EN

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing die vaak wordt gebruikt als alternatief voor traditionele juridische procedures, zoals rechtszaken of arbitrage. Mediators faciliteren een dialoog tussen conflicterende partijen, met als doel een onderling overeengekomen oplossing te bereiken. Hoewel mediation effectief kan zijn bij vele soorten conflicten, is het vooral succesvol wanneer partijen bereid zijn samen te werken. In situaties waarin een partij niet wil meewerken of waarin er principiële bezwaren zijn, is mediation over het algemeen minder effectief.

Inhoudsopgave

  Samen bij de mediator

  Betekenis van mediation

  Mediation is een manier om conflicten op te lossen door middel van conflictbemiddeling. Hierbij werken de partijen zelf aan een oplossing, met de hulp van een deskundige. Bij mediation gaat het erom dat men er samen uitkomt, maar dan met de hulp van een onafhankelijke bemiddelaar. Mediation is geen verplichting. Alle partijen moeten hieraan mee willen werken.

  Kenmerken van mediation

  De keuze voor mediation is altijd vrijwillig. Het focust op het vinden van oplossingen voor juridische problemen, maar ook niet-juridische aspecten kunnen bij de oplossing worden betrokken. Hoewel de deelname geheel vrijwillig is, is het niet vrijblijvend. In de mediationovereenkomst zullen duidelijke taken en verplichtingen worden vastgelegd, bijvoorbeeld wat de vertrouwelijkheid en de geheimhouding betreft. Meestal duurt een mediationtraject minder dan drie maanden. De mediator dient zich aan het reglement van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) te houden. Mediation zal altijd de volgende kenmerken hebben:

  • Neutraliteit: de mediator is neutraal voor alle partijen.

  • Zelfbeschikking: er wordt een beroep gedaan op de contractvrijheid om tot een juridisch bindende oplossing te komen.

  • Vrijwilligheid: niemand kan worden gedwongen tot mediation, de partijen nemen hier vrijwillig aan deel.

  • Vertrouwelijkheid: wat de partijen met elkaar bespreken, is en blijft vertrouwelijk. Alle nieuwe informatie die nog niet bekend is en in een dossier aanwezig is, blijft vertrouwelijk.

  Verschil mediator en advocaat

  Een mediator is een onafhankelijke derde die de partijen helpt als ze een meningsverschil hebben. Een mediator gaat samen met de conflicterende partijen het gesprek aan. De mediator faciliteert de gesprekken en geeft soms ook juridisch advies over de haalbaarheid van een oplossing, maar blijft vooral neutraal. Het doel van mediation is het samen maken van afspraken om een conflict op te lossen, zonder dat een rechtszaak nodig is. De mediator helpt de partijen om dit te doen. De mediator dient aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen en moet bijvoorbeeld zijn ingeschreven in het MfN-register. Alsook dient een mediator zich aan de gedragsregels en het reglement van de MfN te houden.

  Een advocaat zal daarentegen een van de conflicterende partijen ondersteunen en uitsluitend de belangen van deze partij behartigen. Een advocaat plaatst de individuele belangen centraal en zet de stappen die hiervoor nodig zijn. Soms kan een advocaat aansturen op onderlinge overeenstemming, maar indien nodig zal een advocaat ook procederen. Een advocaat heeft een juridische master en heeft een advocaat-stage afgerond. Daarnaast moet een advocaat zijn ingeschreven op het tableau en behoren tot de beroepsgroep van advocaten.

  Verschil mediator en een rechter

  Mediation is een goed alternatief voor een rechtszaak. Een mediator zal het proces tussen de partijen begeleiden en zal daarbij niet beslissen of een oordeel vellen. Een mediator helpt bij zowel de juridische aspecten als de andere aspecten van een conflict.

  Een rechter zal daarentegen over het conflict beslissen, ook als de partijen geen overeenstemming vinden. De rechter oordeelt vooral over de juridische aspecten van een conflict. Net als een mediator is een rechter onpartijdig.

