EN

Alle informatie over de wet Kansspelen op afstand (Koa)

Lange tijd was online gokken in Nederland verboden, hoewel het in de praktijk wel gebeurde. Het is net omdat online gokken verboden was, dat het niet mogelijk was om dit te regelen. Met de wet Kansspelen op afstand (Koa) werd online gokken per 1 april 2021 legaal en kon de overheid het een en ander regelen, waardoor de spelers sindsdien een betere bescherming genieten.

Man geeft informatie over wet Kansspelen op afstand (Koa)

Inhoudsopgave

  Regels omtrent online gokken in Nederland

  In de wet Kansspelen op afstand zijn talloze regels opgenomen die aanbieders van online kansspelen dienen te respecteren. Ook andere wetgevende instrumenten kunnen diverse regels en beperkingen opleggen. Hieronder zijn de voornaamste regels met betrekking tot online kansspelen weergegeven.

  Aanbieders moeten een vergunning hebben

  Men mag niet zomaar een online kansspel, zoals poker, een casinospel of bingo, aanbieden. Daarvoor moet men eerst een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit (Ksa). Er dient daarbij een aanvraagprocedure te worden doorlopen. Deze aanvraagprocedure neemt ongeveer zes maanden in beslag en kost 48.000 euro. Als de aanvraag wordt afgewezen, wordt dit geld niet teruggegeven. Het is met andere woorden belangrijk om goed voorbereid te zijn op het moment van het indienen van de aanvraag. Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet een aanbieder de volgende zaken kunnen aantonen of voorleggen:

  • Een accountantsverklaring die aantoont dat de onderneming financieel gezond is.

  • Een accountantsverklaring die aantoont dat er verantwoord wordt omgegaan met spelerstegoeden, bijvoorbeeld door te werken met bankgaranties of met derdengeldenrekeningen.

  • Hoe het interne toezicht is geregeld, welke bevoegdheden de toezichthoudende functionarissen hebben en hoe de onafhankelijkheid van deze functionarissen is geregeld.

  • Er is een passend beleid om het witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen.

  Houd er rekening mee dat verenigingen en stichtingen niet in aanmerking komen voor een vergunning. Verder dienen aanbieders verplicht aan te sluiten bij het Cruks-register (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Dit is een landelijk uitgerold systeem dat bestaat uit een register met de namen van mensen die niet mogen gokken, omdat ze gokproblemen hebben.

  Bovendien moeten de speelgegevens worden opgeslagen in een beveiligde databank waartoe de Ksa toegang heeft. Hierdoor kan de Ksa controleren of de aanbieder de voorschriften respecteert. Onder meer gegevens met betrekking tot de tegoeden en de betalingstransacties dienen in het register te worden opgenomen.

  Eisen met betrekking tot het verslavingspreventiebeleid

  Niet alleen moeten aanbieders van online kansspelen over een vergunning beschikken, bovendien dienen ze een verslavingspreventiebeleid te voeren. Dit geldt voor alle risicovolle kansspelen, niet alleen voor online kansspelen. In de wet staan allerlei minimumregels met betrekking tot dit verslavingspreventiebeleid.

  • Het identificeren en controleren van spelers met behulp van hun BSN-nummer.

  • Controleren of spelers mogen gokken en of ze minstens achttien jaar oud zijn.

  • Het personeel moet worden getraind op het gebied van verslavingspreventie.

  • Er moet een verslavingspreventiebeleid worden opgesteld in samenwerking met ervarings- en verslavingsdeskundigen.

  • Er moet worden voldaan aan de informatieplicht, waarbij spelers bijvoorbeeld info krijgen over de risico's die aan het spel kleven.

  • Het spel moet vooraf worden gekeurd door de Ksa.

  • Per aangeboden spel moet er een risicoanalyse worden gemaakt.

  • Spelersgedrag wordt geregistreerd en er wordt ingegrepen waar dat nodig is.

