EN

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

man ondertekent zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)Een foutje maken is menselijk. Maar in sommige beroepen kan een kleine fout vervelende en grote gevolgen hebben. Een klant kan jou aansprakelijk stellen voor de schade. Dat kan aardig in de papieren gaan lopen. Om deze problemen op te vangen, is er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Hoe dit precies werkt en waarom een BAV een valide optie kan zijn, lees je op deze pagina.

Inhoudsopgave

  Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)?

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvullende verzekering op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Met deze verzekering ben je verzekerd tegen schade door beroepsfouten. De dekking van deze verzekering wordt afgestemd op het beroep.

  Schade die wordt gedekt is bijvoorbeeld schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid, een vergissing, verzuim of onachtzaamheid tijdens de dienstverlening. Vaak zijn aanvullende kosten ook meeverzekerd, zoals kosten die moeten worden gemaakt als er een geschil is over de aansprakelijkheid, die door de rechter moet worden beslecht.

  Aangeboden door verschillende verzekeraars

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt door talloze verzekeraars aangeboden. Vaak focussen zij daarbij op een aantal beroepsgroepen waarin ze zijn gespecialiseerd. Zo zijn er verzekeraars die focussen op ingenieurs, terwijl andere dan weer focussen op het incassokantoor of op organisatieadviseurs. Zo'n ratjetoe van aanbieders maakt het er natuurlijk niet overzichtelijker op. Daarom hebben wij een overzicht samengesteld met de voornaamste en grootste aanbieders van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

  Aandachtspunten bij het kiezen van een BAV-verzekering

  Laat je bij het kiezen van een verzekering goed voorlichten over de dekking. Wat is verzekerd en wat niet? Geldt er een eigen risico? En hoe hoog is het percentage dat je zelf moet vergoeden? Wat wordt gezien als een beroepsfout? Hoe hoog is de vergoeding? En wat ga je betalen aan premie? Al deze zaken zijn goed om te bespreken voordat de verzekering wordt afgesloten.

  Bij het vergelijken van deze verzekering is het noodzakelijk om vooral op de polisvoorwaarden te vergelijken. Hier kunnen onderling verschillen in zitten. Vergelijken op alleen de premie is (bijna) nooit voldoende.

  Wat is verzekerd?

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering richt zich specifiek op het dekken van zuivere vermogensschade aan derden, wat inhoudt dat het financiële schade betreft (die binnen bepaalde limieten valt) als gevolg van de beroepsaansprakelijkheid. De specifieke werkzaamheden die onder deze dekking vallen, zijn duidelijk uiteengezet in de polisvoorwaarden. Het is essentieel om een open dialoog met de verzekeraar te hebben over wat wel en niet onder de dekking valt, om eventuele misverstanden te voorkomen. Zorgvuldige communicatie en het goed doornemen van de polisvoorwaarden is cruciaal.

  Wat is niet verzekerd?

  Bepaalde zaken zijn uitgesloten van de verzekering. Het is bij de verzekering goed om in gedachten te houden dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering er vooral is om schade aan derden door een beroepsfout af te dekken. Daarom zijn deze zaken niet verzekerd:

  • Eigen schade (zoals het mislopen van een honorarium, salarissen, onkosten van jezelf of opnieuw moeten presteren);

  • Zaak- en personenschade (bedrijfsaansprakelijkheid, dit is een aparte verzekering);

  • Boetes, garanties en aansprakelijkheidsverhogende bedingen;

  • Bekende omstandigheden;

  • Fraude;

  • Opzet;

  • Vermogensdelicten;

  • Intellectuele eigendomsrechten.

  Overzicht van dekkingen en uitsluitingen in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Zoals eerder aangehaald, kunnen de exacte dekkingen en uitsluitingen per verzekeraar verschillen. Met name omtrent milieuverontreinigingen zijn er vaak verschillen tussen de diverse beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars. Desondanks zijn er meestal ook een aantal gelijkenissen. De beperkingen en uitsluitingen die het vaakst voorkomen, zijn hieronder weergegeven.

  Verzekerd in de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringNiet verzekerd in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Schade veroorzaakt door een beroepsfout (het niet goed uitvoeren van een opdracht)Schade door het niet-uitvoeren van een opdracht
  Schade veroorzaakt door het verlenen van een fout adviesSchade door het te laat uitvoeren van een opdracht
  Schade veroorzaakt door medewerkers die een beroepsfout maken of een fout advies verlenenSchade door foutieve prijsberekeningen
  Expertisekosten naar aanleiding van een schadeclaimSchade door overtredingen met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht
  De wettelijke rente over het schadebedragSchade door asbest en door milieuaantastingen
  Contractuele boetes
  Schade door smaad of laster
  Fraude, opzet en vermogensdelicten

  Bovendien geldt dat bedrijven uit sommige branches bij veel verzekeraars uitdrukkelijk worden uitgesloten. Het gaat met name om de juridische sector, de sector van de financiële dienstverlening, de vastgoedsector, de medische sector en de incassosector.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

  Hierboven zijn de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering weergegeven. De exacte voorwaarden kunnen echter van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Bovendien zijn er soms ook dekkingsgrenzen of gelden er bijzondere voorwaarden. Daarom raden we aan om altijd grondig de verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken.

  man vergelijkt rechtsbijstandsverzekeringen achter zijn computer

  Vergelijken van de BAV-verzekering

  Er zijn ontzettend veel BAV-verzekeraars en hierdoor is het niet altijd eenvoudig om de beste oplossing te vinden. Toch is het vergelijken van BAV-verzekeringen ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat er vaak een flinke besparing mogelijk is, maar ook omdat er toch wel grote verschillen kunnen zijn. Hieronder is aangegeven waarop er zoal moet worden gelet bij het vergelijken van BAV-verzekeringen.

  Verzekerd bedrag bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

  Aansprakelijkheidsclaims kunnen hoog oplopen. Verzekeraars bieden niet onbeperkt dekking en leggen allerlei beperkingen op. Zo is de maximale dekking per schadeclaim vaak beperkt tot één miljoen euro of minder. Bij sommige verzekeraars betreft de dekking slechts 250.000 euro, maar vaak bieden ze dan wel de mogelijkheid aan om optioneel een hogere dekking te kiezen. Wat de beste dekking is, is afhankelijk van de specifieke situatie. Wie werkt met grote klanten en daarbij grote schade kan berokkenen, moet ook een grotere dekking hebben. Daarom is het aangeraden om vooraf de grootte van potentiële aansprakelijkheidsclaims te ramen en op basis hiervan een BAV-verzekering te kiezen. Bij het vergelijken van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt dit bedrag natuurlijk indachtig gehouden.

