EN

Getuige en getuigenverklaring

Getuigen en hun verklaringen zijn erg belangrijk voor de beoordeling van zaken, zowel bij civiele geschillen als bij strafrechtelijke procedures. Ze zijn essentieel voor het reconstrueren van gebeurtenissen zoals ze hebben plaatsgevonden. Het belang van een getuigenverklaring kan nauwelijks worden overschat. Het biedt de rechtbank een directe inkijk in de feitelijke situatie, door de ogen van iemand die erbij was. Getuigen spelen daarmee een onmisbare rol in het rechtssysteem. Hun verklaringen dragen bij aan de waarheidsvinding en de gerechtigheid.ta

Op deze pagina over de getuige en de getuigenverklaring

  Zwart-witifoto van een getuige van wie de identiteit niet bekend is

  Verloop van de getuigenis

  Een getuigenverklaring draagt bij aan een objectieve beoordeling van de feiten en omstandigheden rondom een zaak. Het stelt rechtbanken in staat om een helder en volledig beeld te krijgen van de situatie, wat cruciaal is voor het nemen van rechtvaardige beslissingen. Dit maakt getuigen tot onvervangbare pijlers binnen juridische processen, waarbij hun verklaringen niet alleen helpen bij het ophelderen van de feiten, maar ook bij het beschermen van de rechten van alle betrokken partijen. Hoe en wanneer je een getuigenverklaring dient af te leggen, is onder meer afhankelijk van het moment en de context.

  Getuigen tijdens het politieonderzoek

  Wanneer er een vermoeden is van een strafbaar feit, voert de politie een onderzoek uit en gaat de politie op zoek naar bewijsmateriaal. Daarbij kan de politie soms een beroep doen op getuigen. De politie schrijft dan de getuigenverklaring op. Na het gesprek bij de politie vraagt men om deze verklaring te lezen, eventuele aanmerkingen door te geven en de verklaring te ondertekenen. De politie kan ook vragen om naar het bureau te komen en de verdachte te identificeren. Dit gebeurt via een confrontatiespiegel. De politie kan beslissen om de zaak te laten rusten of kan het dossier doorsturen naar de officier van justitie die moet beslissen of iemand wordt vervolgd. Als de officier van justitie beslist om niet te vervolgen, spreken we van seponeren. Soms kan de officier van justitie de verdachte een transactie aanbieden.

  Getuigen bij de rechter-commissaris

  De officier van justitie kan beslissen dat er extra onderzoeksmaatregelen nodig zijn die verder gaan dan het politieonderzoek. De rechter-commissaris moet hier toestemming voor verlenen. De rechter-commissaris kan bijvoorbeeld een getuige oproepen om vragen te beantwoorden. Tijdens het afleggen van de getuigenis zal een griffier opschrijven wat er wordt gezegd. Ook de advocaat van de verdachte kan vragen stellen. Het is mogelijk om ondersteuning van een tolk te vragen aan de rechter-commissaris. In principe zal de verdachte de identiteit van de getuige kennen. Soms komt het voor dat getuigen ernstig worden bedreigd. Dan is er een speciale procedure en wordt de identiteit geheimgehouden voor de advocaat van de verdachte en de verdachte zelf. Het is dan ook niet nodig om op de openbare rechtszitting te verschijnen.

  Getuigen op de zitting

  Wie een getuigenis heeft afgelegd bij de rechter-commissaris, hoeft meestal niet meer naar de rechtszitting te komen. Soms beslist men dat het wel nodig is om het verhaal tijdens de rechtszitting over te doen. Dit kan gebeuren op verzoek van de officier van justitie. We spreken dan van een getuige à charge. De getuige heeft in dit geval een belastende verklaring die tegen de verdachte kan worden gebruikt. Daarnaast kan de getuige worden opgeroepen door de verdachte en zijn advocaat. Het gaat dan om een getuige à décharge, een getuige die nuttig kan zijn bij het verdedigen van de verdachte. Beide getuigen worden door de officier van justitie opgeroepen. Soms spreekt men ook wel van een belastende verklaring en een ontlastende verklaring. Ook hier is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van een tolk.

  Bij een getuigenis tijdens de zitting gaat het om een openbare getuigenis die door eenieder kan worden bijgewoond, ook door journalisten. Slechts bij wijze van uitzondering wordt beslist om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De getuige kan ook zelf vragen om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Op de dag van de rechtszitting is het toegestaan om iemand mee te nemen naar de zitting. Je dient je aan te melden bij de portier die je zal vertellen waar je moet zijn.

