EN
Uitsluitingen van verzekeraars

Uitsluitingen van verzekeraars

Verzekeraars vergoeden niet in alle gevallen schade. Het kan voorkomen dat een verzekeraar de schadeclaim niet aan jou uitbetaalt. Er is dan sprake van een uitsluiting. Het kan zijn dat een claim niet onder de dekking van de verzekering valt.

Een voorbeeld: je rijdt tegen een paaltje aan omdat je onder invloed bent van alcohol. Je dient een claim in bij de autoverzekeraar. Je wilt een schadevergoeding ontvangen. De verzekeraar vergoedt de schade dan niet. Dat komt doordat er een alcoholclausule in de verzekeringsovereenkomst is opgenomen.

Zo zijn er nog meer uitsluitingen te bedenken. De verzekeraar vermeldt deze uitsluitingen in de polisvoorwaarden. WA.nl heeft de meest voorkomende uitsluitingen van verzekeraars op een rijtje gezet.

Overzicht uitsluitingen verzekeringen

Dit zijn de meest voorkomende uitsluitingen van de meest voorkomende verzekeringen op een rij. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

WA-verzekering:

 • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

 • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

 • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

 • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

 • De schade is met opzet veroorzaakt;

 • De auto was verhuurd aan iemand anders;

 • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).

AVP:

 • Opzettelijk toegebrachte schade;

 • Schade aan bepaalde zaken zonder opzicht;

 • Schade die is veroorzaakt aan zaken van verzekerden onderling;

 • Schade die is veroorzaakt door of met motorrijtuigen;

 • Schade door of met (lucht)vaartuigen;

 • Schade door molest of atoomkernreacties;

 • Schade door wie in het buitenland woont;

 • Schade door wapens zonder vergunning en jagen (jagersrisico kan vaak wel meeverzekerd worden).

Autoverzekering:

 • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

 • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

 • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

 • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

 • De schade is met opzet veroorzaakt;

 • De auto was verhuurd aan iemand anders;

 • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).

Bij alle verzekeringen, dus ook bij autoverzekeringen, geldt dat schade die ontstaat bij een catastrofe niet is verzekerd. Onder catastrofes verstaan we natuurrampen, oorlogen, oproer of atoomkernreacties. Een overstroming is in de volksmond wel een catastrofe, maar bij een autoverzekering is het wel gedekt.

Schade aan slachtoffers

Schade aan slachtoffers wordt altijd vergoed. We noemen dit ook weleens personenschade. Dit is namelijk het beginsel van de WA-verzekering. Een slachtoffer mag immers niet de dupe worden van de fout van de bestuurder.

Als een bestuurder dronken achter het stuur zit en deze rijdt tegen de auto van de buurman, krijgt de buurman dus gewoon de schade vergoed. De schade aan de eigen auto zal niet vergoed worden. De bestuurder was immers dronken toen hij of zij reed. In sommige gevallen zal de verzekeraar de schade aan het slachtoffer zelfs nog komen verhalen. Dan moeten alle kosten worden terugbetaald aan de verzekeraar.

Motorverzekering:

 • Ander gebruik dan wettelijk toegestaan;

 • Atoomkernreacties;

 • Als de motor in beslag genomen is of gevorderd is;

 • Conflicten, burgeroorlog, opstand, oproer;

 • Opzet;

 • Rondrijden met een ongeldig rijbewijs;

 • Rijden onder invloed;

 • Terreinrijden;

 • Verhuur van de motor;

 • Wedstrijden.

Rechtsbijstandverzekering:

 • Dreigende natuurrampen;

 • Nalatig handelen;

 • Geschillen die verband houden met vorderingen van anderen;

 • Geschillen over industrieel of intellectueel eigendom;

 • Fiscaalrechtelijke geschillen;

 • Geschillen over toeslagen en dergelijke (met uitzondering van de module Fiscaal en Vermogen);

 • Geschillen over wetten of regels die de overheid heeft vastgesteld of wil vaststellen en voor iedereen gelden;

 • Een geschil over de verzekering zelf;

 • Een geschil door de verzekerde zelf gekozen advocaat of andere juridische deskundige;

 • Bij verdenking van een strafbaar feit.

