EN

Aansprakelijkheid van de jager

jager-geweer

De jager speelt een belangrijke rol op het gebied van natuurbehoud. Vroeger was er een natuurlijk evenwicht dat door de mens is verstoord. Hierdoor hebben bepaalde dieren minder natuurlijke vijanden, waardoor ze een bedreiging vormen voor andere soorten. De jager helpt dierenpopulaties in toom te houden en dat doet hij onder andere met zijn geweer. Dat er aan jagen behoorlijke risico’s verbonden zijn, staat buiten kijf. Daarom mag je niet zomaar jagen. Je moet bijvoorbeeld over een jachtvergunning beschikken voor het gebied waarin je jaagt.

Regels voor het verkrijgen van een jachtakte

Een jachtvergunning of een jachtakte krijg je niet zomaar. In 2017 zijn de regels voor het verkrijgen van een jachtvergunning bovendien strenger geworden. Een belangrijke eis is dat de jager over een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers (AVJ) beschikt. Dat is belangrijk, want jachtschade is standaard niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Soms kan het wel aan de verzekering worden toegevoegd. En soms is een aparte verzekering nodig. Hoe dan ook dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers de schade die de jager aanricht en waarvoor hij aansprakelijk is.

Aansprakelijkheidsverzekering voor jagers is verplicht

Bij het aanvragen van de jachtvergunning moet de jager kunnen aantonen dat hij een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor jagers heeft. Volgens de voorwaarden van deze aansprakelijkheidsverzekering voor jagers moet de benadeelde een rechtstreeks vorderingsrecht hebben op de verzekeraar. Bij schade moet het slachtoffer dus bij de verzekeraar kunnen aankloppen. De verzekerde som dient voldoende hoog te zijn. En iedere jager moet een eigen jachtvergunning en een eigen verzekering hebben.

Aanvragen van een jachtvergunning bij de politie

De jachtakte is aan te vragen bij de politie. Op 22 september 2022 zijn er een aantal dingen gewijzigd met betrekking tot de e-screener. De e-screener is een computergestuurde psychologische vragenlijst. Deze lijst wordt sinds oktober 2019 gebruikt bij aanvragen voor een wapenvergunning en een jachtakte. De e-screener helpt te beoordelen of de aanvrager geschikt is om een jachtwapen en munitie in bezit te hebben. De test bestaat uit 100 korte vragen die met ja/nee of eens/oneens te beantwoorden zijn. Er wordt voornamelijk gescreend op de impulsiviteitscontrole.

Sinds deze wijziging is er een nieuw formulier dat bij het aanvraagproces wordt gebruikt. Bij het aanvragen van een jachtakte zijn de vragen in dit formulier te beantwoorden. Verder gaat de politie na of er aan de wettelijke vereisten is voldaan:

 • Je moet een jachtdiploma hebben.

 • Je moet minstens achttien jaar oud zijn.

 • Je moet beschikken over de gelegenheid om te jagen (bv. met toestemming of huur).

 • Je moet een geldig verzekeringsbewijs voorleggen.

Houd er rekening mee dat de politie de aanvraag in de volgende gevallen kan weigeren:

 • Er bestaat twijfel of je je wel als een goed jager zal gedragen.

 • Je bent (mogelijk) een gevaar voor jezelf of voor de openbare veiligheid.

 • Op basis van het justitieel verleden of andere feiten blijkt dat je niet aan de eisen voldoet.

Een aanvraag is steeds persoonlijk in te dienen en bij het indienen van de aanvraag moet je je legitimeren. Er zijn ook drie referenten op te geven en je bent verplicht om mee te werken aan de screening.

Voor te leggen formulieren bij de aanvraag van een jachtakte

Laat het duidelijk zijn dat er strenge eisen gelden en dat niet iedereen zomaar een jachtakte kan krijgen. Bij het indienen van de aanvraag zal je verschillende formuleren moeten voorleggen. Hieronder zijn ze weergegeven.