  Eigen risico

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars vergoeden zelden de volledige aansprakelijkheid maar werken met een eigen risico. Een deel van de veroorzaakte schade blijft met andere woorden voor rekening van de verzekerde. Hierdoor houden ze de premie betaalbaar en zetten ze ook in op bewustwording. Zo'n eigen risico kan soms sterk verschillen. Vaak ligt het eigen risico voor zzp'ers en het mkb ergens tussen 125 en 750 euro per aanspraak. Met een hoger eigen risico is het wel mogelijk om flink te besparen op de BAV-verzekering.

  Afgestemd op de specifieke behoeften

  De dekking van een BAV-verzekering moet maximaal aansluiten bij de daadwerkelijke activiteiten van een onderneming. Omdat het voor verzekeraars niet mogelijk is om voor elke ondernemer een individuele polis op te stellen, hebben ze polisvoorwaarden gemaakt die aansluiten bij specifieke beroepsgroepen. Deze kunnen algemeen zijn opgesteld (bv. een polis voor fiscale beroepen) of specifiek (bv. een polis voor belastingadviseurs). Specifieke polissen zijn over het algemeen beter, maar wel de uitzondering. Maak hoe dan ook inhoudelijk de vergelijking en ga na in welke mate de dekking aansluit bij de blootgelegde risico's.

  Houd er wel rekening mee dat niet alle beroepsgroepen overal terechtkunnen. Dan vallen er natuurlijk al meteen een aantal kandidaat-verzekeraars af.

  Uitloop van aansprakelijkheidsclaims

  Aansprakelijkheidsclaims worden soms pas maanden of jaren later ingediend. Voor schade die nu ontstaat, kan er misschien een schadeclaim volgen wanneer de verzekering al is stopgezet. Dat is bijvoorbeeld het geval als een ondernemer met pensioen gaat. Met een goede uitloopdekking zijn dergelijke claims die na afloop van de verzekeringsovereenkomst worden ingediend, toch nog steeds voor rekening van de verzekeraar. Hier worden soms wel voorwaarden aan gekoppeld. Een goede uitloopdekking is in ieder geval aangeraden.

  Andere relevante polisvoorwaarden

  De polisvoorwaarden staan vaak boordevol met allerlei voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen. Een ondernemer moet vooral zelf even nagaan wat hij belangrijk vindt. Zo sluiten veel verzekeraars de Verenigde Staten uit, maar zijn er ook verzekeraars die hetzelfde voor Canada doen. Wie vaak handelt met Canadezen weet dan waarop hij moet letten. Een volledig overzicht kunnen we niet bieden omdat het sterk afhankelijk is van de specifieke situatie. Een jurist kan wel helpen met het blootleggen van alle risico's.

  Prijs van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  De premie is natuurlijk geen onbelangrijke factor en zal voor veel verzekeringsnemers doorslaggevend zijn. Bij het berekenen van de premie houdt de verzekeraar met veel factoren rekening waar de kandidaat-verzekeringsnemer niet altijd invloed op kan uitoefenen. Het gaat bijvoorbeeld om de relevante werkervaring van de bestuurders, de lopende overeenkomsten, het opleidingsniveau van bestuurders et cetera. Dit zorgt voor een risico-inschatting en zo ook voor een premievoorstel. Hier kunnen toch grote verschillen zijn. Daarom raden we aan om altijd verschillende offertes op te vragen en zeker ook even de prijzen te vergelijken.

  Kosten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn soms flinke prijsverschillen en natuurlijk is een lage prijs aantrekkelijk, maar op het einde van de rit zegt de prijs natuurlijk niet alles. De prijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van veel zaken afhankelijk, zoals het risico dat de beroepsbeoefenaar loopt en het eigen risico dat van toepassing is. Het is natuurlijk wel belangrijk dat men aandacht heeft voor de prijs van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar inzicht in de prijsberekening is eveneens op zijn plaats.

  vrouw berekend kosten van rechtsbijstandverzekering met rekenmachine

  Kostprijs van de BAV-verzekering

  De kostprijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van talloze factoren. Vaak geven verzekeraars aan dat ze al een BAV-verzekering aanbieden vanaf twee of drie tientjes per maand. Dat is mooi, maar eigenlijk zeggen zo'n bedragen niks. Om dat te begrijpen, is het handig om te weten waarmee verzekeraars zoal rekening houden.

  Prijs BAV-verzekering voor specifieke beroepsgroepen

  Een BAV-verzekering wordt altijd afgestemd op specifieke beroepsgroepen. Van elke beroepsgroep kan een verzekeraar min of meer inschatten hoe groot het risico op een schadeclaim is en hoe hoog zo'n schadeclaims kunnen zijn. Daarbij zijn sommige beroepen natuurlijk een stuk risicovoller dan andere. Een door een advocaat of ingenieur gemaakte fout kan dan ook in veel meer schade resulteren dan een fout die door een tekstschrijver werd gemaakt. Natuurlijk zal een tekstschrijver dan ook een minder hoge premie moeten betalen, dat is net zo eerlijk.

  Andere risicobepalende factoren

  Natuurlijk speelt niet alleen het uitgeoefende beroep een rol. Een advocaat die voor miljoenenbedrijven werkt, zal bij een fout sneller veel schade veroorzaken dan een advocaat die vooral burenruzies oplost. De verzekeraar verzamelt vaak talloze gegevens om de premie te berekenen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De relevante ervaring van de bestuurders

  • De relevante studies van de bestuurders

  • Het aantal medewerkers in de onderneming

  • De hoedanigheid van de klanten van de onderneming

  • De jaaromzet van de onderneming

  • Enzovoort

  Verzekerd bedrag

  De verzekerde som is telkens beperkt tot een maximaal bedrag per jaar. Hoe hoger dit bedrag is, hoe hoger de premie zal zijn. Vaak gaat het om bedragen die schommelen van 250.000 tot 1.000.000 euro. Bij sommige verzekeraars is het ook mogelijk om dit bedrag zelf aan te passen zodat er een passende dekking is, maar de premie tegelijkertijd ook beperkt wordt gehouden.

  Eigen risico

  Het eigen risico van een BAV-verzekering varieert doorgaans van 250 tot 1.000 euro, maar bij sommige aanbieders kan dit bedrag aanzienlijk stijgen. Vergeet niet: niet elke claim gaat over enorme bedragen. De algemene voorwaarden kunnen al een stevige buffer vormen, waardoor een hoog eigen risico relatief zwaar kan uitvallen bij kleinere claims. Voor de verzekeraar is dit een aantrekkelijke constructie, die zich vertaalt in lagere premies. Maar voor een zzp'er kan het ophoesten van 1.000 euro een flinke uitdaging zijn. Overweeg daarom zorgvuldig welk eigen risico voor jou haalbaar en wenselijk is, en vergelijk verschillende offertes om de beste keuze te maken.

