EN

Klacht over een notaris

Notarissen spelen een cruciale rol in het juridische systeem, waarbij nauwkeurigheid, integriteit en onpartijdigheid van essentieel belang zijn. Er kunnen situaties ontstaan waarin de dienstverlening niet aan de verwachtingen voldoet of waarbij je denkt dat de notaris niet correct heeft gehandeld. Dit kan variëren van het schenden van het ambtsgeheim tot het factureren van diensten die niet zijn uitgevoerd. Het is belangrijk om te weten dat er verschillende wegen zijn die je kunt bewandelen om je onvrede te uiten en een passende oplossing te vinden.t

Op deze pagina over klacht(en) over een notaris

  Vrouw heeft een wetboek in de hand en op de achtergrond bekijken mensen in groep documenten

  Beroep en taken van de notaris

  Het beroep van de notaris is uniek en veelzijdig. Deze man of vrouw heeft een juridisch ambt en speelt een cruciale rol in het rechtssysteem. Als onafhankelijke en onpartijdige professionals hebben notarissen de bevoegdheid om rechtsgeldige documenten en transacties te formaliseren, waardoor deze een officiële status krijgen. Ze adviseren hun cliënten over een breed scala aan juridische zaken, variërend van familie- en erfrecht tot vastgoed- en ondernemingsrecht. Notarissen zorgen voor de juistheid van de inhoud en de vorm van juridische documenten, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten.

  Taken van de notaris

  Een notaris speelt een cruciale rol in het juridisch verkeer door partijen te helpen rechtsgeldige en bindende afspraken te maken. Met hun expertise bieden zij juridisch advies en waken ze over de belangen van alle partijen, waarbij hun onafhankelijke en onpartijdige positie van essentieel belang is. Zij zorgen ervoor dat afspraken in een notariële akte worden vastgelegd, wat zorgt voor duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen, nu en in de toekomst. Het werkterrein van de notaris is breed en omvat onder meer:

  • Opstellen van een testament

  • Opstellen van huwelijkse voorwaarden

  • Opstellen van partnerschapsvoorwaarden

  • Opstellen van andere overeenkomsten (samenlevingscontract, levenstestament …)

  • Begeleiden van executieveilingen

  • Wijzigen van de statuten van een onderneming

  • Begeleiden van de aankoop of verkoop van een huis

  In sommige situaties is het inschakelen van een notaris verplicht, bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis. In andere situaties, bijvoorbeeld bij het opstellen van een samenlevingscontract, is het inschakelen van een notaris niet verplicht, maar wel aan te raden.

  Prijs van de notaris

  De prijs die een notaris vraagt voor zijn diensten varieert sterk. Dit is afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden. Een notaris is in de eerste plaats een ondernemer en kan voor een groot deel zelf zijn prijzen kiezen. Voordat je een keuze maakt, is het verstandig om meerdere offertes op te vragen, zodat je een helder beeld krijgt van de kosten en de inhoud van de dienstverlening. Notarissen kunnen ervoor kiezen om een vast bedrag te vragen, te werken met een uurtarief of een combinatie van de twee.

  De offerte van de notaris zal inzichtelijk maken welke werkzaamheden standaard zijn en voor welke extra werkzaamheden mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Naast het honorarium kunnen ook kosten voor registraties en een bijdrage aan het Kwaliteitsfonds Notariaat, bedoeld voor het financieren van tuchtrecht en toezicht, deel uitmaken van de offerte. Bij de aan- of verkoop van een huis zijn er specifieke notariskosten waar je rekening mee moet houden.

  Spelregels bij het inschakelen van een notaris

  Wanneer je een notaris inschakelt voor juridische zaken, ontstaat er een professionele relatie die is gebaseerd op een overeenkomst. Deze overeenkomst met de notaris komt meestal tot stand door het accepteren van een opdrachtbevestiging of offerte. In deze documenten worden de afspraken vastgelegd die tussen jou en de notaris zijn gemaakt, inclusief de algemene voorwaarden. Het is gebruikelijk en aan te raden om de acceptatie schriftelijk te doen. Mocht er spoed zijn bij jouw opdracht, kan de overeenkomst ook tot stand komen doordat de notaris start met de uitvoering ervan of op een andere wijze laat blijken de opdracht te hebben aanvaard.

