EN

Taxiverzekering

Het verzekeren van een taxi kan soms een grote uitdaging zijn. Niet alle verzekeraars willen een taxi verzekeren en een aantal verzekeraars hebben de afgelopen jaren hun premies flink verhoogd. Dit komt onder andere doordat taxi’s relatief vaak bij ongevallen betrokken zijn. Er worden nu eenmaal meer kilometers gemaakt en hierdoor neemt het risico op een ongeval flink toe. Verzekeraars die de taxiverzekering aanbieden, hanteren vaak erg strenge voorwaarden.

Inhoud

  Taxi

  Verzekeringsplicht taxi

  De verzekeringsplicht voor een taxi is een verplichting die opgelegd wordt aan alle taxi-ondernemers om hun voertuigen te verzekeren voor de risico's die gepaard gaan met het deelnemen aan het wegverkeer. Deze verplichting geldt ook voor andere motorrijtuigbestuurders. Dit betekent dat een taxi-ondernemer verplicht is om voor zijn voertuigen een verzekering af te sluiten die een afdoende aansprakelijkheidsdekking biedt. Enkel de WA-verzekering is verplicht. Uitbreidingen (beperkt casco of volledig casco) zijn dit niet.

  WA-verzekering

  De WA-dekking is een verplichte verzekering voor motorvoertuigen, ook voor taxi’s. Een reguliere WA-verzekering volstaat niet. Dat komt omdat de meeste verzekeraars in hun voorwaarden een uitsluiting opnemen voor taxi’s of professioneel gebruikte voertuigen. De WA-verzekering voor taxi’s zal de schade aan andere verkeersdeelnemers dekken als de taxibestuurder hiervoor aansprakelijk is, bijvoorbeeld als een taxibestuurder een voorrangsregel negeert en een overstekende voetganger aanrijdt. Wie op de reguliere verzekeringsmarkt niet terechtkan voor een taxiverzekering kan hiervoor terecht bij de Vereende. Dit kan enkel via een assurantieadviseur.

  Beperkt casco

  Aanvullend op de verplichte WA-dekking zijn er uitbreidingen mogelijk, bijvoorbeeld de beperkt cascodekking (WA+). Deze extra dekking biedt bescherming tegen een aantal specifieke vormen van schade aan de taxi, bijvoorbeeld ruitbreuk, stormschade, hagelschade, aanrijding met dieren, diefstalschade, inbraakschade en brandschade. De polisvoorwaarden verduidelijken welke schade al dan niet is gedekt. Schade aan het eigen voertuig door een ongeval dat men zelf heeft veroorzaakt, is in ieder geval niet gedekt.

  Volledig casco

  De volledig cascoverzekering voor de taxi is de meest uitgebreide dekking die mogelijk is. Deze dekking omvat alles wat ook onder de beperkt cascodekking valt, met daarbovenop nog een aantal extra gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan schade aan het eigen voertuig door een eenzijdig ongeval of het te water raken van de taxi. Zelfs eigen schade door eigen schuld van de verzekerde is verzekerd. Binnen de taxiverzekering is er vaak wel sprake van een vrij hoog eigen risico. Soms kan deze vrijwillig worden verlaagd in ruil voor een hogere premie.

  Aanvullende dekkingen taxiverzekering

  Aanvullende verzekeringen voor taxibedrijven zijn verzekeringen die aanvullend op de verplichte verzekering voor taxivoertuigen worden afgesloten. Dit zijn extra dekkingen die specifiek gericht zijn op de risico's die verbonden zijn aan taxibedrijven. Verschillende van deze aanvullende dekkingen zijn erg nuttig en zijn daarom zeker te overwegen.

  Ongevallen-inzittendenverzekering (OIV)

  De Ongevallen Inzittendenverzekering is een verzekering die een vast bedrag uitkeert indien een inzittende door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. Het bedrag dat wordt uitgekeerd, is vooraf in de polis vastgelegd. Het maakt hierbij niet uit of de taxibestuurder zelf schuld draagt aan het ongeval of niet.