  Kortingen en voordelen

  Net zoals particulieren kunnen ook zakelijke verzekeringsnemers recht hebben op kortingen. Zeker voor starters zijn er soms mooie acties waarbij een verzekeraar voordelen aanbiedt. Zo vonden we bijvoorbeeld acties waarbij verzekeringsnemers zes maand gratis een BAV-verzekering kregen. Het doel van de verzekeraar is natuurlijk om een nieuwe trouwe klant aan te trekken, maar het blijft natuurlijk wel mogelijk om de verzekering op te zeggen en over te stappen.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

  Wie verschillende offertes opvraagt, zal merken dat er soms alsnog grote prijsverschillen zijn. Dat komt omdat elke verzekeraar op een andere manier zaken berekent. Ze gebruiken soms andere data en hierdoor schatten ze het risico, en zo ook de premie, anders in. Hierdoor kan het perfect dat de ene verzekeraar de goedkoopste premie voor een notaris heeft en de andere verzekeraar de goedkoopste premie voor een projectmanager. Verschillende offertes opvragen en alles goed vergelijken, is daarom aan te raden.

  Besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Onder meer op basis van wat al dan niet verzekerd is, berekent de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de toepasselijke premie. Ook andere factoren spelen een rol bij de berekening van de premie. Denk maar aan het eigen risico. Door de juiste keuzes te maken, is het mogelijk om procentueel flink te besparen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  man probeert te besparen op rechtsbijstandverzekering

  De juiste keuzes maken

  Kandidaat-verzekeringsnemers staan vaak voor een aantal keuzes die toch wel een grote invloed hebben op de te betalen premie. Het gaat dan bijvoorbeeld over het al dan niet meeverzekeren van het inlooprisico, maar ook om het vastleggen van het eigen risico. Hoe hoger dit eigen risico is, hoe meer er op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden bespaard.

  Ook het verzekerd bedrag speelt natuurlijk een rol. De meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars hanteren een maximum van 250.000, 500.000 of 1.000.000 euro. Het bepalen van het ideale maximumbedrag is afhankelijk van de werkzaamheden, het soort klanten, het risico op schade, het claimrisico enzovoort. Maak vooraf de juiste afwegingen en kies voor een passende dekking. De verzekeraar kan daarbij een hulp zijn.

  Specifiek op het beroep afgestemd

  Er kunnen met andere woorden grote dekkingsverschillen zijn en dat kan ook verregaande gevolgen hebben voor de hoogte van de premie. Sommige dekkingen zijn gewoon boventallig, zeker als ook leveringsvoorwaarden de aansprakelijkheid kunnen beperken, en dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering meteen ook onnodig duur. Een goede verzekeraar stemt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af op het bedrijf. Vaak heeft hij ook kennis van de specifieke beroepsgroep en kan hij het risico veel beter inschatten, om zo tot een weldoordachte premie te komen. Daarom raden we aan om te kiezen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die specifiek op het beroep is afgestemd. Ook qua dekking geeft dit de meeste zekerheid.

  Een goed aanvraagdossier samenstellen

  Verzekeraars moeten het risico kunnen inschatten en de kwaliteit van het aanvraagdossier speelt daarbij een grote rol. Schenk er de nodige aandacht aan. Zaken die ervoor kunnen zorgen dat een verzekeraar het risico lager inschat, zijn:

  • Het relevante opleidingsniveau van de bestuurders

  • De relevante werkervaring van de bestuurders

  • De algemene voorwaarden die door een advocaat werden opgesteld

  • Lopende overeenkomsten met opdrachtgevers

  • Bestaande risicoanalyses van lopende projecten

  • Enzovoort

  Overhandig de verzekeraar alle relevante informatie. Zelfs wanneer het niet meteen een premievoordeel zou opleveren, kan hij de dekking beter aan de noden aanpassen en daar wint iedereen bij.

  Maak gebruik van commerciële kortingen

  Navigeren door het landschap van BAV-verzekeringen kan verrassend voordelig zijn, dankzij de diverse aanbiedingen die verzekeraars op de markt brengen. Een populaire actie? Starters die de eerste zes maanden gratis dekking genieten. Dit klinkt verleidelijk, maar het is cruciaal om de lange termijn in gedachten te houden: is deze verzekeraar na dat halve jaar nog steeds een voordelige keuze? Dit geldt ook voor andere verleidelijke opties, zoals pakketkortingen of bonussen voor het in één keer betalen van de jaarpremie. Hoewel deze kortingen aanzienlijk kunnen zijn, is het de vraag of ze op de lange termijn daadwerkelijk in jouw voordeel werken.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

  Er zijn soms toch grote prijsverschillen tussen verzekeraars en niet altijd vallen ze te herleiden tot dekkingsverschillen. Hierboven haalden we bovendien aan dat het niet slim is om zich alleen door dergelijke extraatjes te laten inspireren. Wij raden daarom aan om grondig de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken. Houd daarbij rekening met de premie, maar natuurlijk ook met de dekking. Het belangrijkste is uiteindelijk om de goedkoopste en best passende verzekering te kiezen en dat gaat enkel lukken via een gedegen vergelijking.

  Overstappen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn verschillende redenen waarom overstappen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering een goede keuze kan zijn. Zo is het wellicht mogelijk om te besparen, maar misschien is de dekking ook gewoon beter. Eerder hebben we een aantal handvatten meegegeven, maar uiteindelijk is elke polis uniek. Hoe dan ook zijn er bij het overstappen naar een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wel een aantal zaken waarop men moet letten.

  man en vrouw stappen over van rechtsbijstandverzekering

  Overstappen van BAV-verzekering

  Door over te stappen naar een andere BAV-verzekering is het soms mogelijk om flink te besparen. Bovendien kan er in de jaren dat een onderneming actief is gewoon het een en ander veranderen. Nieuwe klanten, meer personeel of een hogere omzet: soms kan de huidige BAV-verzekering niet langer volstaan en is overstappen de juiste keuze. Wie wil overstappen, moet wel het een en ander weten.

  Opzeggen van de BAV-verzekering

  Voorafgaand aan het overstappen van de BAV-verzekering moet de huidige verzekering worden opgezegd. Bij veel BAV-verzekeraars is het zo dat de verzekering dagelijks op te zeggen is na het eerste jaar. In dat geval geldt er een opzegtermijn van één maand. In de polisvoorwaarden staat ook vaak dat de opzegging schriftelijk moet gebeuren. Wij raden sowieso aan om altijd met een aangetekende brief op te zeggen. Dat is nog steeds de veiligste oplossing.

  Sommige verzekeraars zijn wel flexibeler en laten de eerste termijn van één jaar achterwege. Bij hen is het altijd mogelijk om de verzekering op te zeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Ook dan raden we aan om een aangetekende brief te gebruiken.

