EN

Aansprakelijkheid bij paardrijden

Paardrijden is een activiteit die zowel sportief als recreatief veel plezier brengt. En wat het ook brengt: unieke juridische vraagstukken, vooral op het gebied van aansprakelijkheid. Iedereen die betrokken is bij paardrijden kan te maken krijgen met aansprakelijkheidskwesties. Deze complexiteit wordt verder versterkt door factoren als risicoacceptatie en de interactie tussen de ruiter en het paard. Verzekeringen spelen hierbij een cruciale rol, zowel voor individuele ruiters als voor paardrijscholen en instructeurs.

Op deze pagina over de aansprakelijkheid bij paardrijden

  Met de paarden rijden op het strand

  Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door paarden

  Bij paardrijden gaan passie en risico hand in hand. In de eerste plaats omdat paarden, net als alle andere dieren, soms onvoorspelbaar reageren. Daarom heeft de bezitter van het paard een risicoaansprakelijkheid, een regel die ook geldt bij bijvoorbeeld honden en katten. Wie aansprakelijk is bij schade veroorzaakt door paarden, is afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

  Twee paarden op straat

  Risicoaansprakelijkheid voor paarden

  Volgens artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar of bezitter van een paard aansprakelijk voor schade die het paard aan derden veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid voor paarden geldt wanneer het paard uit eigen energie handelt, zonder directe aansturing door de eigenaar. Bijvoorbeeld als een paard iemand trapt. De aansprakelijkheid kan ook liggen bij de bedrijfsmatige gebruiker van het paard, bijvoorbeeld een landbouwbedrijf, als het paard in het kader van een beroep of bedrijf wordt ingezet.

  Aansprakelijkheid van de paardrijschool en de instructeur

  Een paardrijschool of instructeur kan aansprakelijk worden gesteld voor incidenten of ongevallen die voortvloeien uit hun nalatigheid, zoals het aanbieden van onveilige paarden, het verstrekken van onvoldoende of foute instructies en het niet naleven van de veiligheidsnormen. Bijvoorbeeld, als een paard dat bekendstaat om zijn onvoorspelbare gedrag aan een onervaren ruiter wordt toegewezen, of als er onveilige omstandigheden zijn in de rijomgeving, kan dit leiden tot aansprakelijkheidsclaims.

  Een belangrijk aspect bij paardrijden is de 'risicoacceptatie' door ruiters en leerlingen. Dit houdt in dat ruiters die deelnemen aan de rijschool, door het aangaan van deze activiteit, bepaalde inherent aan het paardrijden verbonden risico's accepteren. Deze risicoacceptatie beperkt in bepaalde mate de aansprakelijkheid van de rijschool of instructeur, vooral wanneer het gaat om incidenten die kunnen worden beschouwd als een normaal en verwacht onderdeel van de paardensport. Een val van een paard tijdens een normale les zonder dat er sprake is van nalatigheid van de instructeur, kan bijvoorbeeld vallen onder deze risicoacceptatie. Dan is de instructeur of de rijschool niet aansprakelijk.

  Niettemin kan deze risicoacceptatie niet worden gebruikt als een alomvattende verdediging tegen alle aansprakelijkheidsclaims. Het is cruciaal dat rijscholen en instructeurs zorgvuldig omgaan met de veiligheid van hun leerlingen, passende paarden toewijzen op basis van de ervaring en vaardigheden van de ruiter, heldere veiligheidsinstructies geven en zorgen voor een veilige leeromgeving. Het is daarom essentieel dat rijscholen duidelijke regels opstellen en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de veiligheid van hun leerlingen te waarborgen.

  Aansprakelijkheid van de ruiter

  Juridisch gezien kan de ruiter aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door het paard dat onder zijn controle staat, op voorwaarde dat deze schade het gevolg is van foute handelingen of nalatigheden van de ruiter zelf. Het gaat dan om situaties waarbij de ruiter bijvoorbeeld onjuiste commando's geeft of het paard in een gevaarlijke situatie brengt, wat leidt tot schade aan derden, andere dieren, eigendommen of zelfs aan het paard zelf.