  Reclame voor online gokken

  Het is toegestaan om reclame te maken voor online kansspelen, maar daar zijn wel een aantal regels en beperkingen aan verbonden. Zo mag de reclame niet focussen op jongeren tot 24 jaar, op mensen met een beperking of op mensen met gokproblemen of psychische problemen. Daarnaast mag de reclame mensen niet aanzetten om te blijven gokken, mag reclame niet misleidend zijn en mag er tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds geen reclame worden gemaakt op de televisie. Dan kijken er ook veel jongeren mee.

  Tegenwoordig wordt er bij reclame steeds vaker een beroep gedaan op bekende personen en zogeheten influencers. Voor gokbedrijven is het echter niet toegestaan om bekende personen, influencers of beroepssporters in te schakelen. Wel mag men sponsoren, bijvoorbeeld door het logo van het online casino op de shirts van een voetbalploeg te plaatsen. In de praktijk gebeurt dat ook erg vaak.

  Entreeverbod bij online casino's

  Zoals eerder aangehaald, dienen online casino's preventiemaatregelen te treffen. De online casino's moeten met andere woorden de identiteit van spelers controleren en moeten minderjarige spelers de toegang ontzeggen. Daarnaast moet men ook het Cruks-register raadplegen. Spelers die in dit register zijn opgenomen, mogen niet gokken in het online casino. Een opname in het Cruks-register geldt voor een periode van 6 maanden tot 99 jaar. Op basis van het BSN-nummer kan de aanbieder eenvoudig controleren of iemand in het Cruks-register is opgenomen.

  Zorgplicht voor online casino's

  Kansspelaanbieders moeten meer doen dan alleen de bovenstaande regeltjes respecteren. Ze hebben namelijk een zorgplicht ten opzichte van de spelers. Wat deze zorgplicht inhoudt, is niet duidelijk omschreven in de wet. Om aanbieders te helpen om er een correcte invulling aan te geven, heeft de Ksa de Leidraad Zorgplicht opgesteld. Deze leidraad bevat aanbevelingen voor vergunninghouders. Het gaat niet om wettelijke regels, maar het belang van deze aanbevelingen mag desondanks niet worden onderschat. Aanbieders kunnen er maar beter rekening mee houden. De leidraad bestaat uit tien aanbevelingen.

  • Spelers duidelijk en passend informeren

  • De spelers in staat stellen om zelf grenzen te bepalen, zowel in tijd als in geld

  • Een sluitend toegangsbeleid hanteren

  • Gebruikmaken van een verslavingspreventiebeleid

  • Ervoor zorgen dat leidinggevenden bekend zijn met de gokrisico's

  • Ervoor zorgen dat het personeel in staat is om risicovol speelgedrag te herkennen

  • Ingrijpen bij risicovol gokgedrag

  • Spelers de kans geven om zich vrijwillig uit te sluiten en tegelijkertijd ook hulp aanbieden

  • Een goede klachtenregeling hebben, waarbij klachten snel en netjes worden afgehandeld

  • Ervoor zorgen dat abonnementen gemakkelijk en snel kunnen worden opgezegd

  Bonusbeleid

  Veel aanbieders van online kansspelen kennen bonussen toe aan nieuwe spelers of aan loyale spelers. Dergelijke welkomstbonussen en loyaliteitsbonussen vormen een belangrijk instrument om nieuwe spelers aan te trekken of spelers te behouden. Dergelijke bonussen zijn toegestaan, maar er gelden opnieuw regels.

  • Spelers moeten duidelijk en volledig worden geïnformeerd over de bonussen en de bonusvoorwaarden.

  • De bonussen mogen niet worden gericht op maatschappelijk kwetsbare personen (bv. jongvolwassenen).

  • Het bonusaanbod moet evenwichtig en zorgvuldig zijn en mag niet aanzetten tot een overmatige deelname.

  • Deze bonussen moeten zijn afgestemd op de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse.

  • Bonussen mogen niet worden aangeboden tijdens de deelname aan het spel.

  • Er mag geen bonus worden aangeboden gedurende "een periode" nadat er een verslavingspreventie-interventie heeft plaatsgevonden. De duur van deze periode is af te stemmen op het type interventie.

  • De bonus mag niet worden afgestemd op het individuele speelgedrag.