  De rechter zal tijdens het getuigenverhoor je naam, geboortedatum, beroep en woonplaats vragen. Je dient daarna een eed of belofte af te leggen. Wie gelovig is, legt de eed af voor God of Allah. Wie niet gelovig is, legt de belofte af. Vervolgens start het verhoor en mag je als getuige je verhaal vertellen. Er kunnen ook vragen worden gesteld. Meestal gaat het om een toelichting op zaken die je eerder hebt verteld bij de politie of de rechter-commissaris.

  Getuigen bij hoger beroep

  Het is mogelijk dat de verdachte of de officier van justitie in hoger beroep gaat. Dan kijken andere rechters (raadsheren) opnieuw naar de zaak. De beslissing om in hoger beroep te gaan, moet in principe binnen veertien dagen na de uitspraak worden genomen. Meestal roept men dan geen getuigen op, omdat men de eerdere getuigenis gebruikt. Soms kan het gerechtshof echter beslissen om toch getuigen op te roepen, bijvoorbeeld als iemand niet eerder door de rechtbank is gehoord. In de praktijk zit er vaak veel tijd tussen de gebeurtenissen en het moment waarop iemand dient te getuigen voor het gerechtshof. Het komt hierdoor voor dat men niet meer goed weet wat er is gebeurd. Dit kun je tijdens de getuigenis eerlijk vertellen.

  Getuigen bij ambtelijke aktes

  Naast de getuigenis bij een strafrechtelijke procedure dient men soms ook als getuige aanwezig te zijn bij een ambtelijke akte. Bij de formele huwelijksvoltrekking zijn bijvoorbeeld twee tot vier getuigen nodig. Ook voor sommige notariële akten kan het nodig zijn dat er getuigen aanwezig zijn. Dan is het vaak zo dat het notariskantoor medewerkers van het eigen kantoor als getuige inschakelt. Dit is toegestaan.

  Aansprakelijkheid en de getuigenverklaring

  Bij aansprakelijkheidszaken vraagt men soms ook om een getuigenverklaring. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een verkeersongeval. Men zal dan vragen aan getuigen, zoals een inzittende of een onafhankelijke getuige die het ongeval zag gebeuren, om een schriftelijke verklaring af te leggen. Het is belangrijk dat deze verklaring onder meer de datum en de plaats van het opstellen bevat. Dergelijke getuigenverklaringen kunnen worden gebruikt bij discussies met de autoverzekeraar of kunnen aan het dossier worden toegevoegd en kunnen ook heel waardevol zijn. Het is belangrijk dat deze getuigenverklaring naar waarheid gebeurt en vertrekt van de eigen waarnemingen.

  Verplicht of niet verplicht getuigen

  Bij het onderzoeken van strafbare feiten en bij het vormen van een rechtvaardig oordeel spelen getuigenverklaringen een belangrijke rol. Getuigen kunnen helpen om de waarheid te achterhalen. In sommige gevallen ben je verplicht om te getuigen en soms kun je het verschoningsrecht naar voren brengen. Via een dagvaarding of een deurwaarder zul je een oproep krijgen om een getuigenverklaring af te leggen. In de oproep staat wat de gevolgen zijn als je niet komt opdagen, waar en wanneer je moet getuigen en over welke feiten men vragen kan stellen. De werkgever is verplicht om je de gelegenheid te geven om te gaan getuigen.

  Getuigen op het politiebureau

  Wanneer je getuige bent van een strafbaar feit, kan de politie je benaderen om de waarnemingen te delen. Hoewel jouw medewerking van groot belang kan zijn voor het onderzoek, ben je wettelijk niet verplicht om op het politiebureau een getuigenverklaring af te leggen. Het staat je vrij om te beslissen of je al dan niet informatie wilt verstrekken. Het is aan te raden om de naam van de betreffende politieambtenaar te noteren voor eventueel later contact. Je kunt je bijvoorbeeld later nog bedenken of iets nieuws herinneren.

  Getuigen tijdens vooronderzoek of zitting

  De situatie verandert wanneer je door een rechter wordt opgeroepen om te getuigen, hetzij tijdens het gerechtelijk vooronderzoek bij de rechter-commissaris, hetzij tijdens de zitting bij de strafrechter. In deze gevallen ben je wettelijk verplicht om te verschijnen en te getuigen. Het negeren van een oproep kan leiden tot dwangmaatregelen door de politie om de aanwezigheid te verzekeren. Weigering om te antwoorden kan in bepaalde gevallen resulteren in hechtenis, vooral als de getuigenis van essentieel belang is voor het onderzoek. Minderjarige getuigen worden in principe niet tijdens de zitting gehoord, maar tijdens het vooronderzoek bij de rechter-commissaris of op het politiebureau.

