EN

Aansprakelijkheid bij voetbal

Voetbal is veruit de populairste sport ter wereld. Het is een sport die wereldwijd miljoenen mensen boeit. Het kent dan ook zijn aandeel in juridische conflicten. Zowel op als naast het voetbalveld is aansprakelijkheid een ingewikkeld thema. Hieronder duiken we in de nuances van aansprakelijkheid bij voetbal en hebben we het ook over voetbalverzekeringen.

Op deze pagina over aansprakelijkheid en voetbal

  Voetbal met biljetten van vijftig euro en hamer van de rechter

  Beperkte aansprakelijkheid bij sport en spel

  De aansprakelijkheid bij sport en spel is heel complex geregeld. De aansprakelijkheidsregels verschillen hierbij aanzienlijk van de algemene aansprakelijkheidsregels. Er is in feite sprake van een verhoogde drempel. Dit betekent dat niet elke overtreding van de spelregels automatisch leidt tot juridische consequenties, omdat deelnemers nu eenmaal bepaalde risico’s voor lief nemen. Deelnemers worden juridisch geacht een bepaald niveau van risico te accepteren. Het gaat om het risico dat inherent is aan de aard van de sport. Dit impliceert echter niet dat spelers automatisch immuun zijn voor aansprakelijkheid. Heel ernstige of onverwachte overtredingen die (ver) buiten de grenzen van het spel vallen, kunnen wel degelijk leiden tot juridische verantwoordelijkheid. Deze aansprakelijkheidsregels erkennen de unieke aard van sporten, waarbij fysieke interactie en competitieve elementen een rol spelen, maar stelt grenzen aan wat als acceptabel risico wordt beschouwd. Ook binnen het voetbal is dit niet anders.

  Meer over aansprakelijkheid bij sport en spel

  Aansprakelijkheid voor letselschade door voetballers

  Het is belangrijk om te begrijpen dat niet elke tackle of fout tijdens een wedstrijd automatisch leidt tot aansprakelijkheid voor eventuele letselschade. Een standaard sliding tackle, zelfs als deze een overtreding van de spelregels inhoudt, resulteert niet per se in juridische aansprakelijkheid. Dit is omdat dergelijke acties als inherent aan het spel worden beschouwd. De andere voetballers accepteren bij de deelname aan het voetbal een bepaald niveau van risico. Het risico om getackeld te worden, hoort hierbij. Er zijn echter omstandigheden waarin een voetballer wel aansprakelijk kan zijn voor letselschade aan medespelers. Dit gebeurt vooral wanneer de acties van de speler de algemeen geaccepteerde grenzen van het spel overschrijden. Bijvoorbeeld, een fysieke aanval buiten de context van het spel. In dergelijke gevallen kan de veroorzaker van de schade aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van zijn acties, met name als deze acties leiden tot ernstig letsel bij een medespeler.

  Aansprakelijkheid voor afgescheurde achillespees van voetballer

  In een eerdere zaak werd een voetballer tijdens een voetbalwedstrijd hard tegen zijn achillespees getrapt. Dit gebeurde buiten een spelsituatie. Het resultaat: een afgescheurde achillespees. De voetballer diende geopereerd te worden, kon een half jaar niet meer werken en er was sprake van uitval van een gevoelszenuw. De voetballer heeft ook een jaar fysiotherapie gehad. Voetheffen, plotselinge bewegingen en hardlopen blijft moeilijker. De man heeft ook pijnklachten als hij lange tijd moet lopen. Deze man kreeg in 2008 een smartengeldvergoeding van 3.000 euro. Het geïndexeerde bedrag is 4.272 euro (2023).

  Lees de volledige uitspraak

  Aansprakelijkheid voor elleboogstoot tegen de mond

  Tijdens een voetbalwedstrijd kreeg een voetballer opzettelijk een elleboogstoot tegen zijn mond. Door de actie van de andere voetballer heeft hij een tand verloren en veel pijn geleden. Volgens het Hof Arnhem is deze elleboogstoot allesbehalve acceptabel. Het maakt geen deel uit van het risico dat een voetballer geacht wordt te lopen tijdens een voetbalwedstrijd. Daarom kreeg het slachtoffer in 2006 een smartengeldvergoeding van 500 euro toegewezen (geïndexeerd: 740 euro in 2023).

  Lees de volledige uitspraak

  Aansprakelijkheid van voetballers voor letselschade aan toeschouwers

  Wie deelneemt aan een voetbalwedstrijd of aan een voetbaltraining, gaat akkoord met een bepaalde mate van risico. Kan dit ook worden gezegd van voetbalfans die naar een wedstrijd komen kijken, bijvoorbeeld als een voetballer een bal in het publiek knalt en iemand gewond raakt? Enigszins wel. In dergelijke gevallen is het niet vanzelfsprekend dat de voetballer juridisch aansprakelijk wordt gehouden. De reden hiervoor is dat bij het bijwonen van een voetbalwedstrijd, toeschouwers tot op zekere hoogte onvoorzienbare en risicovolle situaties dienen te verwachten, zoals een bal die onverwacht het publiek in vliegt.

