EN

Klacht over een advocaat

Als je het oneens bent met je advocaat, is het altijd een goed idee om dit eerst met de advocaat zelf te bespreken of de interne klachtenregeling te volgen. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kun je ook een klacht indienen bij de deken. Over het algemeen zal het onderzoek naar de klacht ongeveer zes maanden duren. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om anoniem te klagen. In de Advocatenwet staat namelijk dat klachten altijd de naam en het adres van de klager dienen te bevatten. Het is niet nodig om je door een advocaat te laten bijstaan als je een klacht wil indienen tegen een advocaat, maar dit kan wel nuttig zijn. Dit is zeker het geval indien je hoger beroep instelt.

Op deze pagina over een klacht over een advocaat

  Advocaat met vrouwe justitia

  Klacht over de eigen advocaat

  Wanneer je ontevreden bent over de dienstverlening van je eigen advocaat, is het van belang om te weten welke stappen je kunt ondernemen. Het kan hierbij gaan om onenigheid over de aanpak van de zaak, over de communicatie of zelfs over de facturering. Hieronder vind je een stappenplan dat je kunt volgen als je een klacht hebt over je eigen advocaat.

  1. Bespreek het probleem met de advocaat

   Voordat je verdere stappen onderneemt, is het aan te raden om je bezorgdheden direct met je advocaat te bespreken. Een open en eerlijk gesprek kan vaak al veel verhelderen. Advocaten zijn professionals die ernaar streven om hun cliënten zo goed mogelijk bij te staan. Een dialoog kan bijdragen aan een betere verstandhouding en mogelijk een goede oplossing voor het probleem. Wellicht is er sprake van een misverstand of heeft de advocaat je verkeerd begrepen (of omgekeerd). Door het probleem met de advocaat te bespreken en het een en ander te verhelderen, kan het probleem meteen worden aangepakt.

  2. Klacht indienen bij het kantoor

   Mocht het gesprek met de advocaat niet tot een bevredigende oplossing leiden, kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het advocatenkantoor zelf. Elk advocatenkantoor beschikt over een interne klachtenprocedure, de zogenaamde kantoorklachtenregeling. Deze regeling biedt een gestructureerd kader waarbinnen jouw klacht op een formele wijze wordt behandeld. Iemand anders zal dan de klacht bestuderen en trachten om een geschikte oplossing te vinden.

  3. Inschakelen van de Geschillencommissie Advocatuur

   Indien de interne klachtenafhandeling niet het gewenste resultaat oplevert, kun je nagaan of het advocatenkantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten over de dienstverlening en declaraties van advocaten. Het voorleggen van je klacht aan deze commissie is vooral zinvol bij eenvoudige geschillen over de hoogte van de nota, hoewel het ook bij andere dienstverleningskwesties een uitkomst kan bieden.

  4. Klacht indienen bij de deken

   Een andere optie is het indienen van een klacht bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is. De deken heeft als taak toezicht te houden op de advocatuur en kan onderzoek doen naar de klacht. Hoewel de deken geen bindende uitspraken doet over de klacht, kan hij wel bemiddelen en adviseren over mogelijke oplossingen. De deken zal de leidraad dekenaal klachtonderzoek volgen.

  5. Behandeling door de Raad van Discipline

   Nadat de deken het onderzoek heeft afgerond, kan het een en ander worden doorgestuurd naar de Raad van Discipline (de tuchtrechter). De advocaat kan dan een tuchtsanctie opgelegd krijgen. Houd er rekening mee dat de klager hiervoor griffierecht dient te betalen.

  6. Hoger beroep instellen

   Het is mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen uitspraken van de Raad van Discipline. Dit kan enkel als de Raad van Discipline de klacht ongegrond heeft verklaard. Je dient hiervoor binnen dertig dagen in hoger beroep te gaan bij het Hof van Discipline in ’s-Hertogenbosch. Dit doe je met een beroepschrift waarin je jouw bezwaren tegen de uitspraak van de Raad van Discipline uiteenzet. Het beroepschrift stuur je naar de griffier van het Hof van Discipline.

  Klacht over de advocaat van de tegenpartij

  Als je problemen ondervindt met de advocaat van de tegenpartij, bijvoorbeeld omdat deze naar jouw mening onethisch handelt, zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen. Advocaten hebben zich te houden aan een gedragscode. Als je denkt dat de advocaat van de tegenpartij deze gedragsregels overtreedt, is het belangrijk om deze advocaat of het advocatenkantoor hier in de eerste plaats op aan te spreken. Je kunt ook een klacht indienen bij de Orde van Advocaten. Het is belangrijk om je klacht goed te onderbouwen met feiten en om duidelijk te maken waarom je denkt dat het gedrag van de advocaat in strijd is met de gedragscode. De klacht moet worden ingediend bij de deken van het arrondissement van de advocaat. Bovendien dien je zelf een direct persoonlijk belang te hebben. Een klachtenprocedure kan leiden tot een zitting waarin je jouw verhaal kunt doen. Bij een vFAS-advocaat kun je ook altijd je beklag doen bij de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators).