 • Ingevuld formulier “aanvraag jachtakte”

 • 2 pasfoto’s (goed gelijkend)

 • Kopie van een erkend jachtdiploma

 • Geldig verzekeringsbewijs dat aan de wettelijke eisen voldoet

 • Het inlichtingenformulier WM32”

 • Het aanvraagformulier WM3

 • Verklaring van lidmaatschap Wildbeheereenheid indien je een zelfstandig jachthouder bent

 • Bewijs van gelegenheid tot jagen (bv. een huurovereenkomst)

Jachtrisico

Aan jagen zijn specifieke risico’s verbonden en daarom is een goede aansprakelijkheidsverzekering voor jagers zeker geen overbodige luxe. De aansprakelijkheidsverzekering voor jagers dekt de voornaamste jachtrisico’s waar de jager mee te maken krijgt. Het gaat om de aansprakelijkheid van de jager bij het trainen, bij het jagen en bij het in omloop brengen van geschoten vlees. Dit is beperkt tot een geografisch gebied en binnen een bepaalde periode. Ook is het gedekte bedrag veelal gemaximeerd per gebeurtenis en per jaar. Het gedekte jachtrisico dient voldoende ruim te zijn om een jachtakte te verkrijgen.

Jacht-geweer

Aansprakelijkheid bij de jacht

Er zijn verschillende manieren waarop een jager aansprakelijk kan zijn. In de eerste plaats is er de aansprakelijkheid tijdens de jacht. Een jager is bijvoorbeeld aansprakelijk tijdens de jacht als hij tijdens het schieten een voorbijganger raakt of schade toebrengt aan de eigendommen van ander schade. Ook kan de jager een gehouden dier raken of kan de jachthond iemand bijten. Meestal zal de jager in dergelijke gevallen aansprakelijk zijn voor de schade.

Daarnaast kan een jager aansprakelijk zijn voor de schade die hij aanricht tijdens schietoefeningen en andere trainingen. Zo kan de jager schade toebrengen aan een medejager. Dit wordt meestal gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers. Schade toegebracht aan de schietbioscoop is meestal niet gedekt. Daarvoor dient de uitbater van een schietbaan zelf een schadeverzekering te regelen.

Een jager kan ook aansprakelijk zijn als hij een geschoten dier in omloop brengt en dit dier ervoor zorgt dat iemand ernstig ziek wordt. Er is dan sprake van productaansprakelijkheid. Niet altijd kan de jager aansprakelijk worden gesteld bij schade door in omloop gebracht vlees, dit is echt een feitenkwestie. Zo mag een consument bijvoorbeeld wel verwachten dat er in wildvlees nog een klein stukje hagel kan zitten. Hierdoor zal de jager niet aansprakelijk zijn als iemand er z’n tanden op stuk bijt.

Jachtdekking

In plaats van een losse aansprakelijkheidsverzekering voor jagers is het ook mogelijk om een jachtdekking of een jagersdekking aan de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren toe te voegen. Niet elke verzekeraar biedt deze optie aan. De jachtdekking is in ieder geval geen standaard onderdeel van de AVP-verzekering.

Als een verzekeraar de mogelijkheid tot een extra jachtdekking aanbiedt, is er meestal de keuze tussen een dekking in Nederland of ook in het buitenland. Ongeveer zestig procent van de verzekeraars in ons land biedt de mogelijkheid tot een extra jachtdekking aan. Bij sommige verzekeraars is het enkel mogelijk om een binnenlandse jachtdekking aan de AVP-verzekering toe te voegen. Informeer bij de eigen verzekeraar naar wat al dan niet mogelijk is.

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor jagers vergelijken

Er zijn verschillende jachtverzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen voor jagers aanbieden, vaak met eigen premies en polisvoorwaarden. Het is belangrijk om niet alleen de prijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers te vergelijken, maar om ook na te gaan wat de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers al dan niet dekt. Hieronder is te lezen waarop je moet letten als je aansprakelijkheidsverzekeringen voor jagers vergelijkt.

Gedekt bedrag

Bij veel jachtverzekeraars is het gedekte bedrag beperkt. Bij claims boven dit bedrag moeten jagers zelf de extra kosten dragen. Vroeger was dit vaak met een grens die ergens tussen 1 en 1,25 miljoen euro lag. In vergelijking met de AVP-verzekering is dit vrij laag, want de meeste AVP-verzekeringen hebben een verzekerde som die dubbel zo hoog ligt. En dat terwijl een jager net met een groter risico op aansprakelijkheidsclaims te maken krijgt. Daarom heeft men per 1 april 2022 de verzekerde som verhoogd en dit naar het voorbeeld van de Duitse verzekeringsmarkt. Bij de meeste verzekeraars heb je nu de keuze tussen een gedekt bedrag van 3 miljoen euro of 6 miljoen euro. Een hoger gedekt bedrag betekent uiteraard ook een hogere jaarpremie.