  Echter, de aansprakelijkheid hangt ook hier af van de mate waarin de actie als inherent aan het spel wordt beschouwd. Indien een voetballer in een normale speelsituatie handelt (zoals het uittrappen van een bal ter verdediging of het nemen van een vrije trap) en dit leidt per ongeluk tot letsel bij een toeschouwer, wordt dit vaak niet gezien als onrechtmatig handelen. Dit is anders wanneer de actie van de speler opzettelijk is, zoals het direct schieten van de bal naar fans van de tegenstander. In zo'n geval zou de voetballer mogelijk wel aansprakelijk gesteld kunnen worden.

  Aansprakelijkheid van sportverenigingen en organisatoren

  Voetbal met hamer van de rechter en fluitje van de scheidsrechter

  Sportverenigingen en organisatoren van sportevenementen dragen een aanzienlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen en beperken van letsel bij zowel sporters als toeschouwers. Deze zorgplicht houdt in dat zij maatregelen moeten treffen om potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen en, in het geval van een ongeluk, de ernst van het letsel te minimaliseren. De intensiteit van deze zorgplicht is afhankelijk van de aard van de sport en de evenementen.

  De zorgplicht strekt zich ook uit tot toeschouwers, vooral bij sportevenementen die gevaarlijker zijn. Organisatoren moeten de potentiële risico's voor toeschouwers inschatten en passende voorzorgsmaatregelen treffen om ongevallen te voorkomen. Men kan bijvoorbeeld stewards inzetten om alles in goede banen te leiden.

  Alles over de aansprakelijkheid van organisatoren

  Sportvereniging als werkgever

  Wanneer een voetballer in dienst is van een sportvereniging-werkgever en tijdens een wedstrijd letselschade oploopt, is de werkgever mogelijk aansprakelijk. Volgens artikel 7:658 BW heeft de sportvereniging als werkgever een zorgplicht jegens haar werknemers. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever maatregelen moet treffen om letsel te voorkomen en de risico's verbonden aan de sport zo veel mogelijk te beperken. De aansprakelijkheid wordt mede beïnvloed door de regels en het risico van de sport zelf, wat een drempel kan opwerpen voor het verhalen van letselschade. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het aansprakelijk stellen van een sportvereniging voor hersenletsels ten gevolge van het jarenlang beoefenen van een contactsport als voetbal.

  De aansprakelijkheid van de werkgever is doorgaans afgebakend door wat binnen de spelregels en de verwachtingen van het spel valt. Dit betekent dat bepaalde risico's, zoals die van kopballen, tot op een zekere hoogte worden geaccepteerd binnen de sport. De complexiteit ontstaat voornamelijk bij de bewijslast van het causale verband tussen de werkzaamheden en de opgelopen schade, vooral als het gaat om chronische aandoeningen.

  Aansprakelijkheid ten aanzien van werkgevers van voetballers

  Niet alle voetballers zijn in loondienst van een sportvereniging, vaak gaat het louter om een hobby en niet om profvoetbal. Deze voetballers zijn dan in dienst bij een andere werkgever. Wanneer een werknemer tijdens het sporten geblesseerd raakt, kan dit ook gevolgen hebben voor deze werkgever die met onder meer een loondoorbetalingsplicht te maken krijgt. Deze schade wil de werkgever mogelijk verhalen op de sportvereniging. Hierbij is veel afhankelijk van de omstandigheden waarin de blessure is opgelopen. Als de blessure ontstaan is tijdens de normale sportbeoefening, zonder dat er sprake is van een onrechtmatige daad door een derde partij, dan is het vaak lastig om de sportvereniging aansprakelijk te stellen. Dit komt doordat dergelijke blessures vaak worden beschouwd als een normaal risico van de sportactiviteit.

  Deze situatie is anders wanneer de blessure het directe gevolg is van nalatigheid of onzorgvuldigheid van de sportvereniging, zoals het gebruik van defect of ondeugdelijk materiaal. In dergelijke gevallen kan de sportvereniging wel aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade. De bewijslast ligt bij de werkgever. De werkgever zal aan moeten tonen dat de vereniging nalatig was en dat deze nalatigheid rechtstreeks heeft geleid tot de blessure van de werknemer. Als dit succesvol wordt aangetoond, kan de werkgever de opgelopen schade verhalen op de sportvereniging.

  Verzekeringen en aansprakelijkheid bij voetbal

  Voetbal is wereldwijd een van de meest geliefde sporten. Het is niet alleen een bron van passie en opwinding, maar het brengt ook bepaalde risico's met zich mee. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er specifieke verzekeringen voor deze sporttak zijn ontwikkeld. Het juiste verzekeringspakket voor voetbal kan een aanzienlijke impact hebben op hoe clubs en individuen omgaan met de onvoorziene gevolgen van sportgerelateerde incidenten.