  Schade-inzittendenverzekering (SIV)

  Deze schadeverzekering is een verzekering die schade aan inzittenden ten gevolge van een ongeval vergoedt. Het gaat daarbij niet alleen om medische kosten, maar bijvoorbeeld ook om smartengeld, schade aan de kleding, schade aan de bagage en dergelijke meer. In tegenstelling tot bij de OIV-dekking gaat het niet om een sommenverzekering. Dat wil zeggen dat de werkelijke schade wordt vergoed en niet een vast bedrag dat in de polis is opgenomen.

  Ongevallenverzekering personeel

  Cao’s leggen vaak allerlei verplichtingen op, zoals een ongevallenverzekering voor de in dienst zijnde werknemers. De ongevallenverzekering voor het personeel zal een uitkering toekennen indien de verzekerde invalide raakt of overlijdt ten gevolge van een ongeval. Door de geldende cao-bepalingen is dit een erg belangrijke verzekering die de werkgever maar beter kan afsluiten voor zijn personeel.

  Schadeverzekering bestuurder-werknemer

  Deze schadeverzekering dekt de ongevalschade aan de werknemer-bestuurder van de taxi. Dit is belangrijk, want de werknemer-bestuurder kan de werkgever hiervoor wettelijk aansprakelijk stellen. De werkgever moet de schade dan vergoeden. Deze schade omvat bijvoorbeeld ook het inkomensverlies en kan erg hoog oplopen. Daarom is deze schadeverzekering aan te raden voor iedere werkgever die taxibestuurders aan het werk zet. Deze verzekering wordt ook wel eens de werknemersschadeverzekering genoemd.

  Aansprakelijkheidsverzekering taxibedrijf

  Een taxibedrijf kan niet enkel aansprakelijk worden gesteld bij een verkeersongeval, maar kan ook aansprakelijk worden gesteld op basis van een schending van de vervoersovereenkomst die met de vervoerde of te vervoeren klant is gesloten. Dit wordt niet gedekt door de WA-verzekering, daarvoor is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering vereist. Deze verzekering zal bijvoorbeeld dekking verlenen als je een geplande rit vergeet en een klant daardoor een dure vlucht mist. Ook bij schade aan zaken van derden is deze verzekering nuttig. Het verzekerde bedrag (vaak 1,25 miljoen euro of meer) zal voor een groot deel bepalen wat deze verzekering voor taxi’s kost.

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Veel zzp’ers raken ooit gedurende een lange tijd arbeidsongeschikt. Dit is zeker niet altijd door hun werk, het kan bijvoorbeeld ook gebeuren door een sportblessure of door een ander ongeval. Daarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een interessante verzekering voor zelfstandige taxichauffeurs. Deze verzekering keert een bedrag uit als je niet langer kan werken door het verliezen van een lichamelijke functie. Houd er rekening mee dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige taxichauffeurs over het algemeen vrij duur is ten gevolge van het grote beroepsrisico.

  Rechtsbijstandverzekering

  Met een rechtsbijstandverzekering ben je als taxichauffeur zeker van juridische hulp indien er moet worden geprocedeerd, bijvoorbeeld om schade aan de taxi te verhalen bij een andere weggebruiker die hiervoor aansprakelijk is. Deze verzekering wordt ook wel eens de verzekering verhaalbijstand genoemd. Deze aanvullende verzekering zit soms in zogeheten taxipakketten, waarbij verschillende risico’s tegelijkertijd worden afgedekt.

  Maandlastenverzekering

  De maandlastenverzekering is een aanvullende verzekering voor zelfstandige taxiondernemers. Hiermee is het mogelijk om de vaste maandlasten te verzekeren tegen onvoorziene uitgaven, bijvoorbeeld als de taxiondernemer arbeidsongeschikt raakt. De vaste lasten kunnen dan gewoon worden doorbetaald. Er zijn veel keuzes met betrekking tot het verzekerde bedrag, de uitkeringsduur en de wachttijd. Dit beïnvloedt de prijs van deze aanvullende dekking.

