EN

Wachttijd van een rechtsbijstandverzekering

Je bent opgelicht op het internet. Je hebt een conflict met de verhuurder. Of je bent de buurman zijn vijftien honden intussen wel grondig beu. In dergelijke gevallen is een rechtsbijstandverzekering nuttig. Een verzekering sluit je altijd af voor een toekomstige, onzekere gebeurtenis. Bij lopende conflicten of zekere gebeurtenissen is een rechtsbijstandverzekering niet nuttig. Natuurlijk weet de verzekeraar niet of een conflict al zeker was bij het aangaan van de verzekering. Daarom geldt er vaak een wachttijd. Zo hoeft de verzekeraar niet te betalen voor juridische conflicten die net na het aangaan van de rechtsbijstandverzekering ontstaan en die wellicht zeker waren. Of er wel of geen wachttijd geldt, verschilt per verzekeraar.

uitleg over de wachttijd bij een rechtsbijstandverzekering

In deze situatie geldt er wel of geen wachttijd

Indien er sprake is van een wachttijd is het net na het afsluiten van de verzekering niet meteen mogelijk om een beroep te doen op de rechtsbijstandverzekering. Pas nadat de wachttijd is verstreken, is dit wel mogelijk. Hoelang de wachttijd is, verschilt per verzekeraar en is in de polis te lezen. Er zijn steeds meer rechtsbijstandverzekeraars zonder een wachttijd. Rechtsbijstandverzekeraars die wel een wachttijd kennen, kiezen steeds vaker voor een wachttijd van drie maanden. Vroeger was dat vaak zes maanden.

Geen wachttijd rechtsbijstandverzekering bij ABN AMRO

De rechtsbijstandverzekering van ABN AMRO is eerder door Consumentenbond als beste getest. Een van de punten waar men toen heel positief over was, is dat deze rechtsbijstandverzekering geen wachttijd heeft. Deze rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd gaat met andere woorden meteen in nadat de verzekeraar de aanvraag heeft geaccepteerd. Net als bij alle andere verzekeringen geldt wel dat lopende of voorziene conflicten niet worden gedekt.

 • Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

 • Uitsluiting voor gebeurtenissen die voor het begin van de verzekering te voorzien waren

 • Uitsluiting voor conflicten die veroorzaakt of ontstaan zijn door een gebeurtenis voor het begin van de verzekering

Daarnaast is er een uitzondering voor het onderdeel mediation bij een echtscheiding. In dit geval geldt er een wachttijd van 36 maanden. Deze wachttijd begint te lopen op het moment dat dit onderdeel is verzekerd.

Geen wachttijd rechtsbijstandverzekering bij Aegon

Aegon is een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd. Dat wil zeggen dat je in principe meteen bent verzekerd voor conflicten die zijn ontstaan na het afsluiten van de verzekering. Conflicten die er al waren of die men zag aankomen toen de verzekering werd afgesloten, zijn sowieso niet verzekerd. Bij een aantal aanvullende dekkingen is er wel sprake van een wachttijd:

 • Rechtsbijstand bij arbeid en inkomen: 3 maanden

 • Rechtsbijstand als statutair directeur: 12 maanden

 • Mediation bij echtscheiding: 36 maanden

Deze wachttermijnen gaan in van zodra de aanvullende dekking ingaat en dus niet op het moment van het aangaan van de overkoepelende rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd. De gebeurtenis die aanleiding geeft voor het conflict mag pas na de wachttermijn hebben plaatsgevonden. In sommige situaties geldt de wachttermijn sowieso niet:

 • Bij conflicten over schriftelijke overeenkomsten die na de ingangsdatum van de verzekering zijn gesloten.

 • Bij conflicten omtrent het verhalen van schade op iemand die daarvoor uitsluitend wettelijk aansprakelijk is.

 • Als de verzekering aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering is gesloten, waarbij de vorige rechtsbijstandverzekering wel dekking bood.

Geen wachttijd rechtsbijstandverzekering bij ANWB

De rechtsbijstandverzekering van ANWB is een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd. Dat wil zeggen dat je direct verzekerd bent vanaf de ingangsdatum. Reeds lopende conflicten of conflicten die je bij het afsluiten al kon verwachten, zijn echter uitgesloten.

 • Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

 • Uitsluiting voor gebeurtenissen die voor het begin van de verzekering te voorzien waren

Geen wachttijd rechtsbijstandverzekering bij DAS

De verzekering DAS voor Particulieren Totaal is in principe een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd. Er is wel een uitzondering voor scheidingsmediation en voor conflicten over kinderalimentatie. In deze twee gevallen geldt er een wachttijd van 36 maanden. DAS verleent binnen de wachttijd wel juridische hulp bij een conflict als:

 • De rechtsbijstandverzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarbij er wel eenzelfde recht was op juridische hulp.