  Raadpleeg in ieder geval de polisvoorwaarden om de exacte opzegmodaliteiten en -termijnen na te gaan.

  Inloop- en uitlooprisico bij de BAV-verzekering

  Een belangrijk aandachtspunt bij het overstappen van een BAV-verzekering is het inlooprisico en het uitlooprisico (ook wel eens staartrisico genoemd). Het gaat om de situatie waarbij een schadeclaim wordt ingediend wanneer de verzekerde al bij een nieuwe verzekeraar is aangesloten, terwijl de schade ontstond toen hij nog bij de oude verzekeraar zat. Nagaan of er geen hiaat ontstaat, is essentieel bij het overstappen van BAV-verzekering.

  Over het inloop- en uitlooprisico

  Het inlooprisico heeft betrekking op schadeclaims die na de ingangsdatum van de BAV-verzekering in de bus vallen, maar die betrekking hebben op feiten die voor de ingangsdatum plaats hebben gevonden.

  Het uitlooprisico heeft dan weer betrekking op schadeclaims die na de beëindigingsdatum van de BAV-verzekering in de bus vallen, maar die betrekking hebben op feiten die voor de beëindigingsdatum plaats hebben gevonden.

  Verhouding tussen het in- en uitlooprisico

  Nu werken de meeste BAV-verzekeraars volgens het claims-made-principe waarbij het moment waarop de claim wordt ingediend zal bepalen of de verzekeraar al dan niet dekking verleent. In principe zit het dan wel goed met het inlooprisico en is er dan ook geen uitlooprisico, maar afwijkingen zijn nog steeds mogelijk. Bovendien blijft het uitlooprisico belangrijk wanneer er geen nieuwe verzekering volgt, bijvoorbeeld bij de pensionering of wanneer een zzp'er terug overgaat naar een loondienstverband.

  In ieder geval is het aangeraden om bij de overstap naar een andere BAV-verzekeraar na te gaan of het uitloop- of inlooprisico gedekt is. Steeds meer verzekeraars bieden een dekking voor het uitlooprisico en meestal kan het alsnog worden afgekocht. Belangrijk daarbij is ook het aantal jaren inloop- of uitloopdekking. Veel polissen voorzien bijvoorbeeld in een inloopdekking van 3 tot 5 jaar, wat niet voor alle claims zal volstaan.

  Houd er bovendien rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben als er bij de nieuwe verzekeraar een ruimere of net minder ruime dekking wordt overeengekomen. Dan is het heel belangrijk om te weten welke verzekeraar (volgens welke dekking) zal vergoeden bij dergelijke historische claims. In de polisvoorwaarden staat vaak het een en ander te lezen over hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden.

  Zo werkt overstappen van BAV-verzekering

  Overstappen van BAV-verzekering is niet zo ingewikkeld, maar er zijn duidelijk wel een aantal zaken waarop de verzekerde moet letten. Onderstaand stappenplan geeft aan wat de verzekerde moet doen.

  1. Nieuwe BAV-verzekering kiezen

   Ga een overeenkomst aan met een nieuwe BAV-verzekeraar en zorgt dat deze nieuwe verzekering ingaat net voor de oude verzekering afloopt. Met een goede inloop- en uitloopdekking is een onverzekerde dag in principe geen ramp, maar onnodige risico's zijn nergens goed voor. Ga meteen ook na of het inlooprisico goed gedekt is.

   computer-opzoeken
  2. Oude BAV-verzekering opzeggen

   Gebruik een aangetekende brief om de oude BAV-verzekering op te zeggen. Bewaar een kopie en een verzendingsbewijs en vraag de oude verzekeraar om de opzegging te bevestigen. In principe loopt de BAV-verzekering 30 dagen na de opzegging af.

   Meld de aanrijding bij de vertegenwoordiger
  3. Overeenkomst over het uitlooprisico

   Wanneer het inlooprisico onvoldoende gedekt is bij de nieuwe verzekeraar (bv. te korte termijn) is het aangewezen om het uitlooprisico af te kopen bij de vorige verzekeraar. Dit moet worden gemeld vooraleer de verzekeringsovereenkomst afloopt. De verzekeraar bepaalt vervolgens de tarieven en als er een overeenkomst wordt bereikt, kan het risico vervolgens worden uitgekocht. Sommige polissen voorzien standaard een uitlooprisicodekking dus dat zit dan net zo goed.

   geld-uitwisselen

  Conclusie over het overstappen van BAV-verzekering

  Het overstappen naar een andere BAV-verzekering is niet moeilijk en het kan een flinke besparing opleveren. Vaak geldt er een beperkte opzegtermijn van slechts één maand. Wel moet er rekening worden gehouden met het zogeheten inloop- en uitlooprisico. Om problemen te voorkomen, is het dan ook aan te raden om vooraf goed te overleggen met de nieuwe aansprakelijkheidsverzekeraar. Soms is het uitlooprisico standaard niet gedekt, maar kan dit wel worden afgekocht. Het is aan te raden om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

  Verzekeraars voor de BAV-verzekering

  De BAV-verzekering is voor sommige beroepsgroepen verplicht, maar voor vrijwel alle vrije beroepen aangeraden. Het gaat om een maatwerkpolis waarbij vergelijken niet zo eenvoudig is. Natuurlijk blijft het wel mogelijk om verschillende offertes op te vragen. Bovendien heeft elke verzekeraar eigen specialismen. Hieronder zijn de verschillende BAV-verzekeraars te vinden en hebben we aangegeven in welke beroepsgroepen zij eventueel zijn gespecialiseerd.

  man zoekt ongevallenverzekeraar

  Allianz

  De Allianz BAV-verzekering biedt een ruime bescherming en vergoedt naast de geleden schade ook de kosten van juridische bijstand en juridisch verweer. Inloop, uitloop en het kantoorrisico zijn optioneel te verzekeren. Er is bovendien geen dekking in de Verenigde Staten en Canada en er is een eigen risico. Dit alles wordt afgesproken in samenspraak met de Allianz-adviseur. De BAV-verzekering van Allianz is er in het bijzonder voor volgende beroepsgroepen:

  • Accountants

  • Adviseurs

  • Advocaten

  • Architecten

  • Interim-managers

  • Ingenieurs

  • ICT'ers

  • Notarissen

  • Schade-experts

  BAVAM-polis van de Vereende

  De Vereende is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere zaken die moeilijk te verzekeren zijn. Zo bieden ze met hun zogenaamde BAVAM-polis een BAV-verzekering aan voor beroepen in de financiële dienstverlening en voor makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Enkel volgende beroepsgroepen kunnen dan ook bij de Vereende terecht:

  • Assurantiebemiddelaars

  • Bemiddelaars bij financieringen

  • Bemiddelaars in sparen en betalen

  • Hypotheekbemiddelaars

  • Financieel planners

  • Makelaars in onroerende zaken

  • Taxateurs in onroerende zaken

  Er is een eigen risico voorzien en meestal is het mogelijk om het eigen risico te verhogen, maar dit verschilt van beroepsgroep tot beroepsgroep.

