EN

Aansprakelijkheid bij verhuizing

Bij verhuizingen kan er op verschillende manieren schade ontstaan aan de inboedel, het gebouw of zelfs aan derden. Deze schade kan variëren van materiële beschadigingen aan meubels en elektronica tot verlies van goederen en indirecte schade, zoals vertragingsschade. De aansprakelijkheid hiervoor is afhankelijk van diverse factoren, zoals de oorzaak van de schade, de betrokkenheid van een professioneel verhuisbedrijf en de afspraken die zijn vastgelegd in contracten of algemene voorwaarden. In principe is het verhuisbedrijf aansprakelijk voor schade die ontstaat door hun handelen of nalaten tijdens het verhuisproces. Echter, als de schade het gevolg is van omstandigheden buiten de controle van het verhuisbedrijf of door een onjuiste instructie van de klant, kan de aansprakelijkheid verschuiven. Bij verhuizingen mag het belang van een goede verhuisverzekering hoe dan ook niet worden onderschat.

Op deze pagina over de aansprakelijkheid bij het verhuizen

  Man en vrouw pakken in voor een verhuizing

  Aansprakelijkheid van het verhuisbedrijf

  Een verhuisbedrijf kan aansprakelijk zijn voor schade aan goederen tijdens de verhuizing indien blijkt dat de schade is ontstaan door verwijtbaar handelen of nalaten van het verhuisbedrijf. Als algemene regel geldt dat een verhuisbedrijf de verantwoordelijkheid draagt om de verhuisde items in dezelfde staat af te leveren als waarin ze ontvangen zijn. Incidenten, zoals het breken van een keramieken aanrechtblad of het laten vallen van een televisie, kunnen leiden tot aansprakelijkheid indien het verhuisbedrijf. Dit is al zeker het geval indien het bedrijf niet volgens de professionele standaarden of instructies van de opdrachtgever heeft gehandeld.

  Inhoud van de verhuisovereenkomst

  De inhoud van de verhuisovereenkomst speelt een cruciale rol bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van het verhuisbedrijf. In de verhuisovereenkomst staan vaak allerlei bepalingen die de aansprakelijkheid van het verhuisbedrijf beperken, bijvoorbeeld als de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verleend. De wet specificeert dat een verhuisbedrijf zijn eigen aansprakelijkheid niet mag beperken via overeenkomsten, behalve bij het vervoer van uitzonderlijke voorwerpen. Een voorbeeld hiervan zijn dure kunstobjecten. Ook kan de verhuisovereenkomst geen nadelige bepalingen bevatten met betrekking tot de bewijslast. Deze bepalingen zijn automatisch nietig. Het blijft wel essentieel dat beide partijen de (algemene) voorwaarden van de verhuisovereenkomst begrijpen en naleven.

  Verplichtingen van de verhuizer

  In boek 8 van het Burgerlijk Wetboek staan een aantal verplichtingen die de verhuizer moet naleven. Zo is de verhuizer verplicht om de goederen naar behoren in te pakken of uit elkaar te nemen en ter bestemming uit te pakken en/of in elkaar te zetten, althans indien dit gelet op hun aard en/of de wijze van vervoer noodzakelijk is. De verhuizer moet de goederen ook leveren in de staat waarin ze ter beschikking zijn gesteld. Verder dient de verhuizer de verhuizing zonder vertragingen uit te voeren.

  Overmacht

  De verhuizer kan zich altijd op overmacht beroepen om te voorkomen dat hij een schadevergoeding dient te betalen. In de verhuisovereenkomst kunnen ook bepalingen worden opgenomen die helpen bij het bepalen van wat al dan niet als overmacht kan worden beschouwd. In het Burgerlijk Wetboek staan in ieder geval situaties die niet als overmacht kunnen worden beschouwd, zoals een gebrek aan de verhuiswagen, een gebrek aan het gebruikte materiaal en een gebrek aan de steunpunten die voor hijswerktuigen worden gebruikt.