  Cyberrisicoverzekering

  Steeds meer taxibedrijven maken gebruik van digitale tools om het boeken van een rit eenvoudiger te maken. Ook de hoeveelheid apps die hiervoor worden gebruikt, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit brengt risico’s mee, zoals diefstal van persoonsgegevens, hacking en online afpersing. Daarom is een cyberrisicoverzekering interessant. Deze verzekering zorgt ervoor dat je bijstand krijgt indien bepaalde cyberrisico’s zich manifesteren. Het blijft wel belangrijk om je beveiliging ook zelf goed op orde te hebben.

  Kosten van een taxiverzekering

  De premie voor een taxiverzekering is van veel factoren afhankelijk. Over het algemeen zal een taxiverzekering duurder zijn dan het verzekeren van een particulier gebruikte auto, omdat het risico op een ongeval bij een taxi groter is. Dit heeft onder andere te maken met de vele kilometers die worden gereden, vaak tijdens de spitsuren en in verstedelijkte omgevingen.

   In ieder geval zal de WA-premie ook afhankelijk zijn van het vermogen van de auto, het gewicht van de auto, het schadeverleden en waar de taxi wordt gebruikt. Het is goedkoper om een taxi te verzekeren die in landelijke omgevingen rijdt dan een taxi die vooral in de grote steden wordt gebruikt. De premie voor de beperkt cascodekking is afhankelijk van de dagwaarde van de taxi en van andere factoren, bijvoorbeeld of de taxi enkel- of dubbelbemand wordt gebruikt. De premie voor de volledige cascoverzekering is afhankelijk van het gebruik en de oorspronkelijke cataloguswaarde. Houd ook rekening met een assurantiebelasting van 21%. Een eventueel hoger of lager eigen risico zal ook een invloed hebben op de kostprijs van de taxiverzekering.

  Taxiverzekeringen vergelijken

  Merk op dat het niet eenvoudig is om te voorspellen wat een taxiverzekering kost, omdat er zoveel factoren zijn die het uiteindelijke prijskaartje zullen bepalen. Juist daarom is taxiverzekeringen vergelijken erg belangrijk. Er zijn verschillende verzekeraars die nog altijd taxiverzekeringen aanbieden. Dit is onder andere het geval voor Avéro Achmea en De Vereende. Onder andere Nationale Nederlanden, Aegon en Allianz bieden op het moment van schrijven niet langer een taxiverzekering aan. De premies kunnen soms flink verschillen, maar hetzelfde geldt ook voor andere zaken als het eigen risico. Het is dus belangrijk om bij het vergelijken van taxiverzekeringen niet alleen te letten op de premie, maar om de polisvoorwaarden geheel door te nemen en nauwgezet naast elkaar te leggen.

  Wie niet terechtkan bij een van de weinige verzekeringsmaatschappijen die een taxiverzekering aanbieden, kan een taxiverzekering afsluiten bij De Vereende. Hiervoor werkt het bedrijf met maatwerkoffertes. Daarbij worden erg strenge voorwaarden gehanteerd. Zo moeten de premies vaak maanden op voorhand zijn betaald, gelden er relatief hoge eigen risico’s en is er veelal een waarborgsom van toepassing. Ook met dergelijke aanvullende polisvoorwaarden dien je rekening te houden als je taxiverzekeringen vergelijkt.

  Aansprakelijkheid van taxibedrijven bij een verkeersongeval

  In de wereld van personenvervoer komen verschillende vormen van aansprakelijkheid aan bod. Er is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de vervoersovereenkomst tussen de passagier en de taxichauffeur, er is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit deelname aan het wegverkeer en er is ten slotte ook nog eens de werkgeversaansprakelijkheid. Elke vorm van aansprakelijkheid kan aan bod komen bij een verkeersongeval of een andere gebeurtenis waarbij schade is ontstaan.

