EN

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Advocaten dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij bieden niet alleen juridisch advies en vertegenwoordiging, maar behartigen ook de rechten en de financiële belangen van hun cliënten. Gezien de complexiteit van de wet en de juridische zaken die advocaten behandelen, kunnen zelfs de meest ervaren advocaten onbedoeld fouten maken die hun cliënten schade berokkenen. Aangezien de financiële schade hieruit aanzienlijk kan oplopen, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een absolute noodzaak voor elke advocaat. Deze verzekering zorgt ervoor dat cliënten gecompenseerd kunnen worden voor de schade die het resultaat is van professionele nalatigheden, terwijl het tevens de advocaat beschermt tegen de financiële last van dergelijke claims.

Op deze pagina over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

  Hand schudden met advocaat of mediator

  Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat

  De beroepsaansprakelijkheid van advocaten verwijst naar de juridische verantwoordelijkheid die advocaten dragen voor schade die voortvloeit uit fouten, nalatigheden of het niet naleven van de professionele standaarden tijdens de uitoefening van hun beroep. Dit betekent dat een advocaat aansprakelijk kan worden gesteld wanneer zijn of haar professioneel handelen niet voldoet aan de verwachtingen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan een bekwaam en zorgvuldig handelend advocaat, met financiële of andere schade voor de cliënt als gevolg. Dit zorgt ervoor dat cliënten beschermd worden tegen onprofessioneel handelen van hun advocaat. Enkele voorbeelden van situaties waarin de beroepsaansprakelijkheid van een advocaat in het gedrang kan komen, zijn:

  • Verzuimen om een zaak binnen de wettelijke termijn aan te brengen, wat resulteert in het verlies van het recht om te procederen.

  • Foutief juridisch advies verlenen dat leidt tot financiële verliezen voor de cliënt of het mislopen van een juridische mogelijkheid of kans.

  • Onjuiste vertegenwoordiging in de rechtbank, waaronder het niet aanvoeren van essentiële argumenten of bewijsstukken die de uitkomst van een zaak hadden kunnen beïnvloeden.

  • Schending van de vertrouwelijkheidsplicht, waardoor gevoelige informatie van de cliënt onrechtmatig wordt onthuld aan derden.

  Redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot

  De norm van de "redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot" speelt een cruciale rol in het beoordelen van de mate waarin de advocaat aan zijn zorgplicht heeft voldoen, zowel wat het civiele recht als het tuchtrecht betreft. Deze norm stelt dat de dienstverlening van een advocaat van een voldoende kwaliteit moet zijn, waarbij 'voldoende kwaliteit' betekent dat de advocaat handelt met de zorgvuldigheid die men van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot in vergelijkbare omstandigheden mag verwachten. Dit criterium vereist dat advocaten niet alleen hun corebusiness – de inhoudelijke behandeling van zaken – adequaat moeten uitvoeren, maar ook dat hun gedrag en beslissingen moeten voldoen aan een bepaalde professionele standaard.

  Deze professionele standaard impliceert dat advocaten bij hun werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid nastreven en beslissingen nemen die in lijn zijn met wat algemeen geaccepteerd is binnen hun beroepsgroep. Dit omvat zowel de technische aspecten van de juridische dienstverlening als de gedragsnormen die bijdragen aan het vertrouwen in de advocatuur. Advocaten moeten dus een balans vinden tussen de vrijheid die ze als ondernemer hebben in de manier waarop ze zaken behandelen en de keuzes die ze maken, en de grenzen die worden gesteld door de verwachtingen van zorgvuldigheid en bekwaamheid binnen de advocatuur.

  Deze maatstaf is dynamisch en kan over de tijd evolueren, aangezien nieuwe jurisprudentie en veranderende beroepsnormen invloed kunnen hebben op wat beschouwd wordt als 'redelijk bekwaam' en 'redelijk handelend'. Daarom is voortdurende professionele ontwikkeling en het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied essentieel voor advocaten.

