EN

Rechten van de verdachte

In een rechtsstaat zoals Nederland is het waarborgen van de rechten van een verdachte van cruciaal belang. Deze rechten zijn niet alleen essentieel voor het beschermen van de individuele vrijheid en integriteit van de verdachte, want ze vormen ook de basis van een eerlijk en rechtvaardig rechtssysteem. Een verdachte wordt beschouwd als onschuldig totdat het tegendeel wettelijk bewezen is, een principe dat bekendstaat als 'presumptie van onschuld'. De rechten van een verdachte omvatten onder andere het recht op een eerlijk proces, het recht op rechtsbijstand door een advocaat en het recht om te zwijgen. Deze rechten zorgen ervoor dat verdachten niet onrechtmatig worden behandeld en bieden een waarborg tegen willekeurige en ongefundeerde vrijheidsberovingen.t

Op deze pagina over de rechten van de verdachte

  Verhoor van een vrouwelijke verdachte met handboeien aan

  Europa en rechten van verdachten in het strafproces

  In Europa zijn de grenzen verdwenen en kunnen personen en goederen zich vrij verplaatsen. Een gevolg hiervan is dat Europese burgers steeds vaker betrokken raken bij strafprocedures in andere EU-landen. Om ervoor te zorgen dat verdachten in dergelijke omstandigheden een eerlijk proces krijgen, heeft de Europese wetgever een aantal richtlijnen aangenomen die de rechten van de verdachte hebben versterkt.

  Recht op vertolking en vertaling

  Bij een strafprocedure in Europa heeft een verdachte altijd recht op een tolk. Dit recht geldt vanaf het moment dat de verdachte op de hoogte wordt gebracht van het feit dat hij of zij wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit. Het recht loopt af wanneer definitief is vastgesteld dat de verdachte het strafbare feit wel of niet heeft gepleegd. Dit volgt uit de Europese Richtlijn 2010/64/EU. In de praktijk betekent dit dat de verdachte gratis wordt bijgestaan door een tolk en dit bij alle politieverhoren en zittingen. Ook onder meer dagvaardingen en vonnissen moeten worden vertaald.

  Recht op informatie

  Tijdens de strafprocedure heeft de verdachte recht op informatie. Dit wil zeggen dat de verdachte moet worden geïnformeerd over zijn rechten (toegang tot advocaat, kosteloze of gesubsidieerde bijstand, vertolking, vertaling en zwijgrecht) en over de beschuldiging. In de verklaring van de rechten van de verdachte moet men ook informatie verschaffen over onder meer het recht op toegang tot het dossier of stukken van het dossier, het recht om een persoon op de hoogte te stellen van de vrijheidsbeneming, het recht om de consulaire autoriteiten op de hoogte te stellen en het recht op dringende medische bijstand. Het een en ander is een gevolg van de artikelen 3 en 4 van de Europese Richtlijn 2012/13/EU.

  Recht op toegang tot een advocaat

  Een verdachte moet altijd de mogelijkheid hebben om juridische ondersteuning te krijgen van een advocaat en dit zonder onnodig uitstel, wat een gevolg is van de Europese Richtlijn 2013/48/EU. Daarbij dient de verdachte ook de informatie te krijgen die nodig is om een geschikte advocaat te vinden én moet het vertrouwelijke karakter van de communicatie met de advocaat worden gewaarborgd.

  Vermoeden van onschuld

  De Richtlijn 2016/343/EU schrijft een vermoeden van onschuld voor. Dit wil zeggen dat moet worden aangenomen dat de verdachte onschuldig is tot in rechte vast is komen te staan dat dit niet zo is. In openbare verklaringen mag men dan ook niet eerder naar de schuld van de verdachte verwijzen.