  Schadevergoeding van het verhuisbedrijf

  Bij een verhuisfirma kun je verschillende soorten schade claimen die tijdens het verhuisproces zijn ontstaan. Dit omvat fysieke schade aan of verlies van de inboedel, zoals meubels, elektronica en persoonlijke bezittingen, veroorzaakt door ongelukken of nalatigheid van de verhuizers. Daarnaast kun je aanspraak maken op schade door verkeerd uitgevoerde logistieke diensten, bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste (de)montage van meubels. In sommige gevallen kun je ook indirecte schade claimen, zoals extra kosten die je hebt moeten maken door vertraging in de verhuizing, kosten voor tijdelijke huisvesting of de huur van vervangende meubels.

  Eigen schuld en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

  Het komt regelmatig voor dat een verhuisfirma niet alle taken zelf uitvoert, maar wordt geholpen door de opdrachtgever. Tegelijkertijd kan het dat de opdrachtgever instructief geeft die de verhuizer dient na te leven. In dergelijke situaties kan de schade onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen. Daarom bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat de verhuizer in de volgende gevallen niet aansprakelijk is:

  • Schade bij het inpakken of uit elkaar nemen door (een vriend van) de opdrachtgever

  • Schade bij het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door (een vriend van) de opdrachtgever

  • Schade ten gevolge van de keuze van een ongebruikelijke verpakking, terwijl de verhuizer een andere mogelijkheid heeft aangeboden

  • Schade door de keuze voor een ongebruikelijke uitvoering van de verhuisovereenkomst, terwijl de verhuizer een andere mogelijkheid heeft aangeboden

  • Schade ten gevolge van het niet op de hoogte brengen van de verhuizer van de aanwezigheid van bepaalde verhuisgoederen, waarbij de verhuizer bijzondere maatregelen zou hebben getroffen indien hij hiervan op de hoogte zou zijn gebracht

  Verzekering van het verhuisbedrijf

  Verhuisbedrijven kunnen verzekeringen afsluiten die het aansprakelijkheidsrisico afdekken. Dit type verzekering wordt vaak een (all-in) verhuizersverzekering of -polis genoemd. Dit is een verzekering die is bedoeld voor verhuisbedrijven en logistieke dienstverleners die zich bezighouden met het verhuizen, vervoeren, opslaan en/of aanbieden van logistieke diensten gerelateerd aan verhuizingen. Deze polis dekt de aansprakelijkheid van het verhuisbedrijf voor schade aan of verlies van verhuisgoederen tijdens het transport of de opslag, schade aan verhuismateriaal van derden en zelfs gevolgschade voor particuliere klanten, zoals de kosten voor een hotelovernachting. Een belangrijk voordeel is dat één polis meteen meerdere aansprakelijkheidsrisico’s dekt. De verhuisverzekering wordt bovendien afgestemd op de specifieke behoeften van het verhuisbedrijf. Soms houdt de verzekeraar ook rekening met het Keurmerk Erkende Verhuizers. Bezitters van dit keurmerk genieten dan van aanvullende dekkingen volgens de eisen van het keurmerk.

  Melden van schade aan verhuisbedrijf

  Wanneer je na een verhuizing schade vaststelt die mogelijk veroorzaakt is door het verhuisbedrijf, is het essentieel om dit tijdig te melden aan het betrokken bedrijf. In het kader van de overeenkomst met het verhuisbedrijf, die beschouwd kan worden als een resultaatsverbintenis, draagt het bedrijf de verantwoordelijkheid voor het veilig vervoeren van je bezittingen. Mocht blijken dat de goederen beschadigd zijn geraakt tijdens het transport, dan is het verhuisbedrijf in principe aansprakelijk. Het is jouw taak om aan te tonen dat de goederen beschadigd zijn afgeleverd en niet in dezelfde staat zijn als toen je ze aan het verhuisbedrijf toevertrouwde. Documenteer daarom de staat van je goederen zowel vóór als na de verhuizing door middel van foto's en, indien nodig, door het inschakelen van een deskundige.

  Meld de geconstateerde schade zo snel mogelijk aan het verhuisbedrijf, idealiter binnen twee werkdagen na de verhuizing, en volg daarbij de procedure die is vastgelegd in de algemene voorwaarden van de verhuisovereenkomst. Bij gebrek aan een tijdige melding binnen de gestelde termijn wordt verondersteld dat de goederen zonder schade zijn afgeleverd. Hoe dan ook is het belangrijk om je bewust te zijn van de verjaringstermijn van één jaar voor het indienen van een claim. Indien het binnen deze termijn niet lukt om tot overeenstemming met het verhuisbedrijf te komen, overweeg dan om deze termijn te stuiten om je rechten veilig te stellen. Een advocaat kan je hierover informeren.

