EN

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Er zijn ontzettend veel BAV-verzekeraars en hierdoor is het niet altijd eenvoudig om de beste oplossing te vinden. Toch is het vergelijken van BAV-verzekeringen ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat er vaak een flinke besparing mogelijk is, maar ook omdat er toch wel grote verschillen kunnen zijn. Hieronder is aangegeven waarop er zoal moet worden gelet bij het vergelijken van BAV-verzekeringen.

Verzekerd bedrag bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheidsclaims kunnen hoog oplopen. Verzekeraars bieden niet onbeperkt dekking en leggen allerlei beperkingen op. Zo is de maximale dekking per schadeclaim vaak beperkt tot één miljoen euro of minder. Bij sommige verzekeraars betreft de dekking slechts 250.000 euro, maar vaak bieden ze dan wel de mogelijkheid aan om optioneel een hogere dekking te kiezen. Wat de beste dekking is, is afhankelijk van de specifieke situatie. Wie werkt met grote klanten en daarbij grote schade kan berokkenen, moet ook een grotere dekking hebben. Daarom is het aangeraden om vooraf de grootte van potentiële aansprakelijkheidsclaims te ramen en op basis hiervan een BAV-verzekering te kiezen. Bij het vergelijken van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt dit bedrag natuurlijk indachtig gehouden.

Eigen risico

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars vergoeden zelden de volledige aansprakelijkheid maar werken met een eigen risico. Een deel van de veroorzaakte schade blijft met andere woorden voor rekening van de verzekerde. Hierdoor houden ze de premie betaalbaar en zetten ze ook in op bewustwording. Zo'n eigen risico kan soms sterk verschillen. Vaak ligt het eigen risico voor zzp'ers en het mkb ergens tussen 125 en 750 euro per aanspraak. Met een hoger eigen risico is het wel mogelijk om flink te besparen op de BAV-verzekering.

Meer informatie over besparen op de BAV-verzekering

Afgestemd op de specifieke behoeften

De dekking van een BAV-verzekering moet maximaal aansluiten bij de daadwerkelijke activiteiten van een onderneming. Omdat het voor verzekeraars niet mogelijk is om voor elke ondernemer een individuele polis op te stellen, hebben ze polisvoorwaarden gemaakt die aansluiten bij specifieke beroepsgroepen. Deze kunnen algemeen zijn opgesteld (bv. een polis voor fiscale beroepen) of specifiek (bv. een polis voor belastingadviseurs). Specifieke polissen zijn over het algemeen beter, maar wel de uitzondering. Maak hoe dan ook inhoudelijk de vergelijking en ga na in welke mate de dekking aansluit bij de blootgelegde risico's.

Houd er wel rekening mee dat niet alle beroepsgroepen overal terechtkunnen. Dan vallen er natuurlijk al meteen een aantal kandidaat-verzekeraars af.

Overzicht van BAV-verzekeraars en de beroepsgroepen die ze verzekeren

Uitloop van aansprakelijkheidsclaims

Aansprakelijkheidsclaims worden soms pas maanden of jaren later ingediend. Voor schade die nu ontstaat, kan er misschien een schadeclaim volgen wanneer de verzekering al is stopgezet. Dat is bijvoorbeeld het geval als een ondernemer met pensioen gaat. Met een goede uitloopdekking zijn dergelijke claims die na afloop van de verzekeringsovereenkomst worden ingediend, toch nog steeds voor rekening van de verzekeraar. Hier worden soms wel voorwaarden aan gekoppeld. Een goede uitloopdekking is in ieder geval aangeraden.

Andere relevante polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden staan vaak boordevol met allerlei voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen. Een ondernemer moet vooral zelf even nagaan wat hij belangrijk vindt. Zo sluiten veel verzekeraars de Verenigde Staten uit, maar zijn er ook verzekeraars die hetzelfde voor Canada doen. Wie vaak handelt met Canadezen weet dan waarop hij moet letten. Een volledig overzicht kunnen we niet bieden omdat het sterk afhankelijk is van de specifieke situatie. Een jurist kan wel helpen met het blootleggen van alle risico's.