  Vrouw wacht op taxi

  Aansprakelijkheid in het wegverkeer

  In het wegverkeer houdt de aansprakelijkheid van een taxichauffeur verband met de verkeerswetgeving. Zo zijn taxichauffeurs onderworpen aan dezelfde verkeersregels als andere weggebruikers en kunnen zij verantwoordelijk worden gesteld voor verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, rijden onder invloed of het negeren van een verkeerslicht. Indien een taxichauffeur betrokken is bij een verkeersongeval, zal de aansprakelijkheid worden bepaald door de omstandigheden van het ongeval. Als de taxichauffeur aansprakelijk wordt gehouden voor het ongeval, kan hij worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de andere partij of de andere partijen die zijn betrokken bij het ongeval. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt afgedekt door middel van de verplichte WA-verzekering voor taxi’s.

  Aansprakelijkheid en de vervoersovereenkomst

  Ook op basis van de met de passagier gesloten vervoersovereenkomst kan een taxibedrijf aansprakelijk zijn. Bij een contractuele vervoersovereenkomst heeft de taxichauffeur de verplichting om de passagier veilig en binnen een redelijke termijn op de eindbestemming te krijgen. Ook moet hij ervoor zorgen dat de spullen van de passagier niet beschadigd of verloren raken. Als dit niet lukt, kan het taxibedrijf aansprakelijk zijn voor de schade. Dit tenzij er sprake is van overmacht.

  Aansprakelijkheid voor het personeel

  Een werkgever draagt een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van het personeel en ten opzichte van derden. Bij een ongeval tijdens de bedrijfstijd kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de werknemer-taxichauffeur. Ook kan de werkgever aansprakelijk zijn voor schade die aan derden is aangericht door de werknemer-taxichauffeur. Deze vormen van schade worden niet gedekt door de verplichte WA-verzekering. Het is belangrijk dat de werkgever dit aansprakelijkheidsrisico afdekt met een passende aansprakelijkheidsverzekering.

  Aansprakelijkheid bij een aanrijding met een taxi

  Aansprakelijkheid bij een aanrijding met een taxi is een complex onderwerp, aangezien er veel factoren van invloed kunnen zijn op wie aansprakelijk is voor de schade. Er zijn verschillende situaties waarbij een aanrijding met een taxi kan plaatsvinden, zoals een aanrijding met een auto, fietser, elektrische step, scooter of voetganger. Elk van deze situaties kan leiden tot verschillende regelingen.

  Aanrijding met een auto

  Een taxi is een gemotoriseerd rijtuig, net als andere auto’s. Het gaat om gelijkwaardige verkeersdeelnemers en geen van deze partijen geniet van extra bescherming door het aansprakelijkheidsrecht. De taxichauffeur kan dus aansprakelijk zijn als de aanrijding het gevolg is van een fout van de taxichauffeur, zoals onoplettendheid of roekeloosheid. Als de andere bestuurder bijvoorbeeld een rood verkeerslicht negeert en de taxi raakt, is de andere bestuurder aansprakelijk voor de schade. Uiteraard kan het ook dat beide partijen hebben bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval. Dan zal slechts een deel van de schade door de tegenpartij worden vergoed.

  Aansprakelijkheid in het verkeer

  Aanrijding met een bus of tram

  Bij een aanrijding tussen een taxi en een bus of tram, is de aansprakelijkheid afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval. Een bus is net als een taxi een gemotoriseerd voertuig en dus geniet geen van deze partijen extra bescherming. De WA-verzekering van de taxi zal de schade dekken als de aanrijding het gevolg is van een fout van de taxichauffeur. Als de buschauffeur bijvoorbeeld onoplettend was of fouten heeft gemaakt, zal de verzekering van de vervoersmaatschappij waarschijnlijk de schade vergoeden. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat beide partijen een gedeeltelijke verantwoordelijkheid dragen. Het een en ander geldt ook bij aanrijdingen met een tram, maar doordat een tram in principe altijd voorrang heeft, zal een trambestuurder niet snel aansprakelijk zijn bij een aanrijding met een taxi.

