EN

Aansprakelijkheid bij hockey

Hockey is een populaire sport en is tegelijkertijd niet zonder risico's. Op het hockeyveld kunnen diverse situaties ontstaan waarbij aansprakelijkheid een belangrijk onderwerp wordt. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de spelregels en de verantwoordelijkheden van spelers, coaches, verenigingen en zelfs toeschouwers. Deze pagina biedt een uitgebreid overzicht van de juridische implicaties en verantwoordelijkheden binnen de hockeysport, waarbij ook concrete voorbeelden worden aangewend.

Op deze pagina over de aansprakelijkheid bij hockey

  Verzorging door letsel tijdens hockey

  Algemene aansprakelijkheidsregels bij hockey

  De aansprakelijkheid bij hockey wordt bepaald door enerzijds een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel en anderzijds door een complexe mix van regels die inherent zijn aan de sport. Net als bij andere sporten is er bij hockey een verhoogde drempel voor de aansprakelijkheid, wat betekent dat niet elke actie tijdens het spel automatisch leidt tot juridische consequenties. Spelers worden verondersteld een zekere mate van risico te accepteren. Het gaat om het risico dat gepaard gaat met de normale gang van zaken in het hockeyspel, inclusief de gebruikelijke lichamelijke contacten en interacties. Ernstige overtredingen of gedrag dat duidelijk buiten de normen van het spel valt, zoals opzettelijke en gevaarlijke acties, kunnen wel degelijk leiden tot aansprakelijkheidsclaims.

  Basisregels en veiligheid bij hockey

  Hockey kent een reeks van basisregels die bedoeld zijn om de sport te structureren en de veiligheid van de spelers te waarborgen. Deze regels omvatten zaken als het verbod op het spelen van de bal met de bolle kant van de stick, het (onder bepaalde omstandigheden) verbod op hoog slaan of schieten van de bal en regels over lichamelijk contact. Zo is bijvoorbeeld het opzettelijk duwen van spoelers met de hand of de schouder niet toegestaan. Deze regels zijn essentieel om ongelukken en blessures te voorkomen, zoals hoofd- en gezichtsletsels door hoge ballen of kneuzingen en breuken door ruw spel.

  Aansprakelijkheid bij hockey kan ontstaan wanneer een speler de spelregels overtreedt en dit op een manier die als ernstig nalatig of roekeloos wordt beschouwd. Een gewone overtreding volstaat dus niet. Het per ongeluk te hoog slaan van de bal zal dus nog niet meteen in aansprakelijkheid resulteren. Een speler die daarentegen opzettelijk een andere speler hard duwt na een opstootje, waardoor een tegenstander gewond raakt, kan dan weer wel aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze duw.

  Aansprakelijkheid van coaches en clubs

  Binnen de hockeysport dragen coaches en clubs een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van hun spelers. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het bieden van adequate training, het zorgen voor correct gebruik (en onderhoud) van de uitrusting en het handhaven van de gemaakte afspraken. Wanneer een coach of club zijn verplichtingen verwaarloost, kan dit leiden tot situaties waarin spelers onnodig risico lopen op blessures. Denk hierbij aan een onvoldoende voorbereid veld of slecht onderhouden of ongeschikte uitrusting. Andere voorbeelden zijn het uitvoeren van roekeloze oefeningen tijdens de training, een slechte opwarming of verkeerde en verwarrende instructies van de coach. Als een speler hierdoor een letsel oploopt, kan de aansprakelijkheid bij de coach of de club liggen. Het is daarom essentieel dat coaches en clubs proactief handelen om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren, waarin het risico op letsel wordt geminimaliseerd.