  Schade bij opslag goederen door verhuisbedrijf

  Soms zit er enige tijd tussen het uittrekken en intrekken in een woning, waardoor de goederen tijdelijk worden opgeslagen door het verhuisbedrijf. Hierbij kan schade ontstaan, bijvoorbeeld waterschade of schimmelschade. Ook hiervoor kan het verhuisbedrijf aansprakelijk zijn. Het is aan te raden om vooraf foto's te nemen van de goederen om de schade en de omvang ervan aan te tonen. Vervolgens dien je het verhuisbedrijf van de schade op de hoogte te brengen en de onderneming aansprakelijk te stellen.

  Mocht het verhuisbedrijf de aansprakelijkheid afwijzen of mocht de schadeafwikkeling niet naar tevredenheid verlopen, dan kun je overwegen om juridische stappen te zetten of je zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Verhuizen. De Geschillencommissie Verhuizen behandelt onder meer geschillen met betrekking tot vermissing van spullen door een verhuizing, schade aan spullen door een verhuizing en het te vroeg of te laat verhuizen van spullen. Verhuisbedrijven zijn over het algemeen goed verzekerd en zullen in principe goed meewerken bij schadeclaims, maar de uitzondering bevestigt zoals altijd de regel.

  Let extra op bij self-storages waarbij je tussentijds bij je goederen kunt, want dan ben je zelf verantwoordelijk en moet je zelf een verzekering afsluiten. Soms wordt dit ook gedekt door de inboedelverzekering. De dekking voor externe opslag is meestal beperkt in de tijd, bijvoorbeeld voor drie maanden.

  Tips om te besparen op de kosten van een verhuizing

  Man en vrouw zitten op de bank met een doek en kijken naar laptop tijdens een verhuizing

  Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen en waarmee je sterk kunt besparen op de kosten van een verhuizing. Hoe dan ook is het belangrijk om niet te besparen op veiligheid. Ook het belang van een goede verzekering mag niet worden onderschat, aangezien verzekeringen essentieel zijn om onvoorziene problemen of schade te voorkomen. Hieronder vind je enkele tips die je kunnen helpen om de kosten te minimaliseren zonder in te boeten op de kwaliteit en veiligheid van de verhuizing.

  • Pak zelf in. Door zelf zoveel mogelijk spullen in te pakken, bespaar je op de kosten die een verhuisbedrijf hiervoor zou rekenen.

  • Communiceer goed en tijdig. Informeer de verhuizers vooraf over specifieke omstandigheden, zoals een moeilijke looproute of een kleine lift, om extra tijd en dus kosten te voorkomen.

  • Organiseer je meubels. Gebruik stickers om aan te geven waar elk meubelstuk in je nieuwe huis moet komen te staan. Dit draagt bij aan de efficiëntie op de verhuisdag en zorgt ervoor dat de verhuizing sneller en dus goedkoper is afgerond.

  • Verhuis kleine spullen zelf. Door vooraf zelf kleinere items te verhuizen, bespaar je tijd en kosten op de verhuisdag.

  • Regel voldoende parkeerruimte. Zorg voor een ruime parkeerplek voor de verhuiswagen en vraag indien nodig een parkeervergunning aan.

  • Overweeg een verhuislift. Hoewel de huur van een verhuislift kosten met zich meebrengt, kan het de verhuizing aanzienlijk versnellen.

  • Controleer alle ruimtes. Voorkom dat je ruimtes, zoals de kelder of schuur, vergeet leeg te maken. Dit kan leiden tot extra rondes en dus hogere kosten.

  Aansprakelijkheid bij vriendendiensten tijdens een verhuizing

  Verhuizen is vaak een grote onderneming die veel stress en werk met zich mee kan brengen. Veel mensen kiezen ervoor om vrienden en familie om hulp te vragen in plaats van een professioneel verhuisbedrijf in te schakelen. Dit kan een kosteneffectieve en gezellige manier zijn om te verhuizen, maar het is niet helemaal zonder gevaar. Dit roept dan ook vragen op over de aansprakelijkheid wanneer er iets verkeerd loopt. Hieronder bespreken we verschillende scenario's.

