor hij ook niet verantwoordelijk is. Constructietekeningen zijn in de praktijk meestal afkomstig van de architect. De opdrachtgever zal dan de architect aansprakelijk moeten stellen. De architect zal altijd over een aansprakelijkheidsverzekering beschikken die dit risico dekt.

  Bij projectmatige bouw is het vaak zo dat er een driehoeksverhouding is, waarbij er ook een projectontwikkelaar is die de grond verkoopt en het project bedenkt. De aannemer heeft een overeenkomst met de koper, maar de aannemer bouwt met de documenten van de projectontwikkelaar. Eerder oordeelde de Raad van Arbitrage dat de aannemer in de verhouding met de koper verantwoordelijk is voor het ontwerp, ook als hij dit niet zelf heeft gemaakt (zie o.a. RvA 7 februari 2020, No. 81523). In theorie kan de aannemer de betaalde schadevergoeding claimen bij de projectontwikkelaar, maar de contracten met de projectontwikkelaar sluiten deze mogelijkheid vaak uit. Hierdoor komt het vaak voor dat de aannemer met de schade blijft zitten. Net als architecten zullen ook aannemers dus over een goede aansprakelijkheidsverzekering moeten beschikken.

  Aansprakelijkheid bij kostenverhogende omstandigheden

  Een nieuwbouwproject duurt enige tijd en er kan altijd iets anders lopen dan verwacht. Bijvoorbeeld een pandemie of een oorlog die zorgt voor bouwmaterialen die duurder worden. Dit kan ervoor zorgen dat de kosten van het bouwproject stijgen. De aannemer is verplicht om te waarschuwen voor kostenverhogende omstandigheden. Het kan dat de aannemer bij het aangaan van het aannemingscontract geen rekening had moeten houden met deze extra kosten. Dan kan de aannemer bij de rechter vorderen dat de opdrachtgever meer moet betalen. Dit kan echter alleen als de aannemer tijdig voor de kostenverhogende omstandigheden heeft gewaarschuwd. De opdrachtgever moet nog de tijd hebben gehad om de opdracht te vereenvoudigen of te beperken, bijvoorbeeld door te kiezen voor andere materialen. Als de kostenverhoging het gevolg is van een opdrachtgever die onjuiste gegevens heeft verschaft, kan de aannemer ook zonder de tussenkomst van de rechter de prijs verhogen.

  Aansprakelijkheid aannemer bij schade aan derden

  Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan er iets gebeuren waardoor bijvoorbeeld buren schade oplopen. Een constructiefout kan ook jaren later nog voor schade aan derden zorgen, bijvoorbeeld als een muur instort en op voorbijgangers valt. Deze derden kunnen de aannemer dan aansprakelijk stellen op grond van de schuldaansprakelijkheid. Er kan ook sprake zijn van risicoaansprakelijkheid voor de eigenaar van de woning. Dit volgt uit artikel 6:174 BW. Hierdoor zal men mogelijk (ook) de eigenaar aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid voor schade door gebouwen valt in principe onder de AVP-verzekering of, indien het gaat om een zakelijk gebouw, onder de AVB-verzekering.

  Verplichtingen van de opdrachtgever

  Hierboven is reeds veelvuldig ingegaan op de verplichtingen van de aannemer en de rechten van de opdrachtgever. Het is belangrijk om te weten dat een opdrachtgever tijdens het bouwproces ook een aantal plichten heeft. Zo moet de opdrachtgever een prijs betalen, de zogeheten aanneemsom. Als er geen vaste aanneemsom is overeengekomen, heeft de aannemer recht op een redelijke prijs. Indien er een richtprijs is genoemd, mag deze richtprijs niet met meer dan tien procent worden overschreden. Daarnaast moet de opdrachtgever juiste en volledige informatie verschaffen, moet de opdrachtgever vastgestelde gebreken melden (klachtplicht) en heeft de opdrachtgever een onderzoeksplicht bij de oplevering van het gebouw. Als de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet en dit in schade resulteert, is de opdrachtgever hier in beginsel zelf voor verantwoordelijk.

  Nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

  Naar verwachting treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs in werking vanaf 1 januari 2024. De wet is reeds verschillende keren uitgesteld en het kan perfect dat er opnieuw uitstel zal volgen. Eerst zal de wet alleen gelden voor eenvoudige bouwwerken en na 2028 wellicht ook voor andere bouwwerken. Eenvoudige bouwwerken zijn onder meer kleine bedrijfspanden en eengezinswoningen. Het doel van deze nieuwe wet is om tot minder gebreken bij nieuwbouw en verbouwingen te komen. Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging zal vijf belangrijke veranderingen bevatten:

  • Onafhankelijke kwaliteitsborgers zullen controleren of een gebouw aan de wettelijke, technische eisen voldoet