  • De bonus mag enkel worden toegekend nadat de speler de bonusvoorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

  • Spelers moeten de kans krijgen om aan te geven dat ze geen bonussen meer willen ontvangen.

  • De bonusvoorwaarden moeten in de lijn van de betalingstransactieregels liggen.

  Verder zijn aanbieders vrij bij het bepalen van de bonusvoorwaarden. Zo kan er bijvoorbeeld worden bepaald dat bonussen eerst een aantal keer moeten worden rondgespeeld voordat ze worden uitbetaald. Of dat er maar van één bonus tegelijkertijd gebruik kan worden gemaakt.

  Regels voor spelers die online gokken

  De wetgeving focust op de aanbieders van online kansspelen en wil op deze manier de spelers beschermen. De kansspelwetgeving legt geen bijzondere regels op aan de spelers zelf. Wel is er een verbod om bij een illegaal online casino te spelen. Uiteraard dienen de spelers ook rekening te houden met andere wetgeving. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet frauderen, spelen met een vervalste identiteit, inbreuken plegen op het auteursrecht of kansspelen gebruiken om geld wit te wassen.

  Verder dienen spelers rekening te houden met de gebruiksvoorwaarden of deelnemersreglementen die ze accepteren als ze een account aanmaken bij een online casino. Dergelijke reglementen kunnen uiteenlopende bepalingen bevatten, zoals:

  • De manier waarop de partijen omgaan met klachten

  • De mogelijkheid om een speler uit te sluiten bij het beledigen van medewerkers van de klantenservice of van andere spelers

  • Eventuele spelregels per spel of per spelcategorie

  • Exoneratiebedingen (beperkingen aan de aansprakelijkheid van de spelaanbieder)

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Verbod om het account aan anderen door te geven

  • Verbod om meer dan één account aan te maken of te gebruiken

  • Verplichting om de ingevoerde persoonsgegevens actueel te houden

  • Verplichting om eigen deugdelijke speellimieten in te stellen

  • Bepalingen met betrekking tot minimale en maximale stortingen

  • Een bonusbeleid

  • En dergelijke meer

  Uiteraard dienen de bepalingen die in dergelijke voorwaarden of reglementen zijn opgenomen ook geldig te zijn. Van sommige bedingen wordt vermoed dat ze ongeldig zijn (grijze lijst) en andere bedingen zijn altijd ongeldig (zwarte lijst met verboden bedingen).

  Kansspelbelasting betalen

  Als een speler een prijs heeft gewonnen, is er een kansspelbelasting verschuldigd. De kansspelbelasting is een belasting die te betalen is door deelnemers van kansspelen die een voordeel behalen uit het kansspel. De regels zijn afhankelijk van de vraag of het gaat om een offline of een online kansspel. Ook het bedrag van de prijs speelt een rol.

  Nederlands offline kansspelBuitenlands offline kansspelOnline kansspel (aanbieder heeft een vergunning)Online kansspel (aanbieder heeft geen vergunning)Online loterij of online lotto
  Prijs ≤ € 499 Geen kansspelbelasting te betalenGeen kansspelbelasting te betalenKansspelbelasting van 29%Kansspelbelasting van 29%Geen kansspelbelasting te betalen
  Prijs > € 499Kansspelbelasting van 29%Kansspelbelasting van 29%Kansspelbelasting van 29%Kansspelbelasting van 29%Kansspelbelasting van 29%
  AangifteAanbiederZelfAanbiederZelfAanbieder

  Bijzonder is dat men bij het berekenen van de kansspelbelasting geen rekening houdt met het ingezette bedrag. Men past de kansspelbelasting gewoon toe op het gewonnen bedrag. Hierdoor kan de te betalen kansspelbelasting hoger zijn dan de winst (= het verschil tussen de gewonnen som en het ingezette bedrag).

  Wie speelt bij een online aanbieder die over een vergunning beschikt, hoeft hier niks voor te regelen. De aanbieder zal namelijk de kansspelbelasting inhouden en overmaken. Dit geldt natuurlijk enkel voor Nederlandse aanbieders. Bij buitenlandse aanbieders dient men dit zelf aan te geven. Ook het bedrag van de prijs speelt een rol.