  Schade aan de verhuisde goederen

  Wanneer vrienden helpen met verhuizen en er ontstaat schade aan de verhuisde goederen, kan het lastig zijn om iemand aansprakelijk te stellen. In principe wordt ervan uitgegaan dat deze vrienden niet aansprakelijk zijn voor schades tijdens het verhuizen. Het gaat dan om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een uitzondering is wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Er zal dus echt moeten worden aangetoond dat deze vrienden onrechtmatig hebben gehandeld. Dit wordt bovendien streng beoordeeld, omdat het niet redelijk zou zijn om dezelfde zorgvuldigheidsnormen te hanteren als wat geldt ten aanzien van professionele verhuizers.

  Glasschade en andere schade aan de woning

  Tijdens een verhuizing kan naast schade aan de inboedel ook schade aan de woning zelf ontstaan, zoals glasschade of beschadigingen aan muren, deuren of vloeren. Wanneer dergelijke schade wordt veroorzaakt door vrienden die helpen bij de verhuizing, ligt de aansprakelijkheid voor deze schade vaak in een grijs gebied. Vrienden die uit vrije wil helpen bij de verhuizing vallen niet onder professionele verhuisdiensten, waardoor zij minder snel aansprakelijk zijn. Indien ze dit toch zijn, kan wellicht een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van de vriend in kwestie.

  Schade aan derden

  Als tijdens de verhuizing schade wordt veroorzaakt aan derden, bijvoorbeeld wanneer een meubelstuk op een geparkeerde auto valt of bij schade aan het VvE-gebouw, kan de situatie ingewikkelder zijn. Meestal zal men in de eerste plaats de verhuisde persoon hierop aanspreken. Hij of zij had namelijk maar voor een veilige verhuizing moeten zorgen. Deze persoon kan dan de betaalde schadevergoeding dan (mogelijk) verhalen bij de vriend die de schade heeft veroorzaakt. Echter, omdat het om een vriendendienst gaat, kan het moreel lastig zijn om de schade bij deze persoon te verhalen.

  Letselschade bij het verhuizen

  Letselschade is een ander belangrijk aspect van aansprakelijkheid bij verhuizingen. Zo kan een vriend tijdens het helpen met verhuizen een letsel oplopen, bijvoorbeeld door te vallen of iets zwaars op zich te krijgen. Over het algemeen geldt dat bij een vriendendienst de aansprakelijkheid voor letselschade niet snel bij een ander gelegd wordt, tenzij er sprake is van het opzettelijk toebrengen van schade of grove nalatigheid. Dit is ook het geval bij ernstige letselschade. Zo was er een zaak waarbij een zus bekneld raakte tijdens een verhuizing, waardoor uiteindelijk haar onderarm werd geamputeerd. De ene zus had toen uit reflex een linnenkast een duw gegeven. De rechter oordeelde dat de ene zus niet aansprakelijk was voor de letselschade van de andere zus (ECLI:NL:HR:2000:AA5784).

  Aansprakelijkheid bij schade tijdens vertrek uit de vorige woning

  Bij schade aan de vorige woning ligt de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de vertrekkende huurder of verkoper. Dit betekent dat eventuele beschadigingen aan de woning, zoals krassen op de vloer, gaten in de muren of andere vormen van schade die ontstaan zijn tijdens de verhuizing, hersteld moeten worden door de vertrekkende partij. De verhuurder of de nieuwe koper heeft het recht om deze herstellingen te eisen of een schadevergoeding te vragen voor de geleden schade. In het geval van een huurwoning dient de schade voor het einde van het huurcontract hersteld te worden. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te handelen tijdens het verhuisproces en eventuele schade direct te herstellen om verdere consequenties te voorkomen.

  Twee vrienden dragen een doos de trap af tijdens een verhuizing

  Tips om schadevrij te verhuizen

  Het slimste is natuurlijk nog altijd om schade te voorkomen. Dan hoef je ook niet na te denken over aansprakelijkheid, schadeclaims en verzekeringen. Om schadevrij te verhuizen, is een goede voorbereiding essentieel. Het zorgvuldig plannen van je verhuizing kan veelvoorkomende problemen en schade aan bezittingen of de woning voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de juiste inpakmaterialen te gebruiken en, indien mogelijk, professionals in te schakelen voor de meer risicovolle onderdelen van de verhuizing. De onderstaande tips dragen bij aan een schadevrije verhuizing.