  Schadevergoeding ontvangen van advocaat

  Om een schadevergoeding te vragen aan een advocaat wegens diens beroepsaansprakelijkheid, is het noodzakelijk de advocaat formeel aansprakelijk te stellen. Het gaat dus om meer dan het doorlopen van een tuchtprocedure, die primair gericht is op het beoordelen van de professionele gedragingen van de advocaat en het bestraffen van de advocaat, niet op het voorzien in een schadevergoeding voor de cliënt. Voor het verkrijgen van een schadevergoeding van een advocaat moet men in principe een civiele procedure starten. De civiele rechter kan dan een schadevergoeding toewijzen. Een toegankelijker alternatief is het indienen van een claim via de Geschillencommissie Advocatuur. Dit is een mogelijkheid bij geschillen over de dienstverlening van je advocaat en bij schadeclaims tot 25.000 euro. Het voordeel van deze procedure is dat het een minder formele en vaak snellere en kosteneffectievere manier biedt om een schadevergoeding te verkrijgen dan de gang naar de reguliere rechter.

  Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

  Advocaten zijn verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarmee ze adequaat verzekerd zijn tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Deze verplichting is erop gericht om zowel de advocaat zelf als diens cliënten te beschermen tegen financiële verliezen die voortvloeien uit fouten of nalatigheden in de beroepsuitoefening. Bovendien stelt de Nederlandse Orde van Advocaten specifieke eisen aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van advocaten, bijvoorbeeld:

  • De BAV-verzekering dient per advocaat of per samenwerkingsverband ten minste schades tot 500.000 euro per aanspraak en tot minste 1.000.000 euro per verzekeringsjaar te dekken

  • Moet ook de wettelijke aansprakelijkheid van de advocaten voor personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, dekken

  • Dient minstens dekking te verlenen voor gebeurtenissen in de EU, de EER-landen en Zwitserland

  • Het eigen risico mag niet hoger zijn dan 12.500 euro per aanspraak (er zijn afwijkende regels bij een samenwerkingsverband van meer dan twee advocaten)

  Er zijn echter specifieke uitzonderingen en voorwaarden verbonden aan deze verzekering. Zo geldt de verplichting tot het afsluiten van een verzekering niet voor advocaten in dienstverband indien zij door hun werkgever schriftelijk zijn gevrijwaard voor schade toegebracht aan de werkgever of aan met de werkgever verbonden rechtspersonen. Desondanks moeten zij wel verzekerd zijn voor schade toegebracht aan derden.

  Beperken van de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat

  De Nederlandse Orde van Advocaten staat toe dat advocaten in een schriftelijke overeenkomst of hun algemene voorwaarden de aansprakelijkheid beperken. Ze kunnen dit, buiten het bedrag van het eigen risico, doen tot het bedrag waarop de verzekering aanspraak geeft. Een vereiste is wel dat de advocaat over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt die aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten voldoet. Een verdere beperking van de beroepsaansprakelijkheid is niet mogelijk.

  Andere nuttige verzekeringen voor advocaten en advocatenkantoren

  Advocaten en advocatenkantoren staan vaak voor uitdagende en risicovolle situaties, waarbij de kans op financiële schade een constante dreiging is. Naast de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten zijn er nog andere essentiële verzekeringen die advocaten kunnen helpen deze risico's te beheren en te minimaliseren. Deze verzekeringen bieden niet alleen financiële bescherming, maar zorgen ook voor gemoedsrust, zodat advocaten zich kunnen concentreren op hun cliënten en zaken.

  Cyberverzekering

  In een tijd waarin advocatenkantoren steeds meer digitaal werken en vaker doelwit zijn van cyberaanvallen, is een cyberverzekering een noodzaak. Deze verzekering beschermt tegen de gevolgen van cybercriminaliteit, zoals datalekken en hacking, en biedt ondersteuning door cybersecurityspecialisten. Deze specialisten zullen trachten om de schade te herstellen. Een cyberverzekering dekt niet alleen de financiële schade, maar helpt ook bij het voorkomen van reputatieschade.

  Verzuimverzekering

  Gezien de hoge werkdruk en de stressvolle aard van het werk in de advocatuur, is een verzuimverzekering essentieel. Deze verzekering biedt financiële dekking voor loondoorbetaling bij ziekte van medewerkers en ondersteunt bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het helpt advocatenkantoren om om te gaan met ziekteverzuim en draagt bij aan een gezondere werkomgeving en een duurzame inzetbaarheid van personeel.