  Achterhalen of een aanbieder een vergunning heeft

  Er zijn nog steeds veel illegale aanbieders van kansspelen op het internet te vinden. Enkel legale aanbieders die een vergunning hebben, mogen het logo "Vergunninghouder Kansspelautoriteit" op hun website weergeven. Controleer steeds of dit logo op de website is te vinden. Natuurlijk kunnen ook illegale aanbieders dit logo onrechtmatig weergeven. Op de website van de Kansspelautoriteit is te controleren welke websites al dan niet over een vergunning beschikken.

  Veilig en verantwoord spelen

  Hoewel aanbieders van online kansspelen een grote verantwoordelijkheid dragen op het gebied van preventie, ligt de eindverantwoordelijkheid nog steeds bij de individuele speler. Het is belangrijk om te weten waar de persoonlijke grenzen liggen en om tijdig op de rem te staan, zodat het spelletje vooral leuk blijft en er geen financiële problemen opdoemen. De onderstaande tips kunnen daarbij helpen.

  • Betaal altijd eerst alle rekeningen en speel niet meteen nadat het loon is ontvangen.

  • Bepaal vooraf hoeveel tijd en geld er aan een kansspel kan worden besteed en stel limieten in.

  • Bedenk vooraf dat de kans op verlies groter is dan de kans op winst. Blijf dus niet spelen om verliezen te compenseren en stop als er sprake is van winst.

  • Lees altijd de kleine lettertjes en de (bonus)voorwaarden.

  • Gebruik nooit een kredietkaart om te spelen en leen nooit geld om te spelen.

  • Weet dat winst of verlies enkel en alleen afhankelijk is van geluk of ongeluk. Laat beslissingen niet afhangen van bijgeloof.

  • Laat belangrijkere zaken, zoals werk en sociale contacten, altijd voorgaan op kansspelen.

  • Gok alleen voor het plezier en niet om te winnen.

  • Gok niet in kwetsbare toestanden (verdrietig, eenzaam, boos, onder invloed van alcohol enzovoort).

  • Praat erover met mensen in de omgeving.

  • Ga bij problemen langs bij de huisarts.

  Wie hulp nodig heeft bij gokproblemen kan terecht bij het Loket Kansspel. Dit is het centrale steunpunt op het gebied van gokproblemen. Het is mogelijk om er hulp voor zichzelf of voor anderen te zoeken.

  Aansprakelijkheid bij het online gokken

  Het uitgangspunt is dat eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen doen en laten. Desondanks mag ook de verantwoordelijkheid van de kansspelaanbieder niet worden onderschat. Als deze aanbieder de regels niet respecteert, kan hij aansprakelijk zijn voor de schade die de speler hierdoor oploopt.

  Aansprakelijkheid van de aanbieder van online kansspelen

  Hierboven zijn reeds talloze regels besproken, regels waaraan aanbieders van online kansspelen zich moeten houden. Daarnaast hebben deze aanbieders een zorgplicht. Wanneer aanbieders deze regels niet respecteren en hun zorgplicht niet nakomen, kunnen ze aansprakelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken, bijvoorbeeld als een speler hierdoor een gokverslaving ontwikkelt.

  Eerder werd Holland Casino bijvoorbeeld al succesvol aansprakelijk gesteld omdat het niet aan de zorgplicht had voldaan en een speler hierdoor een gokverslaving ontwikkelde (ECLI:NL:RBUTR:2011:BR6197). De rechtbank oordeelde toen dat Holland Casino de persoon die zijn gokgedrag niet meer in de hand heeft tegen zichzelf had moeten beschermen door hem de toegang te weigeren.

