EN

Bestuursrechtelijke procedure

Het bestuursrecht, ook bekend als administratief recht, vormt een essentieel onderdeel van het juridische systeem. Waar het burgerlijk recht de relaties tussen burgers onderling regelt, regelt het bestuursrecht de relatie tussen de burgers en de overheid. Het definieert de procedures en regels waaraan overheidsinstanties zich moeten houden bij het nemen van besluiten die impact hebben op individuen of organisaties, zoals het verlenen van vergunningen, het toekennen van subsidies of het opleggen van sancties. Centraal in het bestuursrecht staat de Algemene wet bestuursrecht (Awb), die onder andere voorschrijft hoe de overheid haar besluiten moet voorbereiden en bekendmaken, alsook binnen welke termijnen deze dienen te worden genomen. Een bestuursrechtelijke procedure biedt burgers de mogelijkheid om tegen deze overheidsbesluiten op te treden en dit volgens een gestructureerd proces dat gericht is op het waarborgen van hun rechten en belangen.

Op deze pagina over de bestuursrechtelijke procedure

  Vrouwelijke rechter bekijkt documenten en belt met boeken op de achtergrond

  Bestuursrecht en bestuursrechtelijke procedures

  Het bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, regelt de verhouding tussen de overheid en de individuele burger. Dit rechtsgebied omvat de juridische regels waaraan overheidsinstanties zich moeten houden bij het nemen van besluiten die directe gevolgen kunnen hebben voor burgers of bedrijven, zoals het toekennen van uitkeringen, het verstrekken of intrekken van vergunningen en het uitvoeren van handhavingsacties. Wanneer burgers het niet eens zijn met een besluit van een bestuursorgaan, biedt de bestuursrechtelijke procedure de mogelijkheid om bezwaar te maken en, indien nodig, beroep in te stellen bij de bevoegde rechter. Denk hierbij aan de onderstaande scenario’s.

  Kenmerkend aan het bestuursrecht is dat een rechter de zaak enkel in behandeling neemt als er een rechtstreeks belang is. Dit wil zeggen dat jij zelf belang moet hebben bij een uitspraak van de zaak. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen als je het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan. Je kunt bijvoorbeeld in beroep gaan of om een voorlopige voorziening vragen. Bij de beroepsprocedure is het ook mogelijk om een schadevergoeding van de overheid te krijgen.

  In beroep gaan bij de bestuursrechter

  Als je het niet eens bent met de beslissing van een overheidsorganisatie kun je eerst in bezwaar gaan. Dit doe je met behulp van een bezwaarschrift. De overheidsorganisatie zal vervolgens zijn beslissing op het bezwaar meedelen. Ook zal de overheidsorganisatie aangeven binnen welke termijn en hoe je in beroep kunt gaan. Wie het beroep behandelt, is afhankelijk van het type overheidsbeslissing. Zo kun je in sommige gevallen bij de klassieke rechtbanken terecht, bijvoorbeeld bij zaken over het niet toekennen van subsidies of bij zaken met betrekking tot asielaanvragen. In sommige gevallen ben je specifiek aangewezen tot een bepaalde rechtbank. Zo mag alleen de Rechtbank Den Haag beroepsprocedures over arbeidszaken van militairen behandelen. Ook kan het dat de beroepsprocedure verloopt via het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of de Raad van State.

  1. Beroepschrift indienen

   Na afwijzing van het bezwaar door het bestuursorgaan, start je de beroepsprocedure op door een beroepschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na de beslissing die volgt op het bezwaar gebeuren. Het beroepschrift bevat jouw gegevens, een omschrijving van het besluit waartegen je in beroep gaat en je argumenten.

  2. Reactie bestuursorgaan

   Na ontvangst van het beroepschrift informeert de rechtbank of andere bevoegde instantie (CBb, CRvB of RvS) het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden over de beroepsprocedure. Het bestuursorgaan, nu de tegenpartij, wordt verzocht om een verweerschrift te schrijven en de relevante stukken aan te leveren. Deze documenten worden ook naar jou gestuurd.