  Aansprakelijkheid van en voor supporters

  Supporters zijn over het algemeen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag tijdens wedstrijden en kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die zij veroorzaken, bijvoorbeeld bij ongepast gedrag of vandalisme. Tegelijkertijd hebben hockeyclubs en organisatoren ook een zorgplicht ten aanzien van de supporters. Dit houdt in dat zij redelijke maatregelen moeten treffen om de veiligheid van de aanwezigen tijdens het evenement te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het bieden van voldoende veiligheidsvoorzieningen, het handhaven van de orde of het treffen van maatregelen tegen potentiële risico's, zoals rondvliegende hockeyballen. Indien een supporter letsel oploopt als gevolg van nalatigheid in deze zorgplicht, bijvoorbeeld door een gebrek aan adequate bescherming of onvoldoende toezicht, kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.

  Aansprakelijkheid van de werkgever

  De hockeyvereniging fungeert in veel gevallen als werkgever. Dat wil zeggen dat er een grote verantwoordelijkheid op de hockeyvereniging rust, want de werkgever moet per slot van rekening zorgen voor een veilige werkomgeving. In de meeste gevallen is de werkgever dan ook aansprakelijk bij een ongeval op het werk. Dit geldt ook voor de werkgever-hockeyvereniging. Veel hockeyverenigingen werken samen met payrollingbedrijven. Bij payrolling neemt een externe organisatie de rol van juridisch werkgever op zich en dit voor verschillende functies binnen de vereniging, zoals trainers, coördinatoren en technisch managers. Dit betekent dat het payrollingbedrijf verantwoordelijk is voor het opstellen van arbeidscontracten, het uitvoeren van salarisbetalingen, het afdragen van sociale premies en pensioenen en het beheren van ziekteverlof en vakantiegeld. Payrolling ontslaat de hockeyvereniging niet van de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te bieden. Ook bij payrolling kan de hockeyvereniging dus nog altijd aansprakelijk zijn.

  Voorbeelden van aansprakelijkheid bij hockey

  De aansprakelijkheid bij hockey is relatief complex geregeld, onder meer door de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Deze aansprakelijkheid kan betrekking hebben op spelers, coaches, verenigingen en toeschouwers. Door middel van uiteenlopende voorbeelden wordt inzichtelijk hoe de aansprakelijkheid in diverse hockeysituaties (g)een rol kan spelen.

  Aansprakelijkheid voor bal tegen hoofd voetganger

  Tijdens een hockeytraining sloeg een speelster een bal over het doel en een 5 meter hoog hek, waardoor een voetganger op een nabijgelegen pad een bloedende hoofdwond opliep. De voetganger stelde de hockeyster aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad, bewerend dat zij de bal onzorgvuldig en verkeerd had geslagen. De hockeyster verdedigde zich door te stellen dat het overslaan van de goal een ongelukkige samenloop van omstandigheden was en inherent aan de training. De rechter oordeelde echter dat het voor de hockeyster voorzienbaar was dat de bal een passant op het pad kon raken. De rechter achtte haar aansprakelijk voor de letselschade, omdat zij geen waarschuwing gaf of de oefening stopte bij het zien van de voetganger.

  Geen aansprakelijkheid bij hockeybal tegen hoofd trainer

  Tijdens een hockeytraining raakte een trainer gewond toen een speler vanaf een ander deel van het veld een bal sloeg die de trainer op het hoofd trof. De trainer stelde de speler aansprakelijk, bewerend dat de speler onzorgvuldig en onnodig hard de bal had geslagen. De rechtbank Noord-Holland oordeelde echter dat het incident plaatsvond in een sport- en spelsituatie, waardoor een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt. De rechtbank vond dat het slaan van een bal op doel, zelfs tijdens een pauze in de training, niet abnormaal is en dat de trainer rekening had moeten houden met mogelijke misgeslagen ballen vanaf het andere trainingsveld. De rechtbank bepaalde dat de speler niet onrechtmatig heeft gehandeld door de bal te slaan en wees de vorderingen van de trainer af.

