EN

Aansprakelijkheid en brand- en ontruimingsoefeningen (BHV)

In een werkomgeving waar veiligheid op de eerste plaats staat, spelen brand- en ontruimingsoefeningen een cruciale rol. Deze oefeningen zijn verplicht in het kader van de bedrijfshulpverlening (BHV) en horen ook moreel een verplichting te zijn. Het is noodzakelijk om de veiligheid van werknemers en bezoekers te garanderen. Het is wel belangrijk dat dergelijke oefeningen veilig verlopen en dat niemand gewond raakt bij een oefening. Daarom wordt over het algemeen beslist om de oefening aan te kondigen. Dit helpt paniekreacties te voorkomen.

Brandweerman bij brand of ontploft gebouw

Brand- en ontruimingsoefeningen op het werk

Elke werkgever is verplicht om BHV-maatregelen te treffen. Dit betreft ook het treffen van een goede voorbereiding op het gebied van brand en ontruiming. Brand- en ontruimingsoefeningen zijn essentieel voor de veiligheid op de werkplek. Ze zorgen ervoor dat medewerkers voorbereid zijn op noodsituaties en weten hoe te handelen bij brand of andere calamiteiten die een snelle evacuatie vereisen. Vooral table-topontruimingsoefeningen zijn erg nuttig. Deze simulaties maken gebruik van een plattegrond en miniaturen om de ontruiming 'op tafel' na te spelen. Dit soort oefeningen stelt medewerkers en bedrijfshulpverleners in staat om scenario's te doorlopen zonder de normale bedrijfsvoering te verstoren, terwijl ze toch inzicht krijgen in evacuatieroutes, locaties van brandblussers en -haspels en het bereiken van de verzamelplaatsen.

Verplichte ontruimingsoefeningen op het werk

De Nederlandse Arbowetgeving verplicht werkgevers om maatregelen te treffen die zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, ook bij noodgevallen. Dit houdt ook de mogelijkheid tot een veilige en geordende evacuatie in. Dit betekent dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het organiseren van ontruimingsoefeningen om ervoor te zorgen dat alle werknemers bekend zijn met de evacuatieprocedures en -routes. Hoewel de wet niet expliciet aangeeft hoe vaak deze oefeningen gehouden moeten worden, wordt het sterk aanbevolen om dit ten minste jaarlijks te oefenen.

Ontruimingsoefeningen dienen niet alleen om het personeel vertrouwd te maken met het ontruimingsplan, maar ook om de effectiviteit van het plan zelf te testen en waar nodig aan te passen. De rol van de BHV'ers (bedrijfshulpverleners) is hierbij cruciaal. Zij moeten adequaat getraind zijn om hun taken tijdens een ontruiming op een correcte manier te vervullen. Daarnaast wordt van de werkgever verwacht dat hij zorgt voor voldoende herhalingscursussen en praktische oefeningen, zodat deze BHV'ers hun kennis en vaardigheden op peil houden.

Ontruimingsplannen

Een gedegen ontruimingsplan is de basis van elke succesvolle evacuatie. Het bevat gedetailleerde informatie over de te volgen procedures, de rollen en verantwoordelijkheden van BHV'ers en de locaties van nooduitgangen en essentiële veiligheidsmiddelen. Ontruimingsplannen moeten op maat gemaakt zijn voor elke specifieke werkplek, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke eigenschappen en risico's van het gebouw. Regelmatige doorlichtingen en updates zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het plan actueel blijft en effectief kan worden uitgevoerd tijdens een noodsituatie.

Evaluatie en observatie

Na elke ontruimingsoefening is het cruciaal om een evaluatie of beoordeling uit te voeren. Dit moet zowel de prestaties van individuele deelnemers als het succes van het ontruimingsplan als geheel beoordelen. Observaties en feedback van zowel de deelnemers als externe waarnemers, zoals de brandweer, zijn waardevol om sterke punten te identificeren en verbeterpunten aan te wijzen. Dit proces zorgt voor continue verbetering en verdere optimalisatie van de veiligheidsprocedures op de werkplek.