 • Je bij het afsluiten van de verzekering niet kon weten dat dit conflict zou ontstaan.

Geen wachttijd rechtsbijstandverzekering bij Ditzo

Ditzo biedt een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd aan. Net als bij andere verzekeringen geldt de verzekering enkel voor toekomstige en onverwachte conflicten. Ook als het gaat over werk en inkomen geldt er geen wachttijd bij de rechtsbijstandverzekering van Ditzo. Er is één uitzondering, namelijk voor mediation bij echtscheidingsconflicten. Daarvoor geldt een wachttijd van 36 maanden.

 • Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

 • Uitzondering voor mediation bij echtscheidingsconflicten: wachttijd van 36 maanden

Wachttijd rechtsbijstandverzekering bij Hema: 3 maanden

Bij HEMA geldt een algemene wachttijd van drie maanden. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de dekking Ongeval en Verkeer en voor contracten die na de ingangsdatum van de verzekering zijn gesloten. Ook geldt er nooit een wachttijd als de dekking op een eerdere rechtsbijstandverzekering aansluit en het conflict onder die verzekering wel zou zijn gedekt.

 • Algemene wachttijd van 3 maanden

 • Geen wachttijd bij dekking Ongeval en Verkeer

 • Geen wachttijd bij overeenkomsten die na de ingangsdatum zijn gesloten

Wachttijd rechtsbijstandverzekering bij Interpolis: 3 maanden

Bij de rechtsbijstandverzekering van Interpolis geldt een wachttijd van drie maanden. In de tussentijd kan er wel een beroep worden gedaan op de rechtshulp on demand. Dit is een betaalde dienst. In een aantal gevallen is de wachttijd van drie maanden niet van toepassing. In de volgende situaties kan de rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd worden gebruikt:

 • Geschil over een overeenkomst die is ontstaan na het afsluiten van de verzekering

 • Geschil in het verkeer

 • Letselschade

 • Geschillen in de dekking Basis

 • Medische geschillen in de dekking Consument en Wonen

Wanneer je een nieuwe verzekering afsluit die aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering en het geschil door de eerdere verzekering zou zijn vergoed, is er eveneens geen sprake van een wachttijd.

Wachttijd rechtsbijstandverzekering bij Klaverblad: 3 maanden

Bij Klaverblad bedraagt de wachttijd drie maanden. Enkel problemen die drie maanden na het afsluiten van de verzekering ontstaan, vallen dus onder de dekking. Deze wachttijd van drie maanden geldt echter niet als je van rechtsbijstandverzekering overstapt. Dan moet er wel worden aangetoond dat het probleem bij de vorige verzekeraar wel verzekerd was. In een beperkt aantal gevallen geldt er ook geen wachttijd:

 • Juridische problemen met contracten die worden gesloten voor een particulier huishouden, op voorwaarde dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland (Module Standaard)

 • Verhalen van schade op iemand die aansprakelijk is (Module Schadeverhaal)

 • Reisgenoten voor rechtshulp bij problemen over het contract van een vakantiereis (module Standaard)

 • Rechtshulp bij het verschijnen als verdachte voor de rechter, indien de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in een Europees land of in een land aan de Middellandse Zee en de rechter van een van die landen de zaak mag behandelen (module Standaard)

 • Verhalen van schade bij een verkeersdeelname met een motorrijtuig of bij schade die van buiten komt (module Motorrijtuigen)

 • Bij het verschijnen voor de strafrechter voor een verkeersfout met een motorrijtuig (module Motorrijtuigen)

Aan deze uitzonderingen zonder een wachttijd zijn er vaak nog een aantal extra voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn in de polisvoorwaarden opgenomen.

Geen wachttijd rechtsbijstandverzekering bij OHRA

OHRA biedt een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd aan. Een voorzienbaar geschil is echter niet gedekt. Er is een uitzondering voor mediation bij het beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Dan geldt er een wachttijd van 36 maanden. Ook moet het huwelijk of het geregistreerd partnerschap minstens 36 maanden hebben geduurd.

 • Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

 • Uitzondering bij echtscheidingsmediation: wachttijd van 36 maanden

Wachttijd rechtsbijstandverzekering bij Promovendum: 3 maanden

Bij Promovendum geldt er voor de rechtsbijstandverzekering een wachttijd van drie maanden, tenzij er wordt overgestapt van een andere rechtsbijstandverzekering die wel dekking verleent. In sommige gevallen geldt er een langere wachttijd:

 • Arbeidsconflicten: 6 maanden

 • Onteigeningsgeschillen: 12 maanden

Geen wachttijd rechtsbijstandverzekering bij Univé

Univé biedt een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd aan. Enkel in het geval van echtscheidingen geldt er wel een wachttijd van 36 maanden voor echtscheidingsmediation. Bovendien moet de samenlevingsvorm minstens 36 maanden lopen.

 • Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

 • Uitzondering voor echtscheidingsmediation: 36 maanden

Wachttijden bij de verschillende verzekeraars vergelijken

Veel rechtsbijstandverzekeraars hanteren wachttijden, ook als ze beweren dat ze een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd aanbieden. Op het principe dat er geen wachttijd is, zijn er namelijk vrijwel altijd uitzonderingen. Anderzijds geldt dat rechtsbijstandverzekeringen met een wachttijd vaak uitzonderingen hebben waarbij er net geen wachttijd geldt. Dat maakt het vergelijken van een rechtsbijstandverzekering niet eenvoudiger. De onderstaande tabel geeft de situatie helder weer.

Algemene wachttijd (maanden)Uitzonderingen (maanden)
ABN AMROGeenEchtscheidingsmediation (36)
AegonGeenArbeidsconflicten (3), statutair directeur (12) en echtscheiding (36)
ANWBGeenGeen
DASGeenKinderalimentatie (36), echtscheidingsmediation (36)
DitzoGeenEchtscheidingsmediation (36)
Hema3 maandenOngeval en Verkeer (0), overeenkomsten die na de ingangsdatum zijn gesloten (0)
Interpolis3 maandenOvereenkomsten die tijdens de dekking zijn gesloten (0), letsel (0), geschil in het verkeer (0), geschillen in de dekking Basis (0), medische geschillen in de dekking Consument en Wonen (0)
Klaverblad3 maandenBepaalde contracten (0), verhalen van schade (0), rechtshulp voor reisgenoten (0), verdachte in strafzaken (0), verkeersschade (0)
OHRAGeenEchtscheidingsmediation (36)
Promovendum3 maandenArbeidsconflicten (6), onteigening (12)
UnivéGeenEchtscheidingsmediation (36)

Veelgestelde vragen over de wachttijd bij een rechtsbijstandverzekering

Dat er bij de rechtsbijstandverzekering al eens wachttijden van toepassing zijn, is voor sommige mensen toch even schrikken. Daarvan zijn ze niet altijd even goed op de hoogte. Het helpt natuurlijk ook niet dat de regels bij elke verzekeraar anders zijn. Hieronder is het antwoord op een aantal veelgestelde vragen hieromtrent weergegeven. Wellicht schept dit duidelijkheid.

Wat is de wachttijd bij een rechtsbijstandverzekering?

De wachttijd bij een rechtsbijstandverzekering wordt ook wel eens de wachttermijn genoemd. Het is de termijn waarbinnen je nog niet gedekt bent voor juridische hulp en kosten. Deze termijn dien je eerst af te wachten. Als er binnen deze termijn een juridisch conflict ontstaat, zal de verzekeraar meestal geen dekking verlenen. Dat is ook het geval als de oorzaak van het conflict binnen deze termijn ontstaat, bijvoorbeeld als een erflater binnen deze termijn sterft en er later een conflict over de erfenis is.

Waarom hanteren verzekeraars een wachttijd bij een rechtsbijstandverzekering?

Een verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeringsnemer een premie moet betalen en waarbij de verzekeraar belooft iets te doen als een onzekere en onverwachte gebeurtenis zich manifesteert. In de praktijk is het niet altijd mogelijk om te weten of de verzekerde een bepaalde gebeurtenis al dan niet had zien aankomen. Om discussies hieromtrent te voorkomen, legt de verzekeraar een wachttijd op. Conflicten die gedurende deze korte termijn ontstaan, zijn dan niet gedekt.

Is er ook een rechtsbijstandverzekering die geen wachttijd hanteert?

Ja, er zijn steeds meer rechtsbijstandverzekeringen zonder een wachttijd. Hierbij is wel een kanttekening te maken. Zo zijn er verzekeraars met een wachttijd die vervolgens allerlei uitzonderingen hebben waarbij er geen wachttijd geldt. Bij verzekeraars zonder een wachttijd geldt vaak het omgekeerde: ze hebben dan een lijstje met situaties waarbij er per uitzondering wel een wachttijd geldt.

Kan ik bij een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd meteen rekenen op ondersteuning?

In principe wel, maar niet per se altijd. Het is namelijk zo dat er ook uitzonderingen zijn. Deze uitzonderingen zijn in de polisvoorwaarden opgenomen. Daarnaast mag het conflict nog niet eerder bestaan.

Hoelang bedraagt de wachttijd voor echtscheidingsmediation?

Elke verzekeraar hanteert eigen voorwaarden en wachttijden. Uit ons onderzoek blijkt dat veel verzekeraars voor echtscheidingsmediation een wachttijd van 36 maanden hanteren. Vaak geldt ook dat het huwelijk minstens 36 maanden moet hebben standgehouden.