  Aansprakelijkheid hockeyvereniging door bankje op miniveld

  In een zaak waarbij een 10-jarige hockeyer letsel opliep na een val tegen een bankje op het miniveld van een hockeyvereniging, heeft de kantonrechter de vereniging aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Het ongeval gebeurde op een veld dat bedoeld en ingericht was voor kinderen tot maximaal 8 jaar oud, dit zonder toegangscontrole. De kantonrechter oordeelde dat de hockeyvereniging onrechtmatig heeft gehandeld door niet te anticiperen op het onvoorzichtige of roekeloze gedrag van kinderen. De vereniging had strenger moeten controleren wie het veld gebruikt en had de bankjes buiten de afrastering van het veld moeten plaatsen. Gezien de ernst van de verwondingen en de blijvende gevoeligheid en zichtbaarheid van de littekens, veroordeelde de kantonrechter de hockeyvereniging tot het betalen van € 2.000 aan immateriële schadevergoeding.

  Letselschade en smartengeld bij hockey

  Mentaal leed bij hockey

  Hockey is een sport waarbij snelheid en kracht belangrijke factoren zijn. Dit zijn meteen ook factoren die soms leiden tot letselschade. In gevallen waarin deze blessures resulteren in mentaal leed, speelt smartengeld een cruciale rol. Dit smartengeld dient als compensatie voor immateriële schade, zoals emotionele pijn en verlies van levensvreugde.

  Veelvoorkomende soorten letselschade bij hockey

  Bij hockey komen diverse soorten letselschade veelvuldig voor. Vaak gaat het om milde vormen van letselschade, maar ook ernstige vormen van letselschade komen wel degelijk voor. Dit is met name afhankelijk van de aard van het incident en de situatie op het veld.

  • Kneuzingen en blauwe plekken: Deze ontstaan vaak door botsingen met andere spelers of door geraakt te worden door de bal of stick.

  • Snij- en schaafwonden: Deze worden meestal veroorzaakt door te vallen op het harde veld of door contact met de uitrusting van andere spelers.

  • Hoofdletsel: Dit kan variëren van lichte hersenschuddingen tot ernstige hersenletsels, voornamelijk door zware botsingen of balcontact.

  • Gebitsbeschadiging: Een bal of stick die het gezicht raakt, kan leiden tot tandletsel, waaronder het verlies van tanden.

  • Spierverrekkingen en -scheuren: Door de snelle en plotselinge bewegingen bij hockey kunnen spieren gemakkelijk overbelast raken.

  • Gewrichtsletsel: Verstuikingen en ontwrichtingen, vooral in de enkels en knieën, komen vaak voor door de dynamische bewegingen en plotselinge richtingsveranderingen.

  • Rugletsel: Door de vaak gebogen houding en plotselinge bewegingen kunnen rugklachten, zoals spierverrekkingen, ontstaan.

  • Hand- en polsletsel: De constante grip op de stick en de impact van de bal kunnen leiden tot diverse hand- en polsblessures.

  • Letsel door overbelasting: Dit komt vaak voor bij spelers die intensief en frequent trainen, wat kan resulteren in chronische pijn en ontstekingen in verschillende delen van het lichaam.

  • Fracturen: Gebroken armen en benen, bijvoorbeeld door een val tijdens het spel.

  Smartengeld en hockey

  Wie slachtoffer wordt van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, heeft mogelijk niet alleen materiële schade. Soms is er namelijk ook sprake van immateriële schade. Ook dergelijke immateriële schade moet worden vergoed door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. We spreken dan van smartengeld. Het bedrag van dit smartengeld wordt bepaald op basis van de ernst en de impact van het letsel op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Het verdriet omdat men niet langer hockey kan beoefenen, komt in aanmerking voor een smartengeldvergoeding.

  Aansprakelijkheid en verzekeringen in de hockeysport

  Het is essentieel voor zowel individuele spelers als hockeyclubs om goed verzekerd te zijn. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft in samenwerking met Interpolis twee belangrijke verzekeringen afgesloten voor haar leden: een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Deze verzekeringen bieden een secundaire dekking, wat betekent dat ze pas in werking treden als andere verzekeringen geen dekking bieden of als er nog ongedekte kosten zijn. De ongevallenverzekering van de KNHB biedt dekking voor blijvende invaliditeit, overlijden en tandheelkundige behandelingen als gevolg van een ongeluk. De aansprakelijkheidsverzekering keert dan weer uit wanneer een lid wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan eigendommen van anderen of voor letselschade.