  Aansprakelijkheid bij openbaar vervoer

  Aanrijding met een fietser of voetganger

  Bij een aanrijding met een fietser of een voetganger is er wel sprake van een zwakke verkeersdeelnemer. Deze zwakke verkeersdeelnemers worden door het aansprakelijkheidsrecht beschermd tegen sterke verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld een taxi. In de meeste gevallen zal de taxibestuurder minstens vijftig procent van de schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheid bij een aanrijding met een voetganger of de aansprakelijkheid bij een aanrijding met een fietser is in principe op een soortgelijke manier geregeld. Dit geldt ook voor e-bikes, met uitzondering van de speedpedelec die hogere snelheden kan bereiken.

  Aanrijding met een elektrische step

  Een elektrische step is een gemotoriseerd rijtuig en hierdoor is er geen sprake van een zwakke verkeersdeelnemer. De aansprakelijkheid bij een aanrijding met een elektrische step is dus afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met wie al dan niet een fout heeft gemaakt en heeft bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval. Het is een van de redenen waarom een elektrische step ook over een verzekering moet beschikken.

  Alles over de elektrische step op de openbare weg

  Aanrijding met een scooter

  Taxi’s zijn vaak te vinden in steden, het speelterrein bij uitstek voor scooters. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een aanrijding tussen een taxi en een scooter relatief vaak voorkomt. Beide voertuigen zijn gemotoriseerd en dus is de aansprakelijkheid afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zowel een scooter als een taxi dient daarom over een WA-verzekering te beschikken. Bij een aanrijding vergoedt de WA-verzekeraar de schade waarvoor de bestuurder aansprakelijk is.

  Alles over de aansprakelijkheid bij scooters

  Schadevergoeding na een aanrijding met een taxi

  Taxichauffeurs hebben een grote verantwoordelijkheid: passagiers tijdig en bovendien ook veilig op hun bestemming brengen. Daarvoor moeten ze soms door nauwe en drukke straten navigeren. Ze delen de weg met andere weggebruikers en dus is een schadegeval spijtig genoeg niet altijd uit te sluiten. Als slachtoffer van een aanrijding met een taxi heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de taxibestuurder vlucht, kan je wellicht een vergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

  Vrouw stapt in taxi

  Schadevergoeding als andere weggebruiker

  Als je gewond raakt bij een aanrijding door een taxi is het aan te raden om samen met de chauffeur een aanrijdingsformulier in te vullen en om zo veel mogelijk gegevens te verzamelen (naam taxibedrijf, naam chauffeur, gegevens getuigen, foto’s van de situatie en dergelijke meer). Als de taxichauffeur niet wil meewerken, kan je de politie inschakelen. De politie zal de situatie onderzoeken en een proces-verbaal opmaken. Het is tevens belangrijk om ook een medisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit dient zo snel mogelijk na het ongeval te gebeuren. Het medisch dossier helpt om succesvol een schadevergoeding te claimen. Als de taxichauffeur aansprakelijk is, kan je hiervoor een schadevergoeding krijgen. Dit doe je door het taxibedrijf een aangetekende brief te sturen waarin wordt beschreven wat er is gebeurd, waarom het taxibedrijf aansprakelijk is en wat de schade is.

  Schadevergoeding als inzittende

  Als inzittende met schade zijn er vaak verschillende mogelijkheden om een schadevergoeding te bekomen. Zo is het mogelijk om een schadevergoeding te vragen op basis van de wettelijke aansprakelijkheid. De taxibestuurder kan aansprakelijk zijn voor het verkeersongeval en dus voor je schade. Ook een andere verkeersdeelnemer kan aansprakelijk zijn. Daarnaast is het mogelijk om een schadevergoeding te krijgen op grond van het niet-naleven van de vervoersovereenkomst. Vaak zal het taxibedrijf een verzekering hebben afgesloten die schade aan de inzittenden zal vergoeden.