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

  Een AOV-verzekering is van onschatbare waarde voor advocaten, gezien het risico op arbeidsongeschiktheid door de hoge druk en de uitdagende balans tussen werk en privé. Deze verzekering zorgt voor een financieel vangnet in geval van langdurige ziekte of invaliditeit, waardoor advocaten verzekerd zijn van een inkomen.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

  Een onmisbare verzekering voor elk advocatenkantoor is de AVB-verzekering, een verzekering die bescherming biedt tegen materiële schade en letselschade veroorzaakt aan derden. Of het nu gaat om een omgestoten kop koffie over een klant zijn laptop of een uitglijdende bezoeker in het kantoor, deze verzekering dekt de kosten van de schade en eventuele juridische procedures die hieruit voortvloeien. Deze verzekering is cruciaal om de financiële stabiliteit van een advocatenpraktijk te waarborgen bij onvoorziene ongelukken.

  Autoverzekering

  Voor advocaten die vaak onderweg zijn naar cliënten, rechtbanken of andere locaties, is een autoverzekering essentieel. Deze verzekering beschermt tegen de financiële gevolgen van verkeersongevallen, diefstal en schade aan het voertuig. Een passende autoverzekering zorgt ervoor dat advocaten mobiel blijven en hun professionele verplichtingen kunnen nakomen zonder zich zorgen te hoeven maken over de risico's van het onderweg zijn. Een WA-verzekering voor de auto is verplicht, maar zeker bij dure en recente auto’s is een cascoverzekering aan te raden.

  Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheid van de advocaat

  Advocaten dienen niet alleen deskundig en ethisch te handelen, maar moeten ook rekening houden met de juridische en financiële gevolgen van hun acties. Indien ze dit niet doen, kunnen ze aansprakelijk worden gesteld. Vooral cliënten hebben vaak vragen over hoe dit in zijn werk gaat. Deze FAQ biedt antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen over de aansprakelijkheid van advocaten.

  Welke verzekering dekt de advocaat zijn aansprakelijkheid?

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de financiële schade die voortvloeit uit fouten die een advocaat maakt tijdens de uitoefening van zijn beroep. Deze verzekering is specifiek ontworpen om de vermogensschade te dekken die een cliënt lijdt door bijvoorbeeld verkeerd juridisch advies of andere beroepsfouten van de advocaat.

  Wanneer kan ik mijn advocaat aansprakelijk stellen?

  Je kunt je advocaat aansprakelijk stellen als je financiële schade hebt geleden door een fout of nalatigheid van de advocaat. Dit omvat situaties waarin de advocaat heeft gefaald in het leveren van het beloofde juridische advies, onzorgvuldig heeft gehandeld of niet heeft voldaan aan de professionele standaarden die van hem of haar verwacht worden.

  Hoe kan ik mijn advocaat aansprakelijk stellen?

  Om je advocaat aansprakelijk te stellen, moet je eerst de schade documenteren en aantonen dat deze het gevolg is van de foute handelingen of de nalatigheid van de advocaat. Vervolgens dien je een formele klacht in bij de advocaat of het advocatenkantoor. Als je geen bevredigende oplossing bereikt, kun je een civiele zaak starten of een procedure starten voor de geschillencommissie. Het is aan te raden om hierbij de juridische hulp van een andere advocaat in te schakelen.

  Kan ik de advocaat van de tegenpartij aansprakelijk stellen?

  Het is mogelijk om de advocaat van de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bewuste misleiding, omkoping van magistraten of andere onrechtmatige daden die schade hebben berokkend. Het gaat om heel bijzondere situaties die bovendien moeilijk aan te tonen zijn.

  Maakt mijn advocaat een beroepsfout door een vordering te laten verjaren?

  Ja, als een advocaat een dossier laat liggen en de vordering van een cliënt op deze manier laat verjaren, kan dit een beroepsfout zijn waarvoor de advocaat aansprakelijk kan worden gesteld.