  Contact met derden en consulaire autoriteiten

  De Europese Richtlijn 2013/48/EU schrijft voor dat de verdachte de mogelijkheid moet hebben om met de consulaire autoriteiten en derden te communiceren. Dit wil zeggen dat de verdachte minstens één persoon op de hoogte moet kunnen stellen van de vrijheidsbeneming. Dit moet zonder uitstel kunnen worden gecommuniceerd. Het gaat bijvoorbeeld om een partner, een familielid of een goede vriend. Daarnaast moet de verdachte ook de mogelijkheid hebben om de consulaire autoriteiten op de hoogte te brengen.

  Recht om aanwezig te zijn op de zitting

  Het is belangrijk dat de verdachte de mogelijkheid heeft om bij de terechtzitting aanwezig te zijn, anders heeft de verdachte recht op een nieuw proces. De verdachte kan er ook voor kiezen om niet aanwezig te zijn. Dan is het belangrijk dat de verdachte op tijd in kennis is gesteld van de zitting en van de gevolgen van de afwezigheid. Indien de verdachte door een advocaat wordt vertegenwoordigd op de zitting, is er in ieder geval geen probleem.

  Rechten van de minderjarige verdachte

  Minderjarige verdachten moeten extra worden beschermd. Daarom schrijft de Europese Richtlijn 2016/800/EU een aantal minimumvoorschriften voor die de rechten van deze jonge verdachten moeten beschermen. Naast de algemene rechten die voor alle verdachten gelden, hebben kinderen bijvoorbeeld recht op een medisch onderzoek, recht om de persoon met ouderlijk gezag te informeren en het recht om zich tijdens de terechtzitting door een persoon met het ouderlijk gezag te laten vergezellen. De Europese richtlijn legt overigens ook extra verplichtingen op aan de lidstaten zelf. Een voorbeeld hiervan is de plicht om opnames te maken van verhoren met kinderen en de plicht om minderjarige en meerderjarige gedetineerden van elkaar te scheiden.

  Rechten van kwetsbare personen

  Met de Europese aanbeveling 2013/C 378/02 wil de Europese Commissie de rechten van kwetsbare personen extra bewaken. Dit houdt onder meer in dat de wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte moet worden gebracht van de strafprocedure. Ook mogen bijzonder kwetsbare personen, personen die niet in staat zijn om de strafprocedure te begrijpen, niet de mogelijkheid krijgen om van hun recht op een advocaat af te zien. De kwetsbare persoon dient toegang te krijgen tot medisch onderzoek om zijn of haar toestand na te gaan. Ook dient men audiovisuele opnames te maken van politieverhoren met kwetsbare personen.

  Recht op kosteloze rechtsbijstand

  Niet alle verdachten hebben voldoende financiële middelen om een advocaat te bekostigen. Wie onvoldoende financiële draagkracht heeft om dit te doen, heeft volgens de Europese Richtlijn 2016/919/EU recht op rechtsbijstand. Bij de beoordeling hiervan moet onder meer rekening worden gehouden met de persoonlijke en sociale situatie van de verdachte, de complexiteit van de zaak, de ernst van het misdrijf en de eventuele straf.

  Rechten van de verdachte in Nederland

  De bovenstaande Europese rechten zijn veelal minimumrechten die door de lidstaten en de rechtspraak verder kunnen worden aangescherpt. Dit wil zeggen dat verdachten in sommige landen, bijvoorbeeld in Nederland, meer rechten kunnen hebben dan hierboven is weergegeven. Inzicht in de belangrijkste rechten van verdachten in Nederland is daardoor op zijn plaats. Een aantal zaken worden hieronder toegelicht.

  Informatieblad voor de verdachte

  De Europese richtlijn schrijft voor dat een verdachte recht heeft op informatie. Daarvoor zijn specifieke informatiebladen opgesteld met daarin een informatieve mededeling aan de verdachte. Er is een informatieblad voor volwassenen, volwassenen die zijn aangehouden in verband met een Europees aanhoudingsbevel en minderjarige verdachten die worden verdacht van een strafbaar feit. Deze informatiebladen zijn niet alleen in het Nederlands beschikbaar, maar ook in talloze andere talen. Het gaat daarbij niet alleen om Europese talen, maar bijvoorbeeld ook om Vietnamees, Somalisch, Sranantongo en Papiaments. Hieronder kun je deze informatiebladen in het Nederlands raadplegen.