  Voordelen en nadelen van mediation

  Mediation biedt een reeks voordelen die het aantrekkelijk maken als methode voor het oplossen van conflicten. Ten eerste is het vaak minder ontwrichtend en belastend dan een juridische procedure, wat vooral waardevol is bij geschillen waarbij de relatie tussen de partijen behouden moet blijven. Bovendien kan het aanzienlijk minder tijd en geld kosten dan het voeren van een rechtszaak, omdat het proces flexibeler en efficiënter is. Verder biedt mediation de partijen de mogelijkheid om creatieve, op maat gemaakte oplossingen te bedenken, in plaats van opgelegde juridische besluiten. Ook de vertrouwelijkheid van het proces kan voor veel partijen een belangrijk voordeel zijn.

  Toch heeft mediation ook nadelen. Het succes ervan hangt sterk af van de bereidheid van alle partijen om samen te werken en een akkoord te vinden. Als een of meer partijen niet bereid zijn om constructief deel te nemen, kan mediation ineffectief of zelfs contraproductief zijn. Hoewel mediation vaak tot een oplossing leidt, is dit niet gegarandeerd. En als er geen oplossing wordt gevonden, kan het nodig zijn om toch nog naar de rechter te stappen, wat kan leiden tot extra kosten en verloren tijd.

  CriteriumVoordelen van mediationNadelen van mediation
  FinancieelVaak goedkoper dan een rechtszaakEnkel voordeliger als er daadwerkelijk een oplossing wordt gevonden
  TijdSneller dan juridische proceduresKan tijdsverlies zijn als er geen oplossing wordt bereikt
  RelatiesKan bestaande relaties behoudenWerkt alleen als alle partijen bereid zijn tot samenwerking
  ControlePartijen hebben controle over de uitkomstGeen gegarandeerde oplossing
  VertrouwelijkheidVertrouwelijk procesWordt in tegenstelling tot rechtspraak niet gepubliceerd
  FlexibiliteitKan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de partijenKan inefficiënt worden als partijen het niet eens kunnen worden over het proces
  Op maat gemaakte oplossingenMogelijkheid om creatieve, unieke oplossingen te bedenkenVereist openheid en creativiteit van alle partijen

  Verloop van een mediationtraject

  Mediation kan een doeltreffend middel zijn om conflicten op te lossen zonder de tussenkomst van een rechter. Het biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin de partijen kunnen samenwerken om hun geschillen op te lossen. Alle partijen dienen akkoord te zijn voordat het mediationtraject wordt opgestart.

  1. Keuze voor mediation

   De eerste stap bij traditionele mediation is het vinden van overeenstemming: de partijen kiezen er samen en vrijwillig voor om een mediator aan te stellen en het conflict op deze manier op te lossen. Zodra alle partijen het eens zijn om met mediation te beginnen, kan het proces van start gaan.

  2. Een mediator aanstellen

   De betrokken partijen kiezen gezamenlijk een neutrale mediator. Dit kan gebeuren op basis van een aanbeveling van een advocaat, maar dit is zeker geen verplichting. De geselecteerde mediator is onpartijdig en bekwaam.

  3. Eerste sessie met de mediator

   De eerste sessie met de mediator is meestal gericht op het begrijpen van het conflict en het opstellen van enkele basisregels. Gedurende deze sessie worden de regels van de mediation, de geheimhoudingsplicht en het doel van het proces besproken. Ook wordt er een mediationovereenkomst opgesteld en ondertekend.

  4. Voortzetting van de mediationsessies

   Na de eerste sessie worden er meerdere sessies gehouden om de belangen en behoeften van de partijen in kaart te brengen, ideeën en oplossingen te ontwikkelen en te onderhandelen over een mogelijke overeenkomst. Deze sessies zijn vertrouwelijk. De inhoud mag dus niet buiten de sessies worden gedeeld.

  5. Afronding van de mediation

   Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk bij het afronden van de mediation. In het ideale geval komen de partijen tot een volledige overeenkomst die het conflict helemaal oplost. Deze overeenkomst wordt dan op schrift gesteld en door alle partijen ondertekend. Als er slechts een gedeeltelijke overeenstemming is bereikt, kunnen de overeengekomen punten worden vastgelegd en kunnen de resterende punten via andere methoden worden opgelost. Bijvoorbeeld via een rechtszaak. Als er helemaal geen overeenstemming is bereikt, kan een rechtszaak een oplossing bieden.

  Verloop van mediation in een rechtszaak

  De meeste rechtszaken kunnen worden onderbroken om samen tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door middel van mediation. De rechter of (een van) de partijen kunnen voorstellen om verder te gaan met mediation. Als er een oplossing wordt gevonden, hoeft de rechtszaak niet verder te worden gezet.