  Het is belangrijk om te weten dat je altijd recht hebt op een duidelijke uitleg over de kosten die verbonden zijn aan de notariële werkzaamheden, dit nog voordat je een overeenkomst aangaat. De notaris zal aangeven of er gewerkt wordt met een vaste prijs of op basis van een uurtarief. En bij dit laatste zal hij een inschatting geven van de benodigde tijd. Bovendien is een notaris verplicht om jou te informeren over eventuele bijkomende kosten, zoals kadasterkosten bij de overdracht van een woning of kosten voor de inschrijving in het Centraal Testamentenregister (CTR). Deze kosten betaal je aan de notaris, die vervolgens zorgt voor de betaling aan de desbetreffende instanties.

  Na afloop van de dienstverlening ontvang je een declaratie van de notaris waarop duidelijk vermeld staat welke kosten in rekening worden gebracht en waarom. Indien er een vaste prijs is overeengekomen, mag de notaris niet meer dan dit bedrag in rekening brengen, tenzij er sprake is van meerwerk of noodzakelijke werkzaamheden die niet vooraf bekend waren. De notaris houdt je ook op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden en geeft, indien mogelijk, vooraf aan wanneer de opdracht afgerond zal zijn. Eventuele wijzigingen in de planning worden met jou gecommuniceerd, inclusief de redenen voor deze wijzigingen. Zo zorgt de notaris ervoor dat je altijd weet waar je aan toe bent en wat je van de dienstverlening kunt verwachten.

  Notaris en tuchtrecht

  Notarissen zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Dit betekent dat zij zich moeten houden aan bepaalde beroepsnormen en gedragsregels. Wanneer een notaris deze regels overtreedt, kan er een tuchtklacht tegen hem of haar worden ingediend. De behandeling van deze klachten gebeurt door de Kamer voor het Notariaat, onderdeel van de rechtbank in de regio waar de notaris werkzaam is. Indien je een klacht hebt, dien je deze schriftelijk of via e-mail in te dienen, waarbij een beschrijving van de klacht en eventuele bewijsstukken worden meegestuurd. Na een openbare zitting doet de kamer binnen zes weken uitspraak. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kunnen er verschillende tuchtstraffen aan de notaris worden opgelegd:

  • Waarschuwing: Een lichte terechtwijzing waarbij de notaris wordt gewezen op zijn of haar gedrag.

  • Berisping: Een ernstigere terechtwijzing dan een waarschuwing.

  • Ontzetting uit het notarisambt: De zwaarste straf, waarbij de notaris permanent wordt verwijderd uit zijn of haar ambt.

  • Schorsing: Een tijdelijke verwijdering van de notaris uit zijn of haar ambt, waardoor deze voor een bepaalde periode zijn of haar werkzaamheden niet mag uitoefenen.

  • Geldboete: Een financiële straf die aan de notaris kan worden opgelegd.

  Daarnaast kan de notaris veroordeeld worden tot het vergoeden van de proceskosten, waaronder het griffierecht en eventuele andere kosten die de klager heeft gemaakt, zoals reiskosten of kosten voor rechtsbijstand. Het is mogelijk om tegen de uitspraak van de Kamer voor het Notariaat in hoger beroep te gaan. Dit doe je bij de Notariskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Het is belangrijk om te weten dat men bij de toepassing van het tuchtrecht niet over schadevergoedingen oordeelt.

  Klacht indienen over de notaris

  Wanneer je een klacht hebt over een notaris, is het belangrijk om te weten hoe je hiermee om kunt gaan en hoe het mogelijk is om een passende oplossing te vinden. Het is altijd aan te raden om de situatie eerst met de notaris zelf te bespreken. Indien dit niet de gewenste oplossing oplevert, kun je verdere stappen ondernemen.

  1. Bespreek de klacht met de notaris

   Begin met het bespreken van je klacht met de notaris. Dit is vaak de snelste en meest effectieve manier om een oplossing te vinden. Een open gesprek kan misverstanden uit de weg ruimen en de notaris heeft de mogelijkheid om direct actie te ondernemen.

  2. Bemiddeling en geschillenbeslechting

   Als een gesprek met de notaris niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je contact opnemen met de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) voor bemiddeling. De bemiddeling is neutraal en gericht op het vinden van een oplossing. Je kunt een klachtenformulier invullen op de website van de KNB of een brief sturen. Klachten over de dienstverlening of over de rekening van de notaris kun je dan weer voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Deze commissie behandelt klachten tot een bedrag van € 10.000. De uitspraak is bindend en het is niet mogelijk om hiertegen in beroep te gaan. Wel kun je aan de rechter vragen om de uitspraak te beoordelen naar maatstaven van billijkheid en redelijkheid.