  Rechten van verdachten

  In Nederland heeft een verdachte een aantal rechten die sterk overeenkomen met de reeds eerder aangehaalde Europese rechten. De belangrijkste rechten van Nederlandse verdachten zijn hieronder weergegeven. Houd er rekening mee dat de officier van justitie soms mag afwijken van deze rechten. Zo kan het dat je tijdelijk niemand op de hoogte mag stellen van de vrijheidsbeneming of dat je bepaalde stukken niet mag inzien. Daarvoor heeft men goede redenen nodig.

  • Recht om te weten van welk strafbaar feit men wordt verdacht

  • Zwijgrecht (recht om vragen niet te beantwoorden)

  • Recht om voor het eerste verhoor met een advocaat te spreken

  • Recht op aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor

  • Recht op dringende medische zorg of medicijnen

  • Recht om een derde op de hoogte te stellen van de vrijheidsbeneming

  • Recht om het consulaat of de ambassade op de hoogte te stellen

  • Recht om stukken in te zien

  In de praktijk wordt er standaard een advocaat ingeschakeld als je verdacht wordt van een zeer ernstig strafbaar feit, bijvoorbeeld moord. Bij andere strafbare feiten kun je zelf kiezen of je al dan niet een advocaat wil inschakelen. Bij ernstige strafbare feiten zal de politie ervoor zorgen dat er een advocaat wordt ingeschakeld, bij minder ernstige strafbare feiten dien je zelf een advocaat te benaderen. Als je hebt aangegeven geen beroep te willen doen op een advocaat, kun je daar op een later moment in ieder geval op terugkomen. Je kunt nooit definitief afstand doen van bijstand door een advocaat.

  Rechten van minderjarige verdachten

  Verdachten tussen de 12 en de 18 jaar kunnen in Nederland ook worden gearresteerd of verhoord. De politie moet dan vertellen waarvan je wordt verdacht en een advocaat voor je regelen. De politie moet ook de ouders informeren dat het kind is aangehouden en van het verdere verloop van het onderzoek. De hulpofficier van justitie zal de minderjarige verdachte op de hoogte brengen van zijn rechten en zal vragen stellen, waarbij de minderjarige verdachte een zwijgrecht heeft. Ook heeft de minderjarige verdachte recht op een gratis doktersonderzoek, waarbij de dokter nagaat of hij of zij in staat bent om een verhoor of politieonderzoek te ondergaan. Verder heeft de minderjarige verdachte recht op een vertaler of tolk. In ieder geval mogen de ouders (of voogd of verzorgers) de minderjarige verdachte bellen en bezoeken. Er mag ook een vertrouwenspersoon aanwezig zijn tijdens het verhoor, hoewel men dit in samenspraak met de officier van justitie soms kan weigeren.

  Recht op een advocaat en de rechtsbijstandverzekering

  Een rechtsbijstandverzekering kan nuttig zijn voor wie wordt verdacht van een strafbaar feit. Of de rechtsbijstandverzekering dit al dan niet dekt, is afhankelijk van de specifieke polis en de aard van de zaak. In gevallen waarbij de verdachte onopzettelijk betrokken is geraakt bij een strafbaar feit, zoals een verkeersongeval met letsel, zal de verzekering veelal juridische bijstand bieden. De verzekering geeft de verdachte de mogelijkheid om een advocaat te kiezen. Echter, bij opzettelijk gepleegde misdrijven is er doorgaans geen sprake van een dekking. Soms kan het ook dat men eerst vergoedt en later, wanneer vast komt te staan dat je schuldig bent, de betaalde sommen terug zal vragen. Als je twijfelt over de dekking van je rechtsbijstandverzekering, is het aan te raden om dit door te geven aan je advocaat. De advocaat zal dan voor jou nagaan of de rechtsbijstandverzekering al dan niet dekking verleent en tot welk bedrag. De advocaat kan ook nagaan of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