  1. Mediation voorstellen

   De rechter kan mediation voorstellen als hij of zij denkt dat dit de beste manier is om tot een oplossing te komen. Het is ook mogelijk dat een van de partijen mediation voorstelt of dat de partijen samen beslissen om mediation een kans te geven. Als alle partijen het eens zijn om het mediationtraject op te starten, wordt de rechtszaak stopgezet.

  2. Inschakelen van het mediationbureau

   Als de rechter mediation voorstelt en dit voorstel wordt geaccepteerd, zal het mediationbureau van de rechtbank of het gerechtshof contact opnemen met de partijen. Wie zelf mediation voorstelt, moet zelf contact opnemen met het mediationbureau van de rechtbank of het gerechtshof. Het bureau gaat na of alle partijen mediation willen en helpt bij het kiezen van een gekwalificeerde mediator.

  3. Eerste bijeenkomst bij de mediator

   Er wordt een afspraak vastgelegd. Deze afspraak vindt meestal binnen de twee weken plaats. De eerste bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Het is belangrijk dat de partijen zich goed voorbereiden op deze eerste bijeenkomst en bijvoorbeeld goed noteren welke belangen er spelen en waarin ze al dan niet tegemoet willen komen. In de eerste bijeenkomst bespreekt de mediator samen met de partijen de mediationregels, de mediationonderwerpen, de kostenverdeling, de juridische en niet-juridische belangen en de afspraken voor de volgende bijeenkomst. Er wordt een mediationovereenkomst ondertekend met daarin alle afspraken, ook over de geheimhouding en de vertrouwelijkheid.

  4. Vervolgbijeenkomsten

   Op de eerste bijeenkomst volgen er altijd een aantal vervolgbijeenkomsten. Alles wat tijdens deze vervolgbijeenkomsten wordt besproken, is vertrouwelijk. Als er voorstellen of afspraken uit de vervolgbijeenkomsten voortkomen, zal de mediator toetsen of dit ook juridisch en praktisch haalbaar is. Advocaten mogen deelnemen aan de vervolgbijeenkomsten. Elk van de partijen kan ervoor kiezen om tussentijds het mediationtraject te beëindigen.

  5. Afronding van het mediationtraject

   Er zijn drie mogelijke uitkomsten. In de eerste plaats kan het conflict helemaal zijn opgelost. Er wordt dan een eindovereenkomst of slotovereenkomst opgesteld en de rechtszaak wordt beëindigd. Het kan ook dat er slechts een gedeeltelijke oplossing is gevonden. Voor de andere aspecten wordt de rechtszaak dan wel voortgezet. Als het conflict helemaal niet opgelost raakt, hervat de rechtszaak gewoon waar het gebleven was.

  Kostprijs van mediation

  Mediation is niet gratis. Het kost altijd geld. Hoeveel geld het kost, verschilt per mediator en is onder andere afhankelijk van hoeveel sessies er nodig zijn om er samen uit te komen. Soms kan een mediator vooraf al goed inschatten hoeveel de mediation zal kosten. Vraag daarom vooraf om een inschatting. Gemiddeld genomen kost een mediator 150 euro per uur (exclusief btw). Meestal betalen de partijen elk de helft van de mediationkosten, maar het is ook mogelijk om hier andere afspraken over te maken.

  Kostprijs van mediation tijdens gerechtelijke procedure

  Het is mogelijk om tijdens de gerechtelijke procedure te kiezen voor mediation. De kosten bedragen dan ook ongeveer 150 euro per uur, exclusief btw. Bij een gerechtelijke procedure moeten beide partijen sowieso gezamenlijk de mediationkosten betalen. Als er reeds griffierechten zijn betaald, krijg je deze bovendien niet terug.

  Sinds 1 maart 2023 is het voor partijen die in een gerechtelijke procedure zijn verwikkeld en die niet in aanmerking komen voor een traditionele mediationtoevoeging, toch mogelijk om een subsidie voor mediation te krijgen. Deze zogeheten startbijdrage voor mediation bedraagt 150 euro exclusief btw per betalende partij voor de eerste 2,5 uur. Het moet wel gaan om mediation na een verwijzing vanuit de rechtspraak. Dit moet het gebruik van mediation tijdens de gerechtelijke procedure aanmoedigen.