  Betrokken partijen bij klacht over een advocaat

  Het indienen van een klacht over een advocaat kan noodzakelijk zijn wanneer je vindt dat de dienstverlening niet aan de verwachtingen voldoet of wanneer er sprake is van onethisch handelen. Het is belangrijk om te weten dat er verschillende routes zijn die je kunt bewandelen om je onvrede kenbaar te maken en om eventueel tot een oplossing te komen. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken.

  Advocaat zelf

  De advocaat waarover je een klacht hebt, is vaak de eerste partij waarmee je in gesprek gaat wanneer er onvrede bestaat over de dienstverlening. Als juridisch professional is een advocaat niet alleen verantwoordelijk voor het verstrekken van deskundig advies en het vertegenwoordigen van cliënten in juridische zaken, maar moet hij of zij ook de ethische codes en professionele standaarden van de advocatuur naleven. Een advocaat dient daarom altijd transparant te zijn, voldoende duidelijk te communiceren en in het beste belang van de cliënt te handelen. Bij klachten is het van groot belang dat de advocaat openstaat voor feedback en bereid is om samen met de cliënt naar een passende oplossing te zoeken.

  Klachtenfunctionaris

  De interne klachtenfunctionaris speelt een essentiële rol bij het afhandelen van klachten over een advocaat en/of een advocatenkantoor. Deze functionaris is aangesteld om klachten van cliënten op een onpartijdige en effectieve wijze te onderzoeken en te behandelen. De klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht, voert gesprekken met alle betrokken partijen en streeft ernaar om tot een bevredigende oplossing te komen die recht doet aan de belangen van de cliënt én die de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt. De klachtenfunctionaris fungeert met andere woorden als een belangrijke schakel tussen de cliënt en de advocaat of het advocatenkantoor.

  Geschillencommissie Advocatuur

  De Geschillencommissie Advocatuur is er speciaal voor de particuliere cliënt die een klacht heeft over zijn of haar advocaat. Deze commissie pakt een breed scala aan klachten op, variërend van onvrede over de geleverde dienstverlening tot disputen over de hoogte van de declaratie van de advocaat. Het is belangrijk om te weten dat klachten met een schadebedrag van meer dan 25.000 euro niet worden behandeld, tenzij je expliciet afziet van het meerdere boven dit bedrag. Tuchtrechtelijke klachten vallen ook buiten het bereik van deze commissie en dienen gericht te worden aan de deken in het betreffende arrondissement. Bij het voorleggen van een klacht moet klachtengeld worden betaald. Het bedrag hiervan is afhankelijk van de hoogte van de (gevraagde) schadevergoeding.

  Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk

  De Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk biedt een platform voor het oplossen van geschillen tussen ondernemers en hun advocaten. Deze commissie focust op een breed scala aan kwesties, waaronder ontevredenheid over de dienstverlening, disputen over de hoogte van de rekening van de advocaat en schadeclaims tot een maximum van € 25.000. De voorwaarde is dat men vooraf overeenstemming bereikt over de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, hetzij direct bij het aangaan van de dienstverlening of daarna. Advocaten kunnen ook onbetaalde facturen bij deze commissie aanhangig maken. Deze geschillencommissie is er enkel voor ondernemers en hun advocaten, niet voor particulieren en hun advocaten.

  Deken

  Als je een klacht hebt over een advocaat, kun je deze voorleggen aan de deken in de regio waar de advocaat actief is. Er zijn elf dekens in Nederland (Amsterdam, Noord-Holland, Midden-Nederland, Noord-Nederland, Gelderland, Overijssel, Den Haag, Rotterdam, Limburg, Oost-Brabant en Zeeland – West-Brabant). De deken heeft de taak om klachten over advocaten te onderzoeken en tracht, afhankelijk van de aard van de klacht, eerst te bemiddelen tussen de partijen. Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, of als de klager expliciet aangeeft dat hij of zij dit wenst, kan de deken beslissen om de klacht door te sturen naar de Raad van Discipline.

  Bij problemen met de deken zelf, kun je kiezen voor de tuchtrechtelijke en de bestuursrechtelijke klachtenprocedure. Voor een tuchtrechtelijke klacht kun je terecht bij de voorzitter van het hof van discipline of direct bij de betreffende deken, die de klacht normaal gesproken doorstuurt naar de voorzitter van het hof. Deze zal de klacht vervolgens toewijzen aan een deken van een andere orde voor verder onderzoek en behandeling, vergelijkbaar met hoe klachten tegen advocaten worden behandeld.

  Raad van Discipline

  De Raad van Discipline fungeert als tuchtrechter in klachtenprocedures tegen advocaten en heeft de autoriteit om definitieve oordelen te vellen over professioneel gedrag. Als je na het onderzoek door de deken je klacht wilt doorzetten, kun je verzoeken om deze voor te leggen aan de Raad van Discipline. Er zijn vier van deze raden in Nederland (Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch).