  Verloop van het proces en rechten van de beklaagde

  In het Nederlandse strafrecht is er een duidelijk onderscheid tussen een verdachte en een beklaagde. Een verdachte is iemand die door de politie of justitie wordt beschouwd als mogelijk betrokken bij een strafbaar feit. Deze status verandert in die van beklaagde zodra de zaak voor de rechter komt. In deze fase van de procedure staat de persoon formeel terecht voor de ten laste gelegde feiten. Zowel verdachten als beklaagden hebben specifieke rechten. Deze rechten zijn bedoeld om een eerlijke en rechtvaardige behandeling te garanderen, zoals het recht op rechtsbijstand door een advocaat, het recht om te zwijgen en het recht om bewijs te toetsen en getuigen te ondervragen.

  Alles over het verloop van de strafrechtelijke procedure

  Veelgestelde vragen over de rechten van de verdachte

  In het Nederlandse rechtssysteem geniet een verdachte van diverse rechten die cruciaal zijn voor het waarborgen van een eerlijke behandeling. Deze rechten dienen als bescherming tegen onrechtmatige vrijheidsberoving en zorgen ervoor dat de verdachte een eerlijk proces krijgt. Hieronder beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over de rechten van een verdachte, waaronder het zwijgrecht.

  Wat is zwijgrecht?

  Het zwijgrecht is het recht van een verdachte om geen antwoord te geven op vragen van de politie of justitie. Dit recht beschermt de verdachte tegen zelfincriminatie (tegen het risico zichzelf te beschuldigen van een strafbaar feit).

  Welke rechten heeft een verdachte?

  Een verdachte heeft verschillende rechten, waaronder het recht op een eerlijk proces, het recht op rechtsbijstand door een advocaat, het zwijgrecht en het recht op toegang tot relevante dossierstukken. Deze rechten zijn bedoeld om de integriteit van de verdachte en het recht op een eerlijk proces te beschermen.

  Wanneer heb je zwijgrecht?

  Een verdachte heeft vanaf het moment van de aanhouding of het verhoor een zwijgrecht. Dit betekent dat hij of zij het recht heeft om te zwijgen tijdens verhoren door de politie of tijdens de rechtszitting.

  Wat zijn de rechten van een kwetsbare verdachte?

  Kwetsbare verdachten, zoals personen met een geestelijke beperking of een psychische aandoening, hebben recht op extra bescherming. Dit omvat onder andere het recht op bijstand door een wettelijke vertegenwoordiger en het recht op speciale zorg tijdens het verhoor. Bovendien kan men niet zomaar afstand doen van het recht op een advocaat. Dit om te garanderen dat ook een kwetsbare verdachte een goede verdediging krijgt.

  Wat zijn de rechten van een minderjarige verdachte?

  Minderjarige verdachten hebben recht op extra bescherming. Naast de algemene rechten van alle verdachten hebben ze tijdens de verhoren ook recht op bijstand door een voogd of ouder. Daarnaast hebben ze recht op informatie in een voor hen begrijpelijke taal.

  Heeft een verdachte recht op stukken van het dossier?

  Ja, een verdachte heeft het recht om stukken uit het dossier in te zien. Dit is belangrijk voor de voorbereiding van de verdediging.

  Mag men zwijgrecht tegen je gebruiken?

  In principe mag het zwijgrecht niet tegen een verdachte gebruikt worden en al zeker niet als bewijs van schuld. Het is een fundamenteel recht dat de verdachte beschermt. Bij het beoordelen van de strafmaat kan wel rekening worden gehouden met de mate waarin iemand heeft meegewerkt aan het onderzoek en verantwoordelijkheid opneemt.

  Heb ik zwijgrecht tijdens het verhoor?

  Ja, tijdens het verhoor heeft een verdachte het recht om te zwijgen. Dit recht wordt zelfs bij aanvang van het verhoor door de politie meegedeeld.