  Gesubsidieerde mediation

  Wie weinig inkomen en weinig vermogen heeft, komt mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde mediation. Je krijgt dan een toevoeging: de overheid betaalt een deel van de kosten van de mediator en zelf betaal je een eigen bijdrage. Hoe groot deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van jouw inkomen. Hoe minder je verdient, des te kleiner de eigen bijdrage is. Het is de mediator die de aanvraag voor gesubsidieerde mediation regelt. De Raad voor Rechtsbijstand beslist vervolgens of je al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation.

  Alles over gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation

  Mediation en de rechtsbijstandverzekering

  Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, kan het dat de verzekeraar de kosten voor mediation vergoedt. De meeste rechtsbijstandverzekeraars dekken mediation. Ze weten natuurlijk ook dat mediation over het algemeen goedkoper is dan een rechtszaak en vaak een goede oplossing oplevert. Let wel op, want bij sommige rechtsbijstandverzekeraars wordt mediation enkel vergoed na het doorlopen van een wachttijd. Zeker bij mediation voor een echtscheiding kan deze wachttijd flink oplopen.

  Alles over de rechtsbijstandverzekering

  Tips voor succesvolle mediation

  Mediation kan een effectieve manier zijn om geschillen op te lossen, mits het correct wordt benaderd en de partijen zich constructief opstellen. Het succes van het mediationproces hangt grotendeels af van de houding en bereidheid van de betrokken partijen om samen tot een oplossing te komen. Hieronder vind je enkele tips om het meeste uit het mediationtraject te halen en de kans op een succesvolle oplossing te vergroten.

  1. Ga met een open geest het proces in

  2. Wees eerlijk en transparant

  3. Bereid je goed voor

  4. Luister actief en probeer de andere partij te begrijpen, ook als je het niet met de andere partij eens bent

  5. Houd rekening met de belangen van de anderen

  6. Wees geduldig en neem de tijd die nodig is om tot een oplossing te komen

  7. Maak gebruik van de mediator en de suggesties die hij of zij biedt

  8. Sta open voor compromissen

  9. Blijf respectvol voor de andere partij en zijn of haar mening

  10. Neem de tijd om de overeenkomst te bestuderen

  Elk mediationtraject is uniek en deze tips zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op iedere situatie. Het volgen van deze tips en richtlijnen kan in de meeste gevallen wel helpen bij het verbeteren van de effectiviteit van het mediationproces.

  Mediation in verschillende situaties

  Of het nu gaat om een conflict in een zakelijke setting, tussen familieleden of tussen buren en collega's, mediation kan een effectieve manier zijn om het gesprek weer op gang te brengen en een oplossing te vinden die voor iedereen werkt. Mediation biedt de mogelijkheid om conflicten op te lossen zonder de noodzaak van een gerechtelijke procedure. Het is een flexibel proces dat kan worden aangepast aan de specifieke omstandigheden en behoeften van de betrokken partijen.

  Mediation bij een lopende zaak

  Ook als een zaak reeds bij de rechter loopt, is het mogelijk om te kiezen voor mediation. We spreken dan van mediation naast rechtspraak. De mediation kan op eigen verzoek worden opgestart of de rechter kan je hier schriftelijk voor uitnodigen. Ook tijdens de zitting kan de rechter voorstellen om voor mediation te kiezen. Dit is mogelijk in civiele zaken, in familierechtelijke zaken, in bestuursrechtelijke zaken en in belastingzaken. Tijdens de mediation wordt de gerechtelijke procedure stopgezet. Als de mediation niet slaagt, zal de procedure bij de rechter verder worden gezet. Mediation is zowel mogelijk bij de rechtbank als bij het gerechtshof. In vreemdelingenzaken is mediation nooit een mogelijkheid.

  rechter-hamer-vrouw

  Mediation bij arbeidsgeschillen (arbeidsmediation)

  De keuze voor mediation is logisch indien de partijen verder moeten met elkaar en dus een goede relatie moeten behouden. Daarom wordt mediation vaak ingezet bij arbeidsconflicten, bijvoorbeeld als de werknemer en de werkgever het niet met elkaar eens zijn. Hierbij kan men soms vragen stellen bij het vrijwillige karakter van mediation. In een verzuimsituatie is er bijvoorbeeld een re-integratieverplichting. Het weigeren om deel te nemen aan mediation kan dan worden beschouwd als het niet meewerken aan de re-integratie, wat nadelige gevolgen kan hebben. Desondanks zal een mediator altijd toetsen of de partijen bereid zijn om mee te werken aan het mediationtraject.