Prijs van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De premie is natuurlijk geen onbelangrijke factor en zal voor veel verzekeringsnemers doorslaggevend zijn. Bij het berekenen van de premie houdt de verzekeraar met veel factoren rekening waar de kandidaat-verzekeringsnemer niet altijd invloed op kan uitoefenen. Het gaat bijvoorbeeld om de relevante werkervaring van de bestuurders, de lopende overeenkomsten, het opleidingsniveau van bestuurders et cetera. Dit zorgt voor een risico-inschatting en zo ook voor een premievoorstel. Hier kunnen toch grote verschillen zijn. Daarom raden we aan om altijd verschillende offertes op te vragen en zeker ook even de prijzen te vergelijken.

Meer informatie over de kostprijs van een BAV-verzekering

Veelgestelde vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Heb ik vrijheid van leveringsvoorwaarden?

Bij de meeste verzekeraars geldt er vrijheid van leveringsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat verzekeraars niet allerlei bepalingen opdringen die voor de verzekeraar interessanter zijn, maar die de verzekerde concurrentieel misschien minder interessant maakt. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen, denk maar aan boetebedingen of vrijwaringsbedingen, zijn over het algemeen expliciet door de verzekeraar uitgesloten. Meestal zal de verzekeraar dan enkel de schade vergoeden die zou zijn ontstaan als er geen zo'n beding was geweest.

Welke uitsluitingen hanteren BAV-verzekeraars?

Elke verzekeraar heeft eigen voorwaarden, maar er zijn wel een aantal uitsluitingen die veelvuldig terugkomen. Het gaat naast aansprakelijkheidsverhogende bedingen ook om omstandigheden die voor de ingangsdatum van de verzekering bekend waren, aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrecht, fraude, vermogensdelicten, opzet en aanspraken naar aanleiding van groot molest (bv. burgeroorlog) en atoomkernreacties.

Wat moet ik doen als ik een schadeclaim ontvang?

De exacte verplichtingen zijn weergegeven in de polisvoorwaarden. Meestal moet de verzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht en moet de verzekerde hem alle inlichtingen met betrekking tot de claim verstrekken. In de tussentijd is het belangrijk dat de verzekerde zich in ieder geval onthoudt van iedere mededeling of gedraging die een erkenning van aansprakelijkheid, fout of schuld zou kunnen inhouden. Dit is heel belangrijk want anders kan de dekking komen te vervallen. Wel moet de verzekerde het nodige doen om de schade te beperken.

Hoe gaat een BAV-verzekeraar om met een schadeclaim?

De verzekeraar treedt steeds in overleg met de verzekerde om samen de vervolgstappen te bepalen, na een analyse van de feiten en de schadeclaim. Hierbij kan er eventueel worden ingezet op de verdediging, zoals het reageren en betwisten van de claim of het benoemen van een advocaat, maar ook het treffen van een minnelijke regeling is mogelijk. Andere keren kan er beslist worden om te berusten in een gerechtelijke uitspraak of kan de aansprakelijkheid worden erkend. Alles is met andere woorden afhankelijk van de specifieke situatie.

Heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als ik goede leveringsvoorwaarden heb opgesteld?

Ja. Goede leveringsvoorwaarden zijn belangrijk, maar niet feilloos. Sommige bedingen kunnen bijvoorbeeld onredelijk zijn en door de rechter achterwege worden gelaten. Ook kan er sprake zijn van een conflict tussen de eigen leveringsvoorwaarden en de inkoopvoorwaarden van de tegenpartij. Ten slotte houden leveringsvoorwaarden rekening met alle veelvoorkomende situaties, maar zijn ze zelden echt allesomvattend. Grote schadeclaims kunnen dan nog steeds volgen. Natuurlijk kan de verzekeraar met de leveringsvoorwaarden rekening houden bij het berekenen van de premie.