  Verschoningsrecht en niet getuigen

  Er zijn uitzonderingen op de verplichting om te getuigen. Dit staat bekend als het verschoningsrecht. Dit recht geldt voor personen die door hun getuigenis zichzelf of familieleden zouden incrimineren of die vanwege hun beroep gebonden zijn aan geheimhouding, zoals artsen en advocaten. Ook naaste familieleden van de eiser of gedaagde kunnen zich op dit recht beroepen. Het verschoningsrecht moet actief naar voren worden gebracht tijdens de rechtszaak, de rechter doet dit niet voor jou.

  Afleggen van de eed en meineed

  Het is belangrijk dat een getuigenverklaring de waarheid is. Daarom moeten getuigen eerst de eed afleggen, waarbij ze beloven de waarheid te zullen spreken. Wie de eed aflegt en daarna liegt, begaat meineed. Meineed is strafbaar (artikel 207 Wetboek van Strafrecht). Hierop staat een gevangenisstraf van tot wel zes jaar of een geldboete van de vierde categorie. Bij meineed in strafzaken kan dit zelfs oplopen tot een gevangenisstraf van negen jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Wie jonger is dan zestien jaar hoeft geen eed af te leggen, maar wordt wel aangespoord om de waarheid te vertellen. Wanneer de rechter denkt dat er sprake is van meineed, zal de rechter tijdens de zitting een onderzoek naar meineed bevelen. Ook de officier van justitie en de verdachte kunnen de rechter vragen om een onderzoek naar meineed in te lassen.

  Gijzeling

  Wie weigert om bepaalde vragen te beantwoorden, kan in gijzeling worden gesteld. Het is de rechter die hierover beslist. Dit wil zeggen dat de getuige tot dertig dagen kan worden vastgehouden. Het is niet mogelijk om hiertegen in beroep te gaan. De rechter zal dan een nieuw tijdstip vastleggen waarop je opnieuw wordt gehoord.

  Tips voor een goede getuigenverklaring

  Het opnemen van een goede getuigenverklaring is een cruciale stap in het juridische proces. Hierbij is het van belang dat de getuigenverklaring nauwkeurig en betrouwbaar is en zo min mogelijk wordt gestuurd. Een goede getuigenverklaring kan het verschil maken in de uitkomst van een zaak. Om de kwaliteit van een getuigenverklaring te waarborgen, zijn er enkele essentiële richtlijnen die gevolgd dienen te worden. Deze tips zorgen ervoor dat de getuigenis zo helder en accuraat mogelijk is.

  • Laat de getuige vrij spreken: Het is belangrijk dat de getuige de gelegenheid krijgt om zijn of haar verhaal te doen zonder onderbrekingen. Dit bevordert een volledige en ongestoorde herinnering van de gebeurtenissen.

  • Noteer basisgegevens: Zorg ervoor dat je documenteert met wie gesproken is en wat de datum en de locatie van het gesprek is.

  • Vermijd suggesties: Onderbreek de getuige niet met eigen interpretaties of suggesties. Dit kan de herinnering van de getuige beïnvloeden en de nauwkeurigheid van de verklaring verminderen.

  • Moedig precisie aan, geen speculatie: Stimuleer de getuige om zoveel mogelijk details te geven, maar benadruk dat gissen niet nodig is. Het is beter om te vermelden dat men iets niet weet dan onzekere informatie te geven.

  • Overweeg een audio-opname: Een verklaring kan ook worden vastgelegd via een audio-opname met bijvoorbeeld een smartphone. Dit zorgt voor een ongewijzigd en direct verslag van de getuigenis.

  • Focus op feiten: Adviseer de getuige om zich te beperken tot wat direct waargenomen is, zonder informatie toe te voegen die van derden is vernomen. Dit helpt om de verklaring zuiver en objectief te houden.

  • Neem verklaringen individueel af: Als er meerdere getuigen zijn, neem dan van iedereen afzonderlijk een verklaring op. Dit voorkomt beïnvloeding en zorgt ervoor dat elke getuigenis uniek en onafhankelijk is.