Tips voor goede brand- en ontruimingsoefeningen op het werk

Brand- en ontruimingsoefeningen zijn cruciale onderdelen van het veiligheidsbeleid van elke organisatie of onderneming. Ze zorgen ervoor dat medewerkers voorbereid zijn op noodsituaties en dat ze weten hoe ze moeten handelen in geval van een brand of een andere calamiteit die een snelle ontruiming vereist. Het zorgt ervoor dat iedereen bekend is met de vluchtroutes en ontruimingsprocedures. De onderstaande tips kun je maar beter doornemen. Ze dragen bij aan de effectiviteit van brand- en ontruimingsoefeningen.

 • Gebruik scenario's die specifiek zijn voor de risico's en omstandigheden van jouw locatie of bedrijfstak. Dit verhoogt de relevantie en de leerwaarde van de oefening.

 • Wissel tussen volledige ontruimingsoefeningen, gedeeltelijke ontruimingsoefeningen en simulaties om verschillende aspecten van de ontruimingsplannen te testen en medewerkers op alle niveaus te betrekken.

 • Informeer deelnemers vooraf over het doel en de opzet van de oefening, zonder alle details van het scenario te onthullen. Communiceer na de oefening de bevindingen en verbeterpunten.

 • Zet observatoren in om de oefening te monitoren en feedback te geven. Zij kunnen specifieke aspecten, zoals de reactietijd, het gebruik van vluchtroutes en de effectiviteit van de communicatie, evalueren.

 • Zorg dat alle werknemers regelmatig betrokken zijn bij de oefeningen, inclusief nachtwerkers en flexwerkers, om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat te doen in geval van nood.

 • Beoordeel na elke oefening de prestaties en pas de ontruimingsplannen aan op basis van de resultaten en feedback van de deelnemers. Dit zorgt voor continue verbetering.

 • Zorg ervoor dat bedrijfshulpverleners goed getraind zijn en regelmatig bijscholing krijgen.

 • Overweeg het gebruik van ontruimingssoftware of -apps die helpen bij het aankondigen van de ontruiming, het monitoren van de ontruiming en het verzamelen van feedback.

 • Simuleer, indien mogelijk, echte noodsituaties door gebruik te maken van rookmachines of alarmgeluiden om de oefening realistischer te maken. Hiervoor kun je ook een beroep doen op de brandweer.

Grootste blunders bij brand- en ontruimingsoefeningen op het werk

Bij brand- en ontruimingsoefeningen op het werk kunnen er flink wat dingen fout gaan. Op zich zijn dergelijke flaters nog geen ramp. Oefeningen zijn er nu eenmaal om van te leren en lessen te trekken. Het is dan ook vooral belangrijk dat je deze flaters in kaart brengt en er de juiste gevolgen aan koppelt. Een klassieke fout is het negeren van de eigen veiligheid door BHV'ers, gedreven door adrenaline of door de persoonlijke band met collega's. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, zoals het ondoordacht betreden van ruimten vol rook, wat inhalatietrauma's kan veroorzaken door de aanwezigheid van koolmonoxide en andere giftige stoffen. Het is belangrijk dat BHV'ers op deze fouten worden gewezen.

Ook schiet de communicatie vaak tekort, zowel in het gebruik van communicatiemiddelen als in de respons op het alarm, waarbij het loos-alarmsyndroom een snelle en efficiënte ontruiming in de weg staat. Verder zorgt onbekendheid met nooduitgangen en onvoldoende kennis van het gehele pand voor verwarring en vertraging. Veel van deze blunders zijn te voorkomen door regelmatige training en het versterken van het bewustzijn over de gevaren en de juiste handelswijze tijdens een ontruiming. Het frequent herhalen van oefeningen en het zorgen voor duidelijke vluchtwegmarkeringen zijn heel nuttig om deze problemen te voorkomen.

Ontruimingsoefeningen en thuiswerk

In het huidige werkklimaat, waar thuiswerken steeds gebruikelijker wordt, rijst de vraag hoe ontruimingsoefeningen relevant blijven. Ook in deze tijd blijft het voor bedrijven essentieel om voorbereid te zijn op noodsituaties. De Arbowet benadrukt het belang van een veilige werkomgeving en verplicht werkgevers maatregelen te treffen voor crisissituaties, inclusief evacuatieplannen, zelfs als de fysieke aanwezigheid minder is. Dit betekent dat het belang van brand- en ontruimingsoefeningen onveranderd blijft, ongeacht waar medewerkers hun werkzaamheden doorgaans verrichten. Er kan worden gevraagd aan medewerkers om één keer per jaar op het werk te zijn voor een ontruimingsoefening. Verder mag van thuiswerkers worden verwacht dat ze deels zelf instaan voor de veiligheid op hun thuiswerkplek en dat ze zich bewust zijn van de situaties die zich er kunnen voordoen. De werkgever kan hierbij wel materialen en informatie verschaffen.