  Centraal Beheer

  Centraal Beheer is in 2019 door het Verbond van Verzekeraars uitgeroepen tot beste zakelijke schadeverzekeraar en ook de BAV-verzekering van Centraal Beheer verdient de nodige aanbeveling. Voor ondernemingen tot 20 medewerkers is het mogelijk om deze verzekering online af te sluiten, maar grotere verzekeraars moeten even een beroep doen op een adviseur. De BAV-verzekering focust op zzp'ers en mkb'ers in de dienstverlening met uitzondering van bedrijven en beroepen in de vastgoedsector, financiële dienstverlening, juridische dienstverlening, incassosector, medische sector en octrooibureaus. Eventuele schade kan steeds telefonisch worden gemeld.

  De Goudse

  De Goudse biedt een BAV-verzekering aan, maar enkel voor een beperkt aantal beroepen en bedrijven met een omzet van maximaal 2 miljoen euro per jaar. Bij deze BAV-verzekering bedraagt het eigen risico 750 euro en is er de keuze tussen een verzekerd bedrag van 250.000, 500.000 of 1.000.000 euro per aanspraak. De BAV-verzekering van De Goudse is een optie voor volgende beroepsgroepen:

  • Juridische beroepen zoals advocaten en juridische adviseurs

  • Technische beroepen zoals ingenieurs en architecten

  • Financiële beroepen zoals accountants en boekhouders

  • Fiscale beroepen zoals belastingadviseurs

  • Advies- en interimmanagement zoals W&S-bureaus en projectmanagers

  • ICT-beroepen zoals softwareontwikkelaars en programmeurs

  Interpolis

  De BAV-verzekering van Interpolis wordt volledig afgestemd in functie van de beroepsvereniging. Een pluspunt is het unieke startersvoordeel waarbij de BAV-verzekering het eerste halfjaar gratis is. Er is een uitloop van vijf jaar voorzien en er is ook een inloopdekking. De verzekering biedt dekking in Europa en is iedere dag op te zeggen. Verder is er een eigen risico voorzien, maar de exacte voorwaarden verschillen wel per beroepsgroep. Er zijn onder andere standaardvoorwaarden voorzien voor accountants, advocaten, architecten en ingenieurs en economische- en organisatieadviesbureaus.

  ING

  ING heeft een ruime collectie zakelijke verzekeringen en de BAV-verzekering kan dan ook niet ontbreken. Het is een onderdeel van het zekerheidspakket voor zzp'ers en het mkb en het heeft een verzekerd bedrag van 500.000 euro per claim en 1 miljoen euro per jaar. Voor sommige beroepen geldt er ook een eigen risico, maar dit is afhankelijk van de individuele polisvoorwaarden. De BAV-verzekering van ING is er alleen voor ondernemers met maximaal 50 medewerkers en met een omzet van minder dan 10 miljoen euro. Bovendien moet het gaan om een van de volgende beroepen of ondernemingen:

  • Administratiekantoor (m.u.v. verlenen van belastingadvies)

  • Automatiseringsadviseur

  • Beroepscoach (enkel indien aangesloten bij het NOBCO)

  • Bewindvoerder

  • Communicatieadviseur

  • Controller

  • Financieel planner of echtscheidingsadviseur

  • ICT-consultant

  • Incassokantoor

  • Inkomensbeheerder

  • Interim-manager

  • Juridisch adviseur

  • Marketingadviseur

  • Mediator

  • Organisatieadviseur

  • Vertaalbureau

  Nationale Nederlanden

  De BAV-verzekering van Nationale Nederlanden verzekert automatisch het voorrisico mee en is geschikt voor zowel zzp'ers als het mkb. Het uitlooprisico is niet standaard verzekerd maar kan optioneel wel worden toegevoegd. Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar er geldt wel een eigen risico dat optioneel te verhogen is. Hierbij is het een en ander afhankelijk van de beroepsgroep waarin de verzekerde actief is. Goed om te weten is dat er ook een pakketkorting is van 10% wanneer er minstens twee verschillende zakelijke verzekeringen worden afgesloten.

  Univé beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers van Univé is een BAV-verzekering die verschillende vormen van beroepsaansprakelijkheid dekt. Het gaat natuurlijk om de financiële gevolgen van gebrekkige diensten, foute producten of verkeerd advies. Eventuele advocaatkosten en de kosten van verweer zijn naast de feitelijke schadekosten gedekt. Aanvullend is ook de uitloop te verzekeren. Dit zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid voor huidige opdrachten of overeenkomsten ook verzekerd is wanneer de verzekeringsovereenkomst wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat de verzekeringsnemer met pensioen gaat. Hieraan worden natuurlijk wel eisen gesteld.

  VvAA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  De VvAA-beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er enkel voor medische beroepsbeoefenaars. VvAA biedt specifieke verzekeringen aan voor huisartsen, medici, paramedici, GGZ-professionals, tandartsen, verloskundigen, dierenartsen en medische instellingen. Deze verzekeringen zijn volledig op hun afgestemd. Zo valt bijvoorbeeld ook het verlenen van noodhulp in het buitenland onder deze aansprakelijkheidsverzekering. Soms zijn aanvullende dekkingen wel noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer er ook cosmetische ingrepen plaatsvinden. Gelukkig kunnen de BAV-verzekeringen van VvAA helemaal op maat van medische beroepsbeoefenaars worden afgestemd.

  Hiscox

  Hiscox is een aanbieder van particuliere en zakelijke verzekeringen op maat. De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox is daarbij opvallend ruim. Zowel de financiële schade als de zaakschade en de personenschade aan de opdrachtgever én aan derden is gedekt. Optioneel is het mogelijk om de eigen schade en de juridische kosten mee te verzekeren. Hiscox biedt beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen aan voor specifieke sectoren, waaronder ICT-ondernemers, managementconsultants, reclame- en communicatieprofessionals en uitgevers en omroepen.

  Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor sommige beroepsbeoefenaars, zoals advocaten en architecten, verplicht gesteld vanwege de aard en impact van het werk dat zij verrichten. Deze professionals bieden gespecialiseerde diensten aan die, indien incorrect uitgevoerd, kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, schade of andere ernstige gevolgen voor hun cliënten. De verplichting van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering erkent de potentiële risico's en garandeert dat deze professionals in staat zijn om compensatie te bieden in het geval van gemaakte fouten of nalatigheid. Dit beschermt niet alleen de belangen van de cliënten, maar ook de financiële en professionele integriteit van de beroepsbeoefenaars.