  3. Aanvullende stukken indienen

   Je hebt de mogelijkheid om aanvullende stukken in te dienen, bijvoorbeeld als reactie op het verweerschrift van het bestuursorgaan. Dit moet uiterlijk tien dagen voor de zitting gebeuren om de partijen genoeg tijd te geven om de documenten te bestuderen. Ook andere belanghebbenden kunnen stukken indienen.

  4. Zitting

   De meeste beroepszaken worden behandeld tijdens een zitting. Je krijgt een uitnodiging of oproep voor de zitting met details over de datum en locatie. Jouw aanwezigheid kan verplicht of vrijwillig zijn. Bij een uitnodiging dien je niet verplicht aanwezig te zijn, bij een oproep wel. De zitting vindt in principe openbaar plaats. Bij geconstateerde gebreken in het besluit kan de rechter een tussenuitspraak doen, waarbij het bestuursorgaan de kans krijgt het gebrek te herstellen.

  5. Uitspraak

   Binnen zes weken na de zitting doet de rechter uitspraak. Als de rechter meer tijd nodig heeft, word je hiervan op de hoogte gesteld. De uitspraak kan het beroep gegrond of ongegrond verklaren. Mogelijk krijg je een schadevergoeding toegewezen. De uitspraak vindt openbaar plaats. Als je het niet eens bent met de uitspraak, kun je in hoger beroep gaan.

  Rechtstreeks beroep

  Bij het indienen van het bezwaarschrift is het mogelijk om het bestuursorgaan te verzoeken om met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter in te stemmen. In dit geval wordt de bezwaarprocedure overgeslagen en leggen jullie de zaak meteen voor aan de bestuursrechter. Zo voorkom je dat jullie tijd verliezen aan een procedure die toch geen oplossing zal opleveren. Rechtstreeks beroep is over het algemeen enkel bedoeld voor bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als het over een louter juridische kwestie gaat of als het reeds vooraf vaststaat dat jullie het niet eens zullen worden. De overheidsorganisatie kiest zelf of het al dan niet instemt met het rechtstreeks beroep. Als de overheidsorganisatie hier niet mee instemt, zal het bezwaarschrift gewoon in behandeling worden genomen. Ook als de rechter niet met het rechtstreeks beroep instemt, zal de overheidsorganisatie het bezwaarschrift gewoon in behandeling nemen.

  Bestuursrecht en voorlopige voorziening

  Een voorlopige voorziening in het bestuursrecht is een spoedprocedure waarmee je bij de rechter een tijdelijke maatregel kunt vragen in afwachting van de uitkomst van een bezwaar- of beroepsprocedure. Deze procedure is relevant als je direct nadeel of schade ervaart van een besluit en de uitkomst van de hoofdzaak niet kunt afwachten.

  1. Verzoek indienen

   Start met het indienen van een verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank, het gerechtshof of het hogerberoepscollege. Voordat je dit kunt doen, moet je eerst een bezwaar- of beroepsprocedure starten. Voeg bij het verzoekschrift alle relevante documenten toe die jouw standpunt ondersteunen.

  2. Verweer door bestuursorgaan

   Na ontvangst van het verzoek informeert de rechtbank het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden over de start van de procedure. Het bestuursorgaan wordt verzocht om een verweerschrift in te dienen en alle relevante stukken van de zaak aan te leveren.

  3. Aanvullende documenten bezorgen

   Tot een dag voor de zitting kun je extra informatie aanleveren die de zaak ondersteunt. Lever je deze documenten later aan, dan kan de rechter hier mogelijk geen rekening meer mee houden.

  4. Zitting en uitspraak

   De zaak wordt meestal tijdens een zitting behandeld, tenzij de rechter besluit dat dit niet nodig is. De partijen krijgen een uitnodiging voor de zitting met details over datum en locatie. Aan het einde van de zitting kan de rechter mondeling of besluiten om op korte termijn schriftelijk uitspraak te doen. De uitspraak kan inhouden dat de voorziening wordt toegewezen, afgewezen of dat er direct een definitief oordeel over de zaak wordt gegeven.