  Veelgestelde vragen over hockey en de aansprakelijkheid bij hockey

  Hockey is een dynamische en populaire sport met een rijke geschiedenis en unieke kenmerken. Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over deze sport, de regels van deze sport en de gevaren die eigen zijn aan hockey. Achtergrondkennis van hockey en de hockeyregels is belangrijk voor eenieder die zich wil verdiepen in de aansprakelijkheid bij hockey.

  Hoe is hockey ontstaan?

  Hockey is ontstaan als een veldspel dat al eeuwen wordt gespeeld. De moderne vorm van het spel begon zich te ontwikkelen in de 19e eeuw in Engeland.

  Waar komt hockey vandaan?

  De oorsprong van hockey is heel divers. Een vorm van hockey kwam bijvoorbeeld al duizenden jaren geleden voor in Egypte. De moderne vorm van hockey ontwikkelde zich echter in Engeland.

  Wanneer is hockey ontstaan?

  Hoewel er al eeuwenlang vergelijkbare spelen bestonden, begon hockey in zijn huidige vorm vorm te krijgen in de 19e eeuw. Er is geen exacte ontstaansdatum te noemen.

  Wie heeft hockey uitgevonden?

  Er is geen specifieke uitvinder van hockey. Het spel heeft zich in verschillende vormen en in verschillende culturen ontwikkeld.

  Waarom is hockey zo duur?

  Hockey kan duur zijn vanwege de uitrusting die spelers nodig hebben, zoals sticks, schoenen en beschermende kleding, en de contributies voor hockeyclubs en -trainingen.

  Hoe moet ik een hockeystick meten?

  De lengte van de stick wordt uitgedrukt in inches. Je bepaalt het door de afstand te meten van de navel tot de grond. Trek daarbij een paar hockeyschoenen aan. De afstand in centimeter vermenigvuldig je vervolgens met 0.39.

  Wanneer is er een strafbal bij hockey?

  Een strafbal wordt toegekend als een verdediger opzettelijk een overtreding begaat in zijn cirkel tegen een tegenstander in balbezit. Een strafbal wordt ook toegekend bij een opzettelijke overtreding die het voor een tegenstander onmogelijk maakt om in balbezit te komen. Tot slot wordt een strafbal toegekend als een verdediger een overtreding (al dan niet opzettelijk) maakt in zijn eigen cirkel, waardoor een zeker doelpunt wordt voorkomen.

  Is hockey moeilijk?

  Hockey kan uitdagend en moeilijk zijn door de vereiste behendigheid, techniek en teamstrategie. Toch is het toegankelijk voor alle leeftijden en niveaus.

  Is hockey een gevaarlijke sport?

  Zoals bij elke sport zijn er risico's aan hockey verbonden, maar met de juiste uitrusting en training kunnen deze risico's aanzienlijk worden verminderd. Het is hierbij belangrijk dat andere spelers de regels respecteren en dat coaches en verenigingen de juiste ondersteuning bieden.

  Is hockey een zware sport?

  Hockey is fysiek veeleisend en vereist een goede conditie en uithoudingsvermogen.

  Is hockey een contactsport?

  Hockey is geen contactsport, maar lichamelijk contact komt incidenteel wel voor.

  Is hockey slecht voor je rug?

  Met de juiste techniek en fysieke voorbereiding is hockey op zich niet slecht voor de rug.

  Waarom is een beschermmiddel bij hockey zo belangrijk?

  Beschermingsmiddelen zijn essentieel bij hockey om letselschade te voorkomen, vooral gezien de snelheid van de bal en de intensiteit van het spel.