  Belangrijk is het onderscheid tussen het paard dat handelt volgens de controle en instructies van de ruiter enerzijds en de 'eigen energie' van het paard anderzijds. Als het paard schade veroorzaakt door zijn natuurlijke gedragingen of reacties waarover de ruiter geen controle heeft, dan ligt de aansprakelijkheid over het algemeen bij de eigenaar of bezitter van het paard. Echter, als de ruiter door onzorgvuldigheid of onkunde handelingen van het paard uitlokt die tot schade leiden, kan de ruiter persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

  In de praktijk houdt dit in dat de ruiter zich bewust moet zijn van zijn verantwoordelijkheden en de nodige vaardigheden en kennis moet hebben om het paard veilig te begeleiden en te besturen. De ruiter moet ook rekening houden met de omgeving en de context waarin hij zich bevindt en de mogelijke risico's die dit met zich meebrengt. Daarnaast is het cruciaal dat de ruiter het karakter en gedrag van zijn of haar paard goed begrijpt en inspeelt op onvoorziene omstandigheden, dit op een wijze die de kans op ongevallen en schade minimaliseert.

  Aansprakelijkheid bij verkeersongeval met een paard

  In het geval van een verkeersongeval waarbij een paard is betrokken, hangt de aansprakelijkheid af van de specifieke omstandigheden van het ongeval. Volgens het Nederlandse recht is de bezitter van het paard in principe aansprakelijk voor de door het dier veroorzaakte schade. Dit valt onder de risicoaansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Als het paard bijvoorbeeld plotseling op hol slaat en een auto raakt, of als het dier onverwacht de weg op loopt en een ongeval veroorzaakt, kan de eigenaar of de bezitter van het paard aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

  Het kan echter ook dat de schade is ontstaan door fouten van de ruiter zelf. Bijvoorbeeld, de ruiter heeft een voorrangsregel of een rood verkeerslicht genegeerd. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid bij de ruiter die het paard onder zijn controle had. Anderzijds kan het dat een andere verkeersdeelnemer, zoals een fietser of een scooterbestuurder, een fout heeft gemaakt en aansprakelijk is. In gevallen waarbij het paard door de acties van een derde partij, zoals een automobilist, opschrikt en daardoor schade veroorzaakt, kan de aansprakelijkheid deels of geheel bij deze derde partij liggen.

  Het is essentieel dat de bezitter van het paard zorgt voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering, aangezien de financiële consequenties van een verkeersongeval met een paard aanzienlijk kunnen zijn. Verder is het voor ruiters en paardeneigenaren van belang om preventieve maatregelen te treffen, zoals het dragen van reflecterende kleding en het gebruiken van heldere signalen bij het rijden in de nabijheid van verkeer. Oogcontact is ook erg belangrijk.

  Aansprakelijkheid bij vuurwerk en schade door of aan het paard

  Paarden zijn vluchtdieren en kunnen heftig reageren op het onverwachte lawaai en de lichtflitsen van vuurwerk. Dit kan leiden tot situaties waarin zowel het paard als mensen of eigendommen schade oplopen. Als een paard in paniek raakt door vuurwerk en daardoor schade toebrengt aan mensen of eigendommen, valt dit in principe onder de risicoaansprakelijkheid van de eigenaar of bezitter van het paard, zoals bepaald in artikel 6:179 BW. De eigenaar van het paard kan aansprakelijk worden gesteld, zelfs als deze geen blaam treft voor de situatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een paard door het vuurwerk op hol slaat en een auto beschadigt of iemand verwondt. Dit is wel in de veronderstelling dat het vuurwerk rechtmatig is afgeschoten.

  Indien het vuurwerk illegaal of op onverantwoordelijke wijze werd afgestoken, zou de persoon die het vuurwerk afstak aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade aan bijvoorbeeld het paard. Het is voor paardeneigenaren een goed idee om voorzorgsmaatregelen te treffen rond de periode dat er vuurwerk wordt afgestoken. Dit kan inhouden dat paarden binnen worden gehouden in een veilige en vertrouwde omgeving, eventueel met maatregelen om het geluid te dempen en de paarden te kalmeren.

  Aansprakelijkheid van de werkgever bij een ongeval met een paard

  Bij ongevallen met paarden in de werksfeer, zoals een politieagent te paard die valt of een boerderijmedewerker die door een paard wordt getrapt, kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade van zijn medewerker. In veel gevallen blijkt dat de werkgever niet voldoende maatregelen heeft getroffen om de veiligheid te waarborgen. Dit kan onder meer betrekking hebben op het bieden van adequate training, het zorgen voor veilig werkmateriaal en dergelijke meer. In sommige gevallen is de medewerker zelf verantwoordelijk, bijvoorbeeld als de medewerker onder invloed was van drugs en roekeloos handelde. De aansprakelijkheid van de werkgever is ook van toepassing bij uitzendkrachten en in veel gevallen zelfs bij het inschakelen van zzp’ers.