  Alles over het arbeidsrecht in Nederland
  Werknemer met de handen voor het gezicht

  Mediation bij echtscheiding

  Bij een scheiding is het vaak zo dat de ex-partners het niet eens zijn over verschillende zaken. Dat maakt het moeilijk om goede afspraken te maken. Mediation kan dan erg nuttig zijn. Een mediator helpt de emoties, het onbegrip en het wantrouwen opzij te schuiven. Hierdoor kunnen de ex-partners in goed overleg afspraken maken over bijvoorbeeld de kinderen, de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Dit zorgt over het algemeen voor een snellere oplossing. Eenmaal er overeenstemming is gevonden, kan er een advocaat worden ingeschakeld die de afspraken laat bekrachtigen door de rechter.

  Alles over de echtscheiding
  Mediation bij echtscheiding

  Mediation bij burenconflicten

  Bij conflicten tussen buren kunnen de spanningen soms grote proporties aannemen. Hierbij kan mediation een nuttige interventie zijn. Een mediator kan helpen om de communicatie tussen buren te herstellen en samen naar een passende oplossing te zoeken. Zaken die vaak aan bod komen, zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, overhangende takken of problemen met de erfafscheiding. Door de gezamenlijke en oplossingsgerichte aanpak, wordt de kans groter dat de buren na afloop weer in harmonie naast elkaar kunnen leven.

  Alles over het burenrecht
  Buren met twee kleurrijke deuren

  Mediation in strafzaken

  Bij mediation naast rechtspraak wordt de gerechtelijke procedure in principe geschorst. Dit is echter niet het geval bij een strafzaak. De zittingsdatum blijft dan staan. In strafzaken is mediation slechts in sommige gevallen mogelijk. Soms dient de mediator met specifieke richtlijnen of gevoeligheden rekening te houden, bijvoorbeeld indien er sprake is van partnergeweld. Deze complexiteit van partnergeweld zorgt voor potentiële risico’s waar de mediator rekening mee moet houden. Voor mediation in strafzaken geldt in ieder geval dat de verdachte zijn fouten moet erkennen en moet begrijpen dat zijn daden gevolgen hebben.

  Alles over de strafrechtelijke procedure
  Gevangene leest documenten

  Mediation bij belastingzaken

  Indien er een meningsverschil bestaat met de Belastingdienst kan er worden gekozen voor mediation. Bijvoorbeeld als men het niet eens is met de berekening van de belasting of de invoerrechten. Er is een meningsverschil en men beslist samen om dit op te lossen door middel van mediation. Als er via mediation een oplossing wordt gevonden, wordt er een vaststellingsovereenkomst gemaakt. In de vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die zijn gemaakt met de Belastingdienst. Over eventuele overgebleven punten kan er altijd nog een juridische procedure worden gestart. Wie denkt dat mediation kan helpen bij een conflict met de Belastingdienst kan de BelastingTelefoon bellen. Over het algemeen word je dan binnen de 48 uur teruggebeld door een mediationcoördinator.

  Belastingzaken

  Mediation bij onderwijsconflicten

  Conflicten op scholen, bijvoorbeeld tussen ouders en leraren of tussen leerlingen onderling, kunnen worden opgelost door middel van mediation. De mediator helpt bij het oplossen van meningsverschillen of conflicten over zaken als pesten, cijfers, schoolbeleid of de manier van lesgeven. Mediation kan bijdragen aan het herstellen van de communicatie, het creëren van wederzijds begrip en het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

  Alles over juridische problemen als student
  Examen met regels op het schoolbord

  Mediation bij gezondheidszorgconflicten

  Conflicten in de gezondheidszorg, zoals tussen patiënten en zorgverleners of tussen zorgverleners onderling, kunnen worden aangepakt met mediation. Het kan gaan om uiteenlopende kwesties, van miscommunicatie tot klachten over de behandeling. Een mediator kan helpen om de communicatie te herstellen en de partijen te begeleiden naar een oplossing die voor iedereen werkt. Ook bij een conflict met een mantelzorger kan er beroep worden gedaan op mediation.