  Hamer van rechter met euroteken

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten

  In de uitdagende en complexe wereld van de architectuur, waar elk project uniek is en specifieke eisen heeft, bestaat er altijd een risico op beroepsfouten. Architecten zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van veilige, functionele en esthetisch aantrekkelijke gebouwen en structuren. Gezien deze cruciale rol kan een klein ontwerp- of berekeningsfoutje toch grote financiële en materiële gevolgen hebben. Derhalve zijn architecten al snel aansprakelijk voor hun professionele handelingen en beslissingen. Om deze reden is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld voor architecten. Deze verzekering biedt bescherming tegen de financiële claims die kunnen voortvloeien uit de beroepsfouten van architecten.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

  In de juridische sector biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een cruciale bescherming voor advocaten en hun cliënten. Deze verzekering is niet alleen belangrijk, maar bovendien ook verplicht gesteld door de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). De reden hiervoor is eenvoudig: in hun beroepsuitoefening kunnen advocaten onbedoeld fouten maken die aanzienlijke financiële schade voor hun cliënten kunnen veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat cliënten in dergelijke situaties gecompenseerd kunnen worden zonder dat dit de financiële stabiliteit van de advocaat in gevaar brengt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering essentieel. Deze verzekering biedt niet alleen zekerheid aan de cliënten, maar beschermt ook de advocaten tegen de potentieel verwoestende gevolgen van claims die voortvloeien uit hun professionele activiteiten.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

  Volgens de Wet op het notarisambt dienen notarissen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat notarissen van een adequate financiële dekking genieten tegen mogelijke aansprakelijkheidsclaims die kunnen voortvloeien uit hun professionele handelen. De wet stelt duidelijke eisen aan de omvang en de voorwaarden van deze verzekering. Zo moet de verzekering een dekkingscapaciteit hebben van ten minste 25 miljoen euro per schadegeval en dient de jaarlijkse dekking minstens 50 miljoen euro te bedragen. Deze strikte verzekeringsplicht voor notarissen versterkt de financiële zekerheid binnen het notariaat en beschermt zowel de notarissen als hun cliënten tegen de financiële gevolgen van beroepsfouten.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants

  Accountants zijn wettelijk verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze regel geldt niet voor boekhouders. De BAV-verzekering beschermt accountants tegen financiële claims die kunnen voortkomen uit hun fouten, nalatigheden of ander professioneel wangedrag tijdens hun werkzaamheden. Gezien de complexiteit en het belang van de taken die accountants uitvoeren, waaronder de controle van financiële overzichten en het adviseren over fiscale kwesties, kan een onbedoelde fout aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor hun cliënten. Dit kan leiden tot claims die de financiële draagkracht van de accountant of het accountantskantoor ver te boven gaan. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet alleen financiële bescherming tegen dergelijke claims, maar benadrukt ook de professionele integriteit van de accountant. Het bewijst namelijk dat zij hun professionele verantwoordelijkheden serieus nemen en voorbereid zijn op eventuele onvoorziene gevolgen van hun werk.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering financieel adviseurs

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is verplicht voor financieel adviseurs, omdat het een cruciale bescherming biedt tegen de financiële gevolgen van beroepsfouten die kunnen leiden tot schadeclaims van cliënten. Bovendien moet deze verzekering ook aan bepaalde eisen voldoen. Hierbij speelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een belangrijke rol. Dit is de instantie die toezicht houdt op de integriteit en transparantie van de financiële markten. De verplichting tot het hebben van een BAV-verzekering is ingevoerd om ervoor te zorgen dat financieel adviseurs voldoende gedekt zijn voor eventuele schades die hun cliënten kunnen lijden als gevolg van verkeerd advies of nalatigheid. Dit draagt bij aan het consumentenvertrouwen in de financiële sector en garandeert dat slachtoffers van beroepsfouten toegang hebben tot compensatie. De verzekering beschermt niet alleen de belangen van cliënten, maar biedt ook financiële zekerheid voor de adviseurs zelf.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel adviseurs

  Veelgestelde vragen over de BAV-verzekering

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is essentieel voor professionals. Deze verzekering dekt juridische kosten en schadevergoedingen gerelateerd aan werkzaamheden. Maar wat houdt het precies in? En wie heeft er een nodig? In deze FAQ bespreken we de meest gestelde vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  Wat is het verschil met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er voor als je een beroepsfout maakt. Dat zijn fouten die ontstaan door ondernemersrisico. Het gaat niet altijd om materiële schade. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is er voor als je schade aan personen en zaken maakt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vaak is het handig om deze verzekeringen bij dezelfde partij onder te brengen.

  Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld?

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen met een vrij beroep. De werkzaamheden die bij dit beroep horen, moeten een intellectuele prestatie als grondslag hebben. Voorbeelden van beroepen die zich vaak verzekeren zijn interim- en projectmanagers, consultants op het gebied van finance en control, human resource management, marketeers en ICT’ers. Kortom: beroepen waarbij een beroepsfout direct tot (grote) schade leidt.

  Moet ik van de verzekeraar algemene voorwaarden hanteren?

  Nee, het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren. De verzekeraar gaat er wel vanuit dat je afspraken maakt met je opdrachtgevers. In deze afspraken moeten een paar aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen opgenomen worden. Het valt niet aan te raden de algemene voorwaarden van andere beroepsbeoefenaars over te nemen: je doet er goed aan om algemene voorwaarden op maat te laten maken en deze door een jurist op te laten stellen. Dat kan onduidelijkheid bij een claim voorkomen.

  Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

  Voor de meeste ondernemers is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, maar voor een aantal beroepen is dat wel het geval. De verzekering is dan vooral verplicht om hun klanten te beschermen. Het gaat onder andere om bemiddelaars in hypothecair krediet en bemiddelaars in zorgverzekeringen.

  Wat betekent ‘inlooprisico’?

  Onder ‘inlooprisico’ verstaan we aansprakelijkheidsstelling voor activiteiten uit het verleden. Dit kan tegen een geringe eenmalige meerpremie meeverzekerd worden. De meeste verzekeraars dekken dit risico niet standaard.

  Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kost meestal tussen de 30 en de 100 euro per maand. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van je beroep, hoeveel omzet je draait, welk bedrag je wilt verzekeren en hoeveel eigen risico je neemt.

  Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering interessant?

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er vooral voor vrije beroepsbeoefenaars die intellectueel werk verrichten. Het gaat onder andere om consultants, HR-managers, IT-adviseurs et cetera.

  Hoe hoog is het eigen risico bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

  Dit is maatwerk en kan sterk verschillen. Sommige grote bedrijven kunnen perfect een eigen risico van 2.500 euro per schadegeval dragen, terwijl een zzp'er liever een heel klein eigen risico heeft. Dit moet steeds met de verzekeraar worden besproken.