  Kosten van de bestuursrechtelijke procedure

  Aan een beroepsprocedure zijn altijd kosten verbonden. Zo dien je bijvoorbeeld het griffierecht te betalen en krijg je ook te maken met andere kosten, zoals advocaatkosten of mediationkosten. Bij een bestuursrechtelijke procedure is het inschakelen van een advocaat niet verplicht, maar wel aan te raden. Ook bij een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een advocaat in theorie niet verplicht. Als je de bestuursrechtelijke procedure verliest, verplicht de rechter de verliezer vaak niet om de kosten van de tegenpartij te betalen. Als je gelijk krijgt, krijg je de proceskosten wel vergoed. Mogelijk biedt jouw rechtsbijstandverzekering tussenkomst bij een bestuursrechtelijke procedure. Informeer hiernaar bij de rechtsbijstandsverzekeraar.

  Veelgestelde vragen over bestuursrecht en de bestuursrechtelijke procedure

  Het belang van het bestuursrecht kan niet worden onderschat. Voortdurend treden de burgers en de overheid met elkaar in contact en het is belangrijk dat deze relatie goed wordt geregeld en beheerd. Het bestuursrecht biedt een kader voor hoe overheidsbesluiten worden genomen, bekendgemaakt en hoe burgers hier eventueel tegen in beroep kunnen gaan. Dit rechtsgebied zorgt ervoor dat de macht van de overheid niet ongecontroleerd is en dat burgers beschermd worden tegen willekeur. Deze FAQ biedt het antwoord op enkele veelgestelde vragen over het bestuursrecht.

  Wat is bestuursrecht?

  Bestuursrecht, ook bekend als administratief recht, reguleert de verhouding tussen de overheid en individuen of organisaties. Het bevat regels die overheidsinstanties moeten volgen bij het nemen van besluiten die invloed hebben op burgers, zoals het al dan niet toekennen van vergunningen en subsidies en handhavingsacties.

  Wat regelt het bestuursrecht?

  Het bestuursrecht regelt de manier waarop overheidsbesluiten tot stand komen, hoe ze bekendgemaakt worden en hoe burgers hier bezwaar tegen kunnen maken of in beroep kunnen gaan. Het waarborgt ook dat deze besluiten op een eerlijke en transparante manier worden genomen.

  Wat is een bestuursrechtelijke procedure?

  Een bestuursrechtelijke procedure is het proces dat gevolgd wordt wanneer iemand het niet eens is met een besluit van een overheidsorgaan. Dit kan beginnen met een bezwaarprocedure bij het orgaan zelf en kan, indien nodig, gevolgd worden door een beroep bij de bevoegde rechter.

  Hoe verloopt de bestuursrechtelijke procedure?

  De procedure begint met het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Als dit bezwaar wordt afgewezen, kan men in beroep gaan bij de bevoegde rechter.

  Waar moet ik beroep instellen bij bestuursrecht?

  Waar je beroep moet instellen, hangt af van het soort besluit en welk bestuursorgaan het heeft genomen. Dit kan variëren van een klassieke rechtbank tot gespecialiseerde colleges zoals de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  Wanneer ben ik een belanghebbende bij bestuursrecht?

  Je bent een belanghebbende voor het bestuursrecht als je directe gevolgen ondervindt van een overheidsbesluit. Dit kan zijn omdat je in de buurt woont van een gepland bouwproject of omdat je een uitkering ontvangt die wordt gewijzigd of ingetrokken. Volgens de algemene wet bestuursrecht ben je een belanghebbende als je “belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”.

  Waarom is bestuursrecht belangrijk?

  Bestuursrecht is belangrijk omdat het zorgt voor een evenwichtige en rechtvaardige behandeling van burgers door de overheid. Het biedt burgers de mogelijkheid om op te komen tegen besluiten die hun rechten of belangen schaden, waardoor de macht van de overheid in toom wordt gehouden.