  Aansprakelijkheid van ouders voor kinderen met gokproblemen

  Jonge kinderen dienen tegen zichzelf te worden beschermd. Aanbieders van online kansspelen dienen daarom de leeftijd van spelers na te gaan en minderjarige kinderen te weigeren. Ook ouders dragen verantwoordelijkheid en dienen te voorkomen dat hun kinderen illegaal gokken en bijvoorbeeld gokproblemen ontwikkelen. Ouders zullen echter niet zomaar aansprakelijk zijn voor de gokschulden van hun minderjarige kinderen. Hoewel ouders aansprakelijk kunnen zijn voor de schulden van hun kinderen, had de aanbieder van het online kansspel het kind namelijk moeten weigeren.

  Meer over de aansprakelijk voor schulden voor anderen

  Veelgestelde vragen over de wet Kansspelen op afstand (Koa)

  De wet Kansspelen op afstand vormt een complete breuklijn ten opzichte van de vroegere situatie, toen online kansspelen verboden waren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dit veel vragen oproept. Hieronder zijn een aantal van deze veelgestelde vragen beantwoord.

  Wat doet de Ksa tegen illegale online gokspelen?

  De Ksa kan op verschillende manieren optreden tegen illegale online gokspelen. Dat doet men door het illegale gokbedrijf een last onder dwangsom en/of boetes op te leggen. Daarnaast kan de Ksa ook andere partijen aanmanen om hun bevorderende diensten te stoppen, zoals hostingbedrijven en betaaldienstverleners. Als spelers nog speeltegoed, loyaliteitspunten of credits hebben bij het illegale gokbedrijf, dan moeten ze zelf actie ondernemen. De Kansspelautoriteit komt niet tussen in dergelijke schadevergoedingen. Het toont het risico van het spelen bij illegale aanbieders aan.

  Waarom mag ik niet spelen bij illegale aanbieders?

  Dergelijke aanbieders zijn niet onderhevig aan het toezicht van de Ksa. Dat wil zeggen dat men de veiligheid niet kan garanderen. Mogelijk is er sprake van oplichting en hebben spelers minder winstkansen dan men doet uitschijnen. Ook de uitbetaling is onzeker, terwijl het beleid er vaak niet op is gericht om gokverslavingen te voorkomen. Hoewel de beleidsfocus momenteel niet ligt op het bestraffen van spelers, is de deelname aan dergelijke illegale kansspelen wel strafbaar. Men kan boetes tot 8700 euro opleggen. Als de rechter een straf oplegt, krijgt men ook een strafblad. Speel daarom enkel bij legale aanbieders.

  Mag een online casino om mijn identiteitsbewijs vragen?

  Ja, online gokbedrijven zijn zelfs verplicht om te vragen om het identiteitsbewijs en om hiervan een kopie te maken. Enkel zo kan men de identiteit van een speler vastleggen. Dit volgt niet uit de wet Ksa, maar wel uit de wetgeving omtrent het voorkomen van witwaspraktijken en het financieren van terrorisme. De kopie van de identiteitskaart dient men te bewaren tot de speler er gedurende vijf jaar geen klant meer is.

  Hoe controleert een gokbedrijf of ik in het Cruksregister sta?

  Gokbedrijven doen dat op basis van de naam van de speler, de geboortedatum van de speler en het BSN-nummer. Voor mensen zonder een BSN-nummer heeft men ook de geboorteplaats nodig. Deze persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding naar de Ksa verzonden. Op basis hiervan wordt er een Crukscode aangemaakt. Deze Crukscode wordt bewaard, het BSN-nummer niet. Elke keer dat men speelt, geeft de Ksa automatisch de code "HIT" of "NO HIT" door aan de aanbieder. Als de code "HIT" wordt doorgegeven, moet de aanbieder de toegang weigeren.

  Welke limieten kan ik instellen bij een online casino?

  Online gokbedrijven moeten het mogelijk maken om zowel qua geld als qua tijd limieten in te stellen. Dat wil zeggen dat het mogelijk moet zijn om te bepalen hoelang men mag spelen per dag, per week of per maand en hoeveel men mag uitgeven per dag, per week en per maand. Ook het maximale bedrag op de speelrekening moet kunnen worden ingesteld. Als er geld wordt gewonnen en dit boven dit bedrag uitkomt, moet het naar de bankrekening worden overgemaakt en niet naar de speelrekening.