   Klachtenformulier invullen (KNB)
  3. Klacht indienen bij de Kamer voor het Notariaat

   Biedt bemiddeling door de KNB geen oplossing en gaat je klacht niet over een zaak die de Geschillencommissie kan behandelen, dan kun je je klacht indienen bij de Kamer voor het Notariaat. Dit doe je schriftelijk bij de Kamer in de regio van je notaris. Houd er rekening mee dat ook de Kamer voor het Notariaat de klacht aan de geschillencommissie kan voorleggen. Er zijn vier Kamers voor het Notariaat (ressort Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en Den Bosch). Welke Kamer bevoegd is, is afhankelijk van de regio van de notaris. De Kamer voor het Notariaat beoordeelt je klacht op basis van de tuchtrechtregels en kan verschillende maatregelen treffen. Deze beslissingen gaan niet over schadevergoedingen, daarvoor kun je naar de civiele rechter.

  4. Beroep tegen de uitspraak van de Kamer voor het Notariaat

   Ben je het niet eens met de uitspraak van de Kamer voor het Notariaat? Dan kun je in beroep gaan bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit is het enige hof dat in hoger beroep de klachten tegen notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen behandelt. Het is ook de hoogste instantie, dus het is niet mogelijk om hierna nog eens beroep of cassatie in te stellen. Om hoger beroep in te stellen, dien je een beroepschrift in te dienen bij de griffie van het hof. Het hof zal de zaak compleet opnieuw behandelen, maar zal geen rekening houden met klachten of klachtonderdelen die niet eerder ter sprake zijn gekomen. Meestal doet het hof binnen tien weken na de behandeling van de zaak een uitspraak. In een aantal door de wet uitgezonderde gevallen is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de kamer.

  Relevante partijen bij klachtenbehandeling notaris

  Bij het ervaren van ontevredenheid over de dienstverlening van een notaris, is het van belang om te weten bij welke partijen je terechtkunt met je klacht. Hieronder worden diverse partijen toegelicht die betrokken kunnen zijn bij de behandeling van klachten over notarissen. In de eerste plaats is het altijd belangrijk om de klacht met de notaris zelf te bespreken. In de meeste gevallen levert dit namelijk een bevredigende oplossing op.

  Notaris zelf

  Notariskantoren beschikken over een interne klachtenregeling die je kunt raadplegen. In deze regeling staat onder meer hoe je klachten kunt voorleggen en hoe deze klachten worden behandeld. Een open gesprek kan vaak al veel onduidelijkheden en ontevredenheid wegnemen. Notarissen zijn erbij gebaat om samen met jou tot een oplossing te komen en zullen je klacht serieus nemen. Het is belangrijk om het gesprek zakelijk en neutraal te houden en de notaris de kans te geven om zijn handelen uit te leggen. Probeer vervolgens duidelijke en concrete afspraken te maken en geef het zeker aan als een juridische term niet helemaal duidelijk is.

  KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)

  De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is verantwoordelijk voor de organisatie van het beroep van de notaris en de goede beroepsuitoefening door notarissen. Het is gevestigd in Den Haag. Het maakt onder meer verordeningen die zijn gericht op notarissen, het zet stappen om de vakbekwaamheid van notarissen te verbeteren en het is verantwoordelijk voor het bevorderen van de goede beroepsuitoefening door notarissen. Deze organisatie biedt een onpartijdige bemiddeling aan om tot een oplossing te komen bij een conflict met een notaris. De KNB behandelt de klachten schriftelijk en probeert door uitwisseling van standpunten tussen jou en de notaris tot een bevredigende uitkomst te komen.

  Geschillencommissie Notariaat

  Voor klachten over de kwaliteit van de dienstverlening of over de hoogte van de rekening die niet opgelost kunnen worden met de notaris of via bemiddeling door de KNB, kun je terecht bij de Geschillencommissie Notariaat. Deze commissie doet een bindende uitspraak over het geschil. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden, waaronder een lid die is voorgedragen door de Consumentenbond.

  De Geschillencommissie behandelt zaken met een waarde tot 10.000 euro. Bij rekeningen van meer dan 10.000 euro behandelt men het geschil enkel als uitdrukkelijk wordt afgezien van het deel hoger dan 10.000 euro. Klachten die uitsluitend tuchtrechtelijk van aard zijn, worden niet behandeld door deze geschillencommissie. Bij het voorleggen van de klacht moet klachtengeld worden betaald.

  Kamer voor het notariaat

  Indien bemiddeling niet tot een oplossing leidt, kun je een klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat. Dit is een tuchtrechtelijke instantie die klachten beoordeelt over de professionele gedragingen van notarissen. De Kamer kan verschillende maatregelen opleggen als een klacht gegrond wordt bevonden, zoals een waarschuwing, een schorsing of ontzetting uit het notarisambt.