geweer-jacht

Uitsluitingen en beperkingen

In elke verzekeringspolis zijn er uitsluitingen en beperkingen opgenomen. Dit wil zeggen dat bepaalde vormen van schade niet of slechts beperkt zijn gedekt. Welke uitsluitingen en beperkingen er gelden, verschillen per jachtverzekeraar. Veelvoorkomende uitsluitingen en beperkingen zijn:

 • Schade wanneer de jager zich niet houdt aan de verplichtingen die in de Omgevingswet staan;

 • Schade veroorzaakt aan spullen van eigen gezinsleden;

 • Opzettelijk veroorzaakte schade;

 • Schade aan spullen die werden gehuurd of geleend;

 • Schade bij verboden vormen van jacht;

 • Schade veroorzaakt aan de eigen jachtuitrusting;

 • Schade veroorzaakt aan een schietbaan;

 • Schade aan de eigen hond.

De exacte uitsluitingen en beperkingen kunnen sterk verschillen. Het is aan te raden om de polisvoorwaarden door te nemen en vooraf goed na te gaan wat al dan niet door de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers wordt gedekt.

kogels

Jachthond

Schade aan de eigen jachthond is bij vrijwel alle jachtverzekeraars uitgesloten. Daarvoor biedt men een aparte jachthondenverzekering aan. Deze jachthondenverzekering dekt de dierenartskosten bij “schade” aan de hond en kent een vergoeding toe als de hond ongeschikt wordt voor de jacht, sterft of moet worden afgemaakt. De gedekte bedragen en de gehanteerde afschrijvingstabellen verschillen per jachtverzekeraar. Er kunnen verschillen zijn per ras, let hier goed op bij het afsluiten van een jachtverzekering.

Meer informatie over jachthondenrassen
jachthond

Jachtuitrusting

Schade aan de eigen jachtuitrusting wordt in principe niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers. Verschillende jachtverzekeraars bieden wel een aparte verzekering voor jachtuitrusting aan. Deze verzekering dekt schade ten gevolge van beschadiging, verlies of diefstal van de jachtuitrusting. Schade door het wapen wordt over het algemeen niet gedekt. Vaak is er ook sprake van een eigen risico. Elke jachtverzekeraar hanteert eigen regels.

jachtuitrusting

Jachtgeweer

De moderne jager maakt gebruik van een geweer en dit houdt een risico in. Daarom vereist artikel 11.78 Besluit activiteiten leefomgeving een aansprakelijkheidsverzekering dat het gebruik van dit geweer dekt. Deze verzekering dient te gelden voor geheel Nederland en moet de aansprakelijkheid dekken voor ten minste een miljoen euro per gebeurtenis. De verzekering dient bovendien voor een volledig jaar dekking te verlenen. Volgens artikel 8.4 Omgevingswet heeft een slachtoffer bij schade ten gevolge van een geweer een eigen recht op schadevergoeding tegenover de aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit geldt ook als de schade niet door de verzekering gedekt is. Dan kan de verzekeraar wel verhaal uitoefenen op de aansprakelijke jager.

Jager met geweer

Jachtverzekering en jagen in het buitenland

De aansprakelijkheidsverzekering voor jagers geldt soms enkel in Nederland. Niet alle jachtverzekeraars bieden ook een dekking bij het jagen in het buitenland. Als dat wel het geval is, is dit veelal beperkt tot een Europese dekking. Bij een Europese dekking moet goed worden nagegaan wat onder Europa wordt begrepen. Veelal gaat het om geografisch Europa, wat bijvoorbeeld wil zeggen dat enkel het Europese deel van Turkije binnen het dekkingsgebied valt.

Het is geen goed idee om zonder een geldige jachtverzekering in het buitenland te jagen. Niet alleen door het risico op grote schadeclaims, maar ook omdat een jachtverzekering in veel landen verplicht is. Houd er rekening mee dat er in het buitenland andere eisen aan de jachtverzekering kunnen worden gesteld.

Onder andere voor Nederlanders die jagen in Vlaanderen is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient zowel de materiële schade als de lichamelijke schade te dekken. Een aansprakelijkheidsverzekering die aan de Nederlandse eisen voldoet en die een buitenlandse dekking heeft, volstaat. Om in Duitsland een jachtakte te verkrijgen, is een bewijs van een aansprakelijkheidsverzekering van een in Duitsland gevestigde maatschappij noodzakelijk.

De kosten voor een jachtverzekering

De prijs van een jachtverzekering is afhankelijk van verschillende factoren. Een jachtverzekering waarbij het dekkingsgebied beperkt is tot Nederland is goedkoper dan een jachtverzekering met een Europadekking of een werelddekking. Een hogere verzekerde som zal eveneens in een hogere premie resulteren. Daarnaast hanteert elke verzekeraar eigen tarieven.