  • De aannemer is verantwoordelijk voor alle gebreken die hij zelf heeft veroorzaakt en de klant kan de aannemer dwingen om deze fouten te repareren, zelfs als hij die slechts later ontdekt

  • De aannemer moet de klant duidelijk meedelen of hij zich al dan niet heeft verzekerd tegen het risico op schade, gebreken en faillissement

  • De klanten kunnen 5% van het aankoopbedrag bij de aannemer parkeren. Waar dit nu automatisch wordt uitgekeerd, zal de notaris dit na de invoering van de Wkb enkel doen als de klant expliciet aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen

  • De gemeente kan de bouw stilleggen als het een probleem ziet

  Er zijn reeds een aantal proefprojecten uitgevoerd volgens de nieuwe bouwregelgeving. Dit verliep naar tevredenheid. Wie reeds zelf aan de slag gaat met het nieuwe stelsel kan een financiële bijdrage krijgen vanuit het Rijk.

  Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheid bij nieuwbouw

  De aansprakelijkheid bij nieuwbouw is heel complex geregeld. Dit komt omdat niet alleen de wet een rol speelt, maar ook de afspraken tussen de partijen. En dat zijn er vaak veel, want bij een nieuwbouwproject zijn er veel partijen betrokken en bestaan er allerlei contractuele verhoudingen. Laat het duidelijk zijn dat dit vragen kan oproepen. Deze FAQ over de aansprakelijkheid bij nieuwbouw beantwoordt de belangrijkste vragen hieromtrent.

  Wat is de 5%-regel bij nieuwbouw?

  Om te garanderen dat de aannemer tijdens de herstelperiode de vastgestelde gebreken herstelt, wordt de 5%-regel als stok achter de deur gehouden. Vijf procent van de laatste betaling wordt dan in depot gesteld bij de notaris. De aannemer kan slechts aanspraak maken op dit bedrag als alle herstelpunten in orde zijn.

  Wat als de aannemer failliet gaat?

  Dan is het mogelijk dat je zelf moet opdraaien voor de kosten van de reparaties. Een certificaat van Stiwoga of GIW kan wat dit betreft interessant zijn. De woning wordt dan zonder extra kosten afgebouwd indien de aannemer failliet gaat. Een Stiwoga-certificaat garandeert dat de woning bij de oplevering voldoet aan de bepalingen van de waarborgregeling. Het omvat een afbouwwaarborg en een herstelwaarborg. Het certificaat wordt enkel toegekend na een toetsing van de plannen.

  Tot hoelang na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken?

  Voor verborgen gebreken verloopt de aansprakelijkheid van de aannemer na twintig jaar. De opdrachtgever kan later ontdekte gebreken dus niet meer claimen bij de aannemer. Daarnaast geldt er een termijn van twee jaar na het protesteren over het gebrek. Het is belangrijk dat de opdrachtgever deze dubbele verjaringstermijn goed in de gaten houdt en snel actie onderneemt.

  Wat als ik de aannemingsovereenkomst eindig voor de definitieve oplevering?

  Het staat de opdrachtgever vrij om de aannemingsovereenkomst voortijdig te beëindigen en dit geheel of gedeeltelijk. Dan moet de opdrachtgever wel de afgesproken prijs betalen min de besparingen voor de aannemer. De aannemer heeft dus recht op enerzijds de winst die hij over het gehele werk zou hebben gemaakt (ook op wat niet is uitgevoerd) en anderzijds op de terugbetaling van de kosten die reeds zijn gemaakt (materialen, uren enzovoort). Als de aannemingsovereenkomst door de rechter wordt ontbonden, kan de rechter uitspraak doen over de te betalen vergoeding.

  In welke mate is de kwaliteitsborger verantwoordelijk binnen de Wkb?

  De kwaliteitsborger is in beginsel aansprakelijk indien hij bij het toetsen van het plan aan het Bouwbesluit iets over het hoofd heeft gezien en het bouwwerk hierdoor niet aan het Bouwbesluit voldoet. De voorwaarden waaronder de kwaliteitsborger is aangesteld, zullen echter bepalen in welke mate de kwaliteitsborger tot het betalen van een schadevergoeding kan worden verplicht. Er kunnen uitsluitingen van toepassing zijn en veelal is de aansprakelijkheid van de kwaliteitsborger tot een bepaald bedrag beperkt.

  Welke verzekeringen zijn belangrijk bij het bouwen van een woning?

  Er zijn verschillende verzekeringen die elk op hun eigen manier bescherming bieden. Tijdens het bouwproces gaat het om de CAR-verzekering (Construction All Risks), de AVB-verzekering (algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV-verzekering). Dit zijn verzekeringen die bescherming bieden aan professionals in de bouw. Na de oplevering is het belangrijk dat de opdrachtgever een woonverzekering heeft. Ook het belang van een AVP-verzekering en een rechtsbijstandverzekering mag niet worden onderschat.