  Letselschade en smartengeld bij paardrijden

  Het is belangrijk voor ruiters en paardeneigenaren om zich bewust te zijn van de potentiële gevaren van het paardrijden en om gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen. Een ongeval tijdens het paardrijden kan zowel materiële schade als immateriële schade veroorzaken. Dit kan in flinke schadevergoedingen resulteren.

  Paarden van een paardrijschool

  Veelvoorkomende letselschade bij ongevallen tijdens het paardrijden

  Paardrijden is een prachtige sport die echter niet zonder risico's is. Ongevallen tijdens het paardrijden kunnen leiden tot diverse soorten letselschade, zowel voor de ruiter als voor omstanders. Deze letsels variëren in ernst en aard, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het ongeval.

  • Hoofd- en hersenletsel: Vallen van een paard kan ernstig hoofdletsel veroorzaken, waaronder hersenschudding en in ernstige gevallen zelfs hersenletsel. Het dragen van een helm is daarom aan te raden.

  • Gebroken botten: Een val of een trap van een paard kan resulteren in gebroken botten en ribben.

  • Rug- en wervelletsels: Door de impact van een val of een onverwachte beweging van het paard kunnen ruiters rug- en wervelletsels oplopen, soms met langdurige gevolgen en zelfs verlamming tot gevolg.

  • Kneuzingen en verstuikingen: Deze komen vaak voor bij minder ernstige valpartijen of wanneer een ruiter vast komt te zitten.

  • Schaafwonden: Deze kunnen ontstaan door contact met het paard, het tuig of door een val op ruwe oppervlakken.

  • Interne verwondingen: In sommige gevallen kan een trap van een paard of een harde val leiden tot interne verwondingen die niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn.

  Smartengeld en paardrijden

  Smartengeld speelt een belangrijke rol in de compensatie voor slachtoffers van paardrijdongelukken. Het is een vergoeding voor de niet-financiële schade, zoals pijn, leed en emotioneel trauma, die iemand lijdt als gevolg van een ongeval. Bij paardrijden, waar het risico op ernstige ongelukken aanwezig is, kan het ervaren van letsel diepgaande emotionele en psychologische impact hebben. Smartengeld helpt bij het erkennen van deze immateriële impact en biedt een vorm van rechtsherstel. De hoogte van het smartengeld hangt af van de ernst van het letsel, de impact op het dagelijkse leven van het slachtoffer en de mate waarin het slachtoffer zijn of haar hobby of beroep niet meer kan uitoefenen. De onderstaande voorbeelden geven een goed idee van hoe hoog het smartengeld kan zijn.

  Man komt onder paard terecht nadat paard uitglijdt door slecht zichtbare sloot

  Een man van middelbare leeftijd die tijdens een bosrit van zijn paard valt en onder het dier terechtkomt, loopt meerdere rugwervelbreuken op. De val was veroorzaakt door een droge sloot die slecht zichtbaar was. Het gevolg: een ziekenhuisopname, drie maanden werkonvermogen en een revalidatieproces. Hierbij daalt zijn verdienvermogen met 18%. Voor deze ernstige gevolgen van het ongeluk wordt een smartengeldvergoeding van € 8.628 toegekend.

  Fietser wordt omvergelopen door een paard

  Een fietser wordt omvergelopen door een paard, wat resulteert in een hoofdtrauma, geheugenverlies, meerdere fracturen, een lichte whiplash en 10% gehoorverlies. Hij blijft voor 26% permanent invalide, wat zijn vermogen om te wandelen, te fietsen en zijn hobby te beoefenen (jagen) ernstig beperkt. Het smartengeld voor deze ingrijpende gevolgen bedraagt € 18.188.

  Agent te paard wordt aangereden

  Een 33-jarige politieagent te paard raakt ernstig gewond door een aanrijding met een auto. Dit heeft een schedelbasisfractuur, een zware hersenschudding en elleboogbeschadiging tot gevolg. Na drie weken coma en meerdere ziekenhuisopnames kampt hij nog altijd met cognitieve problemen en karakterveranderingen, waardoor hij zijn functie niet meer kan uitoefenen. Voor deze levensveranderende letsels wordt € 19.960 aan smartengeld toegekend.

  Dwarslaesie bij onervaren paardrijdster

  Een 19-jarige paardrijdster zonder veel ervaring krijgt tijdens een buitenrit een ongeval. De jonge vrouw ging in galop, op aanwijzing van de instructeur. En dat terwijl de instructeur wist dat ze nog niet ervaren was. De vrouw rijdt daarop tegen een verkeersbord en loopt een dwarslaesie op. Hierdoor is de vrouw voor de rest van haar leven verlamd aan het onderlichaam. De rechtbank kent voor dit tragische ongeval, dat haar leven drastisch heeft veranderd, een smartengeldvergoeding toe van € 127.773.