  Zijn er bijzonderheden voor mijn eigen algemene voorwaarden?

  Vaak verplichten verzekeraars het om algemene voorwaarden te hanteren en daarbij ook zelf de aansprakelijkheid te beperken. Sommige verzekeraars bieden tegen betaling ook hulp aan bij het opstellen daarvan. Onthoud verder dat het contractueel uitbreiden van de eigen aansprakelijkheid altijd voor eigen rekening is. Wie afspraken maakt die ongunstiger zijn dan de aansprakelijkheidsregels die uit de wet volgen, kan dan niet bij de verzekeraar aankloppen. Net daarom is het belangrijk om toch ook even juridisch advies in te winnen.

  Heb ik naast mijn BAV-verzekering nog een particuliere aansprakelijkheidsverzekering nodig?

  Ja. Het zijn twee individuele verzekeringen die geen verband met elkaar hebben. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt dus niet de beroepsaansprakelijkheid, maar omgekeerd geldt hetzelfde.

  Gelden er acceptatiecriteria ten opzichte van een BAV-verzekering?

  Ja. Verzekeraars verzekeren in principe enkel doelgroepen die ze kennen en waarbij ze het risico goed kunnen inschatten. Daarnaast eisen ze dat de bestuurders relevante ervaring en/of studies kunnen voorleggen. Ook zaken zoals de jaaromzet of de omzetafhankelijkheid kunnen een rol spelen.

  Dekt de BAV-verzekering ook schade veroorzaakt door werknemers?

  Ja. De BAV-verzekering vergoedt de aansprakelijkheid voor financiële schade die anderen hebben opgelopen door fouten die werknemers in de uitoefening van hun beroep hebben gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een werknemer die een fout advies geeft. Zaken zoals oplichting en fraude zijn logischerwijs uitgesloten.

  Wat is een inloopdekking?

  Sommige BAV-verzekeringen bieden een inloopdekking aan. Bij zo'n inloopdekking dekt de verzekeraar ook schadeclaims die tijdens de looptijd van de verzekering worden ingediend, maar al eerder hun oorsprong vonden. Hieraan worden uiteraard wel voorwaarden gesteld.

  Dekt de BAV-verzekering ook administratieve betaalfouten?

  De meeste verzekeraars zijn weinig bereidwillig om administratieve betaalfouten te verzekeren. Sommige verzekeraars doen het wel, maar dan met een lagere sublimiet per schadeclaim.

  Waarom volstaat een inlooprisicodekking van 3 jaar niet altijd?

  De algemene verjaringstermijn bedraagt in Nederland twintig jaar. Met andere woorden bestaat het risico dat een heel oude schadeclaim in de bus valt, terwijl de nieuwe verzekeraar enkel schades vergoedt die drie jaar voor de inwerkingtreding van de nieuwe verzekeringsovereenkomst ontstonden. Daarom is het aangeraden om bij elke BAV-verzekeraar een goede uitlooprisicodekking te voorzien.

  Aan welke voorwaarden moet mijn BAV-verzekering voldoen?

  In principe is een BAV-verzekering niet verplicht en geldt hier de contractvrijheid: de verzekeringsnemer en de verzekeraar bepalen zelf de inhoud van de verzekering. In sommige gevallen gelden er wel specifieke eisen ten aanzien van de BAV-verzekering. Dat is bijvoorbeeld het geval voor hypotheekbemiddelaars. Zij moeten een BAV-verzekering hebben die minstens 460.000 euro per gebeurtenis dekt en minstens 750.000 euro per jaar (2020).

  Wat is het verschil tussen een BAV-verzekering en een CAR-verzekering?

  Een CAR-verzekering (Construction All Risk) is een branchespecifieke aansprakelijkheidsverzekering voor klussenbedrijven en aannemers. Het dekt de aansprakelijkheid bij bouwwerkzaamheden en dekt meteen alle risico's die daarmee verband houden en dit voor alle bij het bouwproces betrokken partijen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt enkel dekking wanneer de verzekerde een beroepsfout maakt en daarbij schade veroorzaakt, zoals een architect die een tekenfout maakt.

  Dekt de BAV-verzekering ook schade aan spullen of mensen?

  Meestal niet. De BAV-verzekering dekt de financiële schade. Voor schade aan spullen of mensen is er de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

  Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

  De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die het bedrijf moet beschermen tegen allerlei schadeclaims, bijvoorbeeld omdat een van de werknemers een fout maakt. Hierbij zijn een aantal zaken niet verzekerd, zoals de schade aan voertuigen (hiervoor is er de autoverzekering) en schade bij adviserend werk. Zo'n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is zeker belangrijk omdat het onder meer het kantoorrisico dekt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvullende verzekering die bovenop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering komt en die enkele andere zaken wel dekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die een belastingadviseur met een slecht advies veroorzaakt of schade omdat een architect een berekeningsfout heeft gemaakt. De risico's bij dergelijke beroepsgroepen zijn heel groot en hierdoor is het berekenen van de premie altijd maatwerk.

  Wat is het verschil tussen de gewone BAV-verzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers?

  Het gaat in beide gevallen om een BAV-verzekering, maar die laatste is beter aangepast aan de noden van zzp'ers die vaak minder omzet hebben en geen personeel in dienst hebben. De dekking is vaak beperkter en de premie lager. Dat wil nog niet automatisch zeggen dat elke BAV-verzekering voor zzp'ers een betere keuze is. Inhoudelijk vergelijken blijft gewoon heel belangrijk.

  Heb ik vrijheid van leveringsvoorwaarden?

  Bij de meeste verzekeraars geldt er vrijheid van leveringsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat verzekeraars niet allerlei bepalingen opdringen die voor de verzekeraar interessanter zijn, maar die de verzekerde concurrentieel misschien minder interessant maakt. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen, denk maar aan boetebedingen of vrijwaringsbedingen, zijn over het algemeen expliciet door de verzekeraar uitgesloten. Meestal zal de verzekeraar dan enkel de schade vergoeden die zou zijn ontstaan als er geen zo'n beding was geweest.

  Wat moet ik doen als ik een schadeclaim ontvang?

  De exacte verplichtingen zijn weergegeven in de polisvoorwaarden. Meestal moet de verzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht en moet de verzekerde hem alle inlichtingen met betrekking tot de claim verstrekken. In de tussentijd is het belangrijk dat de verzekerde zich in ieder geval onthoudt van iedere mededeling of gedraging die een erkenning van aansprakelijkheid, fout of schuld zou kunnen inhouden. Dit is heel belangrijk want anders kan de dekking komen te vervallen. Wel moet de verzekerde het nodige doen om de schade te beperken.

  Hoe gaat een BAV-verzekeraar om met een schadeclaim?