  • Begin op tijd met inpakken. Door ruim op tijd te beginnen, vermijd je haastig werk, wat vaak leidt tot onzorgvuldig ingepakte spullen en dus schade.

  • Gebruik de juiste verpakkingsmaterialen. Stevige dozen, noppenfolie en speciale beschermhoezen zijn essentieel voor het beschermen van je spullen.

  • Label alles duidelijk en geef dit aan als een doos breekbare goederen bevat. Dit voorkomt niet alleen verwarring tijdens het uitpakken, maar helpt ook bij het zorgvuldig omgaan met breekbare items.

  • Demonteer grote meubelstukken. Dit maakt ze niet alleen makkelijker te vervoeren, maar beperkt ook de kans op schade aan zowel de meubels als de woning.

  • Maak een duidelijk plan voor de verhuisdag. Weet wie wat doet, welke items waar heen moeten en zorg dat iedereen op de hoogte is van de aanwezigheid van breekbare items.

  • Zorg voor een ruime parkeerplek voor de verhuiswagen. Dit vermindert de draagafstand en verkleint de kans op schade.

  • Bescherm vloeren en muren. Gebruik dekens, karton of speciale beschermers om krassen en deuken te voorkomen.

  • Overweeg professionele hulp. Voor het verhuizen van bijvoorbeeld een piano of een kunstwerk kan het verstandig zijn om professionals in te schakelen.

  Verzekeringen en schade tijdens een verhuizing

  Man en vrouw dragen dozen naar binnen via open deur tijdens een verhuizing

  Bij een verhuizing is het essentieel om te zorgen voor adequate verzekeringen om financiële risico's en onvoorziene schade te dekken. Een inboedelverzekering beschermt jouw persoonlijke bezittingen tegen schade of verlies. De opstalverzekering dekt schade aan de woning zelf, zoals muren en vloeren, die kan ontstaan bij het in- of uitladen van je inboedel. Bij gebruik van een eigen auto of het huren van een verhuiswagen is een goede autoverzekering cruciaal, vooral om gedekt te zijn voor schade die is ontstaan tijdens het transport van je spullen. Daarnaast biedt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekking als je per ongeluk schade toebrengt aan eigendommen van derden of hen letsel bezorgt.

  Woonverzekering en verhuisschade

  Tijdens het verhuizen kan er gemakkelijk iets verkeerd lopen, bijvoorbeeld een ongelukkige val van een doos of een kras op de nieuwe vloer. Gelukkig bieden inboedel- en opstalverzekeringen meestal een goede dekking voor dergelijke incidenten tijdens de verhuizing. Het is wel essentieel dat je de verzekeraar tijdig op de hoogte stelt van de verhuizing. Het is namelijk zo dat de woonverzekering is gekoppeld aan jouw adres. Gelukkig is het mogelijk om tijdelijk twee woningen te verzekeren, wat nuttig kan zijn wanneer er een overlap is in de verhuisperiode. Het doorgeven van de verhuizing zorgt er dus voor dat je zowel in de oude als in de nieuwe woning goed verzekerd bent tegen schade.

  Autoverzekering en schade tijdens een verhuizing

  Bij een verhuizing wordt vaak een verhuisbusje gehuurd. Soms gebruikt men de eigen auto om spullen te transporteren of leent men een bestelbusje van vrienden of familie. In al deze gevallen is het belangrijk om te weten hoe het zit met de verzekering en de schadedekking. Een gehuurde verhuisbus is standaard WA-verzekerd door de verhuurder, wat inhoudt dat schade aan derden gedekt is. Echter, voor schade aan de bus zelf ben je in principe zelf verantwoordelijk. Je kunt vaak ook een aanvullende verzekering afsluiten of de verhuurder heeft dit reeds voor jou gedaan. Hierbij dien je soms rekening te houden met een eigen risico. Informeer hiernaar bij de verhuurder. Bij het gebruik van je eigen auto of een auto van vrienden, dekt de standaard autoverzekering schade aan derden. Schade aan je eigen goederen, tijdens het transport ontstaan, valt niet onder de dekking van een standaard autoverzekering. Hiervoor bestaan wel aanvullende dekkingen waarover de verzekeraar je kan informeren.