Ongevallenverzekering:

 • Fraude;

 • Opzet;

 • Gevaarlijke sporten;

 • Wanneer je je eigen leven op het spel zet;

 • Vechtpartijen;

 • Genees- en genotsmiddelen.

Inboedelverzekering:

 • Schade door rellen, opstanden of oorlog;

 • Schade door natuurrampen;

 • Atoomkernreacties;

 • Schade als gevolg van een slecht onderhouden woning;

 • Bouw- of constructiefouten met betrekking tot de woning;

 • Schade als gevolg van neerslag (doordat je bijvoorbeeld een deur of raam open hebt laten staan);

 • Opzettelijk verlies van, of schade aan je spullen;

 • Beperkt gedekt: audiovisuele apparaten, kunst- en antiekobjecten, lijfsieraden, geld.

Opstalverzekering:

 • Overstromingen;

 • Aardbevingen;

 • Atoomkernreacties;

 • Rellen;

 • Opstanden/oorlog;

 • Opzet;

 • Roekeloosheid;

 • Achterstallig onderhoud.

Woonverzekering:

 • Schade door rellen, opstanden of oorlog;

 • Schade door natuurrampen;

 • Atoomkernreacties;

 • Schade als gevolg van een slecht onderhouden woning;

 • Bouw- of constructiefouten met betrekking tot de woning;

 • Schade als gevolg van neerslag (doordat je bijvoorbeeld een deur of raam open hebt laten staan);

 • Opzettelijk verlies van, of schade aan je spullen;

 • Beperkt gedekt: audiovisuele apparaten, kunst- en antiekobjecten, lijfsieraden, geld.

Cascoverzekering:

 • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

 • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

 • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

 • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

 • De schade is met opzet veroorzaakt;

 • De auto was verhuurd aan iemand anders;

 • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

 • Aansprakelijkheid voor zaak- of letselschade;

 • Schade door opzet;

 • Schade door roekeloosheid;

 • Schade als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;

 • Vestigingen in het buitenland;

 • Vermogensdelicten (zoals fraude en diefstal).

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

 • Schade aan geleverde zaken;

 • Terugroepingen, vervangingen, verbeteringen, herstellingen;

 • Opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die al zijn verricht;

 • Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen;

 • Beroepsfouten;

 • Beperkte dekking voor schade van derden in verband met milieuaantasting.

Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers:

 • Schade aan geleverde zaken;

 • Terugroepingen, vervangingen, verbeteringen, herstellingen;

 • Opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die al zijn verricht;

 • Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen;

 • Beroepsfouten;

 • Beperkte dekking voor schade van derden in verband met milieuaantasting.

Youngtimerverzekering:

 • Schade veroorzaakt door opzet;

 • Schade veroorzaakt door rijden zonder rijbewijs;

 • Schade veroorzaakt door misbruik van alcohol of drugs;

 • Schade veroorzaakt tijdens verhuur of vervoer tegen betaling;

 • Pechhulp.

Oldtimerverzekering:

 • Schade veroorzaakt door opzet;

 • Schade veroorzaakt door rijden zonder rijbewijs;

 • Schade veroorzaakt door misbruik van alcohol of drugs;

 • Schade veroorzaakt tijdens verhuur of vervoer tegen betaling;

 • Pechhulp.

Allrisk autoverzekering:

 • Je rijdt zonder geldig rijbewijs;

 • De schade is ontstaan doordat je onder invloed van alcohol of drugs reed;

 • De bestuurder reed zonder toestemming in jouw auto;

 • De schade is ontstaan tijdens een snelheidswedstrijd;

 • De schade is met opzet veroorzaakt;

 • De auto was verhuurd aan iemand anders;

 • Andere passagiers werden tegen betaling vervoerd (niet carpoolen).