  Vergoeding van de kosten bij getuigenverklaring

  Een getuige dient aanwezig te zijn tijdens de zitting en dient zich naar de rechtbank te verplaatsen. Men kan dan ook niet werken of moet bijvoorbeeld een oppas regelen voor de kinderen. Om tegemoet te komen in de kosten om voor de rechter te verschijnen, heeft de getuige recht op een vergoeding. Het is de rechter die deze vergoeding vastlegt. De persoon voor wie je getuigt, dient de getuigenvergoeding te betalen. Om een vergoeding te krijgen, dien je een declaratieformulier in te vullen. Er wordt onder meer rekening gehouden met hoelang je ter zitting bent verschenen en met de reis- en verblijfkosten. Voor zon- en feestdagen geldt in principe een toeslag. Als je ver weg woont van de rechtbank kun je op voorhand vragen om te getuigen bij een rechtbank in de buurt. De persoon voor wie je getuigt, zal het verzoek hiervoor indienen bij de rechtbank.

  Vergoeding getuigenverklaring door rechtsbijstandverzekering

  Een rechtsbijstandverzekering biedt een vergoeding voor diverse juridische kosten, waaronder de kosten voor getuigen. In juridische procedures kunnen getuigen cruciaal zijn voor het ondersteunen van een zaak, maar het oproepen van getuigen brengt ook kosten met zich mee. Denk hierbij aan reiskosten en vergoedingen voor verloren werktijd. Zeker de kosten voor een professionele getuige of deskundige kunnen hoog oplopen. Een rechtsbijstandverzekering kan in deze gevallen uitkomst bieden door niet alleen de kosten van juridische bijstand te dekken, maar ook deze aanvullende kosten voor getuigen te vergoeden. Dit zorgt ervoor dat verzekerden optimaal toegang hebben tot alle noodzakelijke middelen om hun zaak kracht bij te zetten.

  Veelgestelde vragen over getuigen en de getuigenverklaring

  Getuigen spelen een cruciale rol in het juridische proces. Hun verklaringen kunnen de uitkomst van rechtszaken beïnvloeden en zijn essentieel bij het voltrekken van officiële handelingen, zoals een huwelijk. Hieronder beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over de rol van getuigen en de eisen waaraan een getuigenverklaring dient te voldoen.

  Wanneer is een getuigenverklaring geldig?

  Een getuigenverklaring is geldig wanneer deze vrijwillig en bewust is afgelegd, bij voorkeur schriftelijk of eventueel via audio- en/of video-opnames. In een ideaal geval is de getuigenverklaring ook ondertekend door de getuige.

  Waarom moeten er getuigen zijn bij een huwelijk?

  Getuigen bij een huwelijk zorgen voor de juridische bekrachtiging van de ceremonie en bevestigen dat het huwelijk vrijwillig en bewust door beide partijen is aangegaan.

  Wat is een getuigenverklaring?

  Een getuigenverklaring is een formeel verslag waarin een getuige beschrijft wat hij of zij heeft gezien, gehoord of ervaren betreffende een specifieke gebeurtenis of situatie.

  Hoe oud moet een getuige zijn?

  Bij het trouwen of bij een geregistreerd partnerschap dienen de getuigen achttien jaar of ouder te zijn. Bij strafzaken kan men ook minderjarige kinderen als getuige oproepen. Bij minderjarige kinderen biedt men wel extra bescherming. Zo kan men beslissen dat de minderjarige wordt verhoord in een aparte ruimte en niet in de zittingszaal.

  Waar dient een getuige voor?

  Een getuige dient om objectief verslag te doen van gebeurtenissen en kan helpen bij het verifiëren van feiten en omstandigheden binnen juridische procedures of bij formele gelegenheden.

  Waarom mag een getuige niet liegen?

  Liegen als getuige ondermijnt de rechtsgang en kan leiden tot juridische consequenties, zoals een gevangenisstraf of een geldboete. De integriteit van een getuigenis is essentieel voor een eerlijke en accurate rechtspraak.

  Is een getuigenverklaring openbaar?

  Dit hangt af van de zaak en de juridische context. In principe is een rechtszitting openbaar en zijn de getuigenverklaringen die er gebeuren dit dus ook. In sommige gevallen kan men beslissen om hiervan af te wijken en de zaak achter gesloten deuren te behandelen.

  Waar moet een getuigenverklaring aan voldoen?

  Een getuigenverklaring moet nauwkeurig, volledig en waarheidsgetrouw zijn. In het ideale geval bevat het specifieke details met betrekking tot tijd, plaats, betrokken personen en de gebeurtenis zelf.