  Verzekeringen en de aansprakelijkheid bij paarden

  Een goede aansprakelijkheidsverzekering is voor iedere paardeneigenaar een must, gezien de risicoaansprakelijkheid die paardeneigenaren dragen voor het gedrag van hun paard. Het is belangrijk op te merken dat standaard aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren de schade veroorzaakt door paarden niet altijd dekken, veelal omdat de verzekeraar een paard niet als huisdier ziet. Er zijn wel specifieke paardenaansprakelijkheidsverzekeringen beschikbaar, verzekeringen die de volledige particuliere aansprakelijkheid van een paardeneigenaar dekken, ongeacht of er wedstrijdsport wordt bedreven. Deze verzekeringen bieden onder andere dekking voor de risicoaansprakelijkheid, de schade toegebracht tijdens vriendendiensten en soms zelfs de schade aan geleende spullen van derden.

  Bij bedrijfsmatige paardenhouderij is de situatie complexer. Schade veroorzaakt door paarden bij de bedrijfsvoering wordt normaal gedekt door bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen, veelal met hoge eigen risico's per ongeval. Bij de verdeling van de schade in de paardrijschool houdt de verzekeraar vaak rekening met het risico dat mensen zelf nemen bij het omgaan met paarden. Dit wil zeggen dat het slachtoffer zelf een deel van de schade moet dragen en dat niet alle schade door de verzekeraar wordt vergoed.

  Veelgestelde vragen over paardrijden en de aansprakelijkheid bij paardrijden

  Paardrijden is een geliefde activiteit en sport die specifieke kennis en vaardigheden vereist, zowel wat de dressuur als wat de verzorging en omgang met het paard betreft. Bij het werken met levende dieren kan er altijd iets verkeerd lopen, wat kan resulteren in aansprakelijkheid. Enige kennis van paardrijden is belangrijk om aansprakelijkheidssituaties goed in te schatten. Deze FAQ draagt hieraan bij.

  Hoe is de aansprakelijkheid voor paarden geregeld?

  De bezitter van een paard is volgens het Nederlandse recht aansprakelijk voor schade die het paard uit eigen energie veroorzaakt. Dit valt onder de 'risicoaansprakelijkheid', waarbij de bezitter verantwoordelijk is, ongeacht of er sprake is van een eigen fout.

  Hoe is de aansprakelijkheid bij paardrijden geregeld?

  Als een ruiter schade veroorzaakt met een paard, kan de ruiter aansprakelijk zijn en/of kan de eigenaar van het paard aansprakelijk zijn. Dit is afhankelijk van de vraag of het paard handelt uit eigen energie of door (het gebrek aan) acties van de ruiter. In paardrijscholen of bij professioneel gebruik kan de bedrijfsmatige eigenaar of instructeur aansprakelijk zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

  Is paardrijden dierenmishandeling?

  Paardrijden op zich wordt niet beschouwd als dierenmishandeling, mits het met respect voor en kennis van het paard wordt gedaan. Goede verzorging, training en het vermijden van overbelasting zijn hierbij cruciaal.

  Wanneer is een paard laten inslapen nodig?

  Het laten inslapen van een paard is nodig wanneer het dier ondraaglijk lijdt zonder uitzicht op verbetering, vaak door ziekte, leeftijd of ernstige verwondingen.

  Is paardrijden moeilijk?

  Paardrijden vereist specifieke vaardigheden en een goede samenwerking met het paard. Voor beginners kan het behoorlijk uitdagend en moeilijk zijn, maar met veel training en oefening wordt het uiteindelijk gemakkelijker.

  Hoe leer je paardrijden?

  Paardrijden leer je het best door lessen te nemen bij een professionele rijschool of instructeur, waarbij men stap voor stap bouwt aan betere vaardigheden en meer (zelf)vertrouwen.

  Hoe oud moet je zijn voor paardrijden?

  Kinderen kunnen al op jonge leeftijd beginnen met paardrijden, vaak vanaf ongeveer 6 jaar, maar dit hangt af van de individuele ontwikkeling.

  Hoe gevaarlijk is paardrijden?

  De gevaren van paardrijden liggen vooral in het risico van vallen en de kracht van het paard. Goede training en het treffen van voorzorgsmaatregelen zijn essentieel om het risico te minimaliseren.

  Wat doet paardrijden met je lichaam?

  Paardrijden verbetert de balans, coördinatie, spierkracht en algehele fitheid. Het kan ook een positieve impact hebben op het mentale welzijn.