  Verzekeringen en voetbalverenigingen

  Het afsluiten van een verzekering is voor voetbalclubs van cruciaal belang, dit gezien de risico's die gepaard gaan met het beoefenen van deze contactsport. Voetbal, als een van de meest populaire en fysiek intensieve sporten, brengt diverse risico's met zich mee. Denk maar aan blessures bij spelers en schade aan eigendommen of faciliteiten. Een goede sportverzekering biedt bescherming tegen financiële verliezen die kunnen voortkomen uit dergelijke onvoorziene omstandigheden. Dit kan variëren van letselschade aan spelers tot schade aan het veld of andere clubfaciliteiten. Het afsluiten van een dergelijke verzekering stelt een voetbalclub in staat om effectief en efficiënt te reageren in moeilijke situaties, waarbij de financiële impact van ongevallen of schade wordt geminimaliseerd.

  Een sportverzekering dekt niet alleen de directe schade, maar biedt ook ondersteuning in de vorm van een dekking voor de behandeling van blessures en eventuele werkonderbrekingen. Dit is van essentieel belang voor het snel en veilig herstel van spelers. Het is ook aan te raden om aanvullende verzekeringen te overwegen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, die de schade die aan derden wordt toegebracht dekt, en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, voor situaties waarin bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. De KNVB biedt twee collectieve aanvullende verzekeringen voor haar leden: de collectieve ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Bij ongevallen moet de voetbalvereniging wel altijd eerst de eigen verzekering inschakelen.

  Verzekeringen en toeschouwers voetbalwedstrijd

  Een aansprakelijkheidsverzekering, bijvoorbeeld een AVP-verzekering, is essentieel voor situaties waarin een toeschouwer per ongeluk iemand anders schade berokkent, zoals het veroorzaken van een val. Deze verzekering dekt de schade die de toeschouwer onbedoeld aan een derde toebrengt. Daarnaast is een ongevallenverzekering altijd een verstandige keuze. Deze verzekering biedt dekking voor persoonlijke letsels die de verzekerde kan oplopen, bijvoorbeeld tijdens het bekijken van een wedstrijd. Omdat het risico op letsels tijdens het bijwonen van een voetbalwedstrijd zo gering is, zal dit geen deel uitmaken van eventuele uitsluitingen in de verzekeringspolis. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld letsels tijdens het parachutespringen. Hierdoor kan de toeschouwer met een gerust hart genieten van de voetbalwedstrijd.

  Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheid bij voetbal

  Voetbal is niet alleen een spel van talent en strategie, maar ook het speelveld van juridische vraagstukken. Deze FAQ richt zich op de meest voorkomende vragen over aansprakelijkheid in de voetbalwereld.

  Kan een voetballer aansprakelijk worden gesteld voor letselschade aan een medespeler?

  Ja, een voetballer kan aansprakelijk zijn als zijn acties buiten de algemeen geaccepteerde spelgrenzen vallen, zoals bij ernstige of opzettelijke overtredingen.

  Wat gebeurt er als een toeschouwer gewond raakt door een bal tijdens een wedstrijd?

  De aansprakelijkheid voor een gewonde toeschouwer hangt af van de omstandigheden. Een speler zal niet snel aansprakelijk zijn, behalve als hij echt roekeloos of opzettelijk handelde. De sportvereniging of organisator kan aansprakelijk zijn als hij niet aan de zorgplicht heeft voldaan.

  Hoe wordt de aansprakelijkheid beoordeeld bij sportgerelateerde incidenten buiten het veld?

  Incidenten buiten het veld en buiten de wedstrijd om worden beoordeeld op basis van algemene aansprakelijkheidsprincipes, waarbij de specifieke omstandigheden van het incident worden meegewogen. Als er dus sprake is van een fout en van schade, is men in principe aansprakelijk. Hier er geen sprake van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel.

  Kunnen sportverenigingen aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door hun supporters?

  Sportverenigingen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor acties van hun supporters als deze handelingen te linken zijn aan nalatigheid of onvoldoende toezicht door de vereniging.

  Hoe berekent men het smartengeld bij letselschade aan een voetballer?

  De berekening van de smartengeldvergoeding bij letselschade van een voetballer is een complex proces dat afhankelijk is van diverse factoren. Smartengeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd, is bedoeld om de niet-financiële schade te compenseren. Men houdt onder meer rekening met de aard en de ernst van het letsel, de impact op het dagelijks leven, de duur van het herstel, de psychische schade, de leeftijd en de persoonlijke omstandigheden. Het feit dat de speler zijn favoriete sport, bijvoorbeeld voetbal, niet meer kan beoefenen, kan een reden zijn om een hogere smartengeldvergoeding toe te kennen. Bij het berekenen van het smartengeld speelt de eerdere rechtspraak of jurisprudentie een belangrijke rol.