  Rontgenfoto bekijken met dokter

  Mediation bij aandeelhoudersconflicten

  Binnen bedrijven en organisaties kunnen conflicten ontstaan tussen aandeelhouders. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over de bedrijfsstrategie, de verdeling van de winsten of de rechten en plichten van de aandeelhouders. Mediation kan helpen om deze complexe problemen op een constructieve manier aan te pakken, de dialoog te herstellen en te komen tot een oplossing die voor alle aandeelhouders aanvaardbaar is.

  Aandeelhoudersconflict

  Mediation bij huurconflicten

  Huurconflicten, zoals geschillen over het aanpassen van huurprijzen, het onderhoud van het pand of dieren in de huurwoning, kunnen een bron van spanning zijn. Mediation kan in dergelijke situaties een waardevolle methode zijn om tot een oplossing te komen. Een mediator kan helpen om de communicatie tussen de huurder en de verhuurder te herstellen, inzicht te geven in elkaars standpunten en te werken aan een goede oplossing.

  Alles over huurconflicten en huurrecht
  Huurconflict

  Veelgestelde vragen over mediation

  Veel mensen hebben nog niet deelgenomen aan mediation en hebben hier vragen over. Dit varieert van vragen over het vinden van de juiste mediator tot vragen over de voorwaarden van het mediationproces zelf. Hieronder hebben we de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over mediation samengevat. Dit om je te helpen een beter begrip te krijgen van wat mediation inhoudt en wat het kan betekenen voor jouw situatie.

  Waar vind ik een mediator?

  Je bent vrij om zelf een mediator te kiezen. Als je een mediator zoekt, is het een goed idee om het MfN-register te raadplegen. In het register vind je gekwalificeerde en getoetste mediators die bij uiteenlopende conflicten kunnen helpen. Voor familiemediation kan je het register van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators raadplegen.

  Is online mediation een mogelijkheid?

  Ja, er zijn mediators die ook online werken. Hiervoor is er de Vereniging Online Mediators Nederland (VOM) die een vorm van professionele, online mediation mogelijk maakt. Het hele mediationtraject vindt dan plaats via een beveiligde internetomgeving. Het voordeel van online mediation is dat de partijen in een veilige omgeving en vaak ook schriftelijk tot een oplossing kunnen komen, terwijl een vakkundige registermediator toch de nodige ondersteuning biedt.

  Wanneer is mediation aan te raden?

  Mediation kan bij de meest uiteenlopende geschillen worden toegepast. Wat de succeskansen betreft, is vooral de houding van de partijen van belang. Mediation moet altijd vrijwillig plaatsvinden en werkt alleen als de partijen bereid zijn om tot een oplossing te komen en om toegevingen te doen. Als een van de partijen niet wil meewerken aan mediation, is het beter om een rechtszaak op te starten.

  Wat is zakelijke mediation?

  Zakelijke mediation is een methode voor geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het oplossen van een zakelijk conflict. Deze methode wordt vaak gekozen, omdat het sneller, minder formeel en goedkoper is dan een rechtszaak. Het stelt de zakelijke partijen in staat om op een collaboratieve manier te onderhandelen en een oplossing te vinden die voor iedereen werkt. Het resultaat van de zakelijke mediation wordt vastgelegd in een bindende overeenkomst.

  Wat is het verschil tussen bemiddeling en mediation?

  Beide methoden betrekken een neutrale derde partij om te helpen bij het oplossen van een conflict. Bij bemiddeling is deze derde partij, de bemiddelaar, vaak meer betrokken bij het vinden van de oplossing. De bemiddelaar kan suggesties doen en adviseren. Bij mediation fungeert de mediator meer als een facilitator. Hij of zij bevordert de communicatie tussen de partijen en helpt ze om zelf tot een oplossing te komen. De mediator geeft vrijwel geen advies of suggesties. Als er een oplossing wordt gevonden, kan de mediator wel nagaan of dit haalbaar is.

  Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een mediator?

  Dit is afhankelijk van de vraag of de mediator al dan niet MfN-geregistreerd is. Indien dit niet het geval is, kan je je klacht kenbaar maken bij de mediator zelf en nagaan of jullie er samen uit kunnen komen. Als dit niet mogelijk is, kun je naar de rechter stappen. Als de mediator daarentegen wel MfN-geregistreerd is, kun je een beroep doen op de klachtenregeling van de MfN. Een klacht indienen kan enkel als de mediation reeds is beëindigd.