  Materiële schade en immateriële schade

  Bij het claimen van een schadevergoeding komt zowel materiële schade als immateriële schade voor een vergoeding in aanmerking. Materiële schade is een verzamelnaam voor diverse vormen van schade die relatief eenvoudig in geld uit te drukken zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan schade aan bagage of inkomensverlies. Immateriële schade is schade die minder eenvoudig in geld uit te drukken is, bijvoorbeeld pijn en verdriet. Het begroten van deze schade is specialistenwerk en gebeurt op basis van eerdere uitspraken van Nederlandse rechters.

  Veelgestelde vragen over taxi’s en aansprakelijkheid

  Taxi's zijn een veelgebruikt vervoersmiddel, maar wat gebeurt er als er een aanrijding plaatsvindt? Wie is dan aansprakelijk voor de schade? En hoe gaat het proces van schadevergoeding in zijn werk? Er zijn veel vragen die opkomen bij een aanrijding met een taxi en het is belangrijk om de juiste antwoorden te kennen.

  Moet een taxi worden gekeurd ?

  Ja, het is verplicht om het voertuig te laten keuren door de Dienst Wegverkeer (RDW). Om de keuring te kunnen aanvragen, is een taxivergunning noodzakelijk. Bij de keuring gaat men na of de auto wel voldoende veilig is om personen te vervoeren.

  Mag ik als zzp’er zonder een taxivergunning werken?

  Als taxionderneming heb je in principe een vergunning nodig. Een uitzondering is er als je je diensten verhuurt aan een taxibedrijf, waarbij je voor rekening en voor het risico van een ander taxibedrijf rijdt. Dan dient het taxibedrijf natuurlijk wel over de nodige vergunningen te beschikken.

  Mag ik met mijn taxi ook ander vervoer doen?

  Volgens de Wet Personenvervoer 2000 is het toegestaan om met een taxi goederen te vervoeren, maar ten minste 90% van de gereden kilometers moet wel taxigerelateerd zijn. Anders heeft dit gevolgen voor onder meer de motorrijtuigenbelasting. Als ander vervoer louter bijkomstig is, kan het dus zeker.

  Is een verzekering voor mijn taxi verplicht?

  Net als alle andere motorrijtuigbestuurders ben je verplicht om over een WA-verzekering te beschikken. Deze verzekering dekt schade aan anderen waarvoor jij aansprakelijk bent. Andere verzekeringen, bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering of een cascoverzekering, zijn niet verplicht.

  Ik gebruik mijn particuliere auto als taxi. Kan ik dan aanspraak maken op de SVI-verzekering?

  De polisvoorwaarden zullen meestal aangeven dat schades niet zijn verzekerd als een particuliere auto als een taxi wordt gebruikt.

  Ik ben aangereden door een taxi, wat kan ik doen?

  Het is belangrijk om kalm te blijven en bewijzen te verzamelen, bijvoorbeeld door gegevens van getuigen te verzamelen en door samen met de taxichauffeur een aanrijdingsformulier in te vullen. Als dit niet lukt, breng je de politie op de hoogte. Laat ook zo snel mogelijk medische vaststellingen doen en stel eventueel het taxibedrijf aansprakelijk voor jouw schade.

  Moet ik de politie inschakelen na een aanrijding met een taxi?

  Nee, het is niet nodig om na een aanrijding met een taxi de politie in te schakelen. Vaak kom je er ook zonder de politie uit en kunnen jullie samen het aanrijdingsformulier invullen. Daarover hoeven jullie het niet met elkaar eens te zijn. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een dreiging voor de verkeersveiligheid of bij een dronken chauffeur die niet wil meewerken, is het inschakelen van de politie wel aan te raden.