  AVP-verzekering en verhuizen

  De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) speelt een belangrijke rol tijdens het verhuizen. Deze verzekering beschermt tegen de financiële gevolgen van schade die je per ongeluk toebrengt aan derden. Wanneer je gaat verhuizen, is het cruciaal om je AVP-verzekeraar te informeren over je nieuwe adres en de verhuisdatum. Mocht je nog geen AVP hebben, dan is dit een uitstekend moment om deze af te sluiten. Tijdens een doe-het-zelfverhuizing kan schade aan persoonlijke bezittingen ook ontstaan door hulp van vrienden of familie. Sommige AVP-verzekeringen hebben een zogenaamde vriendendienstclausule die erg nuttig kan zijn. Het is belangrijk op te merken dat schade aan een gehuurde verhuisbus niet gedekt is door de AVP.

  Rechtsbijstandverzekering bij problemen tijdens een verhuizing

  Een rechtsbijstandverzekering kan van onschatbare waarde zijn bij problemen tijdens en na het verhuisproces. Het is onder meer nuttig bij het aansprakelijk stellen van een verhuisbedrijf voor geleden schade. Wanneer geschillen zich voordoen, biedt een rechtsbijstandverzekering juridische bijstand en dekt het de kosten voor het voeren van juridische procedures. De verzekering ondersteunt je bij het verzamelen van het benodigde bewijs, het formuleren van een sterke claim en, indien nodig, de vertegenwoordiging door een juridisch expert tijdens onderhandelingen of gerechtelijke procedures. Het stelt je in staat om op een effectieve manier je rechten te handhaven zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de vaak hoge kosten die gepaard gaan met juridische bijstand.

  Aanpassen verzekeringen na een verhuizing

  Na een verhuizing is het essentieel om je verzekeringen te laten aanpassen aan je nieuwe situatie. Dit geldt niet alleen voor je inboedel- en opstalverzekering, maar ook voor bijvoorbeeld je autoverzekering. De locatie waar je woont, kan namelijk invloed hebben op de premie die je betaalt. Zo kan in sommige regio's de premie voor een autoverzekering hoger liggen door een groter risico op verkeersongevallen of vandalisme, terwijl deze in andere gebieden juist lager uitvalt. Ook veranderingen in de samenstelling van je huishouden of de waarde van je inboedel kunnen redenen zijn om je verzekeringen te herzien. Het is daarom aan te raden om na een verhuizing altijd opnieuw je verzekeringen te vergelijken. Zo zorg je ervoor dat je niet alleen goed verzekerd bent, maar dat je bovendien ook nog eens niet te veel betaalt.

  Verzekeringen en internationaal verhuizen

  Bij een internationale verhuizing voldoen de standaardverzekeringen vaak niet, vanwege de complexiteit en de veelheid aan risico's die dergelijke verhuizingen met zich meebrengen. Denk aan douane-inspecties, transportrisico's en mogelijke vertragingen. Speciaal voor deze situaties bieden veel verzekeraars een internationale verhuisverzekering aan. Deze kan verschillende benamingen hebben, bijvoorbeeld All-Risk Verhuisverzekering, afhankelijk van de verzekeraar. Het gaat om een verzekering die wereldwijd dekking biedt van huis tot huis. Niet alle verzekeraars bieden deze internationale verhuisverzekering aan. Win daarom informatie in bij jouw verzekeraar om de mogelijkheden te ontdekken. Ook internationale verhuisbedrijven kunnen je hierover informeren.

  Stappenplan voor een succesvolle verhuizing

  Bij een verhuizing komt er veel op je af. Dit gaat van administratieve taken tot het daadwerkelijk inpakken en verhuizen van je spullen. Met de juiste voorbereiding kun je ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Volg dit stappenplan om niets over het hoofd te zien en maak van je verhuizing een succesvolle ervaring.