Stappenplan voor brand- en ontruimingsoefeningen

Het uitvoeren van een effectieve brand- en ontruimingsoefening is erg belangrijk. Dit is een goede manier om medewerkers voor te bereiden en om de bestaande plannen en vluchtroutes te beoordelen. Volg het onderstaande stappenplan om te zorgen voor een succesvolle oefening en maximale leerervaring voor alle betrokkenen.

 1. Voorbereiding

  In de eerste plaats is het belangrijk om over goede plannen te beschikken en om de vluchtroutes duidelijk te communiceren, zowel met kaartjes als met iconen die dit weergeven. Vervolgens kun je een table-topontruimingsoefening uitvoeren en eventueel de plannen bijsturen. Plan dit in, informeer de deelnemers en maak alle materialen klaar, zoals plattegronden en maquettes. Zorg ervoor dat alle deelnemers op de hoogte zijn van het doel en de verwachtingen van de oefening.

 2. Uitvoering van table-topoefening

  Tijdens de uitvoering van de oefening worden de scenario's nagespeeld op de plattegrond. Elke deelnemer krijgt een rol toegewezen en gebruikt een popje om hun acties tijdens de ontruiming te demonstreren. Dit stimuleert het denkproces over wat te doen in een echte noodsituatie. Waarnemers noteren hoe deelnemers reageren op de oefening, met bijzondere aandacht voor de efficiëntie van de evacuatieroutes, het gebruik van veiligheidsmiddelen en de algemene samenwerking tussen de medewerkers.

 3. Beoordelen en bijsturen

  Na afloop van de oefening vindt een beoordeling plaats waarbij de observaties worden besproken. Dit is hét moment om te reflecteren over wat goed ging en welke aspecten verbetering behoeven. Het is belangrijk dat alle deelnemers open staan voor feedback en actief deelnemen aan het discussieproces. Op basis van de beoordeling worden actiepunten opgesteld voor verbetering. Dit kan variëren van het aanpassen van het ontruimingsplan tot het organiseren van aanvullende training voor de BHV'ers. Het doel is om de veiligheidsprocedures continu te verbeteren en aan te passen aan veranderende omstandigheden.

 4. Echte ontruimingsoefening plannen

  Zodra de table-topoefening is geëvalueerd en de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd, plan je de echte ontruimingsoefening in. Het is belangrijk om te overwegen of je de exacte datum en tijd van de oefening vooraf bekendmaakt of dat je kiest voor een onaangekondigde oefening. Dit hangt af van de doelstellingen van de oefening. Zorg ervoor dat alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en -middelen beschikbaar zijn en dat de BHV'ers goed weten wat hun rollen zijn tijdens de oefening. De ontruimingsoefening kan ook in samenspraak met de brandweer worden georganiseerd.

 5. Uitvoering van de echte ontruimingsoefening

  Stap 5: Uitvoering van de echte ontruimingsoefening Voer de ontruimingsoefening uit zoals gepland. Activeer het ontruimingsalarm om de oefening te starten en observeer hoe medewerkers reageren en de evacuatieroutes volgen naar de verzamelplaats. BHV'ers spelen een cruciale rol in het begeleiden en ondersteunen van de ontruiming. Zorg voor waarnemers die de efficiëntie van de ontruiming, de reacties van de medewerkers en de samenwerking tussen de BHV'ers observeren.

 6. Nabespreking en bijsturen

  Organiseer direct na de oefening een nabespreking met alle betrokkenen om eerste indrukken en observaties te delen. Voer vervolgens een gedetailleerde beoordeling uit met de BHV'ers, de waarnemers en eventueel met een vertegenwoordiger van de lokale brandweer. Bespreek wat goed ging en identificeer verbeterpunten. Zorg dat je feedback verzamelt van zowel de deelnemers als de observatoren om een volledig beeld te krijgen van de oefening. Deze feedback is essentieel voor het verder verbeteren van het ontruimingsplan en de voorbereiding op echte noodsituaties.