  De verzekeraar treedt steeds in overleg met de verzekerde om samen de vervolgstappen te bepalen, na een analyse van de feiten en de schadeclaim. Hierbij kan er eventueel worden ingezet op de verdediging, zoals het reageren en betwisten van de claim of het benoemen van een advocaat, maar ook het treffen van een minnelijke regeling is mogelijk. Andere keren kan er beslist worden om te berusten in een gerechtelijke uitspraak of kan de aansprakelijkheid worden erkend. Alles is met andere woorden afhankelijk van de specifieke situatie.

  Waarom bieden de meeste BAV-verzekeraars geen dekking in de Verenigde Staten?

  In de Verenigde Staten kunnen schadeclaims torenhoog oplopen en de werkelijke schade overtreffen. Een BAV-verzekering die ook dekking biedt in de Verenigde Staten is dan ook fors duurder, terwijl maar weinig bedrijven zo'n verzekering nodig hebben. Er zijn gelukkig wel oplossingen voor werelddekkingen inclusief de Verenigde Staten. Onder andere CNA Hardy biedt een aantal mogelijkheden aan.

  Is er een maximale dekking per jaar?

  Meestal wel. Vaak bieden verzekeraars verschillende opties aan, maar het maximum verzekerd bedrag blijft wel beperkt. Bij de BA-verzekering is het maximaal verzekerd bedrag bijvoorbeeld gelijk aan tweemaal de maximumdekking per aanspraak. Bij een verzekerd bedrag van 250.000 euro is de verzekerde waarde dan ook beperkt tot 500.000 euro. Natuurlijk kunnen er wel meer dan twee claims per jaar worden ingediend.

  Wat betekent een inloop bij de BAV-verzekering?

  Als de BAV-verzekering een inloopdekking biedt, zijn feiten die voor de ingangsdatum plaatsvonden toch gedekt wanneer de aansprakelijkheidsclaim pas na de ingangsdatum volgt. De vereiste is wel dat de verzekerde hier nog niks over wist. Soms kunnen er extra voorwaarden of beperkingen gelden bij zo'n claims.

  Welke uitsluitingen gelden er bij de BAV-verzekering?

  Elke verzekeraar hanteert andere voorwaarden en zo ook andere uitsluitingen. Schade die het gevolg is van opzet, diefstal, vermogensdelicten, bedrog, valsheid in geschrifte of het niet behalen van toezeggingen zijn meestal niet gedekt. Win informatie in bij de verzekeraar of raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

  Heb ik een BAV-verzekering nodig als ik een bv heb?

  Ja. Het klopt dat een bv de persoonlijke aansprakelijkheid beperkt, maar het biedt geen volledige bescherming. Er zijn talloze situaties waarbij de bestuurder nog steeds persoonlijk aansprakelijk kan zijn. Het gaat daarbij vaak om faillissementgerelateerde materiën. Grote aansprakelijkheidsclaims kunnen natuurlijk in een faillissement resulteren en net daarom is een BAV-verzekering ook belangrijk voor wie zijn beroep via een bv uitoefent.

  Is er een maximale dekking per jaar?

  Meestal wel. Vaak bieden verzekeraars verschillende opties aan, maar het maximum verzekerd bedrag blijft wel beperkt. Bij de BA-verzekering is het maximaal verzekerd bedrag bijvoorbeeld gelijk aan tweemaal de maximumdekking per aanspraak. Bij een verzekerd bedrag van 250.000 euro is de verzekerde waarde dan ook beperkt tot 500.000 euro. Natuurlijk kunnen er wel meer dan twee claims per jaar worden ingediend.

  Wat betekent een inloop bij de BAV-verzekering?

  Als de BAV-verzekering een inloopdekking biedt, zijn feiten die voor de ingangsdatum plaatsvonden toch gedekt wanneer de aansprakelijkheidsclaim pas na de ingangsdatum volgt. De vereiste is wel dat de verzekerde hier nog niks over wist. Soms kunnen er extra voorwaarden of beperkingen gelden bij zo'n claims.

  Welke uitsluitingen gelden er bij de BAV-verzekering?

  Elke verzekeraar hanteert andere voorwaarden en zo ook andere uitsluitingen. Schade die het gevolg is van opzet, diefstal, vermogensdelicten, bedrog, valsheid in geschrifte of het niet behalen van toezeggingen zijn meestal niet gedekt. Win informatie in bij de verzekeraar of raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht.

  Heb ik een BAV-verzekering nodig als ik een bv heb?

  Ja. Het klopt dat een bv de persoonlijke aansprakelijkheid beperkt, maar het biedt geen volledige bescherming. Er zijn talloze situaties waarbij de bestuurder nog steeds persoonlijk aansprakelijk kan zijn. Het gaat daarbij vaak om faillissementgerelateerde materiën. Grote aansprakelijkheidsclaims kunnen natuurlijk in een faillissement resulteren en net daarom is een BAV-verzekering ook belangrijk voor wie zijn beroep via een bv uitoefent.

  Heb ik vrijheid van leveringsvoorwaarden?

  Bij de meeste verzekeraars geldt er vrijheid van leveringsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat verzekeraars niet allerlei bepalingen opdringen die voor de verzekeraar interessanter zijn, maar die de verzekerde concurrentieel misschien minder interessant maakt. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen, denk maar aan boetebedingen of vrijwaringsbedingen, zijn over het algemeen expliciet door de verzekeraar uitgesloten. Meestal zal de verzekeraar dan enkel de schade vergoeden die zou zijn ontstaan als er geen zo'n beding was geweest.

  Welke uitsluitingen hanteren BAV-verzekeraars?

  Elke verzekeraar heeft eigen voorwaarden, maar er zijn wel een aantal uitsluitingen die veelvuldig terugkomen. Het gaat naast aansprakelijkheidsverhogende bedingen ook om omstandigheden die voor de ingangsdatum van de verzekering bekend waren, aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrecht, fraude, vermogensdelicten, opzet en aanspraken naar aanleiding van groot molest (bv. burgeroorlog) en atoomkernreacties.

  Heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als ik goede leveringsvoorwaarden heb opgesteld?

  Ja. Goede leveringsvoorwaarden zijn belangrijk, maar niet feilloos. Sommige bedingen kunnen bijvoorbeeld onredelijk zijn en door de rechter achterwege worden gelaten. Ook kan er sprake zijn van een conflict tussen de eigen leveringsvoorwaarden en de inkoopvoorwaarden van de tegenpartij. Ten slotte houden leveringsvoorwaarden rekening met alle veelvoorkomende situaties, maar zijn ze zelden echt allesomvattend. Grote schadeclaims kunnen dan nog steeds volgen. Natuurlijk kan de verzekeraar met de leveringsvoorwaarden rekening houden bij het berekenen van de premie.