  Aansprakelijkheid van de notaris

  Notarissen dragen bij hun beroepsuitoefening een aanzienlijke verantwoordelijkheid, waarbij zij gebonden zijn aan een strikte zorgplicht ten opzichte van hun opdrachtgevers en, in bepaalde situaties, ook jegens derden. Deze zorgplicht houdt in dat de notaris zijn werkzaamheden moet verrichten met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Schendt een notaris deze zorgplicht, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende schade. De vaststelling of een notaris inderdaad zijn zorgplicht heeft geschonden en daarmee aansprakelijk is voor de schade, hangt sterk af van de specifieke omstandigheden van het geval.

  Indien de notaris aansprakelijk wordt bevonden, is hij in principe verplicht de schade te vergoeden die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de beroepsfout. De hoogte van de schadevergoeding is erop gericht de benadeelde in een situatie te brengen alsof de beroepsfout niet was gemaakt. Notarissen hebben in principe een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor dergelijke aansprakelijkheidsclaims. Naast de civielrechtelijke aansprakelijkheid, kunnen notarissen ook tuchtrechtelijk worden aangesproken voor hun handelingen. Dit tuchtrecht staat los van de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding in een civiele procedure.

  Rechtsbijstandverzekering en klacht tegen notaris

  Een rechtsbijstandverzekering kan de nodige ondersteuning bieden wanneer je overweegt om te procederen tegen een notaris. Deze verzekering biedt in de eerste plaats juridische bijstand en advies. Het dekt ook de juridische kosten die gepaard gaan met procedures tegen de notaris, op voorwaarde dat het een en ander onder het toepassingsgebied van de polis valt. De exacte dekking hangt namelijk af van de polisvoorwaarden en kan per verzekeraar verschillen. Sommige polissen stellen specifieke voorwaarden aan het soort geschillen dat wordt gedekt of stellen een limiet aan de vergoeding van advocaatkosten. Het is ook mogelijk dat er een eigen risico van toepassing, wat betekent dat je een deel van de kosten zelf moet dragen.

  Veelgestelde vragen over de notaris en klachten over de notaris

  Wanneer je te maken krijgt met een notaris, vertrouw je natuurlijk op de professionaliteit en integriteit van deze expert. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de dienstverlening of dat je twijfelt aan de juistheid van de handelingen van de notaris. Het is belangrijk om niet met vragen te blijven zitten. Lees daarom deze FAQ en ga het gesprek aan met de notaris.

  Heeft de notaris beroepsgeheim?

  De notaris heeft een ambtsgeheim. Dit betekent dat de notaris vertrouwelijke informatie die hij heeft gekregen ook geheim moet houden. Als de notaris zich niet aan het ambtsgeheim houdt, kan de notaris tuchtrechtelijk worden bestraft en door de rechter worden verplicht om een schadevergoeding te betalen.

  Wat is de zorgplicht van de notaris?

  De zorgplicht van de notaris houdt in dat de notaris bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Dit betekent dat de notaris zijn taken uitvoert met de deskundigheid en zorgvuldigheid die van hem als professional mag worden verwacht.

  Waar kan ik terecht voor een klacht over een notaris?

  Voor een klacht over een notaris kun je in eerste instantie terecht bij de notaris zelf om de klacht met hem of haar te bespreken. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je bemiddeling aanvragen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Leidt ook dit niet tot een oplossing? Dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat of een tuchtklacht indienen bij de Kamer voor het Notariaat.

  Hoe dien ik een klacht in over een notaris bij een erfenis?

  Een klacht over een notaris bij een erfenis kun je eerst proberen op te lossen door direct contact op te nemen met de betreffende notaris. Hierbij kun je gebruikmaken van de interne klachtenprocedure van het notariskantoor. Andere opties zijn: bemiddeling aanvragen bij de KNB of bij de Geschillencommissie Notariaat. Bij ernstige klachten over de beroepsuitoefening van de notaris kun je ook een tuchtklacht indienen bij de Kamer voor het Notariaat.

  Wat zijn de gevolgen van de schending van de zorgplicht door een notaris?

  Bij de schending van de zorgplicht door een notaris kan de notaris tuchtrechtelijk worden bestraft. Dit kan variëren van een waarschuwing of berisping tot schorsing of zelfs ontzetting uit het ambt. Daarnaast kan de notaris civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de schending van de zorgplicht. Dit kan leiden tot het moeten betalen van een schadevergoeding aan de benadeelde partij(en).