Aansprakelijkheid voor het niet organiseren van brand- en ontruimingsoefeningen

Werkgevers zijn verplicht om een veilige werkomgeving te garanderen, wat onder meer inhoudt dat werknemers moeten worden getraind om adequaat te reageren in noodsituaties. Dit omvat het regelmatig organiseren van brand- en ontruimingsoefeningen om ervoor te zorgen dat alle werknemers bekend zijn met de procedures die gevolgd moeten worden tijdens een ontruiming. Indien een werkgever deze verplichtingen negeert en er doet zich een incident voor waarbij de veiligheid van werknemers of bezoekers in het gedrang komt, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. Bijvoorbeeld als een ontruiming niet goed verliep omdat er onvoldoende is geoefend, waardoor mensen letselschade of brandletsels hebben opgelopen. Dit kan leiden tot civielrechtelijke schadeclaims van betrokkenen die schade hebben geleden. Ook nabestaanden kunnen een schadeclaim indienen.

Brandweer en explosie

Aansprakelijkheid voor schade tijdens een brand- en ontruimingsoefening

Tijdens brand- en ontruimingsoefeningen is het cruciaal om een balans te vinden tussen een realistische simulatie van noodsituaties en de veiligheid van alle betrokkenen. Hoewel deze oefeningen essentieel zijn voor de voorbereiding op echte calamiteiten, kunnen ze ook risico's met zich meebrengen en in sommige gevallen leiden tot letselschade. Hiervoor kan bijvoorbeeld de werkgever aansprakelijk zijn. Het is daarom van groot belang om tijdens de planning en uitvoering van de oefeningen voorzichtig te werk te gaan, de risico's zorgvuldig te beoordelen en passende veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit houdt in dat deelnemers duidelijk geïnstrueerd worden over hun rol en de te volgen procedures, alsook dat er toezicht is om te waarborgen dat de oefening veilig verloopt.

Groen bordje aan het plafond toont de vluchtroute bij brand of andere calamiteiten

Veelgestelde vragen over brand- en ontruimingsoefeningen

Het organiseren van ontruimingen en brandoefeningen is essentieel voor de veiligheid binnen elke organisatie. Deze oefeningen zorgen ervoor dat iedereen weet hoe te handelen in geval van nood, wat cruciaal kan zijn voor het welzijn en de veiligheid van iedereen in het gebouw. Hieronder beantwoorden we enkele van de meest gestelde vragen over het uitvoeren van ontruimingen en brandoefeningen.

Hoe vaak moet ik een ontruiming oefenen?

Het wordt sterk aanbevolen om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Afhankelijk van de aard en de locatie, de aanwezige risico’s en het wisselen van het personeel, kan het nodig zijn om dit vaker te doen.

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Een ontruiming begint met het activeren van het ontruimingsalarm, gevolgd door een geordende evacuatie van alle aanwezigen naar een vooraf bepaalde verzamelplaats. Het is belangrijk dat iedereen de vluchtroutes kent en dat er duidelijke leiding is van BHV'ers of aangewezen medewerkers.

Wanneer is ontruimen bij rook nodig?

Ontruiming bij rook is altijd noodzakelijk, omdat rook snel verspreidt en giftige gassen kan bevatten die levensbedreigend zijn. Rookontwikkeling is vaak een voorbode van brand, dus ontruimen zodra rook wordt waargenomen is cruciaal.

Wanneer is ontruimen bij brand nodig?

Bij het kleinste teken van brand is de ontruiming vereist. Wachten op het uitbreiden van de brand vergroot het risico op letsel of erger. Snelle actie kan levens redden en zorgt voor een veilige evacuatie van het pand.

Waarom moet ik regelmatig een ontruiming oefenen?

Regelmatig oefenen verhoogt de bewustwording en paraatheid van alle medewerkers en zorgt ervoor dat iedereen weet hoe te handelen in een noodsituatie. Dit vermindert paniek en chaos tijdens een echte ontruiming, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.

Hoe moet ik een brandoefening organiseren?

Begin met het opstellen van een duidelijk plan dat de doelen, scenario’s en de rolverdeling bevat. Informeer alle deelnemers vooraf over de oefening, zonder te veel details te geven om het realisme te bewaren. Zorg voor duidelijke communicatie tijdens de oefening en beoordeel naderhand grondig om verbeterpunten te identificeren.