  1. Verhuisbedrijf regelen

   Als je besluit een verhuisbedrijf in te schakelen, start dan met het aanvragen van offertes bij verschillende bedrijven om diensten en prijzen te vergelijken. Check of het verhuisbedrijf verzekerd is voor eventuele schade. Bij een doe-het-zelfverhuizing regel je ruim op tijd een huurauto of verhuiswagen en vraag je familie en vrienden om hulp. Zorg in beide gevallen voor een duidelijke planning en communicatie over wat wanneer dient te gebeuren.

  2. Inpakken en verhuizing voorbereiden

   Begin tijdig met het inpakken voor de verhuizing. Sorteer je spullen en beslis wat mee gaat en wat eventueel verkocht of gedoneerd kan worden. Schaf voldoende verpakkingsmaterialen aan, zoals dozen, tape en beschermingsmaterialen voor kwetsbare items. Label elke doos met de inhoud en de bestemming in je nieuwe woning om het uitpakken te vergemakkelijken. Pak meteen ook een aparte doos met essentiële spullen voor de eerste dagen na de verhuizing, zoals toiletartikelen, kleding en belangrijke documenten. Zo hoef je nog niet meteen alles uit te pakken of op zoek te gaan naar belangrijke items.

  3. Adreswijziging doorgeven

   Erg belangrijk is het doorgeven van je adreswijziging aan de gemeente, familie, vrienden en instanties, zoals banken en verzekeraars. De melding bij de gemeente moet binnen 4 weken voor tot 5 dagen na je verhuizing plaatsvinden, dit om boetes te vermijden en ervoor te zorgen dat belangrijke post je nieuwe adres bereikt.

  4. Gas, water en licht regelen

   Zorg ervoor dat de basisvoorzieningen, zoals gas, water en licht, tijdig geregeld zijn voor je nieuwe woning. Informeer bij je huidige aanbieders en regel eventuele overdrachten of nieuwe contracten. Een verhuizing is het ideale moment om energietarieven en -contracten te vergelijken. Maak gebruik van deze opportuniteit om te besparen.

  5. Gemeentezaken checken

   Informeer bij je nieuwe gemeente over de gemeentebelastingen. Je kunt mogelijk bepaalde belastingen terugkrijgen of moet nieuwe belastingen gaan betalen. Regel ook zaken als parkeervergunningen en andere verplichtingen die eigen zijn aan wonen in de nieuwe gemeente.

  6. Verzekeringen aanpassen

   Controleer je verzekeringen, zoals de inboedel-, opstal- en autoverzekering. Pas ze aan je nieuwe situatie aan om dubbele dekkingen te voorkomen en zorg dat je niet onderverzekerd bent.

  7. Internet en tv regelen

   Bekijk welke internet- en tv-providers actief zijn op je nieuwe adres. Misschien is dit een goed moment om te switchen van provider of om je huidige abonnementen aan te passen.

  8. Zorgverzekering en zorgverleners

   Als je verhuist naar een andere regio, zoek dan nieuwe zorgverleners (huisarts, tandarts en apotheek). Geef ook je adreswijziging door aan je zorgverzekeraar.

  9. Samenlevingscontract overwegen

   Als je gaat samenwonen, overweeg dan het opstellen van een samenlevingscontract. Dit kan bij een notaris of met behulp van een voorbeeldovereenkomst.

  10. Nieuwe school regelen

   Begin tijdig met het zoeken naar een geschikte school in je nieuwe woonplaats door online te zoeken en advies te vragen aan de nieuwe buren. Bezoek potentiële scholen en praat met de docenten en directie om een gevoel te krijgen bij de schoolcultuur en het onderwijsniveau. Zodra je een keuze hebt gemaakt, regel je de inschrijving. Bereid je kinderen voor op de overstap door ze te betrekken bij het proces en positief te praten over hun nieuwe school.

  Veelgestelde vragen over verhuizen en de aansprakelijkheid bij verhuisschade

  Bij een verhuizing komen veel praktische zaken kijken. Er moet erg veel worden geregeld, inclusief het afsluiten of aanpassen van verzekeringen. Een goede voorbereiding kan veel stress en onvoorziene kosten voorkomen. Hieronder vind je een FAQ die antwoord geeft op enkele veelgestelde vragen rondom verhuizen en de aansprakelijkheid bij verhuisschade. Door goed geïnformeerd te zijn, kan je de verhuizing goed voorbereiden.

  Wat kost een verhuizing?