Voor de goedkope jachtverzekeringen met een beperkte dekking schommelt de premie rond 35 tot 40 euro per jaar. De uitgebreide jachtverzekeringen met een werelddekking en een verzekerde som van zes miljoen euro hebben een jaarpremie van ongeveer 100 tot 110 euro. Dit is inclusief poliskosten en assurantiebelasting. De onderstaande bedragen zijn echter richtinggevend. Ook andere factoren zullen namelijk bepalend zijn voor de kosten voor een jachtverzekering.

Verzekerd bedragDekkingsgebiedJaarpremie
€ 3 miljoen per aanspraakNederland+/- € 35
€ 6 miljoen per aanspraakNederland+/- € 55
€ 3 miljoen per aanspraakEuropa+/- € 40
€ 3 miljoen per aanspraakWereld+/- € 85
€ 6 miljoen per aanspraakEuropa+/- € 65
€ 6 miljoen per aanspraakWereld+/- € 105

Overzicht van Nederlandse verzekeraars voor jagers

Bij verscheidene verzekeraars is het mogelijk om een extra dekking voor jagers aan de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren toe te voegen. Niet altijd is een dekking in het buitenland mogelijk. Het onderstaande overzicht geeft weer welke verzekeraars de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers aanbieden.

VerzekeraarMogelijkheid jachtdekkingJachtdekking buitenland
ABN-AMROJaJa
AEGONJaJa
AllianzJaJa
AonJaJa
Avéro AchmeaJaJa
BLG WonenJaJa
Delta LloydJaJa
GeneraliJaJa
KlaverbladJaNee
London VerzekeringenJaJa
OHRAJaJa
ReaalJaJa
SNS BankJaJa
United InsuranceJaNB
UnivéJaJa

Wanneer jouw verzekeraar geen extra jachtdekking aanbiedt, kan je overstappen van AVP-verzekering of kiezen voor een losse aansprakelijkheidsverzekering voor jagers.

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers

Wie voor het eerst een jachtakte aanvraagt, is onder andere verplicht om over een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers te beschikken. Dat is belangrijk, want het jachtrisico is niet gering. Als je nog niet eerder zo’n verzekering hebt afgesloten, bestaat de kans dat jij nog een aantal vragen hierover hebt. Het antwoord vind je wellicht hieronder.

Wat is het jagersrisico?

Het jagersrisico is het aansprakelijkheidsrisico dat alle jagers lopen wanneer ze jagen. Dit jagersrisico is in Nederland verplicht af te dekken met een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers. De verzekerde som dient ook voldoende hoog te zijn en het slachtoffer moet een rechtstreeks vorderingsrecht hebben.

Waar kan ik mij als jager allemaal voor verzekeren?

De jager is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers af te sluiten. Dit is een verzekering die de schade die aan derden wordt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van jachtactiviteiten zal vergoeden als de jager hiervoor aansprakelijk is. Daarnaast kan een jager zich ook verzekeren voor zijn jachtuitrusting en zijn jachthonden. Verder kan een jager een ongevallenverzekering afsluiten.

Is een jachtverzekering verplicht?

In Nederland is een jager verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers af te sluiten. Enkel deze aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Andere jachtverzekeringen, zoals een verzekering voor de eigen jachthonden of de jachtuitrusting, zijn niet verplicht.

Hoe zit het met mijn jachtverzekering in het buitenland?

Het dekkingsgebied van een jachtverzekering is veelal geografisch beperkt. Sommige jachtverzekeringen zijn enkel geldig in Nederland, terwijl andere jachtverzekeringen een ruimer dekkingsgebied hebben. Dit wil echter nog niet zeggen dat de jachtverzekering overal ter wereld geldig is. Mogelijk is de dekking bijvoorbeeld beperkt tot Europa. Raadpleeg de polisvoorwaarden om na te gaan in welk gebied de jachtverzekering al dan niet geldig is.

Wat dekt een jachthondenverzekering?

Een jachthondenverzekering is een verzekering die schade aan de eigen jachthonden dekt. Het dekt onder meer ongevallen, waaronder aanrijdingen, vergiftigingen, verdrinking en kwaadwilligheid van derden. Het biedt een vergoeding voor diergeneeskundige hulp, net als een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid van de hond of bij het sterven van de hond.