  Hierbij dient griffierecht te worden betaald. De Raad van Discipline kan diverse sancties opleggen aan advocaten die de professionele standaarden hebben geschonden. Deze sancties variëren van een waarschuwing tot een berisping, een geldboete, een tijdelijke schorsing in de beroepsuitoefening en de schrapping van de advocaat. Daarnaast heeft de Raad van Discipline de bevoegdheid advocaten te veroordelen in de proceskosten. Het is echter van belang te onthouden dat de Raad van Discipline niet bevoegd is tot het toekennen van schadevergoedingen. Hiervoor dien je je te wenden tot de civiele rechter of de geschillencommissie.

  Civiele rechter

  Wanneer je als cliënt schade hebt geleden door een fout van je advocaat en je streeft naar een schadevergoeding die het bedrag van 25.000 euro overstijgt, kan de civiele rechter uitkomst bieden. Dit geldt voor geschillen over de kwaliteit van de geleverde diensten, directe schade als gevolg van beroepsfouten door de advocaat en disputen over de nota. Dit stelt je in staat om compensatie te eisen voor de geleden schade die het gevolg is van nalatigheid of onjuist handelen door je advocaat. Advocaten zijn verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, wat inhoudt dat een eventueel toegekende schadevergoeding in principe door deze verzekering zal worden gedekt.

  Rechtsbijstandverzekering en klacht over een advocaat

  Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kan deze ondersteuning bieden wanneer je een klacht hebt over een advocaat. Deze verzekering dekt de kosten van juridische hulp bij geschillen. Of je rechtsbijstandverzekering dit al dan niet dekt, is echter afhankelijk van de polisvoorwaarden. Win daarom informatie in bij je rechtsbijstandverzekeraar als je vragen hebt over de dekking. Het kan ook dat je een klacht hebt over de dienstverlening van een advocaat die door je rechtsbijstandverzekeraar is aangewezen. Je bent niet verplicht om een beroep te doen op deze advocaat. Je kunt er namelijk voor kiezen om zelf een advocaat te kiezen binnen de voorwaarden van je verzekering. Ook kun je een formele klacht indienen bij het advocatenkantoor van de betreffende advocaat en deze klacht tegelijkertijd melden bij je verzekeraar. Veel verzekeraars hebben een procedure voor klachtenafhandeling. Door je klacht zowel bij het advocatenkantoor als bij je verzekeraar te melden, vergroot je de kans op een bevredigende oplossing.

  Veelgestelde vragen over klachten over advocaten

  Klachten over advocaten komen niet zo vaak voor, maar zijn nooit volledig uit te sluiten. Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een misverstand of de advocaat kan te veel kosten in rekening brengen. Een klacht over de eigen advocaat kan erg vervelend zijn. En een klacht over de advocaat van de tegenpartij kan misschien zelfs nog vervelender aanvoelen, omdat je dit niet zelf in handen hebt. Het is niet ongewoon dat dit vragen oproept. Deze FAQ beantwoordt de belangrijkste vragen over klachten over advocaten.

  Kan ik een klacht indienen over de advocaat van de tegenpartij?

  Ja, je kunt een klacht indienen over de advocaat van de tegenpartij als je meent dat deze onethisch heeft gehandeld of de beroepsregels heeft overtreden. Het is belangrijk om je klacht goed te onderbouwen met concrete voorbeelden en bewijs. Dergelijke klachten dien je in te dienen bij de deken van het arrondissement waar de advocaat is ingeschreven.

  Waar kan ik terecht bij een klacht over de declaratie van een advocaat

  Als je een klacht hebt over de declaratie van je advocaat, kun je deze eerst bespreken met de advocaat zelf of de klachtenfunctionaris van het kantoor. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur indien het kantoor hierbij is aangesloten of bij de deken van de Orde van Advocaten. Je kunt ook naar de civiele rechter stappen.

  Mijn advocaat onttrekt zich aan de zaak: is dit toegestaan?

  Een advocaat kan en mag zich bij bepaalde omstandigheden onttrekken aan een zaak. Dit dient zorgvuldig en tijdig te gebeuren, zodat je als cliënt niet in een nadelige positie wordt gebracht. Een advocaat kan zich bijvoorbeeld onttrekken als er een vertrouwensbreuk is of als de cliënt onvoldoende meewerkt.

  Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over mijn advocaat?

  Onvrede over je advocaat kun je het beste eerst bespreken met de advocaat zelf. Kom je er samen niet uit? Volg dan de interne klachtenprocedure van het advocatenkantoor. Dien eventueel een klacht in bij de Geschillencommissie Advocatuur of bij de deken.

  Moet ik kosten betalen als ik een klacht over een advocaat bij de deken indien?

  Het indienen van een klacht bij de deken is in principe kosteloos. Echter, als je klacht leidt tot een procedure bij de Raad van Discipline dien je wel griffierecht te betalen.