  De kosten van een verhuizing kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van je inboedel, de afstand tussen je oude en nieuwe woning en de keuze voor een verhuisbedrijf of zelf verhuizen. Onderzoek wijst uit dat de prijzen tussen verhuisbedrijven sterk uiteen kunnen lopen, met een gemiddeld verschil van 400 euro tussen de hoogste en laagste offerte. Dit onderstreept het belang van het aanvragen van meerdere offertes om zo de meest voordelige keuze te kunnen maken.

  Wanneer moet ik een verhuizing doorgeven aan mijn verzekeraar?

  Je dient je verhuizing zo snel mogelijk door te geven aan je verzekeraar. De meeste verzekeraars vragen om dit twee weken voor de verhuisdatum te doen. Dit is belangrijk voor het actueel houden van je polisgegevens en om een goede dekking te garanderen op je nieuwe adres.

  Wat moet ik allemaal regelen bij een verhuizing?

  Bij een verhuizing moet je denken aan het doorgeven van je nieuwe adres aan belangrijke instanties en bedrijven (zoals energieleveranciers, internet- en tv-aanbieders en de gemeente), het in- of uitschrijven bij de gemeente, het regelen van een verhuisbedrijf (of het organiseren van de verhuizing zelf) en het zorgen voor de juiste verzekeringen.

  Wanneer verhuizen de meeste mensen?

  Veel mensen kiezen ervoor om in de lente of zomer te verhuizen, vanwege het mildere weer en de langere dagen. Ook zijn verhuizingen populair rond het einde van de maand of direct na schoolvakanties, vanwege lease- en huurcontracten en het afronden van het schooljaar in de huidige school.

  Wie moet ik informeren bij een verhuizing?

  Informeer zeker je familie, vrienden, werkgever, banken, verzekeringsmaatschappijen, abonnementsservices en de gemeente.

  Hoe moet ik een verhuizing voorbereiden?

  Begin vroegtijdig met plannen, sorteer je spullen en bepaal wat mee moet. Pak je spullen zorgvuldig in en label de dozen. Maak een checklist van taken en bedrijven die je moet informeren over de verhuizing.

  Wie geeft mijn verhuizing door aan de Belastingdienst?

  Je nieuwe adres wordt automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst als je je inschrijft bij de gemeente op je nieuwe woonadres.

  Waarom moet ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

  Het doorgeven van je verhuizing aan de gemeente is wettelijk verplicht om je inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) te actualiseren. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld je stemrecht en het ontvangen van gemeentelijke diensten.

  Wie is aansprakelijk voor schade tijdens een verhuizing?

  De aansprakelijkheid voor schade tijdens een verhuizing hangt af van de oorzaak en de betrokken partij. Bij schade door eigen toedoen ben je zelf verantwoordelijk. Bij schade veroorzaakt door een verhuisbedrijf, is het bedrijf in theorie aansprakelijk.

  Dekt mijn aansprakelijkheidsverzekering verhuizen?

  Dit hangt af van je polis. In principe dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geen schade tijdens het verhuizen van je eigen inboedel. Wel kan het schade dekken die je aanricht als je helpt bij een verhuizing van vrienden of familie. Controleer je polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeraar voor meer informatie over de dekking en de voorwaarden.

  Wat doet een verhuisbedrijf allemaal?

  Een verhuisbedrijf kan je helpen met het demonteren, inpakken, laden, vervoeren, uitladen, uitpakken en monteren van je inboedel. Ook bieden veel verhuisbedrijven opslagruimte aan voor je spullen.

  Is schade door een verhuisbedrijf verzekerd?

  Schade die door een verhuisbedrijf wordt veroorzaakt, valt in principe onder de verantwoordelijkheid van het verhuisbedrijf zelf. Veel verhuisbedrijven zijn verzekerd voor schade die zij tijdens de verhuizing veroorzaken. Echter, de voorwaarden en de dekking kunnen per verhuisbedrijf verschillen. Het is verstandig om voorafgaand aan de verhuizing de polisvoorwaarden van het verhuisbedrijf te bekijken of na te vragen hoe zij omgaan met schade. Mocht er schade ontstaan, meld dit dan zo snel mogelijk bij het verhuisbedrijf. In sommige gevallen kan jouw eigen inboedel- of opstalverzekering ook redding bieden.