Uitsluitingen in de praktijk

Een klassieke verzekering dekt alleen de in de polisvoorwaarden genoemde situaties en sluit alle andere situaties per definitie uit. Dit betekent dat als de situatie waarin schade is ontstaan niet in de polisvoorwaarden is genoemd, deze schade niet wordt vergoed door de verzekeraar. Een allriskverzekering dekt daarentegen bijna alle vormen van schade indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, behalve de situaties die expliciet zijn uitgesloten door de polisvoorwaarden.

Algemene uitsluitingen die altijd gelden

Naast de specifieke uitsluitingen die in de polisvoorwaarden kunnen worden genoemd, gelden er ook algemene uitsluitingen die altijd van toepassing zijn, ook als ze niet expliciet in de overeenkomst zijn opgenomen. Deze zijn eigen aan het contractenrecht. Een van deze algemene uitsluitingen is bedrog. Als de verzekeraar kan aantonen dat de verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van de zaken heeft gegeven of opzettelijk heeft gelogen, kan de verzekeraar de betaling van een schadevergoeding weigeren. Het is belangrijk om te weten dat deze algemene uitsluitingen altijd van toepassing zijn en niet door middel van een aanvullende verzekering kunnen worden voorkomen.

Veelgestelde vragen over uitsluitingen van verzekeraars

Als je een verzekering afsluit, is het belangrijk om te weten waarvoor je precies verzekerd bent en wat de uitsluitingen zijn. Uitsluitingen zijn gevallen waarin de verzekeraar geen schadevergoeding zal betalen. Eerder hebben we de meest voorkomende uitsluitingen per verzekering voor je op een rij gezet. Hieronder vind je ook een aantal veelgestelde vragen over uitsluitingen van verzekeraars.

Wat zijn uitsluitingen van verzekeraars?

Uitsluitingen zijn gevallen waarin de verzekeraar geen schadevergoeding zal uitkeren. Dit kan zijn omdat de claim niet onder de heel specifieke dekking van de verzekering valt – andere situaties zijn uitgesloten – of omdat er sprake is van een bepaalde uitsluiting die letterlijk in de polis is opgenomen.

Waarom hebben verzekeraars uitsluitingen?

Verzekeraars hebben uitsluitingen om de risico's te beperken en te beheersen. Hierdoor kunnen ze de premies laag houden. Als verzekeraars alle schades zouden vergoeden, zouden de premies te hoog worden en zou het voor veel mensen onbetaalbaar worden om een verzekering af te sluiten. Of de verzekeraar zou op de fles gaan en dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn.

Kunnen uitsluitingen per verzekeraar verschillen?

Ja, uitsluitingen kunnen per verzekeraar verschillen. Het is daarom belangrijk om bij het afsluiten van een verzekering goed te kijken naar de uitsluitingen die de betreffende verzekeraar hanteert. In de praktijk zijn er vaak grote gelijkenissen tussen de verschillende verzekeraars.

Worden uitsluitingen altijd toegepast?

Bijna altijd wel. Of een uitsluiting wordt toegepast, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Soms zijn verzekeraars billijk en kennen ze toch een vergoeding toe. Het is daarom altijd belangrijk om bij een twijfelgeval toch even contact op te nemen met de verzekeraar.

Wat gebeurt er als er sprake is van een uitsluiting?

Als er sprake is van een uitsluiting zal de verzekeraar geen schadevergoeding uitkeren. Je zult in dat geval zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Kan ik uitsluitingen voorkomen door een hogere premie te betalen?

Sommige verzekeraars schrappen uitsluitingen in ruil voor een hogere premie. Of maatwerk al dan niet mogelijk is en of de verzekeraar bereid is om een bepaalde uitsluiting te schrappen, verschilt per verzekeraar.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een uitsluiting?

Als je het niet eens bent met een uitsluiting, kun je contact opnemen met de verzekeraar om te kijken of er een oplossing mogelijk is. Als je er niet uitkomt met de verzekeraar, kun je naar de rechter stappen. De rechter heeft dan het laatste woord.